120/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13ο/25-04-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ120/2017

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης για την καταβολή ποσού στην Ε.Ε. & Σία ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, μετά την 93/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και την από 29-7-2013 Επιταγή προς Πληρωμή της πληρεξούσιας δικηγόρου του επιτάσσοντος

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5338/21-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης 3. Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης για την καταβολή ποσού στην Ε.Ε. & Σία ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, μετά την 93/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και την από 29-7-2013 Επιταγή προς Πληρωμή της πληρεξούσιας δικηγόρου του επιτάσσοντος», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 11-04-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

********************************************************

Στις 30/7/2013 μας κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η αρίθμ. 93/2013 Απόφαση (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ) του Ειρηνοδικείου Σικυώνος με την οποία υποχρεώνει τον Δήμο μας να καταβάλλει στην «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» το ποσό των 8.000,00 € νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση και καταδικάζει τον εναγόμενο (Δηλ. το Δήμο) στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, την οποία ορίζει στο ποσό των 450,00 €.

Ακολούθως, εκδόθηκε το 150/2013 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της ως άνω απόφασης, για το οποίο καταβλήθηκε το νόμιμο τέλος, αντίγραφο του οποίου με επιταγή προς εκτέλεση επιδόθηκε στο Δήμο μας.

Στην επιταγή αυτή, επιτάσσεται τον καθ’ ου η εκτέλεση ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (οφειλέτης) να καταβάλλει στον δικαιούχο, πέραν των απαιτήσεων που επιδικάσθηκαν δικαστικώς δηλαδή 1) 8.000,00 ευρώ για επιδικασθέν κεφάλαιο & 2) 450 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη   και τα ακόλουθα ποσά: 3) 1.161,00 ευρώ για νόμιμους τόκους του άνω κεφαλαίου από την 4-12-2011 (ημερομηνία επίδοσης της αγωγής) μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πρώτου απογράφου 29-7-2013), 4) ποσό 300,00 ευρώ για σύνταξη της παρούσας επιταγής, έκδοση ενός αντιγράφου εξ απογράφου εκτελεστού, με δικαιώματα και χαρτοσήμανση αυτού, 5) ποσό 69,00 εύρω για Φ.Π.Α. 23% της παρούσας επιταγής   6) ποσό 50,00 ευρώ για δικαιώματα δικαστικού επιμελητή μιας επιδόσεως της παρούσας μετά πορείας και ΦΠΑ και 6) ποσό 32,89 ευρώ για λήψη απογράφου – τέλη απογράφου ως το υπ’ αριθμ. 13319591/2013 διπλ. εισπράξεως Δ.Ο.Υ. Κορίνθου,   δηλαδή συνολικά το ποσό των 10.062,89 € , νομίμως, εντόκως (πλην του κονδυλίου των τόκων) από της επιδόσεως της παρούσας μέχρι την εξόφληση, άλλως θα εισπραχθούν αναγκαστικά, οπότε θα προστεθούν και 50 ευρώ για παραγγελία εκτελέσεως. Τέλος αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται η υπογράφουσα την παρούσα επιταγή προς πληρωμή δικηγόρος Σταυρούλα Α. Κουτή.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει,   στο άρθρο 904 ότι: «1. Αναγκαστική εκτέλεσις δύναται να γίνει μόνον επί τη βάσει τίτλου εκτελεστού. 2. Εκτελεστοί τίτλοι είναι: α) οι τελεσίδικοι, ως και αι κηρυχθείσαι προσωρινώς εκτελεσταί αποφάσεις παντός ημεδαπού δικαστηρίου …», στο άρθρο 918 ότι: «1. Αναγκαστική εκτέλεσις δύναται να γίνει μόνον επί τη βάσει αντιγράφου του εκτελεστού τίτλου φέροντος τον εκτελεστήριον τύπον (απόγραφον) …», στο άρθρο 919 ότι: «Η αναγκαστική εκτέλεσις γίνεται 1) επί των δικαστικών και των διαιτητικών αποφάσεων, υπέρ και κατά των προσώπων έναντι των οποίων ισχύει το δεδικασμένον …», στο άρθρο 924 ότι: «Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως άρχεται από της επιδόσεως εις τον καθ’ ού αύτη αντιγράφου του απογράφου μετ’ επιταγής προς εκτέλεσιν …», στο άρθρο 926 ότι: «Μετά την επίδοσιν της επιταγής δεν δύναται επί ποινή ακυρότητος να γίνει περαιτέρω πράξις εκτελέσεως προ της παρόδου τριών ημερών από ταύτης …», στο άρθρο 927 ότι: «Η αναγκαστική εκτέλεσις γίνεται επιμελεία του δικαιουμένου να προβή εις αυτήν, ο οποίος επί του απογράφου παρέχει την προς τούτο εντολήν προς ωρισμένον δικαστικόν επιμελητήν …» και στο άρθρο 932 ότι: «Τα έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως φέρει ο καθ’ ού ενεργείται αύτη, προκαταβάλλονται δε ταύτα υπό του επισπεύδοντος την εκτέλεσιν».

Κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων τα έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως βαρύνουν τελικά τον οφειλέτη εναντίον του οποίου επισπεύδεται αυτή, ως τέτοια δε νοούνται τα αναγκαία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας της εκτελέσεως, μεταξύ των οποίων   περιλαμβάνονται και τα έξοδα εκδόσεως απογράφου, αντιγράφου εξ απογράφου, καθώς και τα έξοδα συντάξεως και κοινοποιήσεως επιταγής προς εκτέλεση (σχετικές και οι πράξεις Ι Τμήμα 98/2000, ΙV Τμήμα 54/2001). Τα έξοδα αυτά βαρύνουν τον οφειλέτη ευθέως εκ του νόμου, και δεν περιλαμβάνονται μεταξύ   των   δικαστικών εξόδων που επιδικάζονται σε βάρος του με την εκτελούμενη δικαστική απόφαση.

Ανακεφαλαιώνοντας το συνολικό ποσό οφειλής του Δήμου προς τον ενάγοντα σύμφωνα με την 93/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και το αρίθμ. 150/2013 απόγραφο και την από 29-07-2013 επιταγή προς πληρωμή διαμορφώνεται ως εξής :

1) Για επιδικασθέν κεφάλαιο                                                            €   8.000,00

2) Για τόκους που επιδικάσθηκαν από την επίδοση της

     αγωγής μέχρι 29-7-2013 ημερομηνία σύνταξης του

     αρίθμ. 150/2013 απογράφου                                                      €   1.161,00

3) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη                                         €       450,00  

4) Για σύνταξη της παρούσας επιταγής πλέον Φ.ΠΑ.                  €       300,00

5) Για δικαιώματα δικαστικού επιμελητή μιας επιδόσεως

     της παρούσας μετά πορείας και ΦΠΑ                                        €         50,00

6) Για λήψη απογράφου – τέλη απογράφου και έκδοση

     αντιγράφου εξ απογράφου (27,89 + 5,00)                                 €       32,89

Από τα παραπάνω ποσά έχει εκκαθαριστεί με το αρίθμ. 506/2013 Σειρά Α΄ Χρηματικό Ένταλμα ποσό 8.795,62€ , το οποίο αναλύεται σε 8.000,00€ για επιδικασθέν κεφάλαιο και τόκοι κεφαλαίου 795,62 €.

Σύμφωνα με το αρίθμ. πρωτ. 2/33276/0026/29-9-2004 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.», τα έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων είναι τα τέλη απογράφου, αντίγραφα αυτού και αντιγραφικά δικαιώματα δικηγόρου, αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση, έξοδα επίδοσης απογράφου μετά της επιταγής προς εκτέλεση, των αναγκαίων πιστοποιήσεων της τελεσιδικίας, κατάσχεσης, εγγραφής αυτής στα βιβλία κατασχέσεων, καθώς και κοινοποίησης κατασχετήριας έκθεσης, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 972 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ). Το δε χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του επισπεύδοντος την εκτέλεση , για το συνολικό ποσό της δαπάνης που απορρέει από τη δικαστική απόφαση και τα έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης. Ειδικότερα, τα έξοδα απογράφου προκύπτουν από το ποσό που αναγράφεται στη σφραγίδα του απογράφου, τα έξοδα του δικαστικού επιμελητή αποδεικνύονται από τα ποσά που αναγράφονται στις εκθέσεις επίδοσης , ενώ η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, για τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση αποδεικνύεται με το νόμιμο παραστατικό στοιχείο, που υποχρεούται να εκδώσει με βάση τον Κ.Β.Σ. ο δικηγόρος, όταν εισέπραξε το ποσό αυτό και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25% του κεφαλαίου που επιδικάστηκε, βάσει του άρ. 127 του Ν. Δ. 3026/1954.

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην καταβολή του ποσού που οφείλεται προς τον επισπεύδοντα Ε.Ε. & Σία ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, για έξοδα απογράφου και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση, καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για και την έγκριση της σχετικής δαπάνης συνολικού ποσού 404,89€ {εκ των οποίων 372,00€ για αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση σύμφωνα και με το αρίθμ. 106/2017 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Δικηγόρου Σταυρούλας Απ. Κουτή,   και 32,89€ για έξοδα απογράφου-τέλη απογράφου και έκδοση αντιγράφου εξ απογράφου σύμφωνα με το ποσό που αναγράφεται στη σφραγίδα του απογράφου} σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 02.00.6492.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», της κατηγορίας {Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων η οποία έχει ψηφισθεί με την αρίθμ. 13/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΨ9Ω1Θ-ΠΜΔ) – Π.Α.Υ.: 27/2017 .-

Για το ποσό των 50,00€ που αφορά την επίδοση της παρούσας επιταγής μαζί με τα δικαιώματα του δικαστικού επιμελητή, δεν προσκομίσθηκε η έκθεση επίδοσης από την οποία προκύπτει το ποσό που οφείλεται.

********************************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν την έγκριση της εν λόγω δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

– τα παραπάνω εκτεθέντα,

– τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– την υπ’ αριθμ. 93/2013 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και την 29-07-2013 Επιταγή Πληρωμής της δικηγόρου,

– την 13/2017 ΑΟΕ περί «Ψήφισης και διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2017» – ΠΑΥ 27/17 και

– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνειτην δαπάνη ποσού #404,89# € στην Ε.Ε. & Σία ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (εκ των οποίων τα 372,00 € αφορούν την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση σύμφωνα και με το αρίθμ. 106/2017 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Δικηγόρου Σταυρούλας Απ. Κουτή και τα 32,89 € αφορούν τα έξοδα απογράφου – τέλη απογράφου και έκδοση αντιγράφου εξ απογράφου σύμφωνα με το ποσό που αναγράφεται στη σφραγίδα του απογράφου) σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κλπ πολιτών», η οποία ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 13/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΨ9Ω1Θ-ΠΜΔ – Π.Α.Υ. 27/2017).

 
H έκθεση επίδοσης από την οποία προκύπτει, η δαπάνη του δικαστικού επιμελητή, που αφορά την επίδοση της παρούσας επιταγής μαζί με τα δικαιώματά του, δεν προσκομίσθηκε επομένως ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ.
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-04-2017

Print Friendly, PDF & Email