12/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3η/03-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ12­/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, χαρτοσήμου κ.λ.π. κατά το έτος 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Βασίλειου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1339/30-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.2
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
  1. 4.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
  1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφισης πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, χαρτοσήμου κ.λ.π. κατά το έτος 2017» έθεσε υπόψη των μελών της το από 02-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

***************************************************

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τοάρθρο 66 του Ν. 4270/2014 για την «Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, χαρτοσήμου κ.λ.π. κατά το έτος 2017», σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

***************************************************

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ανάγκη ψήφισης και διάθεσης των πιστώσεων αυτών κατά την παρούσα χρήση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά το από 02-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΌ Ο.Ε.
Κ.Α.Ε. Περιγραφή Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.00.8211.001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6,67% (ΚΑΕ 0824) 2 100.000,00
02.00.8211.002 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10% (ΚΑΕ 0823) 2 6.000,00
02.00.8211.003 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΣΚΥ (8% Εργοδότη) 2 17.000,00
02.00.8211.004 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ( Άρθρο 4 Ν. 3660/2008) 2 15.000,00
02.00.8221.001 ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. 2 135.000,00
02.00.8222.001 Φόρος εισοδήματος αιρετών οργάνων 2 70.000,00
02.00.8222.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2 5.000,00
02.00.8222.003 Ο.Γ.Α. ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2 1.500,00
02.00.8223.001 Απόδοση Φόρου 3% Ε.Δ.Ε. 2 30.000,00
02.00.8223.003 Απόδοση Φόρου από Λοιπά αγαθά 4% 2 40.000,00
02.00.8223.004 Απόδοση Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% 2 20.000,00
02.00.8223.005 Απόδοση φόρου από παροχή Υπηρεσιών 8% 2 100.000,00
02.00.8223.006 Απόδοση Φόρου υγρών καυσίμων 1% 2 10.000,00
02.00.8223.007 Απόδοση Φόρου από κινητές αξίες (Τόκοι Δικαστικών Αποφάσεων) 15% 2 20.000,00
02.00.8224.002 Απόδοση Χαρτοσήμου & Ο.Γ.Α. επί χαρτοσήμου ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 2 10.000,00
02.00.8224.004 Απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) από την μεταφορά ανακυκλώσιμων αποριμμάτων 2 1.500,00
02.00.8224.006 Απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) για την παράδοση νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α 2 40.000,00
02.00.8224.007 Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου υπέρε ΕΕΑΔΗΣΥ 2 2.000,00
02.00.8224.008 Απόδοση κράτησης ΕΣΗΔΗΣ 0.02% υπερ Δημοσίου 2 1.500,00
02.00.8224.009 Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣ 0,06% 2 3.000,00
02.00.8231.003 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2 200.000,00
02.00.8231.004 ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 2 80.000,00
02.00.8231.005 ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2 100.000,00
02.00.8231.006 ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 2 80.000,00
02.00.8231.007 Κ.Υ.Τ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2 5.000,00
02.00.8231.008 Κ.Υ.Τ.   ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 2 4.000,00
02.00.8231.009 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (Κύρια Σύνταξη) 2 18.000,00
02.00.8231.010 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (Κύρια Σύνταξη) 2 20.000,00
02.00.8231.012 (Ειδική Προσαύξηση) Ε.Λ.Π.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 2 10.000,00
02.00.8231.013 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Επικουρικό) ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2 7.000,00
02.00.8231.014 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Επικουρικό) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 2 7.000,00
02.00.8231.015 (ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ) Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Κλάδος Πρόνοιας) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 2 7.000,00
02.00.8231.016 Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2 30.000,00
02.00.8231.017 ΤΑΔΚΥ – Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2 50.000,00
02.00.8231.018 Τ.Π.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2 3.000,00
02.00.8231.019 ΤΑΔΚΥ – Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 2 50.000,00
02.00.8231.020 ΤΑΔΚΥ – Τ.Π.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 2 40.000,00
02.00.8231.021 Μ.Τ.Π.Υ. (1% ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) 2 1.000,00
02.00.8231.022 Μ.Τ.Π.Υ. (4%+1%) 2 2.500,00
02.00.8231.023 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 2 4.000,00
02.00.8231.024 Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 2 1.500,00
02.00.8231.025 Τ.Π.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 2 1.500,00
02.00.8231.026 Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 2 1.200,00
02.00.8231.027 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (Ν.3986/2011) 2 40.000,00
02.00.8231.028 Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ (Ν.3986/2011) 2 20.000,00
02.00.8231.029 Ειδική εισφορά 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (Ν.3986/2011) 2 13.000,00
02.00.8231.030 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2 90.000,00
02.00.8231.031 ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2 20.000,00
02.00.8231.032 ΤΑΥΤΕΚΩ-ΕΡΓΟΔΟΤΗ (Κλάδος Υγείας) 2 14.000,00
02.00.8231.033 ΤΑΥΤΕΚΩ-ΕΡΓΟΔΟΤΗ (Κλάδος Πρόνοιας) 2 12.000,00
02.00.8231.034 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 2 30.000,00
02.00.8231.035 ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 2 13.000,00
02.00.8231.036 ΤΑΥΤΕΚΩ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (Κλάδος Υγείας) 2 7.000,00
02.00.8231.037 ΤΑΥΤΕΚΩ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (Κλάδος Πρόνοιας) 2 14.000,00
02.00.8231.038 Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ Δ.Υ.(Ν.3986/2011) 2 1.500,00
02.00.8231.039 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/2011-άρθρο 29) 2 16.000,00
02.00.8231.040 Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών Υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ.- 2 2.100,00
02.00.8231.041 Μ.Τ.Π.Υ. (ΑΙΡΕΤΩΝ) 2 1.000,00
02.00.8231.042 Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3918/2011-Άρθρο 79) (Χ.Υ. ΧΡΗΣΗΣ 2012=753,75€) 2 1.500,00
02.00.8231.043 Απόδοση ΓΕΩΤΕΕ Δημ. Υπαλλήλων 2 200,00
02.00.8231.044 Απόδοση εργοδοτικής εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 2 85.000,00
02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 2 100.000,00
02.00.8242.001 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ πειθαρχικών προστίμων μονίμων Υπαλλήλων (αρθρ. 166, παρ. 2, Ν. 1188/81 όπως τροποποιήθηκε & ισχύει σήμερα) 2 1.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 1.831.500,00

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 
         Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #1.831.500,00# Ευρώ, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκαν ισόποσες πιστώσεις για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, χαρτοσήμου κ.λ.π. κατά το έτος 2017 και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
       Καταχωρήθηκε με Α/Α 2/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Βασίλειος Κελλάρης

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Πανάγου Αθανάσιος

3. Σπανός Κων/νος

4. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο06-02-2017

Print Friendly, PDF & Email