1/2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                    Αριθ.Αποφ. 01/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 02/08-05-2018 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο σήμερα, στις 08 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 4494/04-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»   (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω πέντε (5) μέλη ήτοι:

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)                
  2. Ευάγγελος Μπούρης (Αντ/ρχος)
  3. Ιωάννης Τσιάνος (Αντ/ρχος)                                
  4. Σπυρίδων Κουτρέτσης   (Αντ/ρχος)                                                                                      
  5. Αθανάσιος Πανάγου (Αντ/ρχος)
 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

      Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, προκειμένου η ενδιαφερόμενη υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στον νέο κύκλο της κινητικότητας.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ομόφωνα αποδέχθηκαν την πρόταση να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 60570/3-4-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1398/τ.Β΄/25-4-2018 και την από 02-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με θέμα «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου που έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς: 1. κ. Δήμαρχο Σικυωνίων, ως πρόεδρο Εκτελεστικής Επιτροπής

2. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων

Κοινοποίηση:   κ. Γενικό Γραμματέα

Θέμα: «Τροποποίηση ΟΕΥ»

α) Η υπηρετούσα στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας, Μακαβέλου Πηνελόπη του Παντελή, υπάλληλος κλάδου ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, έχει υποβάλλει αίτηση μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του Νόμου 4440/16.

Με το 6381/462/26.1.2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ζητήθηκε βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4440/2016 και αν συντρέχει κώλυμα μετάταξης.

Σε απάντηση εκδόθηκε η 819/7.2.2018 Βεβαίωση του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία αναφέρεται ότι, «Δεν Πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 και υπάρχει κώλυμα μετάταξης (στον Ο.Ε.Υ προβλέπονται δύο θέσεις και είναι μοναδική υπάλληλος που υπηρετεί).»

Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του προαναφερόμενου Νόμου ορίζεται:

«4. Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) στους ΟΤΑ α’ βαθμού που έχουν πληθυσμό μικρότερο από ενενήντα χιλιάδες (90.000) κατοίκους. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου. Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α’ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.»

Στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου μας, ΦΕΚ 1398/τ. Β’/25.4.2018, αναγράφονται συνολικά δύο (2) θέσεις στον κλάδο ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών και η αιτούσα υπάλληλος είναι η μοναδική υπηρετούσα στον κλάδο αυτό, επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω κωλύεται η μετάταξή της, εκτός εάν τροποποιηθεί ο ΟΕΥ και καταργηθεί η δεύτερη θέση, ώστε να παραμείνει μόνο μία θέση ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών.

β) Στον υφιστάμενο ΟΕΥ, (ΦΕΚ 1398/τ. Β’/25.4.2018), στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης συμπεριλαμβάνονται και οι Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργικής – Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Αλιείας και ειδικότερα ως προς τις Αρμοδιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης μεριμνά για κάθε θέμα αγροτικής ανάπτυξης στην περιφέρεια του Δήμου, παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τις δράσεις του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα. Ειδικότερα: (απαριθμούνται ενδεικτικά)

(α) Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

(β) Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους.

(γ) Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρμοζόμενων προγραμμάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ε) Ενημερώνει το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τα ζητήματα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσμο και λαμβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιμετώπισή τους.

Στο συγκεκριμένο τμήμα σήμερα υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος, κατηγορίας ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, (έχουν αποχωρήσει 2 γεωπόνοι με μετάταξη και ένας λόγω συνταξιοδότησης). Υφίσταται ένας τεράστιος φόρτος εργασίας που αντιμετωπίζεται μερικώς με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπαλλήλους άλλων διευθύνσεων. Ως εκ τούτων η ενίσχυσή του καθοιονδήποτε τρόπο με επιπλέον εξειδικευμένους υπαλλήλους, (με μετάταξη ή νέα πρόσληψη), κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη.

Δεδομένου ότι στο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο της πόλης μας, λειτούργησε γεωτεχνικός τομέας και συγκεκριμένα Τμήμα Αγροτικών Συνεταιρισμών & Εκμεταλλεύσεων, από το οποίο προέκυψαν απόφοιτοι με αντίστοιχη εξειδίκευση, προτείνεται η προσθήκη στον ισχύοντα ΟΕΥ μιας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, με την ταυτόχρονη κατάργηση μιας εκ των έντεκα (11) υφισταμένων κενών θέσεων ΔΕ1 Διοικητικού.

Με τον τρόπο αυτό δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη και με την μελλοντική κάλυψη της θέσης αυτής θα ωφεληθούν τα μέγιστα οι υπηρεσίες του Τμήματος Γεωργικής Ανάπτυξης.

κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Δ.Σ.,

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 63 στ’ του Ν.3852/2010 μία από τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι και η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α): Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η τροποποίηση του ΟΕΥ γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος στα παραπάνω όργανα και τη λήψη σχετικής απόφασης για την τροποποίηση του ισχύοντος ΟΕΥ όπως προαναφέρθηκε, ώστε να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης των αιτούμενων μετατάξεων.

Κιάτο 2 Μαΐου 2018

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ασημακόπουλος Θεόδωρος

ΠΕ1 Διοικητικού, Α΄ βαθμού

Επιπλέον ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής πως ο υφιστάμενος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας χρήζει τροποποίησης, προκειμένου να υπάρχει ρητή αναφορά θέσης «ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» λόγω επικείμενης απόκτησης του εν λόγω μηχανήματος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση του Προέδρου σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει Ομόφωνα

  1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις       διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 ως προς το α΄ σκέλος της εισήγησης του κ. Ασημακόπουλου Θεόδωρου Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, προκειμένου η ενδιαφερόμενη υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στον νέο κύκλο της κινητικότητας.
  2. Εισηγείται την τροποποίηση του υφιστάμενου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την προαναφερόμενη εισήγηση της Διεύθυνσης       Διοικητικών Υπηρεσιών ως προς το α΄ σκέλος που αφορά τη μείωση από δύο θέσεις στον κλάδο ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών σε μία θέση ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών.
  3. Αποδέχεται την εισήγηση του κ. Δημάρχου πως ο υφιστάμενος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας χρήζει τροποποίησης, προκειμένου να υπάρχει ρητή αναφορά       θέσης «ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» λόγω επικείμενης απόκτησης του εν λόγω μηχανήματος.
  4. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

       Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2018.

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                             ΤΑ   ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 08-05-2018

Ο Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email