106/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/24-05-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 106/2016

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε ασκηθείσα έφεση της Φιλιώς Παρμαξή».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6908/19-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Μπουζιάνη Βασιλική «
3.- Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3.- Σπανός Κων/νος Μέλος
4.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 2ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε ασκηθείσα έφεση της Φιλιώς Παρμαξή », εξέθεσε ότι:
Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατατέθηκε η από 15-12-2006 έφεση του Δήμου Σικυωνίων κατά της Φιλιώς Παρμαξή και της υπ. αριθμ. 19/2004 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, περί καταβολής ειδικής πρόσθετης αμοιβής (οικογενειακού επιδόματος) ποσού 2.254,08 € νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής της.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών και την αριθμ.91/2012 προδικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως και εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά την δικάσιµο της 14ης/06/2016 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων την κ. Αντιγόνη Κατσαβού ,δικηγόρο Κορίνθου , προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη συζήτηση της από 15-12-2006 έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά της Φιλιώς Παρμαξή και της υπ. αριθμ. 19/2004 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, περί καταβολής ειδικής πρόσθετης αμοιβής (οικογενειακού επιδόματος) και μετά την έκδοση της αριθ. 91/2012 προδικαστικής απόφασης του παραπάνω την 14η-06-2016 ή οποτεδήποτε συζητηθεί η υπόθεση αυτή από αναβολή ή από ματαίωση.

Β.-Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στoν πληρεξούσιo δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας.

Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με το παράρτημα του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2016.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 24 Μαΐου 2016

Print Friendly, PDF & Email