125/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 16/09-06-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2016

Περίληψη: Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 09η Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 7998/03-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Μπουζιάνη Βασιλική «
3.- Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3.- Σπανός Κων/νος Μέλος
4.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως ή πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας» έθεσε υπ’ όψη των μελών τα κατωτέρω:
Με την υπ’ αριθ. 98/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε καθορίσει τους όρους της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου και είχαμε ορίσει ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου την 26η Μαΐου 2016 με βάση την υπ’ αριθ. 4/2016 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας και την υπ’ αριθ. 6704/17-05-16 περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας μας.
Ακολούθως την 26η Μαΐου 2016 έγινε η δημοπρασία του ανωτέρω έργου, όπου κατέθεσαν φακέλους προσφοράς εννέα (9) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, όπου έγιναν αποδεκτές οι επτά (7) και καταχωρήθηκαν οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας όπως αυτό φαίνεται στο από 26-05-2016 πρακτικό της δημοπρασίας, ως κατωτέρω:

1.- «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 42,01%.
2.- ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 42,00%.
3.- ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 32,00%.
4.- «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,01%.
5.- ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 27,00%.
6.- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 25,02%.
7.- ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 22,01%.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, με την από 3η Ιουνίου 2016 εισήγησή της, εισηγείται την ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας» στην ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα δύο κόμμα μηδέν ένα επί τοις εκατό (42,01%).
Για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου μας τρέχοντος έτους και στον Κ.Α.
02.30.7322.003 με ποσό 40.000,00 €, όπου θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 , με αριθ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 251/2016.
Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α
Α.- Εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε την 26-05-2016 για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας» σύμφωνα με την αριθ. 4/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τον οποίο αναδείχθηκε μειοδότρια η ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα δύο κόμμα μηδέν ένα επί τοις εκατό (42,01%) του τιμολογίου της μελέτης.
Β.- Εγκρίνει την ανάθεση του έργου στην μειοδότρια ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο κόμμα μηδέν ένα επί τοις εκατό (42,01%) σύμφωνα με την από 03-06-2016 Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου μας.
Γ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων τρέχοντος έτους και τον 02.30-7322.003 με ποσό 40.000,00 €, όπου θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, με αριθ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 251/2016.
Δ.-Κοινοποιεί την παρούσα στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου
μας για τις περαιτέρω δικές τις ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2016.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Σταματόπουλος 2. Πανάγου Αθανάσιος
3. Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 09 Ιουνίου 2016

Print Friendly, PDF & Email