109/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 12ο/11-04-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ109/2017

 

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθ. 64/2017 απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4766/07-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

            Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 64/2017 απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 64/2017 Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 4682/06.04.2017 και με ΑΔΑ: 7Ν9ΙΩ1Θ-ΘΗΧ, δυνάμει της οποίας ορίσθηκε oΔικηγόρος του Δ.Σ. Κορίνθου κος Άγγελος Τσιφτσής, προκειμένου ναπαράσχει προς το Δήμο Σικυωνίων γνωμοδότηση περί της παραίτησης ή μη από την ασκηθείσαανακοπή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ. Αγγελόπουλος – Γ. Παπανικολάου».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

– τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– την ως άνω εισήγηση του Προέδρου,

– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 64/2017 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 4682/06.04.2017 και με ΑΔΑ: 7Ν9ΙΩ1Θ-ΘΗΧ, περί του ορισμού του Δικηγόρου του Δ.Σ. Κορίνθου κου Άγγελου Τσιφτσή, ο οποίος κλήθηκε να παράσχει προς το Δήμο Σικυωνίων γνωμοδότηση περί της παραίτησης ή μη από ασκηθείσα ανακοπή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ. Αγγελόπουλος – Γ. Παπανικολάου».

Β.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν 1,5 ώρες εργασίας. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013)

Δ.-Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό 40.000,00.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 109/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-04-2017

Print Friendly, PDF & Email