6/2016 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                    Αριθ.Αποφ. 6/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 08/06-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν.3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2017».

Στο Κιάτο σήμερα, στις 06 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ: 18047/29-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»                               (ΦΕΚ 87/07-06-2010) .

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω έξι (6) μέλη, ήτοι:

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Σπυρίδων Σταματόπουλος

2 Ιωάννης Μυττάς

                                   

   

3. Παναγιώτης Φιακάς  
4.Αθανάσιος Πανάγου  
5.Βασίλειος Αλεξόπουλος  
6. Ευάγγελος Καρακούσης  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

   Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής,Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κατάρτιση σχεδίου τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ.Ν.3852/2010) Δήμου Σικυωνίων έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών το εν λόγω Σχέδιο όπως αυτό συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
15       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
         
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0,00 €  
       
20       ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1 20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού 18.422,79 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)
2 20.7326.001 Κατασκευή μονάδας μηχανικής διαλογής 220.000,00 € ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 238.422,79 €  
       
25       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ –   ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
3 25.7312.002 «Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση “Τρύπα” Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων Κορίνθιας »(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 32.779,97 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. 2015)
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ 32.779,97 €  
       
30         ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ     ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
4 30.7412.004 Εκπόνηση μελετών 270.000,00 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
5 30.7413.012 Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 44.744,96 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013)
6 30.7323.003 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία 236.397,68 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ                         (Χ.Υ. ΜΕΧΡΙ 20-10-2016)
7 30.7323.002 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 372.000,00 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
8 30.7322.003 Αποπεράτωση Ανάπλασης Πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 23.385,82 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014
9 30-7323.005 Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.500,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014
10 30.7323.001 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {πλην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ} 50.000,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015
11 30.7323.012 Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ 50.161,50 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015
12 30.7323.009 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 42.996,80 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=40.000,00 & Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=2.996,80  
13 30.7326.003 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Κτιρίου στην Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.600,00 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 (€ 7,72), ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 (€ 8802,98) & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 (€ 3789,30)
14 30.7331.034 Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 14.165,44 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014
15 30.7333.001 Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 6.209,65 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
16 30.7333.007 Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.278,07 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
17 30.7333.005 Επισκευή γέφυρας στη θέση “ΜΠΡΙΖΙΜΗ” στην Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.278,07 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
18 30-7333.006 Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 5.321,93 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
19 30.7333.011 Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.278,07 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
20 30.7333.008 Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.278,07 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
21 30.7333.009 Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.278,07 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
22 30.7333.010 Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.278,07 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.184.152,20 €  
       
35     ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ
         
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 €  
         
45     ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
23 45.7326.001 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 5.656,39 € (Από ΣΑΤΑ 2012=2.683,34€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=538,54€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=2.274,35€)
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 5.656,39 €  
       
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
         
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   0,00 €  
       
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
24 61.7326.002 Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου, Δ. Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 195.498,52 € Π.Α.Α. 2007-2013
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   195.498,52 €  
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
         
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   0,00 €  
       
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
25 63.7341.001 Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, Δήμου Σικυωνίων 3.359.609,18 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 (ΕΣΠΑ) – Κωδικός έργου 2014ΣΕ07500010
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   3.359.609,18 €  
       
64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
26 64.7311.005 Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στη Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 111.726,25 € Π.Α.Α. 2007-2013
27 64.7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 577.680,88 € (ΝΕΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ-2ος)                                 Π.Α.Α. 2007-2013
28 64.7326.002 Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 30.000,00 € ΣΑΕ 055
29 64.7341.011 Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών Μαγούλας και Πευκιά Κ. Διμηνιού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.117,85 € ΣΑΕ:2013ΣΕ08280041
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   731.524,98 €  
       
69   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
         
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   0,00 €  
       
70       ΛΟΙΠΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
30 70.7326.003 Κατασκευή μονοπατιού ερμηνείας περιβάλλοντος και παρατηρητηρίου πουλιών (LIFE12 NAT/GR/000275) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.600,00 € (LIFE12 NAT/GR/000275) Απο LIFE έτους 2014
31 70.7326.001 Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 66.154,90 € {Από ΠΥΡ/ΣΙΑ (ΣΑΕ 055 2012=21.201,76€) + (ΣΑΤΑ 2013=4.338,14€) + (ΣΑΤΑ 2014=4.000,00€) + (ΣΑΤΑ 2015=28.600,00€) + (ΣΑΤΑ 2016=4.615,00€) + (ΣΑΤΑ 2016=3.400,00€)
32 70.7326.006 Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων 50.000,00 € (LIFE12 NAT/GR/000275)               Απο LIFE έτους 2014=19.031,98 , Απο LIFE έτους 2015=30.968,02
33 70.7326.009 Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία (Θέση Πασσαλοσανίδες πηγών Δρίζας) 40.000,00 € (LIFE12 NAT/GR/000275)               Απο LIFE έτους 2015=845,98€   Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=38.172,00 από ιδίους πόρους= 982,02
34 70.7331.001 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 85.459,16 € (Από ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=38.459,16) + (Από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=47.000)
35 70.7331.002 Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού κτιρίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) σε Νηπιαγωγείο (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 55.247,57 € {(Από ΣΑΤΑ 2012 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=3,57€)+(Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=10.938,12€)+(Από ΣΑΤΑ 2014 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=44.305,88€)
36 70-7331.030 Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 57.093,96 € Από (ΣΑΤΑ 2014 Επισκευές σχολικών κτιρίων = 2.623,62)+ (ΣΑΤΑ 2015 Επισκευές σχολικών κτιρίων = 46.929,50) +(ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές σχολικών κτιρίων = 7.540,84)
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   366.555,59 €  
         
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   6.114.199,62 €  
         
Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
      0,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ   – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
      238.422,79 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
      32.779,97 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ   – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
      1.184.152,20 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ     ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ   ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
      0,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
      5.656,39 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
      195.498,52 € 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
      3.359.609,18 € 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
      731.524,98 € 64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
      366.555,59 € ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
      6.114.199,62 €  

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει ως έχει το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων, του Δήμου Σικυωνίων έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.
  2. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό       Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

       Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 06/2016

             Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 06 Δεκεμβρίου2016

Ο Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email