108/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 12ο/11-04-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ108/2017

 

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθ. 61/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4766/07-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 61/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 61/2017 Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 4565/05.04.2017 και με ΑΔΑ: ΩΣ9ΒΩ1Θ-1ΝΖ, όπου λόγω της αναγκαιότητας επίδοσης του Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής καθώς και να επιμεληθεί τις διαδικασίες αποβολής αυτής κατά της κας Κουλαφέτη Στυλιανής από ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων, όρισε Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου τον κο Σωτήριο Κορωνιώτη, για να προβεί στην επίδοση της ως άνω διοικητικής αποβολής και να επιμεληθεί τις διαδικασίες αποβολής αυτής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

– τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– την ως άνω εισήγηση του Προέδρου,

– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 61/2017 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 4565/05.04.2017 και με ΑΔΑ: ΩΣ9ΒΩ1Θ-1ΝΖ, περί του ορισμού Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου κου Σωτηρίου Κορωνιώτη, ο οποίος κλήθηκε προβεί στην επίδοση της ως άνω διοικητικής αποβολήςκαθώς και να επιμεληθεί τις διαδικασίες αποβολής αυτής.

Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Γ.- Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-04-2017

Print Friendly, PDF & Email