103/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14ο/03-04-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2018

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 114/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεμέας, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3348/30-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 114/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεμέας, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω:

α) την υπ’ αριθμ. 114/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Νεμέας,

β) την υπ’ αριθμ. 511/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:7ΣΤ7Ω1Θ-0ΔΧ) περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της ανωτέρω απόφασης καθώς και

γ) την από ­­13η.02.2018 γνωμοδότηση της δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κας Αντιγόνης Κατσαβού, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «…. η εκδίκαση της έφεσης, το κόστος της οποίας δεν είναι υπέρογκο, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου να αποφασιστεί εάν θα ασκηθεί ένδικο μέσο ….».

Ακολούθως, το λόγο πήρε ο κος Ιωάννης Μυττάς, μέλος της Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε πως πρέπει να εξαντληθεί κάθε ένδικο μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Ύστερα από την ως άνω τοποθέτηση και σε συνδυασμό με την ως άνω γνωμοδότηση και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος ανέφερε πως λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης, πρότεινε τον ορισμότης Δικηγόρου του ΔΣ Αθηνών, κας Ελένης Σαρλά για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 114/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεμέας.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ και της παραγράφου 2 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την από ­­13η.02.2018 γνωμοδότηση της Δικηγόρου κας Αντιγόνης Κατσαβού,

¨       το γεγονός ότι η πρόθεση είναι να εξαντληθεί κάθε ένδικο μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 114/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεμέας δυνάμει της οποίας:α) αποφασίστηκε η απόρριψη για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης, η από 26.06.2017 αίτηση του Δήμου Σικυωνίων για την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών Κορινθίας, καθώς και 2. ο συμψηφισμός της δικαστικής δαπάνης των διαδίκων.

Β. Ορίζει τη Δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών, κα Ελένη Σαρλά, όπως παρασταθεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νεμέας για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου κατά τη συζήτηση αυτής οποτεδήποτε συζητηθεί ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

Γ. Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 103/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03-04-2018

Print Friendly, PDF & Email