111/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 14/24-05-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 111/2016

Περίληψη:«Ανάκληση της αριθ. 99/2016 Α.Ο.Ε. περί Απ ευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνος¨».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6908/19-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Μπουζιάνη Βασιλική «
3.- Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3.- Σπανός Κων/νος Μέλος
4.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: 7ο
—————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ανάκληση της αριθ. 99/2016 Α.Ο.Ε. περί Απ ευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνος¨», έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. 99/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Απ ευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνος¨» , την από 19-05-2016 υπεύθυνη δήλωση του Γεωργίου Παπανικολάου νομίμου εκπροσώπου της ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Ε. περί αδυναμίας εκτέλεσης του έργου και το από 19-05-16 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης του εν λόγω έργου , που έχει ως κατωτέρω:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΘΕΜΑ
Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω ανάκλησης της αρίθμ. 99/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος».
**************************************
Με την αρίθμ. 99/13-05-2016 (ΑΔΑ: 660ΚΩ1Θ-ΛΩΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε στην ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. η εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος» σύμφωνα με την αρίθμ. 252/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Επειδή στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 24-5-2016 εμπεριέχεται (7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) η «Ανάκληση της αρίθμ. 99/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος)», προτείνεται η ανάκληση της Π.Α.Υ. 252/2016 με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010) ποσού 12.600,00 € .-
Κιάτο 19 Μαΐου 2016
Για το Οικονομικό Τμήμα

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα

Ανακαλεί την αριθμ. 99/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Απ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνος¨» λόγω της δηλωθείσας αδυναμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου από τον ανάδοχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2016.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Σταματόπουλος 2. Πανάγου Αθανάσιος
3. Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 24 Μαΐου 2016

Print Friendly, PDF & Email