10/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3η/03-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­10/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 397/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Βασίλειου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1339/30-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
 1. 2.2
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
 1. 3.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 1. 4.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βασίλειος Κελλάρης, εισηγούμενος του 3ο θέματος περί:«Ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 397/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου», έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την υπ’ αριθμ. 397/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, δυνάμει της οποίας:

 1. απορρίφθηκε η από 29.09.2014 ασκηθείσα έφεση του Δήμου Σικυωνίων και
 2. υποχρεώνει τον Δήμο Σικυωνίων να καταβάλειστον Ηλία Ξένο του Παναγιώτη και της Παρασκευής το ποσό των τετρακοσίων ευρώ #400,00# για δικαστικά έξοδα.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Αντιπρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της ως άνω απόφασης και πως πριν τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται η γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο εισηγήθηκε τον ορισμό του Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου κου Αριστείδη Ζαχαριά, για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ αριθ. 397/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ορίζει το Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου κο Αριστείδη Ζαχαριά, προκειμένου να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 397/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

Β.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 0,5 ώρα εργασίας.

Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ.- Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

Ε.- Η αμοιβή του δικηγόρου, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Βασίλειος Κελλάρης

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Πανάγου Αθανάσιος

3. Σπανός Κων/νος

4. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο06-02-2017

Print Friendly, PDF & Email

10/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3η/03-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­10/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 397/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Βασίλειου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1339/30-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
 1. 2.2
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
 1. 3.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 1. 4.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βασίλειος Κελλάρης, εισηγούμενος του 3ο θέματος περί:«Ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 397/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου», έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την υπ’ αριθμ. 397/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, δυνάμει της οποίας:

 1. απορρίφθηκε η από 29.09.2014 ασκηθείσα έφεση του Δήμου Σικυωνίων και
 2. υποχρεώνει τον Δήμο Σικυωνίων να καταβάλειστον Ηλία Ξένο του Παναγιώτη και της Παρασκευής το ποσό των τετρακοσίων ευρώ #400,00# για δικαστικά έξοδα.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Αντιπρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της ως άνω απόφασης και πως πριν τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται η γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο εισηγήθηκε τον ορισμό του Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου κου Αριστείδη Ζαχαριά, για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ αριθ. 397/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ορίζει το Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου κο Αριστείδη Ζαχαριά, προκειμένου να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 397/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

Β.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 0,5 ώρα εργασίας.

Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ.- Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

Ε.- Η αμοιβή του δικηγόρου, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Βασίλειος Κελλάρης

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Πανάγου Αθανάσιος

3. Σπανός Κων/νος

4. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο06-02-2017

Print Friendly, PDF & Email