119/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18ο/17-04-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2018

 

Περίληψη: Έγκριση ή µη πρακτικών του διεθνή, ανοικτού διαγωνισµού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασίλειου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3557/05-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 2.
Ζάρκος Δημήτριος 2. Μυττάς Ιωάννης
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 4.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ή µη πρακτικών του διεθνή, ανοικτού διαγωνισµού για την ‘Προμήθεια υγρών καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του’», oΑντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω:

Με την αριθμ. 40/2018 Απόφασή μας εγκρίναμε την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσαμε τους όρους του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του»συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας #781.740,88# € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), βάσει της οποίας εκδόθηκε από το Δήμαρχο η υπ’ αριθμ. 1761/21.02.2018 Διακήρυξη του εν θέματι διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με α/α Συστήματος 54500 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29η-03-2018 ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ (Δικαιολογητικά / τεχνική προσφορά και έπειτα άνοιγμα Οικονομικών προσφορών) κατά τον οποίο σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2018 (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016)η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε από την «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» αφορά μόνο για τον 1ο και 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της υπ. αριθμ. 1761/21.02.2018 Διακήρυξης, ενώ ως προς τους 3ο, 4ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της ίδιας διακήρυξης δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

Σύμφωνα με το από 11.04.2018 πρακτικό της η Επιτροπή του διαγωνισμού εισηγείται:

************************************************

 1. 1.Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για τους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του» την εταιρεία ‘ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ με το διακριτικό τίτλο «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106302000, 210772526 φαξ: 2107705847.
 2. 2.Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τους 3ο, 4ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ.1761/21-02-2018 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 126.526,01€ (χωρίς Φ.Π.Α.), για τους οποίους δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και την ματαίωση της διαδικασίας για τα συγκεκριμένα τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1α του Ν. 4412/2016.
 3. 3.Την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα συγκεκριμένα τμήματα, σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32 του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης.

Η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση θα γίνει έπειτα από την παροχή της σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2γ.δδ του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 21του Ν.4441/2016.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010) το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή.

************************************************

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την υπ’ αριθμ. 40/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΠΒΚΩ1Θ-424 & ΑΔΑΜ:
 • τους όρους της υπ’ αριθμ. 1761/21.02.2018 Διακήρυξης,
 • τα από 04.04.2018 & 11.04.2018 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2018,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα από 04.04.2018 και 11.04.2018 Πρακτικά της Επιτροπής του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του».

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχοτης ανωτέρω προμήθειας, ως προς τους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της υπ. αριθμ. 1761/21.02.2018 Διακήρυξης, την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106302000, 210772526 φαξ: 2107705847. Αναλυτικά η προσφορά της έχει ως εξής:

Προσφορά ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

1ο Τμηματικό Προϋπολογισμό

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 Βενζίνη Αμόλυβδη (-1,9 %) Επιβάρυνση ένα κόμμα εννέα τοις εκατό

2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 Πετρέλαιο κίνησης (-0,5 %) Επιβάρυνση μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό

Τα ανωτέρω ποσοστά θα είναι επί της διαμορφούμενης, ανά είδος καυσίμου, μέσης τιμής χονδρικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Γ. Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό για τους 3ο, 4ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 1761/21-02-2018 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 126.526,01€ (χωρίς Φ.Π.Α.), για τους οποίους δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και ματαιώνει την διαδικασία για τα συγκεκριμένα τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

Δ. Υποβάλλει το Φάκελο της δημοπρασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου ν’ αποφασίσει για την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσηςτης προμήθειας των καυσίμων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ως προς τους 3ο, 4ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της υπ. αριθμ. 1761/21.02.2018 Διακήρυξηςσυνολικού προϋπολογισμού 126.526,01 € (χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 6 και 32 παρ. του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010) το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή.

Η προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία θα γίνει μετά την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2γ.δδ του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 21του Ν.4441/2016.

Ε. Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου μας τρέχοντος έτους, όπως αυτές έχουν ψηφιστεί στην αριθ. 40/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 160/2018.

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στον προσφέροντα μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 119/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

Βασίλειος Κελλάρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Ζάρκος Δημήτριος
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17-04-2018

Print Friendly, PDF & Email