126/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13ο/25-04-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ126/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5338/21-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης 3. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 9ο

 

                Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 25-04-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και   προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Επισκευή-συντήρηση κοίτης χειμάρρου Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ                €       7.276,00

-Νέο έργο-

Επισκευή-συντήρηση Πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ      €       7.278,07

-Νέο έργο-

Επισκευή-συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  €       7.278,07

-Νέο έργο-

Επισκευή-συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ      €       7.200,00

-Νέο έργο-

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού 217.700,00 € μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 29.032,14€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 188.667,86€ .

Στον Κ.Α. 02.30.7336.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση κοίτης χειμάρρου Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ», πίστωση ποσού 7.276,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

Στον Κ.Α. 02.30.7332.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση Πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», πίστωση ποσού 7.278,07 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

Στον Κ.Α. 02.30.7333.012 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», πίστωση ποσού 7.278,07 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

Στον Κ.Α. 02.30.7333.013 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ», πίστωση ποσού 7.200,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

**************************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

Νέο έργο:

Επισκευή-συντήρηση κοίτης χειμάρρου Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ               € 7.276,00

Επισκευή-συντήρηση Πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ                                 € 7.278,07

Επισκευή-συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ                  € 7.278,07

Επισκευή-συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ                                   € 7.200,00

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

1. Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού #217.700,00# € μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 29.032,14 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των #188.667,86# €.

Μεταφορά ποσού   29.032,14 €

μέσω αποθεματικού

1.1

Στον Κ.Α. 02.30.7336.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση κοίτης χειμάρρου Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ», πίστωση ποσού 7.276,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

      1.2

Στον Κ.Α. 02.30.7332.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση Πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», πίστωση ποσού 7.278,07 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

      1.3

Στον Κ.Α. 02.30.7333.012 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», πίστωση ποσού 7.278,07 €, δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

      1.4

Στον Κ.Α. 02.30.7333.013 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ», πίστωση ποσού 7.200,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη   από Ιδίους Πόρους.

Γ. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-04-2017

Print Friendly, PDF & Email