117/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 12ο/11-04-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ117/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4766/07-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

 

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 10-04-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

********************************************************

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), «για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον νόμο αυτό, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της κράτησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β’), με την οποία καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος υπολογισμού της ανωτέρω κράτησης, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Η ανωτέρω απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 7, ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 22.03.2017. Συνεπώς, η κράτηση αρχίζει να επιβάλλεται επί όλων των υπαγόμενων συμβάσεων, που συνάπτονται μετά την 22.03.2017.

Μετά τα ανωτέρω, για την είσπραξη και απόδοση τόσο της κράτησης όσο και του χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα

Στον Κ.Α. 06.00.4124.010 με τίτλο «Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 1.000,00 € και

Στον Κ.Α. 06.00.4124.011 με τίτλο «Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 36,00 €.

Στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα

Στον Κ.Α. 02.00.8224.010 με τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 1.000,00 € και

Στον Κ.Α. 02.00.8224.011 με τίτλο «Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 36,00 €.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

********************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 10-04-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

 

Α/Α ΈΣΟΔΑ : Α/Α ΕΞΟΔΑ :
1 . 1] Στον Κ.Α. 06.00.4124.010 με τίτλο «Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 1.000,00 €. 1. 1] Στον Κ.Α. 02.00.8224.010 με τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 1.000,00 €.
2. 2] Στον Κ.Α. 06.00.4124.011 με τίτλο «Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 36,00€. 2. 2] Στον Κ.Α. 02.00.8224.011 με τίτλο «Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 36,00 €.

 

Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δηµοτικό Συµβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-04-2017

Print Friendly, PDF & Email