118/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13ο/25-04-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ118/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση κατά της ENERGA POWER TRADING και HELLAS POWER Α.Ε.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5338/21-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης 3. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση κατά της ENERGA POWER TRADING και HELLAS POWER Α.Ε.», έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 1115/2017 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων πως οι εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ENERGA POWER TRADING και HELLAS POWER Α.Ε. δεν έχουν αποδώσει -ως όφειλαν- τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Σικυωνίων.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου για τον χειρισμό της διαδικασίας απόδοσης των οφειλόμενων χρηματικών ποσών στο Δήμο Σικυωνίων και πρότεινε ως πληρεξούσιο τον δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών κο Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το Ν. 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις»,
 • την υπ’ αριθμ. 1115/2017 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δ.Σ. Αθηνών τον κο Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα σε υπόθεση κατά των εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ENERGA POWER TRADING και HELLAS POWER Α.Ε., προκειμένου να κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες απόδοσης οφειλόμενων δημοτικών τελών στον Δήμο Σικυωνίων συνολικού ύψους 21.609,71 €.

Β.- Για τις προαναφερόμενες απαραίτητες ενέργειες κρίνεται πως θα απαιτηθούν 6 ώρες εργασίας.

Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ.- Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

Ε.- Η αμοιβή του δικηγόρου, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-04-2017

Print Friendly, PDF & Email