Απόφαση Τριμελούς Επιτροπής

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  11η Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε ύστερα από την ΑΔΑ:ΨΠΩΔΟΚ3Ξ-4ΝΘ αριθμ. 64/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

                                                       1.-   Ζάρκος           Δημήτριος

                                                      2.-   Βυτινιώτης     Αλέξιος

                                                       3.- Λεονάρδου     Αναστάσιος

για την αξιολόγηση των αιτούντων για τρείς (3) θέσεις καθαριστριών α) Μία (1) θέση στο 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου και β) Δύο (2) θέσεις στο 2ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Κιάτου με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 30-6-2019 με δικαίωμα ανανέωσης έως 30-06-2020.

Η Τριμελής Επιτροπή αφού μελέτησε παρακάτω

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Συντάσσει αξιολογικούς πίνακες σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίσθηκαν με την ΑΔΑ: 728ΩΟΚ3Ξ-ΛΘΔ και αρ. πρωτ. 163/04-09-2018 προκήρυξη, και οι οποίοι θα παραδοθούν μαζί με το πρακτικό στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

Αξιολόγησε τις υποψηφιότητες με βάση τα κριτήρια:

1) Αίτηση

2) Βεβαίωση εντοπιότητας.

3) Δελτίο ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης-Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

5) Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας.

6) Επικυρωμένο αντίγραφο φωτοτυπία ταυτότητας.

7) Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους.

8) Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην αντικειμενική αξιολόγηση των ενδιαφερομένων.

                  

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης αφού περαίωσε την εργασία της, υποβάλλει συνημμένους τους τελικούς πίνακες :

Α΄. Συγκεντρωτικό πίνακα αξιολόγησης, για το  2ο Γυμνάσιο και   Εσπερινό   Κιάτου (1ο συνημμένο).

Β΄. Συγκεντρωτικό πίνακα αξιολόγησης, για το 1ο ΓΕΛ – Κιάτου    (2ο συνημμένο).

Η θέση κατοχυρώθηκε για το 2ο Γυμνάσιο και Εσπερινό στις κυρίες Δημοπούλου Παναγιώτα   και Παπανίκου Μαρία και για 1ο   ΓΕΛ- Κιάτου στην κ. Λιάκη Δήμητρα.

Απορριφθείσες αιτήσεις δεν υπήρξαν.

 

 

 

 

 

 

 

Το σκεπτικό της απόφασης.

 

Βάσει των κριτηρίων που όριζε ρητά η προκήρυξη, έδωσε ποσοστά ως ακολούθως:

  1. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ. Αποδεκτή για όλους τους αιτούντες καθώς όλοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σικυωνίων.
  2. ΑΝΕΡΓΙΑ. Έλαβε υπόψη της μόνο όσες αιτήσεις είχαν συνημμένη βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας εν ισχύ του ΟΑΕΔ.
  3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. Έλαβε υπόψη της το δηλωθέν εισόδημα στα εκκαθαριστικά του φορολογικού έτους 2017.
  4. ΤΕΚΝΑ. Έλαβε υπόψη της τον αριθμό των τέκνων.
  5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Έλαβε υπόψη της κατ΄ αρχήν τις μονογονεϊκές οικογένειες.
  6. Η μοριοδότηση έγινε με ποσόστωση ως ακολούθως : Ανεργία 30%, Οικογενειακό εισόδημα 30%, Τέκνα 25% και Οικογενειακή κατάσταση 15%.

Υποβάλλει δε προς απόδειξη των παραπάνω, εκτός των τελικών πινάκων, συνημμένο και τον αξιολογικό πίνακα στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

Κιάτο 11-09-2018

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης

                                                       1.-   Ζάρκος           Δημήτριος

                                                       2.-   Βυτινιώτης     Αλέξιος

                                                       3.- Λεονάρδου     Αναστάσιος

 

Print Friendly, PDF & Email