125/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Ως Προς το Μ.Κ. για ανέργους < 25 ετών

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13ο/25-04-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ125/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο ΙΚΑ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5338/21-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης 3. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 8ο

 

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για “Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο ΙΚΑ”», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 13-04-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

****************************************************

         Σύμφωνα με το Ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) για την κατάρτιση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς και την αριθμ. 6.1714/5.1504 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 424/Β/22-02-2016) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 6.8208/5.7245 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1669/Β΄/10-06-2016) υλοποιείται πράξη με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», στα πλαίσια αντιμετώπισης της ανεργίας.

         Οι επιβλέποντες φορείς δηλαδή οι φορείς οι οποίοι θα προσλάβουν τους ανέργους, θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να καταβληθεί από τον οργανισμό το μισθολογικό και το μη μισθολογικό κόστος. Συγκεκριμένα για κάθε ωφελούμενο που προσλαμβάνεται από τον επιβλέποντα φορέα για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης, το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

         α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 495,25ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και

         β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 431,75 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.

         Επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται το μη μισθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη (Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ, κωδ. Πακέτου 101) και το οποίο για τους ανέργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 258,00 ευρώ και για ανέργους κάτω των 25 ετών το ποσό των 225,00 ευρώ.

                Επίσης για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά την διάρκεια των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην Φ10221/οικ.26816/929/2.12.2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (φεκ 2778Β), η καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης επιλέξιμη δαπάνη, χωρίς τους περιορισμούς της παραπάνω παραγράφου.

         Μετά την λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι επιβλέποντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση για την υλοποίηση του προγράμματος, κατάσταση μισθοδοσίας, Α.Π.Δ. κ.λ.π.). Έπειτα από την διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής από τον προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2, ο Ο.Α.Ε.Δ. πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελούμενων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης και τους λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελούμενων και εργοδοτών).Οι επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται να αποδώσουν τις εισφορές στο Ι.Κ.Α. & να υποβάλλουν τις σχετικές Α.Π.Δ.

         Σύμφωνα με το αριθμ. Οικ.407/15-09-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μας γνωστοποιείται ο αριθμός των δικαιουμένων θέσεων απασχόλησης για το Δήμο Σικυωνίων, που ανέρχονται σε 64.

         Με βάση τα ανωτέρω οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω θα ανέλθουν στο ποσό των 135.631,39 (16.953,92375€ μηνιαίως Χ 8 μήνες).

         Προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

         Στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα

         Στον Κ.Α. 06.00.1219.005 με τίτλο «Επιχορήγηση Ο.Α.Ε.Δ. για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 135.631,39 €.

         Στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα :

         Στον Κ.Α. 02.00.6718.003 με τίτλο «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο Ι.Κ.Α.» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 135.631,39 €.

         Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.-

Κιάτο   13 Απριλίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος                             Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                        

και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                            Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

               (Τ.Υ.)                                                                                (Τ.Υ.)

****************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει την τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 13-04-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και εγγράφει ποσά ως κάτωθι:

 

Α/Α ΈΣΟΔΑ: Α/Α ΕΞΟΔΑ:
1. Στον Κ.Α. 06.00.1219.005 με τίτλο «Επιχορήγηση Ο.Α.Ε.Δ. για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού #135.631,39# €. 1.1 Στον Κ.Α. 02.00.6718.003 με τίτλο «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο Ι.Κ.Α.» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού #135.631,39# €.

 

Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δηµοτικό Συµβούλιο για έγκρισή της.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-04-2017

Print Friendly, PDF & Email