5/2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                    Αριθ.Αποφ. 5/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 05/13-12-2017 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν.3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2018».

Στο Κιάτο σήμερα, στις 13 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τέταρτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 20599/08-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»                               (ΦΕΚ 87/07-06-2010) .

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω έξι (6) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)                      
  2. Ευάγγελος Μπούρης (Αντ/ρχος)
  3. Ιωάννης Τσιάνος (Αντ/ρχος)                                
  4. Σπυρίδων Κουτρέτσης   (Αντ/ρχος)                                                                                      
  5. Βασιλική Μπουζιάνη –Τσαντίλα (Αντ/ρχος)
  1. Ιωάννα Κελλάρη (Αντ/ρχος)                                

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

  

   Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ.Ν.3852/2010) Δήμου Σικυωνίων έτους 2018» έθεσε υπόψη των μελών το εν λόγω Πρόγραμμα όπως αυτό συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
00     ΓΕΝΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
1 00.6737.009 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση   & διερεύνησης Αρχαίου Σταδίου} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 100.000,00 Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=50.161,50€ + Από Ιδίους Πόρους=49.838,50€
2 00.6737.010 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 10.000,00 € ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
3 00.6737.011 Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 194.144,74 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
         
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 304.144,74 €  
         
20     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
4 20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού 9.065,50 € ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
5 20.7326.001 Κατασκευή μονάδας μηχανικής διαλογής 220.000,00 € ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ
         
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 229.065,50 €  
         
25     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ   – ΑΡΔΕΥΣΗΣ –   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
6 25.7312.002 «Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση “Τρύπα” Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων Kορινθίας» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 32.799,97 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. 2015)
7 25.7325.002 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων ΑΡΔΕΥΣΗΣ 100.000,00 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018
         
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ 132.799,97 €  
         
30       ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ     ΕΡΓΩΝ   ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
8 30.7413.012 Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 44.744,96 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013)
9 30.7323.003 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 197.795,44 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
10 30.7412.004 Εκπόνηση μελετών έτους 50.000,00 € ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
11 30.7334.001 Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων 201.197,85 € (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:   ΕΤΟΥΣ 2018=176.230,00€ + ΕΤΟΥΣ 2017=68,20€ + ΕΤΟΥΣ 2016=7.278,07€ + ΕΤΟΥΣ 2015=282,30€ + ΕΤΟΥΣ 2014=15.046,42 + ΕΤΟΥΣ 2013=1.819,86) +(Από Κ.Α.Π.-ΣΑΤΑ 2013=115,00€ + ΣΑΤΑ 2012=358,00€
12 30.7331.034 Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 14.165,44 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014
         
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 507.903,69 €  
         
35   ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ
      0,00 €  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 €  
         
45   ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
13 45.7326.001 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων 15.000,00 €  
         
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 15.000,00 €  
         
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
         
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    
         
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
14 61.7326.002 Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου, Δ. Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 195.498,52 € Π.Α.Α. 2014-2020
         
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 195.498,52 €  
         
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
         
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    
         
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
15 63.7312.001 Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, Δήμου Σικυωνίων 3.359.609,18 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 (ΕΣΠΑ) – Κωδικός έργου 2014ΣΕ07500010
         
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3.359.609,18 €  
         
64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
16 64.7311.005 Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην   Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 144.811,59 € Π.Α.Α. 2014-2020
17 64.7336.001 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 991.400,00 € (Από Π.Δ.Ε.=800.000,00€ + Από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ=191.400,00€)
18 64.7336.002 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 700.000,00 € (Από Π.Δ.Ε.=400.000,00€ + Από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄=58.679,65€ + Από ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΞΕΙΔΙΚ.+ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ=140.797,64 + ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ=100.522,71€)
19 64.7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 476.730,90 € (ΝΕΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ-2ος)                                 Π.Α.Α. 2007-2013
20 64.7333.001 EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 327.930,09 € Π.Δ.Ε. (Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100004, ΣΑΕ 571)
21 64.7341.012 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)} με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.998.999,99 € ΕΣΠΑ
22 64.7333.002 Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της ΤΚ Μεσινού, της ΤΚ Μοσιάς και της ΤΚ Πανοράματος της ΔΕ Φενεού του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 700.000,00 € Π.Δ.Ε. (Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100004, ΣΑΕ 571)
23 64.7326.004 Aντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 80.637,56 € ΣΑΕ 055
         
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 5.420.510,13 €  
         
69   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
         
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    
         
70     ΛΟΙΠΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
24 70.7326.001 Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 15.822,07 € Από ΠΥΡ/ΣΙΑ – ΣΑΤΑ 2015
25 70.7326.006 Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)} 70.000,00 € {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)} {Από LIFE έτους 2014=15.931,98€ + Από LIFE έτους 2015=30.968,02€ + Από ΣΑΤΑ 2012=23.100,00€)
26 70.7326.009 Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία (Θέση Πασσαλοσανίδες πηγών Δρίζας) {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)} 43.100,00 € {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)} {Από LIFE έτους 2014=3.181,05€ + Από LIFE έτους 2015=845,98€ + Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2016=38.172,00€+Από ΕΣΟΔΑ=900,97€)}
27 70.7331.001 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 74.400,00 € (ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=38.390,16€)+(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=36.009,84€)
28 70.7331.003 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 59.564,76 € (ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΙΣΚ. ΣΧ.ΚΤΙΡ.=0,57)+(ΣΑΤΑ 2014 ΕΠΙΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=2.543,18€)+(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=10.021,01€)+(ΣΑΤΑ 2018 ΕΠΙΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=47.000,00€)
         
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 262.886,83 €  
         
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.427.418,56 €  
         
Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
      304.144,74 € ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
      229.065,50 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
      132.799,97 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ   – ΑΡΔΕΥΣΗΣ –   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
      507.903,69 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ     ΕΡΓΩΝ   ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
      0,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
      15.000,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
      195.498,52 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
      3.359.609,18 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
      5.420.510,13 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
      262.886,83 € ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
      10.427.418,56 €  

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει ως έχει το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, του Δήμου Σικυωνίων έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.
  2. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό       Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

       Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2017

             Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 13 -12-2017

Ο Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email