124/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13ο/25-04-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ124/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5338/21-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης 3. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

üτις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

üτην Α.Ο.Ε. 123/17 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

üτις Α.Δ.Σ. 130-131/17 περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,

üτους Α.Μ. 19,20/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας καθώς και

üτων αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. Τον Α.Μ. 19/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «προμηθεια επιπλων – σκευων για πρωην κτιριο «λεοναρδου» στην τ.κ. σικυωνοσ» ποσού #6.586,60 # € σε βάρος του Κ.Α. 30.7133.005 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 238/2017.
 2. Τον Α.Μ. 20/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «προμηθεια επιπλων – σκευων για πρωην δημοτικα σχολεια κυλληνησ και παραδεισιου» ποσού #12.790,60# € σε βάρος του Κ.Α. 30.7133.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 239/2017.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την Α.Ο.Ε. 123/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου,
 • τις μελέτες της Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

¨       τους Α.Μ. 19, 20/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας καθώς και

¨       των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ

30.7133.005

(ΜΗΤΡΩΟ 1)

προμηθεια επιπλων – σκευων για πρωην κτιριο «λεοναρδου» στην τ.κ. σικυωνοσ 238/17 6.586,60 €

30.7133.004

(ΜΗΤΡΩΟ 2)

προμηθεια επιπλων – σκευων για πρωην δημοτικα σχολεια κυλληνησ και παραδεισιου 239/17 12.790,60 €
30.7412.007 μΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 240/17 13.000,00 €
00.8224.010 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 241/17 1.000,00 €
00.8224.011 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 241/17 36,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 33.413,20 €
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ και είκοσι Λεπτών #33.413,20# €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 238-241/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-04-2017

Print Friendly, PDF & Email