Χορήγηση υποτροφιών για τα έτη 2017, 2016, 2015

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

            Από το πρακτικό της αριθ. 2ης /19-07-2018 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια».

Πράξη Αριθ. 6

ΘΕΜΑ : Χορήγηση υποτροφιών για τα έτη 2017, 2016, 2015

                 Η Διοικητική Επιτροπή του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια» η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αποτελούμενη από τον Δήμαρχο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο, ως Πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής και τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή   συνεδρίαση στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 κατόπιν της αριθ. 61/13-07-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:

Παρόντες Απόντες
1 Δομετίου Βασίλειος 1 Αλεξόπουλος Βασίλειος
2 Ζάρκος Δημήτριος 2 Γεώργας Χρήστος                                  
3 Κελλάρη Ιωάννα 3 Θελερίτης Γεώργιος
4 Λεονάρδος Αναστάσιος                                 4 Καρακούσης Ευάγγελος
5 Μαυραγάνη Κυριακή 5 Κελλάρης Βασίλειος                                    
6 Μπακόλιας Παναγιώτης 6 Κουτρέτσης Σπυρίδων
7 Μπουζιάνη Βασιλική 7 Λαλιώτης Γεώργιος
8 Μυττάς Ιωάννης                                                 8 Μπούρης Ευάγγελος
9 Νανόπουλος Βασίλειος                                   9 Πανάγου Αθανάσιος
10 Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10 Ραυτόπουλος Γεώργιος
11 Σκαρμούτσος Νικόλαος 11 Ρουμπέκας Γεώργιος                                      
12 Σπανός Κων/νος 12 Φιακάς Παναγιώτης
13 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
14 Τσιάνος Ιωάννης
15 Χρυσικός Παύλος

Θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια, κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με :

  1. την από 11-2-1955 ιδιόγραφη διαθήκη του Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια
  2. το αριθ. 760/05.09.1966 Β.Δ. (ΦΕΚ 187/20.09.1966 τεύχος Α΄) με το οποίο εγκρίθηκε, δια της ανωτέρω διαθήκης, η σύσταση του ιδρύματος με έδρα το Κιάτο Κορινθίας και επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» και κυρώθηκε ο Οργανισμός αυτού
  3. την αριθ. Π. 7099/2559/12.6.1972 κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 414/12.06.1972 τεύχος Β΄) περί τροποποίησης του σκοπού του ανωτέρω Ιδρύματος
  4. την αριθ. 2440/1980 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
  5. την από 25-11-2013 απόφαση του Ανωτέρου Δικαστηρίου του Μάριον της Κομητείας Μάριον της Πολιτείας της Ιντιάνα
  6. Το άρθρο 56 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄185/10.09.2013)
  7. την αριθ. 6/2017 Απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος δυνάμει της οποίας συστάθηκε τριμελής Επιτροπή για τον έλεγχο των αιτήσεων, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των τελικά διαμορφωθέντων πινάκων κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων
  8. την αρ. πρωτ. 11/20.11.2017 Προκήρυξη Υποτροφιών όπως εγκρίθηκε από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και την αρμόδια αρχή και δημοσιεύτηκε όπως προβλέπει το άρθρο 56 του Ν. 4182/2013
  9. το γεγονός ότι υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας συνολικά σαράντα έξι (46) αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα έτη 2017, 2016, 2015 και συγκεκριμένα υποβλήθηκαν είκοσι τέσσερις (24) αιτήσεις για το έτος 2017, δέκα επτά (17) για το έτος 2016 και πέντε (5) για το έτος 2015
  10. το από 11-5-2018 Πρακτικό της ανωτέρω τριμελούς Επιτροπής περί κατάρτισης των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων.

Κατόπιν των ανωτέρω η Διοικητική Επιτροπή,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά πλειοψηφία,

Μειοψηφούντος του μέλους της Διοικητικής Επιτροπής, κ. Νανόπουλου Βασίλειου, ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο,

Α. / την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ στους κάτωθι:

για το έτος 2017

ΑΓΟΡΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Κελλάρης Κων/νος του Χρήστου και της Ανθής
2 Σοφός Χρήστος- Μάριος του Κων/νου και της Αλεξάνδρας
3 Καλογεράκης Δημήτριος του Αθανασίου και της Αγγελικής
4 Μπάσδελης Κων/νος του Νικολάου και της Μαρίας
5 Μπουβής Κων/νος του Δημητρίου και της Μαρίας
6 Ανδρικόπουλος Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Γιαννούλα Μαρία- Νεκταρία του Ιωάννη και της Αθανασίας
2 Γιαννοπούλου Σμαράγδα του Δημητρίου και της Πιρόσκα- Τσετσίλια
3 Περδικάρη Σοφία του Παναγιώτη και της Βασιλικής
4 Μερμίγκη Βασιλική του Δημητρίου και της Μαρίας
5 Στεφανοπούλου Κων/να του Ανδρέα και της Ελένης
6 Χριστοδούλου Κλεοπάτρα του Δημητρίου και της Θεοδώρας
7 Παπαβασιλείου Όλγα του Βασιλείου και της Γεωργίας
8 Πουτακίδου Αιμιλία του Σάββα και της Δήμητρας

Για το έτος 2016

ΑΓΟΡΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Καραπιπέρης Παναγιώτης του Διονυσίου και της Σοφίας
2 Σταματάκης Βασίλειος του Δημητρίου και της Βενέτας
3 Καραπιπέρης Σωτήριος του Διονυσίου και της Σοφίας
4 Αλεξίου Νικόλαος του Δημητρίου και της Ευθυμίας

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Χολέβα Κων/να του Αθανασίου και της Αναστασίας
2 Παππά Βασιλεία του Κων/νου και της Παρασκευής
3 Πετροπούλου Μαρία του Ιωάννη και της Ανδρομάχης

Για το έτος 2015

ΑΓΟΡΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Θεοδωρόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη και της Σωτηρίας
2 Τρουμπέτας Βασίλειος του Πέτρου και της Ευδοκίας

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Ψυχογυιού Γεωργία του Βασιλείου και της Μαρίας

Β./ την ΑΠΟΡΡΙΨΗ των κάτωθι, καθώς δεν πληρούν έναν ή περισσότερους όρους της Προκήρυξης:

 

Για το έτος 2017

ΑΓΟΡΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Γεωργίου Ευάγγελος Κων/νου και της Μαρίας Μη μόνιμος κάτοικος/ δημότης Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
2. Γιαννόπουλος Χρήστος του Κων/νου και της Μαρίας Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου κατά τη τελευταία 5ετία
3. Ζώης Κων/νος του Δημητρίου και της Χρυσάνθης Μη δημότης Δήμου Σικυωνίων
4. Λιάκης Χρίστος του Βλασίου και της Άννας Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου κατά τη τελευταία 5ετία

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Μάστορη Φωτεινή του Βλασίου και της Χρυσούλας Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών δεν υπάγονται στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και, διενεργούνται σύμφωνα με Υ.Α. 151/2995/Β6
2. Μπακόλια Αθανάσια του Κων/νου και της Μαρίας Μη δημότης Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου
3. Νικολοπούλου Γεωργία του Γεωργίου και της Ευαγγελίας Βαθμός πρόσβασης <15
4. Πρίφτη Κρισιάνα του Νέστη και της Μίρα Μη δημότης του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία 5ετία
5. Χατζοπούλου Μαρία του Αλεξάνδρου και της Αδαμαντίας Μη δημότης του Δήμου Σικυωνίων
6. Χρυσικού Ιουλία του Παύλου και της Βασιλείας Βαθμός πρόσβασης <15

Για το έτος 2016

ΑΓΟΡΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Βύνιας Διονύσιος του Παναγιώτη και της Σπυριδούλας Πλήρωση αριθμού θέσεων
2. Σαλωνίτης Οδυσσέας του Παναγιώτη και της Φωτεινής Πλήρωση αριθμού θέσεων
3. Στούκας Ιωάννης του Νικολάου και της Αικατερίνης Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
4. Καρατζάς Κων/νος του Σωτηρίου και της Γεωργίας Βαθμός πρόσβασης <15
5. Παπαβασιλείου Χριστόφορος του Βασιλείου και της Γεωργίας Πλήρωση αριθμού θέσεων
6. Πρίφτη Ιωάννης του Νέστη και της Μίρα Μη δημότης του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία 5ετία

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Βελλινιάτη Κυριακή του Χρήστου και της Γεωργίας Μη μόνιμη κάτοικος/ δημότης Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
2. Μπακόλια Ανδριανή του Κων/νου και της Μαρίας Μη δημότης Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
3. Παντελίδη Αγγελική του Ισαάκ και της Ζωής Πλήρωση αριθμού θέσεων
4. Σπηλιώτη Βασιλική του Δημητρίου και της Φωτεινής Πλήρωση αριθμού θέσεων

Για το έτος 2015

ΑΓΟΡΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Γιαννόπουλος Νικόλαος του Κων/νου και της Μαρίας Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
2. Λίτσας Αριστοτέλης του Σταύρου και της Ανέτας Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου

Γ. / την προθεσμία υποβολής ενστάσεων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών αρχομένη από την επομένη της ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 11/20-11-2017 Προκήρυξης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 6 / 2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΌΣ

Print Friendly, PDF & Email