114/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18ο/17-04-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του κου Βασιλείου Μπόγρη του Στυλιανού

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασίλειου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3557/05-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 2.
Ζάρκος Δημήτριος 2. Μυττάς Ιωάννης
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος
  1. 4.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Β’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω αναγκαιότητας άμεσης εκπροσώπησης του Δήμου σε δίκη, το θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του κου Βασιλείου Μπόγρη του Στυλιανού»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, o Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από02.10.2013 ασκηθείσα προσφυγήτου κου Βασιλείου Μπόγρη του Στυλιανού κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της οποίας ζητείται: 1. Να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή, 2. Να ακυρωθεί η επιβολή προστίμου παράβασης κανονισμού καθαριότητας έτους 2013 με αρ. κατ. 13, Αριθμό πρωτοκόλλου 19438 συνολικού ποσού 350,00 €, 3. Να καταδικαστεί ο καθ’ ου Δήμος Σικυωνίων στα δικαστικά έξοδα αυτού, καθώς και 4. Να υπάρξει αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στα ελαιόδεντρα αυτού.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Αντιπρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου και πρότεινε τη Δικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθου, κα Αντιγόνη Κατσαβού, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης κατά τη δικάσιμο της 21ης.06.2018 και κατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • την από 02.10.2013 ασκηθείσα προσφυγή καθώς και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγονκαι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λόγω αναγκαιότητας άμεσης εκπροσώπησης του Δήμου σε δίκη.

Β.Ορίζειτη Δικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθου, κα Αντιγόνη Κατσαβού, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ύστερα από την 02.10.2013 ασκηθείσα προσφυγή τουκου Βασιλείου Μπόγρη του Στυλιανού κατά του Δήμου Σικυωνίων δυνάμει της οποίας ζητείται:1. Να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή, 2. Να ακυρωθεί η επιβολή προστίμου παράβασης κανονισμού καθαριότητας έτους 2013 με αρ. κατ. 13, Αριθμό πρωτοκόλλου 19438 συνολικού ποσού 350,00 €, 3. Να καταδικαστεί ο καθ’ ου Δήμος Σικυωνίων στα δικαστικά έξοδα αυτού, καθώς και 4. Να υπάρξει αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στα ελαιόδεντρα αυτού. Η δικάσιμος έχει ορισθεί για την 21η.06.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30’ π.μ. Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση μετ’ αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Γ.   Σε περίπτωση που η ασκηθείσα προσφυγή του κου Βασιλείου Μπόγρη του Στυλιανού, απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ο προαναφερθείς προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσια του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Δ. Σε περίπτωση που η ασκηθείσα προσφυγή του κου Βασιλείου Μπόγρη του Στυλιανού, γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Ε. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1 ώρα εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

ΣΤ. Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στη πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Ζ. Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Η. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

Βασίλειος Κελλάρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Ζάρκος Δημήτριος
  2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
  3. 3.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17-04-2018

Print Friendly, PDF & Email