Αντίγραφο του 122/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ως προς τα Πρακτικά 20.04 και 21.04 (αριθμό τεμαχίων)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13ο/25-04-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2017

Περίληψη: Έγκριση ή μη πρακτικών Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKH δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5338/21-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
2. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
3. Μυττάς Ιωάννης 3. Μπουζιάνη Βασιλική
4. Ζάρκος Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ή μη πρακτικών Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα από 13.04.2017, 20.04.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) & 21.04.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, το σώμα των οποίων ακολουθεί:
***********************************************
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 12η Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :
1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρ. Μηχανικών
2/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΠΕ-Περιβαλλοντολόγων
που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 68.804,43 € συμπ/νου ΦΠΑ 13% & 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
• Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
• To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
• Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
• Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
• Την αριθ. 5/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 68.804,43 € με Φ.Π.Α..
• Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
• Την με αριθμό 81/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης (Π.Α.Υ. 223 & 224/2017).
• Την αριθμ. πρωτ. 4159/30-3-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού.
• Την αριθ. 4160/30-3-2017 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
• Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά του διαγωνισμού

κήρυξε την έναρξη διεξαγωγής της δημοπρασίας και κάλεσε τους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τις προσφορές τους, συνοδευόμενες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στις 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη), και αφού παρελήφθησαν όσες προσφορές είχαν κατατεθεί στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, κηρύχθηκε μεγαλόφωνα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η λήξη παράδοσης και παραλαβής προσφορών.
Οι προσφορές που κατατέθηκαν κατά σειρά προσέλευσης είναι:

α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» ΠΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ: ΑΚ-363658
2 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΑ
ΑΔΤ: ΑΒ-786592
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ ΙΔΙΟΣ
ΑΔΤ: Ν-455478
4 ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΜ-762944
5 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΔΙΟΣ
ΑΔΤ: Φ-471220
6 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΑ
ΑΔΤ: Ρ-374051
7 ΜΑΡΔΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: Τ-379955

Εν συνεχεία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω προσφορές υπεβλήθησαν σε φάκελο καλά σφραγισμένο και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη και προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και παράλληλα στην καταγραφή και μονογραφή των εγγράφων και δικαιολογητικών που βρίσκονται σ’ αυτούς περιληπτικά, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά : 1 2
Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Τεχνική προσφορά ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» √ √
2 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ √ √
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ √ √
4 ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ √ Χ 1) Δεν έχει κατατεθεί τεχνική προσφορά.
2) Λείπει η επωνυμία των προϊόντων.
5 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ √ √
6 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ √ √
7 ΜΑΡΔΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ Χ 1) Δεν έχει κατατεθεί τεχνική προσφορά.
2) Ανυπόγραφες Υπεύθυνες Δηλώσεις.
3) Λάθος κείμενο στην υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το χρόνο παράδοσης των υλικών.
4) Δεν έχει συμπληρωθεί το ΤΕΥΔ (μέρος ΙΙΙ & IV).
5) Ανυπόγραφο ΤΕΥΔ.
6) Ανυπόγραφος πίνακας προϋπολογισμού (4ος τμηματικός- ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»).

Στο σημείο αυτό, λόγω παρέλευσης του ωραρίου, η επιτροπή διακόπτει τη συνεδρίαση.
Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 13η Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών.
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών
έκρινε ως
Α. αποδεκτές τις κάτωθι προσφορές:
α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Εκπρόσωπος
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» ΠΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΑ
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ ΙΔΙΟΣ
4 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΔΙΟΣ
5 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΑ

Β. απορριπτέες τις κάτωθι προσφορές:
α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Εκπρόσωπος Λόγος αποκλεισμού
1 ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΟΣ 1) Δεν έχει κατατεθεί τεχνική προσφορά.
2) Λείπει η επωνυμία των προϊόντων.
2 ΜΑΡΔΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΛΟΣ 1) Δεν έχει κατατεθεί τεχνική προσφορά.
2) Ανυπόγραφες Υπεύθυνες Δηλώσεις.
3) Λάθος κείμενο στην υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το χρόνο παράδοσης των υλικών.
4) Δεν έχει συμπληρωθεί το ΤΕΥΔ (μέρος ΙΙΙ & IV).
5) Ανυπόγραφο ΤΕΥΔ.
6) Ανυπόγραφος πίνακας προϋπολογισμού (4ος τμηματικός- ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή ανακοινώνει ότι θα προβεί στο άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών των: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ», ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ & ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, την Τετάρτη 19-4-2017, στις 10:00 π.μ. και καλεί τους εκπροσώπους τους να παραστούν, εάν το επιθυμούν.
Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών των ΤΟΥΡΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΜΑΡΔΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, δεν αποσφραγίστηκαν, αλλά αφού μονογράφησαν, παρέμειναν στην Επιτροπή προκειμένου να επιστραφούν.
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (2ο) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 19η Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :
1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρ. Μηχανικών
2/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΠΕ-Περιβαλλοντολόγων

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3). Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τις προσφορές των διαγωνιζόμενων οι οποίοι έγιναν δεκτοί, κατά σειρά επίδοσης και τις ανακοίνωσε μεγαλόφωνα, συμπληρώνοντας τους παρακάτω πίνακες :

1) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.»
1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 18.568 1,09
2 Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 2.112 1,30

2) ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 0,80
1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,15
1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 0,99
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 0,70
1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,30
1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,40
2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,50

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 0,80
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 6,30
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 10,50
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 2,10
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 1,45
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,80
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 4,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,20
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Τσάι πακέτο (25 Χ 1 gr) ΤΕΜ 40 1,99
2 Κακάο 125 gr ΤΕΜ 10 2,00
3 Καφές 1 Kg ΤΕΜ 50 10,30
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 10,40
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 –
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 –
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 –

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ (410 gr) ΤΕΜ 500 0,80
2 Κρέμα γάλακτος (1 lt) ΤΕΜ 20 3,70
3 Γάλα φρέσκο (1 lt) ΤΕΜ 50 1,10
4 Τυρί τύπου “φέτα” ΚΙΛΟ 130 7,49
5 Τυρί τύπου “κασέρι ” ΚΙΛΟ 50 9,95
6 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι ” ΚΙΛΟ 50 8,49
7 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” ΚΙΛΟ 10 6,45
8 Κίτρινο τυρί τύπου “ρεγγάτο” ΚΙΛΟ 10 10,30
9 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” ΚΙΛΟ 50 6,25
10 Τυρί τύπου “γραβιέρα” ΚΙΛΟ 20 11,85
11 Επιδόρπιο γιαουρτιού παιδικό (150 gr) ΤΕΜ 300 1,49
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) ΤΕΜ 60 32,79 3%
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) ΤΕΜ 60 3,30
3 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr) ΤΕΜ 20 1,25
4 Καλαμποκέλαιο (1 lt) ΤΕΜ 40 2,90
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 7,90
2 Μπέϊκον φέτες ΚΙΛΟ 2 15,00
3 Γαλοπούλα βραστή ΚΙΛΟ 30 12,20
4 Λουκάνικα τύπου “κοκτέιλ” ΚΙΛΟ 10 5,00
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200 –
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400 –
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30 –
4 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 80 –
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) ΤΕΜ 80 0,89
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 30 1,19
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) ΤΕΜ 30 0,85
4 Κορν φλάουρ (200 gr) ΤΕΜ 10 1,09
5 Baking powder (20 gr) ΤΕΜ 20 0,30
6 Βουτήματα ΚΙΛΟ 30 7,50
7 Κέικ (500gr) ΤΕΜ 40 5,25
8 Τσουρέκι (400gr) ΤΕΜ 80 4,00
9 Κωκάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
10 Παστάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
11 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 15 9,50
12 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 10 9,50
13 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3ΑΔΑ) ΤΕΜ 180 3,80
14 Μπισκότα γεμιστά ΤΕΜ 150 1,65
15 Mπισκότα κράκερ ΤΕΜ 60 1,40
16 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 10 1,50
17 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜ 100 0,50
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 1,50
19 Mουστοκούλουρα ΚΙΛΟ 15 7,50
20 Kουλουράκια διάφορα ΚΙΛΟ 20 7,50
21 Tυρόπιτα ΤΕΜ 200 1,10
22 Μηλοπιτάκια ΚΙΛΟ 25 10,00
23 Κρουασανάκια ΚΙΛΟ 20 10,00
1.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο (500 gr) ΤΕΜ 160 0,99
2 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 80 0,99
3 Δημητριακά (375 gr) ΤΕΜ 120 3,90
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 200 0,70
2 Μακαρόνια Νο 3 500 gr ΤΕΜ 30 0,80
3 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr ΤΕΜ 30 1,00
4 Κριθαράκι μέτριο 500 gr ΤΕΜ 100 0,80
5 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 40 1,50
6 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr ΤΕΜ 15 1,00
7 Πένες 500 gr ΤΕΜ 15 1,00
8 Λαζάνια πλακέ ΤΕΜ 20 2,30
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 0,70
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 0,70
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 1,30
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 1,30
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Μέλι 900 gr ΤΕΜ 20 6,60
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 1,80
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 0,80
4 Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 600 gr ΤΕΜ 80 3,70
5 Ταχίνι με μέλι ΤΕΜ 4 5,90
6 Ταχίνι με σοκολάτα ΤΕΜ 4 6,35
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) ΤΕΜ 70 1,50
2 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,40
3 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,40
4 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 3 1,70
5 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 15 2,40
6 Πιπέρι σε κόκκους (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 3 2,40
7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) ΤΕΜ 5 1,45
8 Κύμινο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,45
9 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,45
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 1,45
11 Ξύδι ΤΕΜ 40 0,80
12 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,60
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Κακάο 250 gr ΤΕΜ 2 2,95
2 Σοκολατούχο ρόφημα ΤΕΜ 15 4,90
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,73 –
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 1,04 –
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,77 –
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,59 –
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,44 –
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,22 –
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,90 –
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,50 –
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,33 –
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,88 –
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,33 –
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,44 –
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,59 –
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,33 –
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 3,16 –
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,53 –
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 2,15 –
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,92 –
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 2,08 –
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,99 –
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,62 –
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,44 –
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 1,00 –
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,37 –
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,95 –
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,77 –
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,52 –
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,81 –
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,40 –
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,98 –
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 4,25 –
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 3,00 –
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,62 –
1.14 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Πορτοκαλάδα αναψυκτικό (1,5 lt) ΤΕΜ 40 1,45
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 8,43 –
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 8,43 –
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 6,27 –
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 5,10 –
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 5,04 –
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 80 2,35
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 2,35
3 Κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά ΚΙΛΟ 40 2,35
4 Φύλλο σφολιάτας (800 gr) ΤΕΜ 20 3,90
5 Φύλλο κρούστας ΤΕΜ 10 3,90
6 Τυροπιτάκια σφολιάτας (750 gr) ΤΕΜ 50 3,90
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 4,50
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 2,88 –
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 –
3 Αυγά (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 50 –
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220 4,75 –
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120 4,61 –

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 0,84
1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,23
1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 0,87
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 0,71
1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,37
1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,52
2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,67

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 –
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 –
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 –
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 –
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 –
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,85
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 4,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,20
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Τσάι πακέτο (25 Χ 1 gr) ΤΕΜ 40 –
2 Κακάο 125 gr ΤΕΜ 10 –
3 Καφές 1 Kg ΤΕΜ 50 –
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 –
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 2,60
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 1,25
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 11,60

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ (410 gr) ΤΕΜ 500 –
2 Κρέμα γάλακτος (1 lt) ΤΕΜ 20 –
3 Γάλα φρέσκο (1 lt) ΤΕΜ 50 –
4 Τυρί τύπου “φέτα” ΚΙΛΟ 130 –
5 Τυρί τύπου “κασέρι ” ΚΙΛΟ 50 –
6 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι ” ΚΙΛΟ 50 –
7 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” ΚΙΛΟ 10 –
8 Κίτρινο τυρί τύπου “ρεγγάτο” ΚΙΛΟ 10 –
9 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” ΚΙΛΟ 50 –
10 Τυρί τύπου “γραβιέρα” ΚΙΛΟ 20 –
11 Επιδόρπιο γιαουρτιού παιδικό (150 gr) ΤΕΜ 300 –
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) ΤΕΜ 60 32,79 4%
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) ΤΕΜ 60 3,56
3 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr) ΤΕΜ 20 1,32
4 Καλαμποκέλαιο (1 lt) ΤΕΜ 40 2,80
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 –
2 Μπέϊκον φέτες ΚΙΛΟ 2 –
3 Γαλοπούλα βραστή ΚΙΛΟ 30 –
4 Λουκάνικα τύπου “κοκτέιλ” ΚΙΛΟ 10 –
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200 –
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400 –
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30 –
4 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 80 –
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) ΤΕΜ 80 0,90
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 30 1,20
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) ΤΕΜ 30 0,85
4 Κορν φλάουρ (200 gr) ΤΕΜ 10 1,10
5 Baking powder (20 gr) ΤΕΜ 20 –
6 Βουτήματα ΚΙΛΟ 30 –
7 Κέικ (500gr) ΤΕΜ 40 –
8 Τσουρέκι (400gr) ΤΕΜ 80 –
9 Κωκάκια ΚΙΛΟ 15 –
10 Παστάκια ΚΙΛΟ 15 –
11 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 15 –
12 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 10 –
13 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3ΑΔΑ) ΤΕΜ 180 –
14 Μπισκότα γεμιστά ΤΕΜ 150 –
15 Mπισκότα κράκερ ΤΕΜ 60 –
16 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 10 –
17 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜ 100 –
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 –
19 Mουστοκούλουρα ΚΙΛΟ 15 –
20 Kουλουράκια διάφορα ΚΙΛΟ 20 –
21 Tυρόπιτα ΤΕΜ 200 –
22 Μηλοπιτάκια ΚΙΛΟ 25 –
23 Κρουασανάκια ΚΙΛΟ 20 –
1.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο (500 gr) ΤΕΜ 160 0,87
2 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 80 0,87
3 Δημητριακά (375 gr) ΤΕΜ 120 3,80
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 200 0,71
2 Μακαρόνια Νο 3 500 gr ΤΕΜ 30 0,90
3 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr ΤΕΜ 30 1,00
4 Κριθαράκι μέτριο 500 gr ΤΕΜ 100 0,88
5 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 40 2,00
6 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr ΤΕΜ 15 0,90
7 Πένες 500 gr ΤΕΜ 15 0,95
8 Λαζάνια πλακέ ΤΕΜ 20 2,60
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 0,70
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 0,70
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 1,30
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 1,30
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Μέλι 900 gr ΤΕΜ 20 –
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 –
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 –
4 Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 600 gr ΤΕΜ 80 –
5 Ταχίνι με μέλι ΤΕΜ 4 –
6 Ταχίνι με σοκολάτα ΤΕΜ 4 –
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) ΤΕΜ 70 1,10
2 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
3 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
4 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 3 1,60
5 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 15 2,25
6 Πιπέρι σε κόκκους (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 3 2,25
7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) ΤΕΜ 5 1,35
8 Κύμινο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,35
9 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,40
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 1,20
11 Ξύδι ΤΕΜ 40 0,70
12 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,55
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Κακάο 250 gr ΤΕΜ 2 3,00
2 Σοκολατούχο ρόφημα ΤΕΜ 15 4,80
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,73 15%
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 1,04 15%
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,77 15%
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,59 15%
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,44 15%
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,22 15%
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,90 15%
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,50 15%
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,88 15%
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,33 15%
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,44 15%
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,59 15%
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 3,16 15%
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,53 15%
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 2,15 15%
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,92 15%
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 2,08 15%
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,99 15%
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,62 15%
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,44 15%
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 1,00 15%
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,37 15%
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,95 15%
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,77 15%
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,52 15%
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,81 15%
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,40 15%
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,98 15%
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 4,25 15%
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 3,00 15%
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,62 15%
1.14 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Πορτοκαλάδα αναψυκτικό (1,5 lt) ΤΕΜ 40 1,40
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 8,43 5%
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 8,43 5%
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 6,27 5%
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 5,10 5%
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 5,04 5%
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 80 2,30
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 2,35
3 Κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά ΚΙΛΟ 40 2,60
4 Φύλλο σφολιάτας (800 gr) ΤΕΜ 20 –
5 Φύλλο κρούστας ΤΕΜ 10 –
6 Τυροπιτάκια σφολιάτας (750 gr) ΤΕΜ 50 –
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 –
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 2,88 1%
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 5,60
3 Αυγά (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 50 1,80
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220 4,75 –
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120 4,61 –

4) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 0,80
1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,00
1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 0,95
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 0,70
1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,40
1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,00
2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,40

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 0,84
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 6,40
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 10,80
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 2,10
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 1,48
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,85
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 4,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,10
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Τσάι πακέτο (25 Χ 1 gr) ΤΕΜ 40 2,00
2 Κακάο 125 gr ΤΕΜ 10 2,00
3 Καφές 1 Kg ΤΕΜ 50 10,50
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 12,80
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 2,80
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 1,50
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 11,80

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ (410 gr) ΤΕΜ 500 0,84
2 Κρέμα γάλακτος (1 lt) ΤΕΜ 20 3,80
3 Γάλα φρέσκο (1 lt) ΤΕΜ 50 1,15
4 Τυρί τύπου “φέτα” ΚΙΛΟ 130 7,50
5 Τυρί τύπου “κασέρι ” ΚΙΛΟ 50 10,60
6 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι ” ΚΙΛΟ 50 8,50
7 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” ΚΙΛΟ 10 6,60
8 Κίτρινο τυρί τύπου “ρεγγάτο” ΚΙΛΟ 10 10,90
9 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” ΚΙΛΟ 50 6,40
10 Τυρί τύπου “γραβιέρα” ΚΙΛΟ 20 12,40
11 Επιδόρπιο γιαουρτιού παιδικό (150 gr) ΤΕΜ 300 1,55
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) ΤΕΜ 60 32,79 Λανθασμένη τιμή
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) ΤΕΜ 60 3,60
3 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr) ΤΕΜ 20 1,35
4 Καλαμποκέλαιο (1 lt) ΤΕΜ 40 2,90
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 7,90
2 Μπέϊκον φέτες ΚΙΛΟ 2 15,30
3 Γαλοπούλα βραστή ΚΙΛΟ 30 10,80
4 Λουκάνικα τύπου “κοκτέιλ” ΚΙΛΟ 10 5,50
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200 –
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400 –
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30 –
4 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 80 2,10
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) ΤΕΜ 80 0,90
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 30 1,20
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) ΤΕΜ 30 0,85
4 Κορν φλάουρ (200 gr) ΤΕΜ 10 1,10
5 Baking powder (20 gr) ΤΕΜ 20 0,45
6 Βουτήματα ΚΙΛΟ 30 –
7 Κέικ (500gr) ΤΕΜ 40 –
8 Τσουρέκι (400gr) ΤΕΜ 80 –
9 Κωκάκια ΚΙΛΟ 15 –
10 Παστάκια ΚΙΛΟ 15 –
11 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 15 –
12 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 10 –
13 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3ΑΔΑ) ΤΕΜ 180 3,88
14 Μπισκότα γεμιστά ΤΕΜ 150 1,50
15 Mπισκότα κράκερ ΤΕΜ 60 1,35
16 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 10 1,00
17 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜ 100 0,45
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 1,50
19 Mουστοκούλουρα ΚΙΛΟ 15 –
20 Kουλουράκια διάφορα ΚΙΛΟ 20 –
21 Tυρόπιτα ΤΕΜ 200 –
22 Μηλοπιτάκια ΚΙΛΟ 25 –
23 Κρουασανάκια ΚΙΛΟ 20 –
1.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο (500 gr) ΤΕΜ 160 0,90
2 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 80 0,90
3 Δημητριακά (375 gr) ΤΕΜ 120 4,05
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 200 0,72
2 Μακαρόνια Νο 3 500 gr ΤΕΜ 30 0,94
3 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr ΤΕΜ 30 0,94
4 Κριθαράκι μέτριο 500 gr ΤΕΜ 100 0,94
5 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 40 2,00
6 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr ΤΕΜ 15 0,94
7 Πένες 500 gr ΤΕΜ 15 0,94
8 Λαζάνια πλακέ ΤΕΜ 20 0,94
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 0,75
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 0,75
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 1,30
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 1,30
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Μέλι 900 gr ΤΕΜ 20 6,50
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 1,80
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 0,80
4 Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 600 gr ΤΕΜ 80 3,90
5 Ταχίνι με μέλι ΤΕΜ 4 5,50
6 Ταχίνι με σοκολάτα ΤΕΜ 4 5,50
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) ΤΕΜ 70 1,40
2 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
3 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
4 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 3 1,70
5 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 15 2,40
6 Πιπέρι σε κόκκους (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 3 2,40
7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) ΤΕΜ 5 1,30
8 Κύμινο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
9 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 1,20
11 Ξύδι ΤΕΜ 40 0,75
12 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,60
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Κακάο 250 gr ΤΕΜ 2 3,10
2 Σοκολατούχο ρόφημα ΤΕΜ 15 4,90
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,73 –
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 1,04 –
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,77 –
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,59 –
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,44 –
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,22 –
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,90 –
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,50 –
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,33 –
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,88 –
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,33 –
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,44 –
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,59 –
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,33 –
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 3,16 –
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,53 –
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 2,15 –
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,92 –
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 2,08 –
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,99 –
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,62 –
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,44 –
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 1,00 –
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,37 –
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,95 –
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,77 –
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,52 –
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,81 –
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,40 –
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,98 –
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 4,25 –
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 3,00 –
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,62 –
1.14 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Πορτοκαλάδα αναψυκτικό (1,5 lt) ΤΕΜ 40 1,45
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 8,43 –
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 8,43 –
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 6,27 –
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 5,10 –
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 5,04 –
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 80 2,40
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 2,40
3 Κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά ΚΙΛΟ 40 2,60
4 Φύλλο σφολιάτας (800 gr) ΤΕΜ 20 4,40
5 Φύλλο κρούστας ΤΕΜ 10 4,40
6 Τυροπιτάκια σφολιάτας (750 gr) ΤΕΜ 50 4,40
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 4,50
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 2,88 –
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 –
3 Αυγά (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 50 –
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220 4,75 Λανθασμένη τιμή
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120 4,61 Λανθασμένη τιμή

5) ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,73 8%
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 1,04 8%
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,77 8%
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,59 8%
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,44 8%
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,22 8%
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,90 8%
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,50 8%
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,33 8%
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,88 8%
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,33 8%
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,44 8%
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,59 8%
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,33 8%
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 3,16 8%
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,53 8%
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 2,15 8%
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,92 8%
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 2,08 8%
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,99 8%
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,62 8%
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,44 8%
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 1,00 8%
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,37 8%
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,95 8%
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,77 8%
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,52 8%
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,81 8%
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,40 8%
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,98 8%
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 4,25 8%
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 3,00 8%
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,62 8%
Στο σημείο αυτό, λόγω παρέλευσης του ωραρίου, η επιτροπή διακόπτει τη συνεδρίαση.
Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 20η Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών.
Ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή δεν έχουνε υποβληθεί ενστάσεις.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ
την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» ως εξής:
1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 18.568 1,09
2 Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 2.112 1,30

Στην εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», με έδρα την Κόρινθο, 80ο χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, τηλ: 27410-83535, Α.Φ.Μ. 093252125 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,30

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 0,80
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 6,30
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 10,50
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 1,45
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,20
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Τσάι πακέτο (25 Χ 1 gr) ΤΕΜ 40 1,99
3 Καφές 1 Kg ΤΕΜ 50 10,30
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 10,40

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ (410 gr) ΤΕΜ 500 0,80
2 Κρέμα γάλακτος (1 lt) ΤΕΜ 20 3,70
3 Γάλα φρέσκο (1 lt) ΤΕΜ 50 1,10
4 Τυρί τύπου “φέτα” ΚΙΛΟ 130 7,49
5 Τυρί τύπου “κασέρι ” ΚΙΛΟ 50 9,95
6 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι ” ΚΙΛΟ 50 8,49
7 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” ΚΙΛΟ 10 6,45
8 Κίτρινο τυρί τύπου “ρεγγάτο” ΚΙΛΟ 10 10,30
9 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” ΚΙΛΟ 50 6,25
10 Τυρί τύπου “γραβιέρα” ΚΙΛΟ 20 11,85
11 Επιδόρπιο γιαουρτιού παιδικό (150 gr) ΤΕΜ 300 1,49
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) ΤΕΜ 60 3,30
3 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr) ΤΕΜ 20 1,25
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
2 Μπέϊκον φέτες ΚΙΛΟ 2 15,00
4 Λουκάνικα τύπου “κοκτέιλ” ΚΙΛΟ 10 5,00
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) ΤΕΜ 80 0,89
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 30 1,19
4 Κορν φλάουρ (200 gr) ΤΕΜ 10 1,09
5 Baking powder (20 gr) ΤΕΜ 20 0,30
6 Βουτήματα ΚΙΛΟ 30 7,50
7 Κέικ (500gr) ΤΕΜ 40 5,25
8 Τσουρέκι (400gr) ΤΕΜ 80 4,00
9 Κωκάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
10 Παστάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
11 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 15 9,50
12 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 10 9,50
13 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3ΑΔΑ) ΤΕΜ 180 3,80
19 Mουστοκούλουρα ΚΙΛΟ 15 7,50
20 Kουλουράκια διάφορα ΚΙΛΟ 20 7,50
21 Tυρόπιτα ΤΕΜ 200 1,10
22 Μηλοπιτάκια ΚΙΛΟ 25 10,00
23 Κρουασανάκια ΚΙΛΟ 20 10,00
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 200 0,70
2 Μακαρόνια Νο 3 500 gr ΤΕΜ 30 0,80
4 Κριθαράκι μέτριο 500 gr ΤΕΜ 100 0,80
5 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 40 1,50
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
4 Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 600 gr ΤΕΜ 80 3,70
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Κακάο 250 gr ΤΕΜ 2 2,95
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
3 Κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά ΚΙΛΟ 40 2,35
4 Φύλλο σφολιάτας (800 gr) ΤΕΜ 20 3,90
5 Φύλλο κρούστας ΤΕΜ 10 3,90
6 Τυροπιτάκια σφολιάτας (750 gr) ΤΕΜ 50 3,90

Στην ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, 2ο χλμ επαρχ. Οδού Κιάτου-Σουλίου, θέση «Αρκούδα», τηλ: 27420-28987, Α.Φ.Μ. 047173215 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 0,87

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 2,60
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 1,25
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 11,60

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ
1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) ΤΕΜ 60 32,79 4%
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
4 Καλαμποκέλαιο (1 lt) ΤΕΜ 40 2,80
1.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο (500 gr) ΤΕΜ 160 0,87
2 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 80 0,87
3 Δημητριακά (375 gr) ΤΕΜ 120 3,80
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
6 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr ΤΕΜ 15 0,90
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) ΤΕΜ 70 1,10
2 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
3 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
4 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 3 1,60
5 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 15 2,25
6 Πιπέρι σε κόκκους (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 3 2,25
11 Ξύδι ΤΕΜ 40 0,70
12 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,55
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
2 Σοκολατούχο ρόφημα ΤΕΜ 15 4,80
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,73 15%
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 1,04 15%
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,77 15%
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,59 15%
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,44 15%
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,22 15%
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,90 15%
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,50 15%
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,88 15%
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,33 15%
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,44 15%
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,59 15%
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 3,16 15%
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,53 15%
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 2,15 15%
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,92 15%
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 2,08 15%
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,99 15%
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,62 15%
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,44 15%
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 1,00 15%
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,37 15%
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,95 15%
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,77 15%
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,52 15%
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,81 15%
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,40 15%
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,98 15%
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 4,25 15%
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 3,00 15%
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,62 15%
1.14 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Πορτοκαλάδα αναψυκτικό (1,5 lt) ΤΕΜ 40 1,40
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 8,43 5%
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 8,43 5%
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 6,27 5%
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 5,10 5%
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 5,04 5%
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 80 2,30
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 2,88 1%
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 5,60
3 Αυγά (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 50 1,80

Στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ν. ΜΑΥΡΕΑ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, Εθν. Ανιστάσεως 5, τηλ: 27420-22330, Α.Φ.Μ. 037195931 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,00
1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,00
2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,40
3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,10

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
3 Γαλοπούλα βραστή ΚΙΛΟ 30 10,80
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
4 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 80 2,10
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
14 Μπισκότα γεμιστά ΤΕΜ 150 1,50
15 Mπισκότα κράκερ ΤΕΜ 60 1,35
16 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 10 1,00
17 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜ 100 0,45
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
3 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr ΤΕΜ 30 0,94
7 Πένες 500 gr ΤΕΜ 15 0,94
8 Λαζάνια πλακέ ΤΕΜ 20 0,94
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Μέλι 900 gr ΤΕΜ 20 6,50
5 Ταχίνι με μέλι ΤΕΜ 4 5,50
6 Ταχίνι με σοκολάτα ΤΕΜ 4 5,50
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) ΤΕΜ 5 1,30
8 Κύμινο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
9 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30

Στον ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, Φιλλύρα 33, τηλ: 27420-22467, Α.Φ.Μ. 043878598 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

Για τα είδη που κατατέθηκαν ισότιμες προσφορές, η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κλήρωση, μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, την 21η Απριλίου 2017, ώρα 10:00 π.μ. και καλεί τους εκπροσώπους τους να παραστούν, εάν το επιθυμούν.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί για τα εξής είδη:
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
2 Κακάο 125 gr ΤΕΜ 10 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) ΤΕΜ 30 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά από κανέναν διαγωνιζόμενο ή απορρίφθηκε προσφορά ως ανωτέρω, είναι τα εξής:
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120
Για τα ανωτέρω είδη απαιτείται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ. 32 Ν. 4412/2016).
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 21η Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :
1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρ. Μηχανικών
2/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΠΕ-Περιβαλλοντολόγων

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3).
Σε συνέχεια της διαδικασίας του συνοπτικού Διαγωνισμού με βάση τη διακήρυξη αριθ. πρωτ.: 4159/30-3-2017, για τα είδη που κατατέθηκαν ισότιμες προσφορές, η επιλογή του αναδόχου έγινε με κλήρωση, μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τ’ αποτελέσματα των κληρώσεων είναι τα εξής:
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
2 Κακάο 125 gr ΤΕΜ 10 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) ΤΕΜ 30 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ύστερα από τ’ ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά της Επιτροπής 1 & 2 και ότι κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή δεν έχουνε υποβληθεί ενστάσεις,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ
την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» ως εξής:
1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 18.568 1,09
2 Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 2.112 1,30

Στην εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», με έδρα την Κόρινθο, 80ο χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, τηλ: 27410-83535, Α.Φ.Μ. 093252125 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,30
3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 0,80
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 6,30
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 10,50
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 1,45
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,20
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Τσάι πακέτο (25 Χ 1 gr) ΤΕΜ 40 1,99
2 Κακάο 125 gr TEM 10 2,00
3 Καφές 1 Kg ΤΕΜ 50 10,30
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 10,40

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ (410 gr) ΤΕΜ 500 0,80
2 Κρέμα γάλακτος (1 lt) ΤΕΜ 20 3,70
3 Γάλα φρέσκο (1 lt) ΤΕΜ 50 1,10
4 Τυρί τύπου “φέτα” ΚΙΛΟ 130 7,49
5 Τυρί τύπου “κασέρι ” ΚΙΛΟ 50 9,95
6 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι ” ΚΙΛΟ 50 8,49
7 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” ΚΙΛΟ 10 6,45
8 Κίτρινο τυρί τύπου “ρεγγάτο” ΚΙΛΟ 10 10,30
9 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” ΚΙΛΟ 50 6,25
10 Τυρί τύπου “γραβιέρα” ΚΙΛΟ 20 11,85
11 Επιδόρπιο γιαουρτιού παιδικό (150 gr) ΤΕΜ 300 1,49
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) ΤΕΜ 60 3,30
3 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr) ΤΕΜ 20 1,25
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
2 Μπέϊκον φέτες ΚΙΛΟ 2 15,00
4 Λουκάνικα τύπου “κοκτέιλ” ΚΙΛΟ 10 5,00
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) ΤΕΜ 80 0,89
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 30 1,19
4 Κορν φλάουρ (200 gr) ΤΕΜ 10 1,09
5 Baking powder (20 gr) ΤΕΜ 20 0,30
6 Βουτήματα ΚΙΛΟ 30 7,50
7 Κέικ (500gr) ΤΕΜ 40 5,25
8 Τσουρέκι (400gr) ΤΕΜ 80 4,00
9 Κωκάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
10 Παστάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
11 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 15 9,50
12 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 10 9,50
13 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3ΑΔΑ) ΤΕΜ 180 3,80
19 Mουστοκούλουρα ΚΙΛΟ 15 7,50
20 Kουλουράκια διάφορα ΚΙΛΟ 20 7,50
21 Tυρόπιτα ΤΕΜ 200 1,10
22 Μηλοπιτάκια ΚΙΛΟ 25 10,00
23 Κρουασανάκια ΚΙΛΟ 20 10,00
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 200 0,70
2 Μακαρόνια Νο 3 500 gr ΤΕΜ 30 0,80
4 Κριθαράκι μέτριο 500 gr ΤΕΜ 100 0,80
5 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 40 1,50
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 0,70
1.9 ΟΣΠΡΙΑ
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 1,30
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
4 Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 600 gr ΤΕΜ 80 3,70
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Κακάο 250 gr ΤΕΜ 2 2,95
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 2,35
3 Κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά ΚΙΛΟ 40 2,35
4 Φύλλο σφολιάτας (800 gr) ΤΕΜ 20 3,90
5 Φύλλο κρούστας ΤΕΜ 10 3,90
6 Τυροπιτάκια σφολιάτας (750 gr) ΤΕΜ 50 3,90

Στην ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, 2ο χλμ επαρχ. Οδού Κιάτου-Σουλίου, θέση «Αρκούδα», τηλ: 27420-28987, Α.Φ.Μ. 047173215 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 0,87

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 2,60
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 1,25
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 11,60

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ
1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) ΤΕΜ 60 32,79 4%
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
4 Καλαμποκέλαιο (1 lt) ΤΕΜ 40 2,80
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) TEM 30 0,85
1.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο (500 gr) ΤΕΜ 160 0,87
2 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 80 0,87
3 Δημητριακά (375 gr) ΤΕΜ 120 3,80
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
6 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr ΤΕΜ 15 0,90
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 0,70
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) ΤΕΜ 70 1,10
2 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
3 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
4 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 3 1,60
5 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 15 2,25
6 Πιπέρι σε κόκκους (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 3 2,25
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 1,20
11 Ξύδι ΤΕΜ 40 0,70
12 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,55
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
2 Σοκολατούχο ρόφημα ΤΕΜ 15 4,80
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,73 15%
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 1,04 15%
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,77 15%
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,59 15%
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,44 15%
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,22 15%
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,90 15%
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,50 15%
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,88 15%
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,33 15%
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,44 15%
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,59 15%
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 3,16 15%
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,53 15%
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 2,15 15%
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,92 15%
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 2,08 15%
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,99 15%
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,62 15%
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,44 15%
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 1,00 15%
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,37 15%
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,95 15%
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,77 15%
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,52 15%
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,81 15%
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,40 15%
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,98 15%
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 4,25 15%
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 3,00 15%
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,62 15%
1.14 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Πορτοκαλάδα αναψυκτικό (1,5 lt) ΤΕΜ 40 1,40
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 8,43 5%
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 8,43 5%
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 6,27 5%
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 5,10 5%
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 5,04 5%
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 80 2,30
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 2,88 1%
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 5,60
3 Αυγά (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 50 1,80

Στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ν. ΜΑΥΡΕΑ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, Εθν. Ανιστάσεως 5, τηλ: 27420-22330, Α.Φ.Μ. 037195931 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 0,80
1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,00
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 0,70
1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,00
2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,40

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 2,10
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 4,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,10

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 7,90
3 Γαλοπούλα βραστή ΚΙΛΟ 30 10,80
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
4 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 80 2,10
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
14 Μπισκότα γεμιστά ΤΕΜ 150 1,50
15 Mπισκότα κράκερ ΤΕΜ 60 1,35
16 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 10 1,00
17 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜ 100 0,45
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 1,50
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
3 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr ΤΕΜ 30 0,94
7 Πένες 500 gr ΤΕΜ 15 0,94
8 Λαζάνια πλακέ ΤΕΜ 20 0,94
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 1,30
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Μέλι 900 gr ΤΕΜ 20 6,50
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 1,80
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 0,80
5 Ταχίνι με μέλι ΤΕΜ 4 5,50
6 Ταχίνι με σοκολάτα ΤΕΜ 4 5,50
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) ΤΕΜ 5 1,30
8 Κύμινο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
9 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 4,50

Στον ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, Φιλλύρα 33, τηλ: 27420-22467, Α.Φ.Μ. 043878598 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

Τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά από κανέναν διαγωνιζόμενο ή απορρίφθηκε προσφορά, είναι τα εξής:
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120
Για τα ανωτέρω είδη απαιτείται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ. 32 Ν. 4412/2016).
Στο σημείο αυτό η δημοπρασία κηρύσσεται περατωθείσα.
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.
***********************************************
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τα πρακτικά της Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών Προμηθειών.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. την υπ’ αριθμ. 379/2017 (ΑΔΑ: 755ΛΩ1Θ-0ΜΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών,
4. την υπ’ αριθμ. 25/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΑΔΑ: ΩΙΠΦΩ1Θ-ΝΝ1,
5. την υπ’ αριθμ. 61/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΑΔΑ: 6Ο1ΣΩ1Θ-ΩΧΜ νομιμοποιηθείσα με την αριθμ. πρωτ. 46576/23.03.17 του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι. με ΑΔΑ: Ω532ΟΡ1Φ-Ε8Ω,
6. Την υπ’ αριθμ. 5/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 68.804,43 € με Φ.Π.Α.,
7. Την υπ’ αριθμ. 91/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ: 6ΡΜ3Ω1Θ-ΧΦ5 και ΑΔΑΜ: 17REQ005988885 2017-03-29,
8. Την υπ’ αριθμ. 81/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης με ΑΔΑ: 6ΦΜ9Ω1Θ-0ΗΦ και ΑΔΑΜ: 17REQ006001392 2017-03-30 (Π.Α.Υ. 223 & 224/2017),
9. Την υπ’ αριθμ. 4159/30.03.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC006001557 2017-03-30,
10. Την υπ’ αριθμ. 4160/30.03.2017 Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού,
11. τα από 13-04-2017, 20-04-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), 21-04-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρακτικά Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, τις προσφορές, τα λοιπά στοιχεία του φακέλου που υποβλήθηκαν όπως και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει τα από 13-04-2017, 20-04-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), 21-04-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρακτικά Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων».

B.- Κηρύσσει προσωρινούς αναδόχους του συνοπτικού διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας τους κάτωθι:

1. Tην εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», με έδρα την Κόρινθο, 80ο χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, τηλ: 27410-83535, Α.Φ.Μ. 093252125 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 18.568 1,09
2 Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 2.112 1,30

2. Tην ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, 2ο χλμ επαρχ. Οδού Κιάτου-Σουλίου, θέση «Αρκούδα», τηλ: 27420-28987, Α.Φ.Μ. 047173215 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,30

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 0,80
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 6,30
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 10,50
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 1,45
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,20
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Τσάι πακέτο (25 Χ 1 gr) ΤΕΜ 40 1,99
2 Κακάο 125 gr TEM 10 2,00
3 Καφές 1 Kg ΤΕΜ 50 10,30
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 10,40

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ (410 gr) ΤΕΜ 500 0,80
2 Κρέμα γάλακτος (1 lt) ΤΕΜ 20 3,70
3 Γάλα φρέσκο (1 lt) ΤΕΜ 50 1,10
4 Τυρί τύπου “φέτα” ΚΙΛΟ 130 7,49
5 Τυρί τύπου “κασέρι ” ΚΙΛΟ 50 9,95
6 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι ” ΚΙΛΟ 50 8,49
7 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” ΚΙΛΟ 10 6,45
8 Κίτρινο τυρί τύπου “ρεγγάτο” ΚΙΛΟ 10 10,30
9 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” ΚΙΛΟ 50 6,25
10 Τυρί τύπου “γραβιέρα” ΚΙΛΟ 20 11,85
11 Επιδόρπιο γιαουρτιού παιδικό (150 gr) ΤΕΜ 300 1,49
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) ΤΕΜ 60 3,30
3 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr) ΤΕΜ 20 1,25
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
2 Μπέϊκον φέτες ΚΙΛΟ 2 15,00
4 Λουκάνικα τύπου “κοκτέιλ” ΚΙΛΟ 10 5,00
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) ΤΕΜ 80 0,89
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 30 1,19
4 Κορν φλάουρ (200 gr) ΤΕΜ 10 1,09
5 Baking powder (20 gr) ΤΕΜ 20 0,30
6 Βουτήματα ΚΙΛΟ 30 7,50
7 Κέικ (500gr) ΤΕΜ 40 5,25
8 Τσουρέκι (400gr) ΤΕΜ 80 4,00
9 Κωκάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
10 Παστάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
11 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 15 9,50
12 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 10 9,50
13 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3ΑΔΑ) ΤΕΜ 180 3,80
19 Mουστοκούλουρα ΚΙΛΟ 15 7,50
20 Kουλουράκια διάφορα ΚΙΛΟ 20 7,50
21 Tυρόπιτα ΤΕΜ 200 1,10
22 Μηλοπιτάκια ΚΙΛΟ 25 10,00
23 Κρουασανάκια ΚΙΛΟ 20 10,00
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 200 0,70
2 Μακαρόνια Νο 3 500 gr ΤΕΜ 30 0,80
4 Κριθαράκι μέτριο 500 gr ΤΕΜ 100 0,80
5 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 40 1,50
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 0,70
1.9 ΟΣΠΡΙΑ
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 1,30
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
4 Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 600 gr ΤΕΜ 80 3,70
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Κακάο 250 gr ΤΕΜ 2 2,95
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 2,35
3 Κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά ΚΙΛΟ 40 2,35
4 Φύλλο σφολιάτας (800 gr) ΤΕΜ 20 3,90
5 Φύλλο κρούστας ΤΕΜ 10 3,90
6 Τυροπιτάκια σφολιάτας (750 gr) ΤΕΜ 50 3,90

3. Tον ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ν. ΜΑΥΡΕΑ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, Εθν. Αντιστάσεως 5, τηλ: 27420-22330, Α.Φ.Μ. 037195931 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 0,87

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 2,60
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 1,25
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 11,60

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ
1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) ΤΕΜ 60 32,79 4%
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
4 Καλαμποκέλαιο (1 lt) ΤΕΜ 40 2,80
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) TEM 30 0,85
1.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο (500 gr) ΤΕΜ 160 0,87
2 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 80 0,87
3 Δημητριακά (375 gr) ΤΕΜ 120 3,80
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
6 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr ΤΕΜ 15 0,90
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 0,70
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) ΤΕΜ 70 1,10
2 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
3 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
4 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 3 1,60
5 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 15 2,25
6 Πιπέρι σε κόκκους (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 3 2,25
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 1,20
11 Ξύδι ΤΕΜ 40 0,70
12 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,55
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
2 Σοκολατούχο ρόφημα ΤΕΜ 15 4,80
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,73 15%
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 1,04 15%
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,77 15%
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,59 15%
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,44 15%
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,22 15%
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,90 15%
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,50 15%
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,88 15%
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,33 15%
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,44 15%
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,59 15%
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 3,16 15%
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,53 15%
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 2,15 15%
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,92 15%
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 2,08 15%
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,99 15%
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,62 15%
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,44 15%
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 1,00 15%
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,37 15%
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,95 15%
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,77 15%
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,52 15%
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,81 15%
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,40 15%
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,98 15%
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 4,25 15%
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 3,00 15%
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,62 15%
1.14 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Πορτοκαλάδα αναψυκτικό (1,5 lt) ΤΕΜ 40 1,40
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 8,43 5%
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 8,43 5%
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 6,27 5%
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 5,10 5%
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 5,04 5%
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 80 2,30
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 2,88 1%
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 5,60
3 Αυγά (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 50 1,80

4. Tον ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, Φιλλύρα 33, τηλ: 27420-22467, Α.Φ.Μ. 043878598 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 0,80
1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,00
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 0,70
1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,00
2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,40

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 2,10
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 4,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,10

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 7,90
3 Γαλοπούλα βραστή ΚΙΛΟ 30 10,80
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
4 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 80 2,10
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
14 Μπισκότα γεμιστά ΤΕΜ 150 1,50
15 Mπισκότα κράκερ ΤΕΜ 60 1,35
16 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 10 1,00
17 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜ 100 0,45
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 1,50
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
3 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr ΤΕΜ 30 0,94
7 Πένες 500 gr ΤΕΜ 15 0,94
8 Λαζάνια πλακέ ΤΕΜ 20 0,94
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 1,30
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Μέλι 900 gr ΤΕΜ 20 6,50
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 1,80
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 0,80
5 Ταχίνι με μέλι ΤΕΜ 4 5,50
6 Ταχίνι με σοκολάτα ΤΕΜ 4 5,50
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) ΤΕΜ 5 1,30
8 Κύμινο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
9 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 4,50

Γ.- Εγκρίνει τη προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης της προμήθειας των κατωτέρω ειδών τροφίμων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ως προς τον 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό (Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ») της αριθ. 4159/30-03-2017 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 3.308,20 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 3.738,27 € (με Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης, για τα οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές από κανέναν διαγωνιζόμενο ή απορρίφθηκαν προσφορές, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για προμήθεια των κατωτέρω ειδών τροφίμων, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος των αναγκών δύο Δημοτικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ».
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200 0,70 1.540,00
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400 0,32 128,00
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30 1,40 42,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.710,00
Φ.Π.Α. 13% 222,30
ΣΥΝΟΛΟ 1.4 1.932,30
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220 4,75 1.045,00
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120 4,61 553,20
ΣΥΝΟΛΟ 1.598,20
Φ.Π.Α. 13% 207,77
ΣΥΝΟΛΟ 1.18 1.805,97
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: 3.308,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 3.738,27 €

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει, αφού αποσταλεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε προμηθευτές και μετά την γνωμοδότηση επί των προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών. Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τα αρθ. 118, 120 και 123 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α΄/08.08/2016).

Δ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τις ποσότητες που αναλογούν στον Δήμο. Οι ανάδοχοι θα υπογράψουν επιμέρους συμβάσεις για τους ανωτέρω Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς με τους Φορείς για τους οποίους προορίζονται τα συγκεκριμένα τροφίμων κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2017
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Κελλάρης Βασίλειος
2. Μυττάς Ιωάννης
3. Ζάρκος Δημήτριος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26-04-2017

Print Friendly, PDF & Email

122/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ως προς τα Πρακτικά 20.04 και 21.04 (αριθμό τεμαχίων)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13ο/25-04-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2017

Περίληψη: Έγκριση ή μη πρακτικών Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKH δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5338/21-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
2. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
3. Μυττάς Ιωάννης 3. Μπουζιάνη Βασιλική
4. Ζάρκος Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ή μη πρακτικών Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα από 13.04.2017, 20.04.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) & 21.04.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, το σώμα των οποίων ακολουθεί:
***********************************************
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 12η Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :
1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρ. Μηχανικών
2/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΠΕ-Περιβαλλοντολόγων
που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 68.804,43 € συμπ/νου ΦΠΑ 13% & 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
• Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
• To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
• Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
• Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
• Την αριθ. 5/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 68.804,43 € με Φ.Π.Α..
• Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
• Την με αριθμό 81/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης (Π.Α.Υ. 223 & 224/2017).
• Την αριθμ. πρωτ. 4159/30-3-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού.
• Την αριθ. 4160/30-3-2017 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
• Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά του διαγωνισμού

κήρυξε την έναρξη διεξαγωγής της δημοπρασίας και κάλεσε τους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τις προσφορές τους, συνοδευόμενες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στις 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη), και αφού παρελήφθησαν όσες προσφορές είχαν κατατεθεί στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, κηρύχθηκε μεγαλόφωνα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η λήξη παράδοσης και παραλαβής προσφορών.
Οι προσφορές που κατατέθηκαν κατά σειρά προσέλευσης είναι:

α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» ΠΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ: ΑΚ-363658
2 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΑ
ΑΔΤ: ΑΒ-786592
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ ΙΔΙΟΣ
ΑΔΤ: Ν-455478
4 ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΜ-762944
5 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΔΙΟΣ
ΑΔΤ: Φ-471220
6 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΑ
ΑΔΤ: Ρ-374051
7 ΜΑΡΔΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: Τ-379955

Εν συνεχεία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω προσφορές υπεβλήθησαν σε φάκελο καλά σφραγισμένο και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη και προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και παράλληλα στην καταγραφή και μονογραφή των εγγράφων και δικαιολογητικών που βρίσκονται σ’ αυτούς περιληπτικά, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά : 1 2
Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Τεχνική προσφορά ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» √ √
2 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ √ √
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ √ √
4 ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ √ Χ 1) Δεν έχει κατατεθεί τεχνική προσφορά.
2) Λείπει η επωνυμία των προϊόντων.
5 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ √ √
6 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ √ √
7 ΜΑΡΔΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ Χ 1) Δεν έχει κατατεθεί τεχνική προσφορά.
2) Ανυπόγραφες Υπεύθυνες Δηλώσεις.
3) Λάθος κείμενο στην υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το χρόνο παράδοσης των υλικών.
4) Δεν έχει συμπληρωθεί το ΤΕΥΔ (μέρος ΙΙΙ & IV).
5) Ανυπόγραφο ΤΕΥΔ.
6) Ανυπόγραφος πίνακας προϋπολογισμού (4ος τμηματικός- ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»).

Στο σημείο αυτό, λόγω παρέλευσης του ωραρίου, η επιτροπή διακόπτει τη συνεδρίαση.
Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 13η Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών.
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών
έκρινε ως
Α. αποδεκτές τις κάτωθι προσφορές:
α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Εκπρόσωπος
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» ΠΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΑ
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ ΙΔΙΟΣ
4 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΔΙΟΣ
5 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΑ

Β. απορριπτέες τις κάτωθι προσφορές:
α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Εκπρόσωπος Λόγος αποκλεισμού
1 ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΟΣ 1) Δεν έχει κατατεθεί τεχνική προσφορά.
2) Λείπει η επωνυμία των προϊόντων.
2 ΜΑΡΔΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΛΟΣ 1) Δεν έχει κατατεθεί τεχνική προσφορά.
2) Ανυπόγραφες Υπεύθυνες Δηλώσεις.
3) Λάθος κείμενο στην υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το χρόνο παράδοσης των υλικών.
4) Δεν έχει συμπληρωθεί το ΤΕΥΔ (μέρος ΙΙΙ & IV).
5) Ανυπόγραφο ΤΕΥΔ.
6) Ανυπόγραφος πίνακας προϋπολογισμού (4ος τμηματικός- ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή ανακοινώνει ότι θα προβεί στο άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών των: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ», ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ & ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, την Τετάρτη 19-4-2017, στις 10:00 π.μ. και καλεί τους εκπροσώπους τους να παραστούν, εάν το επιθυμούν.
Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών των ΤΟΥΡΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΜΑΡΔΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, δεν αποσφραγίστηκαν, αλλά αφού μονογράφησαν, παρέμειναν στην Επιτροπή προκειμένου να επιστραφούν.
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (2ο) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 19η Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :
1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρ. Μηχανικών
2/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΠΕ-Περιβαλλοντολόγων

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3). Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τις προσφορές των διαγωνιζόμενων οι οποίοι έγιναν δεκτοί, κατά σειρά επίδοσης και τις ανακοίνωσε μεγαλόφωνα, συμπληρώνοντας τους παρακάτω πίνακες :

1) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.»
1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 18.568 1,09
2 Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 2.112 1,30

2) ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 0,80
1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,15
1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 0,99
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 0,70
1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,30
1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,40
2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,50

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 0,80
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 6,30
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 10,50
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 2,10
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 1,45
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,80
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 4,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,20
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Τσάι πακέτο (25 Χ 1 gr) ΤΕΜ 40 1,99
2 Κακάο 125 gr ΤΕΜ 10 2,00
3 Καφές 1 Kg ΤΕΜ 50 10,30
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 10,40
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 –
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 –
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 –

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ (410 gr) ΤΕΜ 500 0,80
2 Κρέμα γάλακτος (1 lt) ΤΕΜ 20 3,70
3 Γάλα φρέσκο (1 lt) ΤΕΜ 50 1,10
4 Τυρί τύπου “φέτα” ΚΙΛΟ 130 7,49
5 Τυρί τύπου “κασέρι ” ΚΙΛΟ 50 9,95
6 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι ” ΚΙΛΟ 50 8,49
7 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” ΚΙΛΟ 10 6,45
8 Κίτρινο τυρί τύπου “ρεγγάτο” ΚΙΛΟ 10 10,30
9 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” ΚΙΛΟ 50 6,25
10 Τυρί τύπου “γραβιέρα” ΚΙΛΟ 20 11,85
11 Επιδόρπιο γιαουρτιού παιδικό (150 gr) ΤΕΜ 300 1,49
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) ΤΕΜ 60 32,79 3%
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) ΤΕΜ 60 3,30
3 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr) ΤΕΜ 20 1,25
4 Καλαμποκέλαιο (1 lt) ΤΕΜ 40 2,90
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 7,90
2 Μπέϊκον φέτες ΚΙΛΟ 2 15,00
3 Γαλοπούλα βραστή ΚΙΛΟ 30 12,20
4 Λουκάνικα τύπου “κοκτέιλ” ΚΙΛΟ 10 5,00
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200 –
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400 –
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30 –
4 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 80 –
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) ΤΕΜ 80 0,89
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 30 1,19
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) ΤΕΜ 30 0,85
4 Κορν φλάουρ (200 gr) ΤΕΜ 10 1,09
5 Baking powder (20 gr) ΤΕΜ 20 0,30
6 Βουτήματα ΚΙΛΟ 30 7,50
7 Κέικ (500gr) ΤΕΜ 40 5,25
8 Τσουρέκι (400gr) ΤΕΜ 80 4,00
9 Κωκάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
10 Παστάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
11 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 15 9,50
12 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 10 9,50
13 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3ΑΔΑ) ΤΕΜ 180 3,80
14 Μπισκότα γεμιστά ΤΕΜ 150 1,65
15 Mπισκότα κράκερ ΤΕΜ 60 1,40
16 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 10 1,50
17 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜ 100 0,50
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 1,50
19 Mουστοκούλουρα ΚΙΛΟ 15 7,50
20 Kουλουράκια διάφορα ΚΙΛΟ 20 7,50
21 Tυρόπιτα ΤΕΜ 200 1,10
22 Μηλοπιτάκια ΚΙΛΟ 25 10,00
23 Κρουασανάκια ΚΙΛΟ 20 10,00
1.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο (500 gr) ΤΕΜ 160 0,99
2 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 80 0,99
3 Δημητριακά (375 gr) ΤΕΜ 120 3,90
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 200 0,70
2 Μακαρόνια Νο 3 500 gr ΤΕΜ 30 0,80
3 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr ΤΕΜ 30 1,00
4 Κριθαράκι μέτριο 500 gr ΤΕΜ 100 0,80
5 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 40 1,50
6 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr ΤΕΜ 15 1,00
7 Πένες 500 gr ΤΕΜ 15 1,00
8 Λαζάνια πλακέ ΤΕΜ 20 2,30
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 0,70
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 0,70
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 1,30
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 1,30
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Μέλι 900 gr ΤΕΜ 20 6,60
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 1,80
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 0,80
4 Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 600 gr ΤΕΜ 80 3,70
5 Ταχίνι με μέλι ΤΕΜ 4 5,90
6 Ταχίνι με σοκολάτα ΤΕΜ 4 6,35
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) ΤΕΜ 70 1,50
2 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,40
3 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,40
4 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 3 1,70
5 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 15 2,40
6 Πιπέρι σε κόκκους (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 3 2,40
7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) ΤΕΜ 5 1,45
8 Κύμινο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,45
9 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,45
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 1,45
11 Ξύδι ΤΕΜ 40 0,80
12 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,60
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Κακάο 250 gr ΤΕΜ 2 2,95
2 Σοκολατούχο ρόφημα ΤΕΜ 15 4,90
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,73 –
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 1,04 –
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,77 –
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,59 –
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,44 –
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,22 –
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,90 –
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,50 –
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,33 –
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,88 –
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,33 –
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,44 –
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,59 –
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,33 –
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 3,16 –
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,53 –
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 2,15 –
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,92 –
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 2,08 –
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,99 –
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,62 –
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,44 –
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 1,00 –
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,37 –
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,95 –
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,77 –
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,52 –
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,81 –
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,40 –
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,98 –
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 4,25 –
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 3,00 –
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,62 –
1.14 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Πορτοκαλάδα αναψυκτικό (1,5 lt) ΤΕΜ 40 1,45
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 8,43 –
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 8,43 –
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 6,27 –
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 5,10 –
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 5,04 –
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 80 2,35
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 2,35
3 Κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά ΚΙΛΟ 40 2,35
4 Φύλλο σφολιάτας (800 gr) ΤΕΜ 20 3,90
5 Φύλλο κρούστας ΤΕΜ 10 3,90
6 Τυροπιτάκια σφολιάτας (750 gr) ΤΕΜ 50 3,90
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 4,50
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 2,88 –
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 –
3 Αυγά (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 50 –
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220 4,75 –
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120 4,61 –

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 0,84
1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,23
1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 0,87
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 0,71
1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,37
1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,52
2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,67

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 –
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 –
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 –
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 –
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 –
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,85
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 4,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,20
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Τσάι πακέτο (25 Χ 1 gr) ΤΕΜ 40 –
2 Κακάο 125 gr ΤΕΜ 10 –
3 Καφές 1 Kg ΤΕΜ 50 –
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 –
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 2,60
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 1,25
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 11,60

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ (410 gr) ΤΕΜ 500 –
2 Κρέμα γάλακτος (1 lt) ΤΕΜ 20 –
3 Γάλα φρέσκο (1 lt) ΤΕΜ 50 –
4 Τυρί τύπου “φέτα” ΚΙΛΟ 130 –
5 Τυρί τύπου “κασέρι ” ΚΙΛΟ 50 –
6 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι ” ΚΙΛΟ 50 –
7 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” ΚΙΛΟ 10 –
8 Κίτρινο τυρί τύπου “ρεγγάτο” ΚΙΛΟ 10 –
9 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” ΚΙΛΟ 50 –
10 Τυρί τύπου “γραβιέρα” ΚΙΛΟ 20 –
11 Επιδόρπιο γιαουρτιού παιδικό (150 gr) ΤΕΜ 300 –
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) ΤΕΜ 60 32,79 4%
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) ΤΕΜ 60 3,56
3 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr) ΤΕΜ 20 1,32
4 Καλαμποκέλαιο (1 lt) ΤΕΜ 40 2,80
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 –
2 Μπέϊκον φέτες ΚΙΛΟ 2 –
3 Γαλοπούλα βραστή ΚΙΛΟ 30 –
4 Λουκάνικα τύπου “κοκτέιλ” ΚΙΛΟ 10 –
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200 –
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400 –
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30 –
4 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 80 –
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) ΤΕΜ 80 0,90
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 30 1,20
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) ΤΕΜ 30 0,85
4 Κορν φλάουρ (200 gr) ΤΕΜ 10 1,10
5 Baking powder (20 gr) ΤΕΜ 20 –
6 Βουτήματα ΚΙΛΟ 30 –
7 Κέικ (500gr) ΤΕΜ 40 –
8 Τσουρέκι (400gr) ΤΕΜ 80 –
9 Κωκάκια ΚΙΛΟ 15 –
10 Παστάκια ΚΙΛΟ 15 –
11 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 15 –
12 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 10 –
13 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3ΑΔΑ) ΤΕΜ 180 –
14 Μπισκότα γεμιστά ΤΕΜ 150 –
15 Mπισκότα κράκερ ΤΕΜ 60 –
16 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 10 –
17 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜ 100 –
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 –
19 Mουστοκούλουρα ΚΙΛΟ 15 –
20 Kουλουράκια διάφορα ΚΙΛΟ 20 –
21 Tυρόπιτα ΤΕΜ 200 –
22 Μηλοπιτάκια ΚΙΛΟ 25 –
23 Κρουασανάκια ΚΙΛΟ 20 –
1.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο (500 gr) ΤΕΜ 160 0,87
2 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 80 0,87
3 Δημητριακά (375 gr) ΤΕΜ 120 3,80
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 200 0,71
2 Μακαρόνια Νο 3 500 gr ΤΕΜ 30 0,90
3 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr ΤΕΜ 30 1,00
4 Κριθαράκι μέτριο 500 gr ΤΕΜ 100 0,88
5 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 40 2,00
6 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr ΤΕΜ 15 0,90
7 Πένες 500 gr ΤΕΜ 15 0,95
8 Λαζάνια πλακέ ΤΕΜ 20 2,60
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 0,70
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 0,70
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 1,30
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 1,30
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Μέλι 900 gr ΤΕΜ 20 –
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 –
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 –
4 Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 600 gr ΤΕΜ 80 –
5 Ταχίνι με μέλι ΤΕΜ 4 –
6 Ταχίνι με σοκολάτα ΤΕΜ 4 –
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) ΤΕΜ 70 1,10
2 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
3 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
4 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 3 1,60
5 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 15 2,25
6 Πιπέρι σε κόκκους (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 3 2,25
7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) ΤΕΜ 5 1,35
8 Κύμινο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,35
9 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,40
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 1,20
11 Ξύδι ΤΕΜ 40 0,70
12 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,55
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Κακάο 250 gr ΤΕΜ 2 3,00
2 Σοκολατούχο ρόφημα ΤΕΜ 15 4,80
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,73 15%
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 1,04 15%
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,77 15%
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,59 15%
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,44 15%
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,22 15%
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,90 15%
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,50 15%
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,88 15%
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,33 15%
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,44 15%
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,59 15%
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 3,16 15%
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,53 15%
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 2,15 15%
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,92 15%
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 2,08 15%
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,99 15%
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,62 15%
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,44 15%
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 1,00 15%
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,37 15%
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,95 15%
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,77 15%
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,52 15%
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,81 15%
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,40 15%
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,98 15%
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 4,25 15%
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 3,00 15%
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,62 15%
1.14 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Πορτοκαλάδα αναψυκτικό (1,5 lt) ΤΕΜ 40 1,40
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 8,43 5%
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 8,43 5%
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 6,27 5%
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 5,10 5%
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 5,04 5%
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 80 2,30
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 2,35
3 Κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά ΚΙΛΟ 40 2,60
4 Φύλλο σφολιάτας (800 gr) ΤΕΜ 20 –
5 Φύλλο κρούστας ΤΕΜ 10 –
6 Τυροπιτάκια σφολιάτας (750 gr) ΤΕΜ 50 –
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 –
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 2,88 1%
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 5,60
3 Αυγά (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 50 1,80
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220 4,75 –
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120 4,61 –

4) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 0,80
1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,00
1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 0,95
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 0,70
1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,40
1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,00
2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,40

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 0,84
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 6,40
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 10,80
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 2,10
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 1,48
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,85
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 4,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,10
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Τσάι πακέτο (25 Χ 1 gr) ΤΕΜ 40 2,00
2 Κακάο 125 gr ΤΕΜ 10 2,00
3 Καφές 1 Kg ΤΕΜ 50 10,50
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 12,80
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 2,80
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 1,50
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 11,80

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ (410 gr) ΤΕΜ 500 0,84
2 Κρέμα γάλακτος (1 lt) ΤΕΜ 20 3,80
3 Γάλα φρέσκο (1 lt) ΤΕΜ 50 1,15
4 Τυρί τύπου “φέτα” ΚΙΛΟ 130 7,50
5 Τυρί τύπου “κασέρι ” ΚΙΛΟ 50 10,60
6 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι ” ΚΙΛΟ 50 8,50
7 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” ΚΙΛΟ 10 6,60
8 Κίτρινο τυρί τύπου “ρεγγάτο” ΚΙΛΟ 10 10,90
9 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” ΚΙΛΟ 50 6,40
10 Τυρί τύπου “γραβιέρα” ΚΙΛΟ 20 12,40
11 Επιδόρπιο γιαουρτιού παιδικό (150 gr) ΤΕΜ 300 1,55
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) ΤΕΜ 60 32,79 Λανθασμένη τιμή
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) ΤΕΜ 60 3,60
3 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr) ΤΕΜ 20 1,35
4 Καλαμποκέλαιο (1 lt) ΤΕΜ 40 2,90
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 7,90
2 Μπέϊκον φέτες ΚΙΛΟ 2 15,30
3 Γαλοπούλα βραστή ΚΙΛΟ 30 10,80
4 Λουκάνικα τύπου “κοκτέιλ” ΚΙΛΟ 10 5,50
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200 –
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400 –
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30 –
4 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 80 2,10
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) ΤΕΜ 80 0,90
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 30 1,20
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) ΤΕΜ 30 0,85
4 Κορν φλάουρ (200 gr) ΤΕΜ 10 1,10
5 Baking powder (20 gr) ΤΕΜ 20 0,45
6 Βουτήματα ΚΙΛΟ 30 –
7 Κέικ (500gr) ΤΕΜ 40 –
8 Τσουρέκι (400gr) ΤΕΜ 80 –
9 Κωκάκια ΚΙΛΟ 15 –
10 Παστάκια ΚΙΛΟ 15 –
11 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 15 –
12 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 10 –
13 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3ΑΔΑ) ΤΕΜ 180 3,88
14 Μπισκότα γεμιστά ΤΕΜ 150 1,50
15 Mπισκότα κράκερ ΤΕΜ 60 1,35
16 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 10 1,00
17 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜ 100 0,45
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 1,50
19 Mουστοκούλουρα ΚΙΛΟ 15 –
20 Kουλουράκια διάφορα ΚΙΛΟ 20 –
21 Tυρόπιτα ΤΕΜ 200 –
22 Μηλοπιτάκια ΚΙΛΟ 25 –
23 Κρουασανάκια ΚΙΛΟ 20 –
1.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο (500 gr) ΤΕΜ 160 0,90
2 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 80 0,90
3 Δημητριακά (375 gr) ΤΕΜ 120 4,05
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 200 0,72
2 Μακαρόνια Νο 3 500 gr ΤΕΜ 30 0,94
3 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr ΤΕΜ 30 0,94
4 Κριθαράκι μέτριο 500 gr ΤΕΜ 100 0,94
5 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 40 2,00
6 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr ΤΕΜ 15 0,94
7 Πένες 500 gr ΤΕΜ 15 0,94
8 Λαζάνια πλακέ ΤΕΜ 20 0,94
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 0,75
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 0,75
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 1,30
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 1,30
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Μέλι 900 gr ΤΕΜ 20 6,50
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 1,80
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 0,80
4 Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 600 gr ΤΕΜ 80 3,90
5 Ταχίνι με μέλι ΤΕΜ 4 5,50
6 Ταχίνι με σοκολάτα ΤΕΜ 4 5,50
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) ΤΕΜ 70 1,40
2 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
3 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
4 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 3 1,70
5 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 15 2,40
6 Πιπέρι σε κόκκους (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 3 2,40
7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) ΤΕΜ 5 1,30
8 Κύμινο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
9 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 1,20
11 Ξύδι ΤΕΜ 40 0,75
12 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,60
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Κακάο 250 gr ΤΕΜ 2 3,10
2 Σοκολατούχο ρόφημα ΤΕΜ 15 4,90
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,73 –
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 1,04 –
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,77 –
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,59 –
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,44 –
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,22 –
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,90 –
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,50 –
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,33 –
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,88 –
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,33 –
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,44 –
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,59 –
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,33 –
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 3,16 –
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,53 –
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 2,15 –
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,92 –
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 2,08 –
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,99 –
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,62 –
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,44 –
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 1,00 –
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,37 –
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,95 –
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,77 –
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,52 –
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,81 –
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,40 –
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,98 –
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 4,25 –
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 3,00 –
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,62 –
1.14 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Πορτοκαλάδα αναψυκτικό (1,5 lt) ΤΕΜ 40 1,45
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 8,43 –
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 8,43 –
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 6,27 –
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 5,10 –
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 5,04 –
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 80 2,40
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 2,40
3 Κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά ΚΙΛΟ 40 2,60
4 Φύλλο σφολιάτας (800 gr) ΤΕΜ 20 4,40
5 Φύλλο κρούστας ΤΕΜ 10 4,40
6 Τυροπιτάκια σφολιάτας (750 gr) ΤΕΜ 50 4,40
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 4,50
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 2,88 –
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 –
3 Αυγά (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 50 –
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220 4,75 Λανθασμένη τιμή
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120 4,61 Λανθασμένη τιμή

5) ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,73 8%
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 1,04 8%
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,77 8%
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,59 8%
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,44 8%
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,22 8%
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,90 8%
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,50 8%
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,33 8%
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,88 8%
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,33 8%
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,44 8%
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,59 8%
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,33 8%
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 3,16 8%
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,53 8%
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 2,15 8%
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,92 8%
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 2,08 8%
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,99 8%
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,62 8%
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,44 8%
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 1,00 8%
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,37 8%
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,95 8%
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,77 8%
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,52 8%
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,81 8%
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,40 8%
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,98 8%
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 4,25 8%
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 3,00 8%
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,62 8%
Στο σημείο αυτό, λόγω παρέλευσης του ωραρίου, η επιτροπή διακόπτει τη συνεδρίαση.
Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 20η Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών.
Ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή δεν έχουνε υποβληθεί ενστάσεις.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ
την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» ως εξής:
1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 18.568 1,09
2 Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 2.112 1,30

Στην εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», με έδρα την Κόρινθο, 80ο χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, τηλ: 27410-83535, Α.Φ.Μ. 093252125 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,30

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 0,80
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 6,30
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 10,50
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 1,45
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,20
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Τσάι πακέτο (25 Χ 1 gr) ΤΕΜ 40 1,99
3 Καφές 1 Kg ΤΕΜ 50 10,30
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 10,40

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ (410 gr) ΤΕΜ 500 0,80
2 Κρέμα γάλακτος (1 lt) ΤΕΜ 20 3,70
3 Γάλα φρέσκο (1 lt) ΤΕΜ 50 1,10
4 Τυρί τύπου “φέτα” ΚΙΛΟ 130 7,49
5 Τυρί τύπου “κασέρι ” ΚΙΛΟ 50 9,95
6 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι ” ΚΙΛΟ 50 8,49
7 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” ΚΙΛΟ 10 6,45
8 Κίτρινο τυρί τύπου “ρεγγάτο” ΚΙΛΟ 10 10,30
9 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” ΚΙΛΟ 50 6,25
10 Τυρί τύπου “γραβιέρα” ΚΙΛΟ 20 11,85
11 Επιδόρπιο γιαουρτιού παιδικό (150 gr) ΤΕΜ 300 1,49
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) ΤΕΜ 60 3,30
3 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr) ΤΕΜ 20 1,25
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
2 Μπέϊκον φέτες ΚΙΛΟ 2 15,00
4 Λουκάνικα τύπου “κοκτέιλ” ΚΙΛΟ 10 5,00
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) ΤΕΜ 80 0,89
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 30 1,19
4 Κορν φλάουρ (200 gr) ΤΕΜ 10 1,09
5 Baking powder (20 gr) ΤΕΜ 20 0,30
6 Βουτήματα ΚΙΛΟ 30 7,50
7 Κέικ (500gr) ΤΕΜ 40 5,25
8 Τσουρέκι (400gr) ΤΕΜ 80 4,00
9 Κωκάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
10 Παστάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
11 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 15 9,50
12 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 10 9,50
13 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3ΑΔΑ) ΤΕΜ 180 3,80
19 Mουστοκούλουρα ΚΙΛΟ 15 7,50
20 Kουλουράκια διάφορα ΚΙΛΟ 20 7,50
21 Tυρόπιτα ΤΕΜ 200 1,10
22 Μηλοπιτάκια ΚΙΛΟ 25 10,00
23 Κρουασανάκια ΚΙΛΟ 20 10,00
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 200 0,70
2 Μακαρόνια Νο 3 500 gr ΤΕΜ 30 0,80
4 Κριθαράκι μέτριο 500 gr ΤΕΜ 100 0,80
5 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 40 1,50
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
4 Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 600 gr ΤΕΜ 80 3,70
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Κακάο 250 gr ΤΕΜ 2 2,95
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
3 Κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά ΚΙΛΟ 40 2,35
4 Φύλλο σφολιάτας (800 gr) ΤΕΜ 20 3,90
5 Φύλλο κρούστας ΤΕΜ 10 3,90
6 Τυροπιτάκια σφολιάτας (750 gr) ΤΕΜ 50 3,90

Στην ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, 2ο χλμ επαρχ. Οδού Κιάτου-Σουλίου, θέση «Αρκούδα», τηλ: 27420-28987, Α.Φ.Μ. 047173215 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 0,87

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 2,60
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 1,25
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 11,60

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ
1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) ΤΕΜ 60 32,79 4%
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
4 Καλαμποκέλαιο (1 lt) ΤΕΜ 40 2,80
1.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο (500 gr) ΤΕΜ 160 0,87
2 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 80 0,87
3 Δημητριακά (375 gr) ΤΕΜ 120 3,80
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
6 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr ΤΕΜ 15 0,90
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) ΤΕΜ 70 1,10
2 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
3 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
4 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 3 1,60
5 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 15 2,25
6 Πιπέρι σε κόκκους (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 3 2,25
11 Ξύδι ΤΕΜ 40 0,70
12 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,55
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
2 Σοκολατούχο ρόφημα ΤΕΜ 15 4,80
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,73 15%
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 1,04 15%
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,77 15%
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,59 15%
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,44 15%
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,22 15%
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,90 15%
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,50 15%
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,88 15%
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,33 15%
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,44 15%
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,59 15%
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 3,16 15%
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,53 15%
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 2,15 15%
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,92 15%
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 2,08 15%
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,99 15%
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,62 15%
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,44 15%
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 1,00 15%
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,37 15%
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,95 15%
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,77 15%
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,52 15%
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,81 15%
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,40 15%
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,98 15%
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 4,25 15%
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 3,00 15%
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,62 15%
1.14 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Πορτοκαλάδα αναψυκτικό (1,5 lt) ΤΕΜ 40 1,40
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 8,43 5%
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 8,43 5%
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 6,27 5%
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 5,10 5%
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 5,04 5%
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 80 2,30
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 2,88 1%
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 5,60
3 Αυγά (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 50 1,80

Στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ν. ΜΑΥΡΕΑ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, Εθν. Ανιστάσεως 5, τηλ: 27420-22330, Α.Φ.Μ. 037195931 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,00
1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,00
2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,40
3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,10

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
3 Γαλοπούλα βραστή ΚΙΛΟ 30 10,80
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
4 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 80 2,10
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
14 Μπισκότα γεμιστά ΤΕΜ 150 1,50
15 Mπισκότα κράκερ ΤΕΜ 60 1,35
16 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 10 1,00
17 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜ 100 0,45
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
3 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr ΤΕΜ 30 0,94
7 Πένες 500 gr ΤΕΜ 15 0,94
8 Λαζάνια πλακέ ΤΕΜ 20 0,94
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Μέλι 900 gr ΤΕΜ 20 6,50
5 Ταχίνι με μέλι ΤΕΜ 4 5,50
6 Ταχίνι με σοκολάτα ΤΕΜ 4 5,50
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) ΤΕΜ 5 1,30
8 Κύμινο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
9 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30

Στον ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, Φιλλύρα 33, τηλ: 27420-22467, Α.Φ.Μ. 043878598 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

Για τα είδη που κατατέθηκαν ισότιμες προσφορές, η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κλήρωση, μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, την 21η Απριλίου 2017, ώρα 10:00 π.μ. και καλεί τους εκπροσώπους τους να παραστούν, εάν το επιθυμούν.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί για τα εξής είδη:
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
2 Κακάο 125 gr ΤΕΜ 10 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) ΤΕΜ 30 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά από κανέναν διαγωνιζόμενο ή απορρίφθηκε προσφορά ως ανωτέρω, είναι τα εξής:
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120
Για τα ανωτέρω είδη απαιτείται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ. 32 Ν. 4412/2016).
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 21η Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :
1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρ. Μηχανικών
2/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΠΕ-Περιβαλλοντολόγων

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3).
Σε συνέχεια της διαδικασίας του συνοπτικού Διαγωνισμού με βάση τη διακήρυξη αριθ. πρωτ.: 4159/30-3-2017, για τα είδη που κατατέθηκαν ισότιμες προσφορές, η επιλογή του αναδόχου έγινε με κλήρωση, μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τ’ αποτελέσματα των κληρώσεων είναι τα εξής:
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
2 Κακάο 125 gr ΤΕΜ 10 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) ΤΕΜ 30 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ύστερα από τ’ ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά της Επιτροπής 1 & 2 και ότι κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή δεν έχουνε υποβληθεί ενστάσεις,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ
την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» ως εξής:
1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 18.568 1,09
2 Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 2.112 1,30

Στην εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», με έδρα την Κόρινθο, 80ο χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, τηλ: 27410-83535, Α.Φ.Μ. 093252125 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,30
3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 0,80
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 6,30
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 10,50
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 1,45
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,20
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Τσάι πακέτο (25 Χ 1 gr) ΤΕΜ 40 1,99
2 Κακάο 125 gr TEM 10 2,00
3 Καφές 1 Kg ΤΕΜ 50 10,30
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 10,40

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ (410 gr) ΤΕΜ 500 0,80
2 Κρέμα γάλακτος (1 lt) ΤΕΜ 20 3,70
3 Γάλα φρέσκο (1 lt) ΤΕΜ 50 1,10
4 Τυρί τύπου “φέτα” ΚΙΛΟ 130 7,49
5 Τυρί τύπου “κασέρι ” ΚΙΛΟ 50 9,95
6 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι ” ΚΙΛΟ 50 8,49
7 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” ΚΙΛΟ 10 6,45
8 Κίτρινο τυρί τύπου “ρεγγάτο” ΚΙΛΟ 10 10,30
9 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” ΚΙΛΟ 50 6,25
10 Τυρί τύπου “γραβιέρα” ΚΙΛΟ 20 11,85
11 Επιδόρπιο γιαουρτιού παιδικό (150 gr) ΤΕΜ 300 1,49
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) ΤΕΜ 60 3,30
3 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr) ΤΕΜ 20 1,25
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
2 Μπέϊκον φέτες ΚΙΛΟ 2 15,00
4 Λουκάνικα τύπου “κοκτέιλ” ΚΙΛΟ 10 5,00
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) ΤΕΜ 80 0,89
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 30 1,19
4 Κορν φλάουρ (200 gr) ΤΕΜ 10 1,09
5 Baking powder (20 gr) ΤΕΜ 20 0,30
6 Βουτήματα ΚΙΛΟ 30 7,50
7 Κέικ (500gr) ΤΕΜ 40 5,25
8 Τσουρέκι (400gr) ΤΕΜ 80 4,00
9 Κωκάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
10 Παστάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
11 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 15 9,50
12 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 10 9,50
13 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3ΑΔΑ) ΤΕΜ 180 3,80
19 Mουστοκούλουρα ΚΙΛΟ 15 7,50
20 Kουλουράκια διάφορα ΚΙΛΟ 20 7,50
21 Tυρόπιτα ΤΕΜ 200 1,10
22 Μηλοπιτάκια ΚΙΛΟ 25 10,00
23 Κρουασανάκια ΚΙΛΟ 20 10,00
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 200 0,70
2 Μακαρόνια Νο 3 500 gr ΤΕΜ 30 0,80
4 Κριθαράκι μέτριο 500 gr ΤΕΜ 100 0,80
5 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 40 1,50
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 0,70
1.9 ΟΣΠΡΙΑ
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 1,30
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
4 Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 600 gr ΤΕΜ 80 3,70
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Κακάο 250 gr ΤΕΜ 2 2,95
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 2,35
3 Κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά ΚΙΛΟ 40 2,35
4 Φύλλο σφολιάτας (800 gr) ΤΕΜ 20 3,90
5 Φύλλο κρούστας ΤΕΜ 10 3,90
6 Τυροπιτάκια σφολιάτας (750 gr) ΤΕΜ 50 3,90

Στην ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, 2ο χλμ επαρχ. Οδού Κιάτου-Σουλίου, θέση «Αρκούδα», τηλ: 27420-28987, Α.Φ.Μ. 047173215 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 0,87

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 2,60
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 1,25
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 11,60

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ
1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) ΤΕΜ 60 32,79 4%
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
4 Καλαμποκέλαιο (1 lt) ΤΕΜ 40 2,80
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) TEM 30 0,85
1.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο (500 gr) ΤΕΜ 160 0,87
2 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 80 0,87
3 Δημητριακά (375 gr) ΤΕΜ 120 3,80
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
6 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr ΤΕΜ 15 0,90
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 0,70
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) ΤΕΜ 70 1,10
2 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
3 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
4 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 3 1,60
5 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 15 2,25
6 Πιπέρι σε κόκκους (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 3 2,25
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 1,20
11 Ξύδι ΤΕΜ 40 0,70
12 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,55
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
2 Σοκολατούχο ρόφημα ΤΕΜ 15 4,80
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,73 15%
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 1,04 15%
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,77 15%
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,59 15%
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,44 15%
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,22 15%
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,90 15%
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,50 15%
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,88 15%
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,33 15%
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,44 15%
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,59 15%
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 3,16 15%
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,53 15%
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 2,15 15%
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,92 15%
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 2,08 15%
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,99 15%
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,62 15%
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,44 15%
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 1,00 15%
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,37 15%
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,95 15%
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,77 15%
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,52 15%
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,81 15%
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,40 15%
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,98 15%
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 4,25 15%
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 3,00 15%
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,62 15%
1.14 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Πορτοκαλάδα αναψυκτικό (1,5 lt) ΤΕΜ 40 1,40
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 8,43 5%
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 8,43 5%
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 6,27 5%
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 5,10 5%
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 5,04 5%
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 80 2,30
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 2,88 1%
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 5,60
3 Αυγά (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 50 1,80

Στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ν. ΜΑΥΡΕΑ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, Εθν. Ανιστάσεως 5, τηλ: 27420-22330, Α.Φ.Μ. 037195931 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 0,80
1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,00
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 0,70
1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,00
2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,40

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 2,10
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 4,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,10

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 7,90
3 Γαλοπούλα βραστή ΚΙΛΟ 30 10,80
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
4 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 80 2,10
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
14 Μπισκότα γεμιστά ΤΕΜ 150 1,50
15 Mπισκότα κράκερ ΤΕΜ 60 1,35
16 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 10 1,00
17 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜ 100 0,45
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 1,50
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
3 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr ΤΕΜ 30 0,94
7 Πένες 500 gr ΤΕΜ 15 0,94
8 Λαζάνια πλακέ ΤΕΜ 20 0,94
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 1,30
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Μέλι 900 gr ΤΕΜ 20 6,50
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 1,80
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 0,80
5 Ταχίνι με μέλι ΤΕΜ 4 5,50
6 Ταχίνι με σοκολάτα ΤΕΜ 4 5,50
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) ΤΕΜ 5 1,30
8 Κύμινο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
9 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 4,50

Στον ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, Φιλλύρα 33, τηλ: 27420-22467, Α.Φ.Μ. 043878598 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

Τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά από κανέναν διαγωνιζόμενο ή απορρίφθηκε προσφορά, είναι τα εξής:
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120
Για τα ανωτέρω είδη απαιτείται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ. 32 Ν. 4412/2016).
Στο σημείο αυτό η δημοπρασία κηρύσσεται περατωθείσα.
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.
***********************************************
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τα πρακτικά της Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών Προμηθειών.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. την υπ’ αριθμ. 379/2017 (ΑΔΑ: 755ΛΩ1Θ-0ΜΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών,
4. την υπ’ αριθμ. 25/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΑΔΑ: ΩΙΠΦΩ1Θ-ΝΝ1,
5. την υπ’ αριθμ. 61/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΑΔΑ: 6Ο1ΣΩ1Θ-ΩΧΜ νομιμοποιηθείσα με την αριθμ. πρωτ. 46576/23.03.17 του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι. με ΑΔΑ: Ω532ΟΡ1Φ-Ε8Ω,
6. Την υπ’ αριθμ. 5/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 68.804,43 € με Φ.Π.Α.,
7. Την υπ’ αριθμ. 91/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ: 6ΡΜ3Ω1Θ-ΧΦ5 και ΑΔΑΜ: 17REQ005988885 2017-03-29,
8. Την υπ’ αριθμ. 81/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης με ΑΔΑ: 6ΦΜ9Ω1Θ-0ΗΦ και ΑΔΑΜ: 17REQ006001392 2017-03-30 (Π.Α.Υ. 223 & 224/2017),
9. Την υπ’ αριθμ. 4159/30.03.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC006001557 2017-03-30,
10. Την υπ’ αριθμ. 4160/30.03.2017 Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού,
11. τα από 13-04-2017, 20-04-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), 21-04-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρακτικά Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, τις προσφορές, τα λοιπά στοιχεία του φακέλου που υποβλήθηκαν όπως και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει τα από 13-04-2017, 20-04-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), 21-04-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρακτικά Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων».

B.- Κηρύσσει προσωρινούς αναδόχους του συνοπτικού διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας τους κάτωθι:

1. Tην εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», με έδρα την Κόρινθο, 80ο χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, τηλ: 27410-83535, Α.Φ.Μ. 093252125 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 18.568 1,09
2 Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 2.112 1,30

2. Tην ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, 2ο χλμ επαρχ. Οδού Κιάτου-Σουλίου, θέση «Αρκούδα», τηλ: 27420-28987, Α.Φ.Μ. 047173215 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,30

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 0,80
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 6,30
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 10,50
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 1,45
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,20
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Τσάι πακέτο (25 Χ 1 gr) ΤΕΜ 40 1,99
2 Κακάο 125 gr TEM 10 2,00
3 Καφές 1 Kg ΤΕΜ 50 10,30
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 10,40

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ (410 gr) ΤΕΜ 500 0,80
2 Κρέμα γάλακτος (1 lt) ΤΕΜ 20 3,70
3 Γάλα φρέσκο (1 lt) ΤΕΜ 50 1,10
4 Τυρί τύπου “φέτα” ΚΙΛΟ 130 7,49
5 Τυρί τύπου “κασέρι ” ΚΙΛΟ 50 9,95
6 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι ” ΚΙΛΟ 50 8,49
7 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” ΚΙΛΟ 10 6,45
8 Κίτρινο τυρί τύπου “ρεγγάτο” ΚΙΛΟ 10 10,30
9 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” ΚΙΛΟ 50 6,25
10 Τυρί τύπου “γραβιέρα” ΚΙΛΟ 20 11,85
11 Επιδόρπιο γιαουρτιού παιδικό (150 gr) ΤΕΜ 300 1,49
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) ΤΕΜ 60 3,30
3 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr) ΤΕΜ 20 1,25
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
2 Μπέϊκον φέτες ΚΙΛΟ 2 15,00
4 Λουκάνικα τύπου “κοκτέιλ” ΚΙΛΟ 10 5,00
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) ΤΕΜ 80 0,89
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 30 1,19
4 Κορν φλάουρ (200 gr) ΤΕΜ 10 1,09
5 Baking powder (20 gr) ΤΕΜ 20 0,30
6 Βουτήματα ΚΙΛΟ 30 7,50
7 Κέικ (500gr) ΤΕΜ 40 5,25
8 Τσουρέκι (400gr) ΤΕΜ 80 4,00
9 Κωκάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
10 Παστάκια ΚΙΛΟ 15 11,00
11 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 15 9,50
12 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 10 9,50
13 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3ΑΔΑ) ΤΕΜ 180 3,80
19 Mουστοκούλουρα ΚΙΛΟ 15 7,50
20 Kουλουράκια διάφορα ΚΙΛΟ 20 7,50
21 Tυρόπιτα ΤΕΜ 200 1,10
22 Μηλοπιτάκια ΚΙΛΟ 25 10,00
23 Κρουασανάκια ΚΙΛΟ 20 10,00
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 200 0,70
2 Μακαρόνια Νο 3 500 gr ΤΕΜ 30 0,80
4 Κριθαράκι μέτριο 500 gr ΤΕΜ 100 0,80
5 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 40 1,50
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 0,70
1.9 ΟΣΠΡΙΑ
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 1,30
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
4 Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 600 gr ΤΕΜ 80 3,70
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
1 Κακάο 250 gr ΤΕΜ 2 2,95
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 2,35
3 Κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά ΚΙΛΟ 40 2,35
4 Φύλλο σφολιάτας (800 gr) ΤΕΜ 20 3,90
5 Φύλλο κρούστας ΤΕΜ 10 3,90
6 Τυροπιτάκια σφολιάτας (750 gr) ΤΕΜ 50 3,90

3. Tον ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ν. ΜΑΥΡΕΑ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, Εθν. Αντιστάσεως 5, τηλ: 27420-22330, Α.Φ.Μ. 037195931 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 0,87

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 2,60
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 1,25
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 11,60

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ
1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) ΤΕΜ 60 32,79 4%
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
4 Καλαμποκέλαιο (1 lt) ΤΕΜ 40 2,80
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) TEM 30 0,85
1.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1 Ρύζι κίτρινο (500 gr) ΤΕΜ 160 0,87
2 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 80 0,87
3 Δημητριακά (375 gr) ΤΕΜ 120 3,80
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
6 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr ΤΕΜ 15 0,90
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 0,70
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) ΤΕΜ 70 1,10
2 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
3 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05
4 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 3 1,60
5 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 15 2,25
6 Πιπέρι σε κόκκους (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 3 2,25
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 1,20
11 Ξύδι ΤΕΜ 40 0,70
12 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,55
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
2 Σοκολατούχο ρόφημα ΤΕΜ 15 4,80
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,73 15%
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 1,04 15%
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,77 15%
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,59 15%
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,44 15%
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,22 15%
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,90 15%
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,50 15%
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,88 15%
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,33 15%
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,44 15%
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,59 15%
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,33 15%
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 3,16 15%
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,53 15%
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 2,15 15%
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,92 15%
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 2,08 15%
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,99 15%
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,62 15%
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,44 15%
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 1,00 15%
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,37 15%
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,95 15%
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,77 15%
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,52 15%
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,81 15%
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,40 15%
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,98 15%
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 4,25 15%
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 3,00 15%
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,62 15%
1.14 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Πορτοκαλάδα αναψυκτικό (1,5 lt) ΤΕΜ 40 1,40
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150 8,43 5%
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130 8,43 5%
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50 6,27 5%
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30 5,10 5%
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150 5,04 5%
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 80 2,30
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αριθμητικώς)
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330 2,88 1%
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60 5,60
3 Αυγά (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 50 1,80

4. Tον ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, Φιλλύρα 33, τηλ: 27420-22467, Α.Φ.Μ. 043878598 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 0,80
1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,00
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 0,70
1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,00
2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,40

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 2,10
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 4,80
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,10

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 7,90
3 Γαλοπούλα βραστή ΚΙΛΟ 30 10,80
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
4 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 80 2,10
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
14 Μπισκότα γεμιστά ΤΕΜ 150 1,50
15 Mπισκότα κράκερ ΤΕΜ 60 1,35
16 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 10 1,00
17 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜ 100 0,45
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 1,50
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
3 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr ΤΕΜ 30 0,94
7 Πένες 500 gr ΤΕΜ 15 0,94
8 Λαζάνια πλακέ ΤΕΜ 20 0,94
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 1,30
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 Μέλι 900 gr ΤΕΜ 20 6,50
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 1,80
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 0,80
5 Ταχίνι με μέλι ΤΕΜ 4 5,50
6 Ταχίνι με σοκολάτα ΤΕΜ 4 5,50
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) ΤΕΜ 5 1,30
8 Κύμινο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
9 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 4,50

Γ.- Εγκρίνει τη προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης της προμήθειας των κατωτέρω ειδών τροφίμων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ως προς τον 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό (Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ») της αριθ. 4159/30-03-2017 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 3.308,20 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 3.738,27 € (με Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης, για τα οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές από κανέναν διαγωνιζόμενο ή απορρίφθηκαν προσφορές, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για προμήθεια των κατωτέρω ειδών τροφίμων, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος των αναγκών δύο Δημοτικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ».
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200 0,70 1.540,00
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400 0,32 128,00
3 Ζυμάρι ΚΙΛΟ 30 1,40 42,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.710,00
Φ.Π.Α. 13% 222,30
ΣΥΝΟΛΟ 1.4 1.932,30
1.18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Παγκάσιους ΚΙΛΟ 220 4,75 1.045,00
2 Βακαλέος ακέφαλος ΚΙΛΟ 120 4,61 553,20
ΣΥΝΟΛΟ 1.598,20
Φ.Π.Α. 13% 207,77
ΣΥΝΟΛΟ 1.18 1.805,97
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: 3.308,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 3.738,27 €

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει, αφού αποσταλεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε προμηθευτές και μετά την γνωμοδότηση επί των προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών. Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τα αρθ. 118, 120 και 123 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α΄/08.08/2016).

Δ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τις ποσότητες που αναλογούν στον Δήμο. Οι ανάδοχοι θα υπογράψουν επιμέρους συμβάσεις για τους ανωτέρω Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς με τους Φορείς για τους οποίους προορίζονται τα συγκεκριμένα τροφίμων κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2017
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Κελλάρης Βασίλειος
2. Μυττάς Ιωάννης
3. Ζάρκος Δημήτριος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26-04-2017

Print Friendly, PDF & Email