105/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/24-05-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 105/2016

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη αγωγών κατά των οφειλετών μισθωμάτων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6908/19-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Μπουζιάνη Βασιλική «
3.- Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3.- Σπανός Κων/νος Μέλος
4.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 1ο
—————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη αγωγών κατά των οφειλετών μισθωμάτων», έθεσε υπ’ όψη των μελών:
τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με τα ανείσπρακτα έσοδα από μισθώματα , τις διατάξεις του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ 152 Α’) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας και την φορολόγηση , τα οποία για να δηλωθούν ως ανείσπρακτα θα πρέπει πριν από την υποβολή της δήλωσης να κατατεθούν ευκρινή φωτοαντίγραφα , κατά το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος ανέφερε πως για τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται η γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου κας Κων/νας Γεωργούλια , για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη αγωγών κατά των οφειλετών μισθωμάτων δεδομένου ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα διοικητικά μέσα από πλευράς του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει τη Δικηγόρο Πρωτοδικείου Κορίνθου, κ. Κων/να Γεωργούλια, να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη αγωγών κατά των οφειλετών ανείσπρακτων μισθωμάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

Β.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2016.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασµα
Κιάτο 24 Μαίου 2016

Print Friendly, PDF & Email