118/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18ο/17-04-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα ανακοπή κατ’ άρθρο 217 Ν. 2717/1999 της κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, πρώην συζ. Μπράιαν Μπακρόιντ

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασίλειου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3557/05-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 2.
Ζάρκος Δημήτριος 2. Μυττάς Ιωάννης
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος
  1. 4.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα ανακοπή κατ’ άρθρο 217 Ν. 2717/1999 της κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, πρώην συζ. Μπράιαν Μπακρόιντ», o Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω:

Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατατέθηκε η από01.04.2013 ασκηθείσα ανακοπή κατ’ άρθρο 217 Ν. 2717/1999 της κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, πρώην συζ. Μπράιαν Μπακρόιντ κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της οποίας ζητείται: 1. Να γίνει δεκτή η εν λόγω ανακοπή, 2. Να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 89/20.02.2013 Ταμειακή βεβαίωση του Δήμου Σικυωνίων με την οποία βεβαιώθηκε η είσπραξη ολικού ποσού 28.374,02 € στο όνομα αυτής, 3. Να απαλλαγεί πάσης δια της ταμειακής αυτής βεβαίωσης καθώς και 4. Να διαταχθεί παν έτερο νόμιμο.

   Ύστερα από τα παραπάνω, ο Αντιπρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου και πρότεινε τoΔικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθου, κο Γαβριήλ Τασούλη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά τη δικάσιμο της 24ης/05/2018 καθώς και κατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • την από καθώς και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. ΟρίζειτoΔικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθου, κο Γαβριήλ Τασούλη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ύστερα από την 01.04.2013 ασκηθείσα ανακοπή κατ’ άρθρο 217 Ν. 2717/1999της κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, πρώην συζ. Μπράιαν Μπακρόιντ κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της οποίας ζητείται: 1. Να γίνει δεκτή η εν λόγω ανακοπή, 2. Να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 89/20.02.2013 Ταμειακή βεβαίωση του Δήμου Σικυωνίων με την οποία βεβαιώθηκε η είσπραξη ολικού ποσού 28.374,02 € στο όνομα αυτής, 3. Να απαλλαγεί πάσης δια της ταμειακής αυτής βεβαίωσης καθώς και 4. Να διαταχθεί παν έτερο νόμιμο.Η δικάσιμος έχει ορισθεί για την 24η.05.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30’ π.μ. Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση μετ’ αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Β.  Σε περίπτωση που η ασκηθείσα ανακοπήτης κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ο προαναφερθείς προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσια του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Γ. Σε περίπτωση που η ασκηθείσα ανακοπήτης κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Δ. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1 ώρα εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Ε. Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στο πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

ΣΤ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ζ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

Βασίλειος Κελλάρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Ζάρκος Δημήτριος
  2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
  3. 3.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17-04-2018

Print Friendly, PDF & Email