1/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1η/13-01-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­1/2017

 

Περίληψη:

Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων 2017-2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 243/09-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος                                                                                                                                     1 Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος                
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος                
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
  1. 6.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ A

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Συγκρότησης Επιτροπής για την διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων 2017-2018» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λόγω του ότι υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», με τις οποίες απαιτείται η συγκρότηση της εν θέματι Επιτροπής και πρότεινε τον ορισμό των παρακάτω Δημοτικών Υπαλλήλων:

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΡΟΜΠΟΡΑ ΕΛΕΝΗ 1. ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ ΧΑΙΔΩ
2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2. ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3. ΚΑΚΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΛΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση των μελών του που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β. Ορίζει μέλη της επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων 2017-2018 του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 και θητεία από την λήψη της παρούσας έως 31-12-2018, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΛΑΔΟΣ
1. ΡΟΜΠΟΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού (Πρόεδρος)
2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ1 Διοικητικού (Μέλος)
3. ΚΑΚΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ1 Οικονομικού – Διοικητικού (Μέλος)
  Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΛΑΔΟΣ
  1. ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ ΧΑΙΔΩ ΠΕ1 Οικονομικού (Πρόεδρος)
  2. ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ1 Διοικητικού (Μέλος)
  3. ΛΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΕ1 Διοικητικού (Μέλος)
       

Που αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1.Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

5. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο13-01-2017

Print Friendly, PDF & Email