110/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 12ο/11-04-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ110/2017

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στην ΤΚ Λαλιωτίου από την επικείμενη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεπικοινωνιών με την επωνυμία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4766/07-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στην ΤΚ Λαλιωτίου από την επικείμενη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεπικοινωνιών με την επωνυμία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω:

 • την αριθμ. πρωτ. 3947/27-03-2017 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της ΤΚ Λαλιωτίου,
 • την υπ’ αριθμ. 94/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού του Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου κου Απόστολου Σώκου,
 • την από 04-04-2017 γνωμοδότηση του ανωτέρω δικηγόρου, ο οποίος ρητά αναφέρει πως «…ότι υπάρχει έρεισμα στη νομοθεσία προκειμένου να παρεμποδιστεί και να ματαιωθεί η ως άνω εγκατάσταση συστήματος κεραιών κινητής τηλεφωνίας και ο Δήμος Σικυωνίων έχει έννομο συμφέρον να προβεί σε άμεσες δικαστικές ενέργειες προς τούτο, διότι επίκειται ο κίνδυνος τοποθέτησης και πρέπει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 04-04-2017 γνωμοδότηση του δικηγόρου κου Απόστολου Σώκου,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Την άσκηση αγωγής κατά της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ καθώς και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής.

2.- Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων, το δικηγόρο Κορίνθου, κου Απόστολου Σώκου, προκειμένου ν’ ασκήσει αγωγή κατά της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ καθώς και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής καθώς επίσης να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτών, οποτεδήποτε συζητηθούν ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

3.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή του Δήμου γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κι ο αντίδικος ασκήσει έφεση ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτής, οποτεδήποτε αυτή συζητηθεί ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

4.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή του Δήμου απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη έφεσης από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

5.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 0,5 ώρα εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

6.- Για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχου τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο Καλλιάνων κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1 ώρα εργασίας.

7.- Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο, ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον, χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

8.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

9.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

10.- Ορίζει τη δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών, κα Κατίνα Δανίκα, για τις επιδόσεις των συνταχθησομένων δικογράφων.

11.- Η πληρωμή του δικαστικού επιμελητή θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών).

12.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-04-2017

Print Friendly, PDF & Email