12/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4ο/26-01-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2018

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση ειδικευμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 736/22-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση ειδικευμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2018» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 22.01.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

***************************************************

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τοάρθρο 66 του Ν. 4270/2014 για την «Ψήφιση και διάθεση ειδικευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2018», σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Κιάτο 22 Ιανουαρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                      (Τ.Υ.)

***************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • το από 22.01.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω εξειδικευμένων πιστώσεων μετά το από 22.01.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 κατά Υπηρεσία και κωδικό αριθμό, οι οποίες θα διατεθούν σταδιακά και ανάλογα των αναγκών του Δήμου κατά το τρέχον οικονομικό έτος για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του στους διάφορους τομείς δραστηριότητάς του, αναλυτικά ως κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕYΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) Ψηφισθέντα από την Ο.Ε.
02.00.6056.002 Ετήσια υποχρεωτική εισφορά στο (ΤΑΔΚΥ)-ΤΠΔΥ (3%Χ25%)= 0,75% (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) & (άρθρα 84 παρ. 1 & 115 παρ. 1 Ν. 3655/2008, Β/20102/17823/71/1-8-2008 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστ. 4 47.579,60 €
02.00.6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/2007) 5 1.000,00 €
02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 6 1.000,00 €
02.00.6111.001 Αμοιβές Νομικών 7 40.000,00 €
02.00.6111.002 Αμοιβές Συμβολαιογράφων 8 8.000,00 €
02.00.6111.003 Αμοιβή άμισθου υποθηκοφύλακα για μεταγραφή κ.λ.π. συμβολαίων 9 1.000,00 €
02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 10 4.500,00 €
02.00.6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 11 300,00 €
02.00.6151.002 Δικαίωμα ΔΕΗ για την είσπραξη Δημοτικού Φόρου 12 13.000,00 €
02.00.6151.003 Δικαίωμα ΔΕΗ για την είσπραξη Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 13 8.000,00 €
02.00.6151.004 Προμήθεια (Δικαίωμα) από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. για την είσπραξη και απόδοση στο Δήμο των προστίμων Κ.Ο.Κ. από κλήσεις της Τροχαίας (Τέλη Ταχυπληρωμής) -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ- 14 7.000,00 €
02.00.6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) 15 5.000,00 €
02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 16 500,00 €
02.00.6224.001 Τέλη λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων 17 1.600,00 €
02.00.6311.001 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Φόρος Τόκων Καταθέσεων ) 18 1.000,00 €
02.00.6311.002 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Τιμολόγηση Συναλλαγών) 19 1.300,00 €
02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 20 100.000,00 €
02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ, κ.λ.π. τοπικές εφημερίδες με Α.Δ.Σ.)- 21 2.000,00 €
02.00.6453.003 Ετήσια συνδρομή Δήμου στην Επιστημονική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας” 22 700,00 €
02.00.6453.004 Συνδρομή Δήμου για το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 23 430,00 €
02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 24 2.000,00 €
02.00.6492.001 Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εσόδων Δήμου 25 5.000,00 €
02.00.6492.002 Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών 26 50.000,00 €
02.00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 27 1.000,00 €
02.00.6495.012 Απόδοση μισθωμάτων στο Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Ν. ΜΕΤ. ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με την 10.111/2006 Διαθήκη της προαποβιωσάσης ΑΝΝΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ (12ος /2017 και 4ος/2018) 28 3.500,00 €
02.00.6514.002 Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, εκκαθάρισης σχολαζουσών 29 1.000,00 €
02.00.6515.001 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Έξοδα Καρνέ κ.λ.π.) 30 1.000,00 €
02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 31 312.445,34 €
02.00.6712.004 Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού Παιδικών Σταθμών και Χώρων Άθλησης Ν. 2880/2001 προς το (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία “Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σικυωνίων” (“Η ΜΗΚΩΝ… 32 206.844,36 €
02.00.6715.010 Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων” σύμφωνα με την συστατική του πράξη. 33 18.000,00 €
02.00.6715.011 Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων” σύμφωνα με την συστατική του πράξη. 34 23.000,00 €
02.00.6715.012 Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σικυωνίων” (“Η ΜΗΚΩΝΗ”) σύμφωνα με την συστατική του πράξη. 35 130.000,00 €
02.00.6718.003 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο Ι.Κ.Α. 36 4.500,00 €
02.00.6718.009 Απόδοση στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ποσοστού 60% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 37 7.605,00 €
02.00.6721.003 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) “Ο ΑΡΙΩΝ” (ΦΕΚ 1712/τ.Β/2-8-2011) 38 4.239,50 €
02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού (0,10%) 39 6.343,95 €
02.00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 40 31.719,73 €
02.00.6726.003 Απόδοση 15% του Τ. Α. Π. (Ν. 2130/1993, αρθρ. 24, παρ.19) 41 18.000,00 €
02.00.6739.008 Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ {ΧΡΗΣΗ 2018} 42 30.000,00 €
02.00.6821.003 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 43 5.000,00 €
02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 44 2.000,00 €
02.00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 45 20.000,00 €
02.10.6232.002 Μισθώματα κτιρίων στέγασης Γραφείων Τοπικών Κοινοτήτων 46 2.000,00 €
02.10.6232.003 Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 47 5.785,20 €
02.10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 48 40.000,00 €
02.10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 49 100.000,00 €
02.10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 50 1.500,00 €
02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 51 2.000,00 €
02.10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 52 1.000,00 €
02.15.6162.002 Δαπάνες για υλοποίηση σύμβασης με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία {ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ} για τη λειτουργία του θεσμού Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ 53 620,00 €
02.15.6231.001 Μίσθωση χώρου για εγκατάσταση αυτόματου σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων 54 1.200,00 €
02.15.6232.001 Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010) 55 13.928,76 €
02.15.6232.002 Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Κοινωνικών Δομών του Δήμου 56 3.200,00 €
02.20.6151.001 Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) για την Είσπραξη τελών καθαριότητας – φωτισμού 57 50.000,00 €
02.20.6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 58 700.000,00 €
02.20.6721.005 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων έτους 2018 59 223.836,09 €
02.25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση των αντλιοστασίων 60 165.815,15 €
02.30.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 61 3.000,00 €
02.30.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 62 1.500,00 €
02.30.7112.004 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων {Ψηφισθέντα με την αρίθμ. 378/2017 Α.Δ.Σ. ποσό 4.519,00 €} 63 4.519,00 €
02.45.6271 Ύδρευση κοιμητηρίων 64 5.765,84 €
ΣΥΝΟΛΟ: 2.452.777,52 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο Λεπτών #2.452.777,52# €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2018 και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 4 – 64 /2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Κελλάρης Βασίλειος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-01-2018

Print Friendly, PDF & Email