195/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 10ης/23-05-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 195/2016

Περίληψη : Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση των εργασιών με τιτλο: «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων   για το έτος 2016.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 6902/19.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος   και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Μαγκαφώσης Αν.               Αντιπρόεδρος  
2. Μαυραγάνη Κυριακή       Γραμματέας 2. Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος  
3. Θελερίτης Γεώργιος                                         Μέλος 3. Γεώργας Χρήστος             »  
4. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                »         
5. Μπούρης Ευάγγελος     [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος   Ημ. Δ]        
6. Τσιάνος Ιωάννης                                                                        »        
7. Μυττάς Ιωάννης »        
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                           [ Προσήλθε στο 2ο   θέμα της   Η.Δ. ]        
9. Καρακούσης Ευάγγελος     »        
10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική                        »        
11. Χρυσικός   Παύλος              [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ου θέματος   Ημ. Δ]        
12. Αλεξόπουλος Βασ                          »        
13. Ζάρκος Δημήτριος   »        
14. Φιακάς Παναγιώτης   »        
15. Δομετίου Βασίλειος                                                        »        
16. Κελλάρη Ιωάννα     »        
17. Σπανός Κωνσταντίνος »        
18. Ραυτόπουλος Γεώργιος »        
19. Λαλιώτης Γεώργιος         [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος   Ημ. Δ]        
20. Σαρχάνης Κων/νος           [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2ου θέματος   Ημ. Δ]        
21. Σκαρμούτσος Νικ.     »        
22. Κελλάρης Βασίλειος         [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος   Ημ. Δ]        
23. Μπακόλιας Παν.               [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος   Ημ. Δ]        
24. Νανόπουλος Βασίλειος                                                                              »        
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ. Κ.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Ραυτόπουλος Ιωάννης (Πασίου) 1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Δ.Κ. Κιάτου)  
2. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχ.Σικυώνας – Βασιλικού) 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)  
3. Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου) 3. Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού)  
      4. Σπηλιώτης   Δημήτριος (Κλημεντίου)  
      5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)  
      6. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου)  
      7. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου)  
      8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου)  
      9. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου)  
      10 Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)  
      11 Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας)  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 1. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου)  
2. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας) 2. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης)  
3. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών) 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου)  
4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)  
5. Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού) 5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων)  
6. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς) 6. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)  
      7. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)  
      8. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης)  
      9. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας )  
      10 Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας)  
      11 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)  
      12 Μουλόπουλος Κων/νος (Ματίου)  
      13 Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού)  
      14 Παναγόπουλος Δημ. (Πανοράμτος)  
      15 Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού)  
      16 Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού)  
                   

 

ΘΕΜΑ 10ο

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση των εργασιών με τιτλο: «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2016,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 20/05/2016 πρακτικό της Επιτροπής συντήρησης-επισκευής & αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου μας, το οποίο έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Επιτροπής Συντήρησης – Επισκευής και Αγοράς Ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα στις 20 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Συντήρησης – Επισκευής και Αγοράς Ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με το Ν.Δ. 2396/53 και την αριθ. 3373/390/75 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 5699/2011 (ΑΔΑ: 4Α58ΟΡ1Φ-ΓΕΖ) Απόφαση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου/Γεν. Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας/Δ/νση Διοίκησης. Το θέμα της συνεδρίασης είναι η ανακήρυξη μειοδότη για τις εργασίες τακτικής συντήρησης, των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, για το έτος 2016, συνολικού προϋπολογισμού 57.734,00(χωρίς ΦΠΑ).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών, παραβρέθηκαν παρόντα 3, ήτοι:

 • Τσιοκάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρ/γων Μηχ/κων
 • Στούκας Νικόλαος, υπάλληλο του Δήμου κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρ/γων Μηχ/κων
 • Δεληστάθης Κωνσταντίνος, υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ28 Χειριστών Μηχ/των Έργων

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :

α) την αριθ. 25/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης πίστωσης ποσού 71.012,82€ (με ΦΠΑ) του προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου (με πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 167/2016) και καθορισμού των όρων για την ανωτέρω εργασία

β) την αριθ. 02/2016 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου,

γ) την αριθ. 3809/22-03-2016 αναλυτική διακήρυξη

δ) την αριθ. 3810/22-03-2016 περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΩΤΧΚΩ1Θ-37Γ η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3548/07, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα,

ε) την αριθ. 73/2016 Α.Ο.Ε. περί κήρυξης άγονου του διαγωνισμού της 30ης-03-2016

στ) την αριθ. 135/2016 Α.Δ.Σ. περί προσφυγής στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ζ) την αριθ. 6179/09-05-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 69Μ5Ω1Θ-4ΩΤ), προς ενημέρωση των συνεργείων της περιοχής

Έπειτα από την ανωτέρω πρόσκληση, διαπιστώθηκε ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος και δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Ύστερα από τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την απευθείας ανάθεση των εργασιών τακτικής συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία, των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, για το έτος 2016.

Η απευθείας ανάθεση θα γίνεται κάθε φορά που ένα όχημα ή μηχάνημα έχει ανάγκη συντήρησης, από την Επιτροπή Συντήρησης – Επισκευής και Αγοράς Ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν της έκδοσης του σχετικού Δελτίου ή Εντολής Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος από το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 2396/53 και την αριθ. 3373/390/75 απόφαση του Υπ. Προεδρίας.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος τόνισε το πρόβλημα που δημιουργείται λόγω της μη εύρεσης μειοδότη για τις εργασίες συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, καθώς προκαλείται καθολική αδυναμία αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών, όπως αποκομιδή απορριμμάτων, αντιμετώπιση βλαβών σε υποδομές δημοσίων κτιρίων και σχολείων, καθαρισμό δημοσίων χώρων, εκτάκτων καταστάσεων (πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.), με αποτέλεσμα τη δημιουργία άμεσου κινδύνου για την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία των κατοίκων του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το από 20/05/2016 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου

Α. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την απευθείας ανάθεση των εργασιών τακτικής συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία, των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, για το έτος 2016.

Β. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί τον Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε φορά της σχετικής σύμβασης.

Η απευθείας ανάθεση θα γίνεται κάθε φορά που ένα όχημα ή μηχάνημα έχει ανάγκη τακτικής συντήρησης, από την Επιτροπή Συντήρησης – Επισκευής και Αγοράς Ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν της έκδοσης του σχετικού Δελτίου ή Εντολής Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος από το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 2396/53 και την αριθ. 3373/390/75 απόφαση του Υπ. Προεδρίας.

Οι εργασίες τακτικής συντήρησης θα βαρύνουν τους Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, αναλυτικά ως εξής:

Κ.Α. τίτλος Ποσό σε €
02.10.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων 5.012,82 €
02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων 36.500,00 €
02.30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων 27.000,00 €
02.70.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων 2.500,00 €

για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2016» συνολικού ποσού 71.012,82€και θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Δήμου με Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 167/2016.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 195/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24 Μαΐου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

205/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 11ης/30-05-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθ. Απόφασης : 205/2016
Περίληψη : Έγκριση της αριθμ. 9/2016 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 30η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 16:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ‘Ε κ τ α κ τ η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ.7611/30.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος
2. Μαυραγάνη Κυριακή Γραμματέας 1 Κελλάρης Βασίλειος Μέλος
3. Θελερίτης Γεώργιος Μέλος 2 Ραυτόπουλος Γεώργιος »
4. Κουτρέτσης Σπυρίδων »
5. Μπούρης Ευάγγελος «
6. Τσιάνος Ιωάννης »
7. Μυττάς Ιωάννης »
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
9. Καρακούσης Ευάγγελος »
10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική »
11. Πανάγου Αθανάσιος «
12 Χρυσικός Παύλος
13 Αλεξόπουλος Βασ »
14 Ζάρκος Δημήτριος »
15 Φιακάς Παναγιώτης »
16. Δομετίου Βασίλειος »
17 Κελλάρη Ιωάννα »
18. Σπανός Κωνσταντίνος »
19 Ρουμπέκας Γεώργιος »
20. Λαλιώτης Γεώργιος «
21. Σαρχάνης Κων/νος «
22. Σκαρμούτσος Νικ. »
23. Γεώργας Χρήστος «
24. Μπακόλιας Παν «
25. Νανόπουλος Βασίλειος »
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ. Κ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Δ.Κ. Κιάτου)
Ουδείς 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)
3. Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού)
4. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου)
5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)
6. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου)
7. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου)
8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου)
9. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου)
10 Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)
11 Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας)
12 Ραυτόπουλος Ιωάννης (Πασίου)
13 Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχ.Σικυώνας – Βασιλικού)
14 Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου)
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου)
2. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης)
3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου)
4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)
5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων)
6. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)
7. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)
8. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης)
9. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας )
10. Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας)
11. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)
12. Μουλόπουλος Κων/νος (Ματίου)
13. Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού)
14. Παναγόπουλος Δημ. (Πανοράμτος)
15. Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού)
16. Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού)
17. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας)
18. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας)
19. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών)
20. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου)
21. Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού)
22. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς)

ΘΕΜΑ 1ο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον το μοναδικό θέμα με τίτλο: «Έγκριση της αριθμ. 9/2016 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ».
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 30/05/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολ/μίας Τμήμα Τεχν. έργων Η/Μ έργων & Συγκ/νιων του Δήμου μας η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔ.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κιάτο 30-5-2016

Προς:
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης με τίτλο: “1. Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών ΑΣΟ και Αλλαγή Χρήσης”.
Λαμβάνοντας υπόψη:
• Την υπ’ αρ. 9/2016 μελέτη του έργου: “Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών ΑΣΟ και Αλλαγή Χρήσης”, την οποία συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και του Π.Δ/τος 171/87 και αφορά σε επεμβάσεις, προκειμένου να αναδειχτεί και να αποκατασταθεί το κτιριακό συγκρότημα, προσεγγίζοντας την αρχική του μορφή. Πιο συγκεκριμένα, για ένα μέρος του κτιρίου του ΝΑ συγκροτήματος προβλέπεται η διαμόρφωσή του σε κινηματοθέατρο δυναμικότητας 288 θεατών. Το υπόλοιπο κτίριο θα χωριστεί σε δύο χώρους: Στον ένα χώρο θα διαμορφωθούν το φουαγιέ του θεάτρου, το ταμείο – γκαρνταρόμπα, bar και οι απαραίτητοι χώροι υγιεινής του θεάτρου. Στον δεύτερο χώρο θα δημιουργηθεί εστιατόριο – bar με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (κουζίνα, χώροι υγιεινής). Για το συγκρότημα στη ΒΔ πλευρά προβλέπεται στο ένα κτίριο να λειτουργήσει η εγκατάσταση της μόνιμης συλλογής εκμαγείων από αντίγραφα έργων του Λυσίππου. Τα άλλα κτίρια προτείνεται να διαμορφωθούν σε χώρους πολιτιστικούς, πολλαπλών χρήσεων.

• Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3621/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3840/2010.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση της υπ’ αρ. 9/2016 μελέτης του έργου: “Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών ΑΣΟ και Αλλαγή Χρήσης”, μετά των τευχών δημοπράτησης, όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας
Βασίλειος Παπαβασιλείου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία,
• την από 30/05/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολ/μίας
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την αριθ. 9/2016 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ» μετά των τευχών δημοπράτησης όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ. Υ. του Δήμου .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 205/2016
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 31 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

194/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 10ης/23-05-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 194/2016
Περίληψη : Ανάκληση της 134/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση της αριθ.5/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» περί : «Αιτήματος προς το Δήμο Σικυωνίων για παραχώρηση υπαλλήλου λόγω έλλειψης προσωπικού της επιχείρησης».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 6902/19.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Μαγκαφώσης Αν. Αντιπρόεδρος
2. Μαυραγάνη Κυριακή Γραμματέας 2. Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
3. Θελερίτης Γεώργιος Μέλος 3. Γεώργας Χρήστος »
4. Κουτρέτσης Σπυρίδων »
5. Μπούρης Ευάγγελος [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος Ημ. Δ]
6. Τσιάνος Ιωάννης »
7. Μυττάς Ιωάννης »
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης [ Προσήλθε στο 2ο θέμα της Η.Δ. ]
9. Καρακούσης Ευάγγελος »
10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική »
11. Χρυσικός Παύλος [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ου θέματος Ημ. Δ]
12. Αλεξόπουλος Βασ »
13. Ζάρκος Δημήτριος »
14. Φιακάς Παναγιώτης »
15. Δομετίου Βασίλειος »
16. Κελλάρη Ιωάννα »
17. Σπανός Κωνσταντίνος »
18. Ραυτόπουλος Γεώργιος »
19. Λαλιώτης Γεώργιος [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος Ημ. Δ]
20. Σαρχάνης Κων/νος [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2ου θέματος Ημ. Δ]
21. Σκαρμούτσος Νικ. »
22. Κελλάρης Βασίλειος [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος Ημ. Δ]
23. Μπακόλιας Παν. [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος Ημ. Δ]
24. Νανόπουλος Βασίλειος »
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ. Κ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ραυτόπουλος Ιωάννης (Πασίου) 1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Δ.Κ. Κιάτου)
2. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχ.Σικυώνας – Βασιλικού) 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)
3. Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου) 3. Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού)
4. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου)
5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)
6. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου)
7. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου)
8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου)
9. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου)
10 Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)
11 Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας)
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 1. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου)
2. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας) 2. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης)
3. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών) 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου)
4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)
5. Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού) 5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων)
6. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς) 6. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)
7. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)
8. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης)
9. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας )
10 Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας)
11 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)
12 Μουλόπουλος Κων/νος (Ματίου)
13 Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού)
14 Παναγόπουλος Δημ. (Πανοράμτος)
15 Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού)
16 Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού)

ΘΕΜΑ 9ο

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Ανάκληση της 134/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση της αριθ.5/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ περί : «Αιτήματος προς το Δήμο Σικυωνίων για παραχώρηση υπαλλήλου λόγω έλλειψης προσωπικού της επιχείρησης», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 6382/11-5-2016 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και εξέθεσε τα παρακάτω:
«…. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από Δήμο σε Νομικά Πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου Δήμου και αντίστροφα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για χρονικό διάστημα έως δυο (2) με παράταση για δυο (2) ακόμα έτη εφ όσον υφίσταται υπηρεσιακή ανάγκη. Ή μετακίνηση διενεργείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου μετά από αίτημα του φορέα υποδοχής. (παρ. 2 άρθρο 15Ν.4257/2014). Η απόφαση μετακίνησης υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 225και 238 του Ν.3852/2010 (παρ. 5’αρθρο 15 Ν.4257/2014).
Σύμφωνα με την νομοθεσία και το ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδια υπηρεσίας, θα πρέπει να προβούμε στην ανάκληση της εν θέμα τι απόφασή μας, η οποία εκ παραδρομής εισήχθη στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 8ης /13-4-2016 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2016 ..»

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία,
• το με αριθ. πρωτ. 6382/11-5-2016 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ,
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Α ν α κ α λ ε ί , την αριθ. 134/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Έγκριση της αριθ.5/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» περί : «Αιτήματος προς το Δήμο Σικυωνίων για παραχώρηση υπαλλήλου λόγω έλλειψης προσωπικού της επιχείρησης» για του λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και το με αριθ. πρωτ. 6382/11-5-2016 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

2. Η παρούσα Κοινοποιείται στο Γραφείο Δημάρχου ως αρμόδιο όργανο για δικές του ενέργειες.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 194/2016
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

166/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 9ης/10-05-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 166/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 14/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 6097/06.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση της 10-05-2016 διακόπηκε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 7ου θέματος της ημ Δ/ξης, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, λόγω του προχωρημένου της ώρας (1.00 π.μ) και του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων (37) θεμάτων της ημερ. Δ/ξης και αποφασίστηκε η συνέχειά της την 12-05-2016 και ώρα 20.30 μ.μ. Τα απόντα μέλη της συνεδρίασης της 10-05-2016 καθώς και τα αποχωρήσαντα ειδοποιήθηκαν με την αριθ. 6337/11-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που τους επιδόθηκε νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Μαγκαφώσης Αν.               ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Θελερίτης Γεώργιος                                                           Μέλος 2. Μαυραγάνη Κυριακή       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                » 3. Μπούρης Ευάγγελος     Μέλος
4. Τσιάνος Ιωάννης                                                                        » 4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική »
5. Μυττάς Ιωάννης » 5. Σπανός Κωνσταντίνος »
6. Πανάγου Αθανάσιος     » 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος »
7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης         » 7. Λαλιώτης Γεώργιος       »
8. Καρακούσης Ευάγγελος                             » 8. Κελλάρης Βασίλειος       »
9. Χρυσικός   Παύλος         » 9. Γεώργας Χρήστος             »
10. Αλεξόπουλος Βασ                          » 10 Μπακόλιας Παν.               »
11. Ζάρκος Δημήτριος   »      
12. Φιακάς Παναγιώτης   »      
13. Δομετίου Βασίλειος                                                        »      
14. Κελλάρη Ιωάννα     »      
15. Σαρχάνης Κων/νος         »      
16. Σκαρμούτσος Νικ.                              »      
17. Νανόπουλος Βασίλειος                                                                             »      
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ. Κ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου) 1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Δ.Κ. Κιάτου)
2. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου) 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)
      3. Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού)
      4. Σπηλιώτης   Δημήτριος (Κλημεντίου)
      5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)
      6. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου)
      7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου)
      8. Ραυτόπουλος Ιωάννης (Πασίου)
      9. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχ.Σικυώνας – Βασιλικού)
      10 Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)
      11 Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου)
      12 Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας)
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών) 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας)
2. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 2. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας)
      3. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου)
      4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου)
      5. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης)
      6. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου)
      7. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)
      8. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων)
      9. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)
      10 Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)
      11 Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας )
      12 Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού)
      13 Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας)
      14 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)
      15 Μουλόπουλος Κων/νος (Ματίου)
      16 Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού)
      17 Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς)
      18 Παναγόπουλος Δημ. (Πανοράμτος)
      19 Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού)
      20 Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού)
               

ΘΕΜΑ 24ο

Στο 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθ. 14/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανωτέρω απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. 14/2016 απόφαση της Ε Π Ζωής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                              

                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την αρ. 14/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τον κανονισμό ύδρευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας ως κάτωθι:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης και καθορίζει τα σχετικά με την ύδρευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών .

Νομικό Πλαίσιο

Ο Παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 72,73 και 76 του Ν. 3852/2010, και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου .

Στις Διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις :

Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006

Του άρθρου 2 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

16853/2011 ΦΕΚ 661/20-4-2011

Των άρθρων 19και 82 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 « Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων » .

Του Άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 «Περί διατάξεων τινών αφορωσών σεις οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ».

Του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 « Περί βεβαίωσης και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων » και του Π.Δ. 923/77 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5-15/6/2959 ΒΔ».

Του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2946/2001

Των Υγειονομικών Διατάξεων με αριθμούς α) Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 « Περί ποιότητας του πόσιμου ύδατος » β) 5673/4-12-57 « Περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων » γ) Α5/288/1986 «Ποιότητα και συμμόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της ΕΟΚ»

Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης

Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.

Οι σωλήνες υδρεύσεως που τοποθετούνται με δαπάνη του υδρολήπτη από τον κεντρικό αγωγό μέχρι το υδρόμετρο, περιέχονται κατά κυριότητα στο Δήμο, ο οποίος μπορεί από αυτούς να υδροδοτήσει και άλλους υδρολήπτες χωρίς καμία αποζημίωση αυτού ή αυτών που τοποθέτησαν τον αγωγό.

Άρθρο 1ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1. Παροχή νερού.

Η Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων παρέχει νερό κατάλληλο για πόση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ελλάδα.

Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς, τεχνικούς ή άλλους σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις , ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες μεθόδους στην επιθυμητή βελτίωσή του.

Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά είναι δυνατόν να προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού, όσον αφορά την ειδική αυτή ρήση. Η ευθύνη του Δήμου για την ποιότητα του παρεχόμενου νερού εξαντλείται στο σημείο που αρχίζουν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2.5.1.

1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού.

Σε ειδικές περιπτώσεις και σε περιοχές που δεν διατίθεται κατεργασμένο, κατάλληλο για πόση νερό, είναι δυνατή η παροχή ακατέργαστου νερού έπειτα από έγκριση του Δ.Σ του Δήμου και μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 2.10. Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης, με τη σχετική σύμβαση υδροληψίας, δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει πως το νερό είναι κατάλληλο για πόση.

1.3 Παροχή (εγκατάσταση υδροληψίας).

Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με αγωγό

ύδρευσης. Η εγκατάσταση αυτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο υδρομετρητής, ονομάζεται παροχή. Η παροχή συνδέεται μόνιμα με το ακίνητο για την υδροδότηση του οποίου τοποθετήθηκε εξ αρχής, έστω και αν αυτό αλλάζει κυριότητα και δεν μεταφέρεται για να υδρεύσει άλλο ακίνητο, ακόμη και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακίνητου αυτού, έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτόν τον κανονισμό.

Ο Δήμος έχει την κυριότητα της παροχής και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχουν χορηγηθεί τα παραπάνω, έχει το δικαίωμα της χρήσης για την ύδρευσή του.

Στην περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητή εντός ειδικής κατασκευής, ο Δήμος έχει την κυριότητα της παροχής μέχρι και την εξωτερική φλάντζα της δικλείδας εντός του φρεατίου ελέγχου πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής καθώς και από την δικλείδα διακοπής παροχών, εντός της ειδικής κατασκευής μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Σε υφιστάμενες παροχές στις οποίες τα υδρόμετρα βρίσκονται εντός ορίων των ιδιοκτησιών, η κυριότητα και η ευθύνη της παροχής ανήκει στο Δήμο μέχρι και το σημείο εισόδου της παροχής στην ιδιοκτησία του υδρολήπτη . Στο σημείο αυτό (σημείο εισόδου) θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει τοποθετημένος διακόπτης (δικλείδα ασφαλείας).

Ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου έχει υποχρέωση να φροντίζει για την διατήρηση της καλής κατάστασης του φρεατίου και της ειδικής κατασκευής τοποθέτησης υδρομετρητών καθώς και των εξαρτημάτων της παροχής που περιέχονται σε αυτά.

Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες ηλεκτρονικά, μία (1) για κάθε παροχή. Ιδιαίτερη καταχώρηση γίνεται για τον κάθε υδρολήπτη της παροχής.

Με βάση τις παραπάνω καρτέλες καταρτίζονται οι χρηματικοί κατάλογοι σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η είσπραξη κάθε είδους οφειλών προς το Δήμο.

1.4 Υδροληψία ακινήτων.

Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής της αίτησης υδροδότησής του, μεταξύ του οποίου και του Δήμου υφίσταται η σχέση υδροληψίας του ακινήτου και ο οποίος θεωρείται ως υδρευόμενος καταναλωτής, από τη συγκεκριμένη παροχή, για το συγκεκριμένο ακίνητο.Τυχόν νέος ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει την υποχρέωση να δηλώσει στο Δήμο την αλλαγή της ιδιοκτησίας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει, με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με

οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων του ΔΗΜΟΥ είναι δυνατόν, συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου και διακοπή της υδροδότησης. Ο ΔΗΜΟΣ δεν έχει καμία ευθύνη για τις βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση αποζημίωσης. Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες, από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.

Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τον Δήμο. Κατ’ εξαίρεση ο υδρολήπτης απαλλάσσεται της καταβολής του παγίου, ο οποίος επιθυμεί τη διακοπή της παροχής, που γίνεται με αίτηση του.

1.5 Έλεγχος εγκαταστάσεων υδροληψίας.

Το προσωπικό του ΔΗΜΟΥ που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, μπορεί -με την ανάλογη νόμιμη διαδικασία- να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο να ελέγχει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης του ακινήτου και των παραρτημάτων του καθώς και τον εσωτερικό αγωγό υδροληψίας με τον αγωγό μανδύα, στην περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητών σε ειδική κατασκευή, όσον αφορά την τήρηση των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι υδρευόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν τις απαιτούμενες διευκολύνσεις στα αρμόδια όργανα του Δήμου, για την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων, σε περίπτωση δε άρνησης, είναι δυνατή η διακοπή της υδροδότησης, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή και του Προϊσταμένου της υπηρεσίας.

1.6 Τμηματικές Διακοπές δικτύου ύδρευσης-Ρυθμίσεις κατανάλωσης.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες, κατά την κρίση του. Μπορεί ακόμα να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για ορισμένες ή και για όλες τις χρήσεις . Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υδροληπτών ο Δήμος μπορεί να διακόψει προσωρινά, μέχρι και δέκα (10) ημέρες, με απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση στην οποία υπογράφουν ο τεχνικός που διενήργησε τον έλεγχο και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Ύδρευσης.

Αν υπάρξει υποτροπή διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών (3) μηνών, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση στην οποία υπογράφουν ο τεχνικός που διενήργησε τον έλεγχο και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Ύδρευσης.

1.7 Ενστάσεις-Εκδίκαση ενστάσεων.

Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση, μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την επιτροπή του άρθρου 2.10, μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή τους. Μπορεί με απόφαση του Δημάρχου ή του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας να ανασταλεί η πληρωμή των λογαριασμών μέχρι την εκδίκαση της ένστασης.

Άρθρο 2ο: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1. Αγωγοί.

Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.

Τροφοδοτικοί αγωγοί θεωρούνται οι αγωγοί που τροφοδοτούν δεξαμενές αποθήκευσης νερού.

Αγωγοί διανομής θεωρούνται οι αγωγοί που ξεκινούν από τη δεξαμενή και τροφοδοτούν τους καταναλωτές.

Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς δεν χορηγούνται παροχές για την υδροδότηση ακινήτων.

Όσοι σήμερα υδροδοτούνται από τροφοδοτικούς αγωγούς θα πρέπει μέσα σε ένα ( 1 ) έτος από την ψήφιση του παρόντος Κανονισμού να διακοπεί η υδροδότησή τους.

Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και η διάμετρός τους είναι ανάλογη με τις ανάγκες της κάθε περιοχής, ποτέ όμως μικρότερη της διαμέτρου των 63 χλστ.

Στα υφιστάμενα παλιά δίκτυα οι αγωγοί διανομής μικρότεροι από την παραπάνω αναφερόμενη εσωτερική διάμετρο, συντηρούνται από τον Δήμο, δεν θεωρούνται όμως τμήμα του δικτύου ύδρευσης και δεν χορηγούνται από αυτούς νέες παροχές. Παρεκκλίσεις από τα παραπάνω γίνονται μόνο με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2.10 την οποία εγκρίνει ο Δήμαρχος. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι δεν υπάρχει αγωγός μπροστά από το ακίνητο και ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.3.

2.2 Παροχές.

Παροχή είναι η τεχνική εγκατάσταση που απαιτείται για να συνδεθεί η υδραυλική εγκατάσταση του ακινήτου με τον αγωγό διανομής.

2.2.1 Κατηγορίες παροχών.

α) Οι παροχές με βάση τη χρήση τους διακρίνονται σε:

1.Ύδρευσης

2.Πυροσβεστικές

3.Κοινοχρήστων χώρων ακινήτων

4.Κοινόχρηστες υδροδοτήσεις εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού (boiler) ακινήτων.

5.Άρδευσης Δημόσιων ή Δημοτικών χώρων

6.Ακατέργαστου νερού.

7.Προσωρινές ορισμένου χρόνου, για εργοταξιακή ή άλλη χρήση.

Οι πυροσβεστικές παροχές χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιάς.

Δεν χορηγούνται παροχές για πότισμα αγρών, δενδροφυτειών κήπων, πισινών κ.λ.π.

Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση των παροχών αριθμ. 2-7, για άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο χορηγήθηκαν, αλλιώς ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη διακοπή υδροδότησης από την συγκεκριμένη παροχή.

Ο Δήμος προβαίνει την αυτεπάγγελτη κατάργηση των προσωρινών παροχών ορισμένου χρόνου, μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος για το οποίο χορηγήθηκαν και πάντως με τη συμπλήρωση 1 έτους από τη χορήγησή τους. Η χρήση των παροχών αυτών μπορεί να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον προσκομισθούν από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου τα απαραίτητα δικαιολογητικά η με τεκμηριωμένη αιτιολογία ζητήσει την παράταση της.   Οι εργοταξιακές παροχές για ανέγερση οικοδομών, μετά την υποβολή της οικοδομικής άδειας θεωρημένης για το τελικό στάδιο εργασιών, αποχαρακτηρίζονται από εργοταξιακές δηλαδή προσωρινές, μετατρέπονται σε οριστικές, μεταφέρονται στην οριστική θέση με τις λοιπές παροχές του ακινήτου και επιστρέφεται η καταβληθείσα εγγύηση κατανάλωσης.

Οι εργοταξιακές παροχές που χορηγούνται για κατασκευή Δημοσίων και Δημοτικών έργων, καταργούνται μετά την αποπεράτωση των έργων. Οι παροχές με βάση τη διάμετρο του σωλήνα τους διακρίνονται σε κοινές και ειδικές παροχές.

1) Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα μέχρι και 1/2″ και συνδέονται με

υδρομετρητές ονομαστικής παροχής Qn=1,5m3/ώρα και λοιπών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2) Οι ειδικές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα μεγαλύτερο της 1’’, χορηγούνται κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης και συνδέονται με υδρομετρητές αντίστοιχης διαμέτρου.

2.2.2 Τρόπος σύνδεσης παροχών.

Οι κοινές παροχές αποτελούνται από χαλκοσωλήνα ειδικής διαμέτρου ή από

άλλο κατάλληλο υλικό βάσει των νεότερων τεχνικών εξελίξεων κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, κρουνό διακοπής, υδρομετρητή και προσαρμοστικό (Racor). Απαγορεύεται πάντως η χρήση σιδηροσωλήνα. (Κατά την κρίση ειδικού, επιπλέον υλικά, όπως κρουνό συνένωσης).

Οι παροχές συνδέονται σε μικρό πολλαπλό διανομέα (collecter) ή μεγάλο πολλαπλό διανομέα (collecter), ανάλογα με τον αριθμό των αιτούμενων παροχών, ο οποίος συνδέεται με τον αγωγό διανομής, μέσω του αγωγού υδροληψίας. Η παραπάνω συνδεσμολογία ισχύει και για την περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητών εντός ειδικής κατασκευής.

Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2), η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης (κολεκτέρ). Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται τοποθέτηση και άλλων, η παλιά μεταφέρεται στον συλλέκτη (κολεκτέρ) υποχρεωτικά. Τα έξοδα της μεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη. Σε παλιές κατασκευές (υδρόμετρα – φρεάτια, τοποθετημένα στα πεζοδρόμια) εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει την μεταφορά των παροχών σε συλλέκτη (κολεκτέρ) και οι δε υδρολήπτες αρνούνται αυτήν, ο ΔΗΜΟΣ έχει το δικαίωμα να προβεί ο ίδιος στην μεταφορά, χρεώνοντας τα έξοδα στο λογαριασμό ύδρευσης. Είναι προφανές ότι δεν επιτρέπεται η παρεμβολή άλλου υδρόμετρου πριν από τα υδρόμετρα που βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη (κολεκτέρ). Σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κλπ. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακίνητου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά ένα υδρόμετρο. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων, κατά χρήση τμημάτων του αυτού ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το αυτό υδρόμετρο είναι παράνομη και ο ΔΗΜΟΣ δικαιούται να προβεί σε διακοπή ή και σε αφαίρεση της παροχής μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να αρνηθούν την σύνδεση της παροχής αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός Ύδρευσης (φρεάτιο στην άκρη του πεζοδρομίου κλπ) και μέχρι την πλήρη συμμόρφωση του υδρολήπτη να προβεί στις απαιτούμενες κατασκευές.

Η υπηρεσία του Δήμου, πέραν της μηχανογράφησης και παράλληλα με αυτή είναι υποχρεωμένη να τηρεί επιπλέον Μητρώο Ύδρευσης στο οποίο καταχωρούνται οι αιτήσεις που έχουν εγκριθεί με την παρατήρηση πότε θα ξεκινήσει η χρέωση της παροχής.

Η έκδοση λογαριασμού με χρέωση έστω και με πάγιο θα ξεκινάει από την περίοδο εντός της οποίας υποβάλλεται η αίτηση, άσχετα με το αν πραγματοποιήθηκε η σύνδεση ή όχι.

Προκειμένου ο Δήμος να χορηγεί το υδρόμετρο στους υδρολήπτες θα πρέπει να προχωρήσει σε μαζική προμήθεια υδρομέτρων. Οι προδιαγραφές και όλα τα σχετικά αυτής της προμήθειας θα καθοριστούν με απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα.

Ο ΔΗΜΟΣ έχει την ευθύνη συντήρησης των δικτύων έως και τα κολεκτέρ (διανομείς).

Εφόσον δεν υπάρχουν κολεκτέρ (κυρίως σε παλιά δίκτυα), ο ΔΗΜΟΣ έχει την ευθύνη συντήρησης έως τον κεντρικό διανομέα.

2.2.3 Θέση τοποθέτησης υδρομετρητών.

α) Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν είτε σε φρεάτια, είτε εντός ειδικής κατασκευής που τοποθετούνται οι υδρομετρητές. Στην περίπτωση φρεατίου, αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόμιο μπροστά από το ακίνητο. Επίσης φρεάτια υδρομετρητών μπορούν να τοποθετούνται και μέσα στις κατά πρόσωπο οικοδομών στοές, εφόσον στο πεζοδρόμιο μπροστά στην στοά υπάρχουν εμπόδια που αποκλείουν την εγκατάστασή τους. Επιτοίχιες εγκαταστάσεις υδρομετρητών, δεν επιτρέπονται, εκτός εάν αυτές τοποθετηθούν μέσα σε διαμορφωμένη εσοχή του τοίχου, καλυμμένη εξωτερικά από διάφανο ανοιγόμενο κάλυμμα.

Πάντως ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του φρεατίου, πέραν των προαναφερθέντων είναι αρμοδιότητα τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου.

β)Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο, τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Σε περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων ή γωνιακών, είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών, μπροστά στις προσόψεις των αντίστοιχων δρόμων.

Αν το ακίνητο πρόκειται να υδροδοτηθεί με μεγάλο πολλαπλό διανομέα (κολεκτέρ) και τεχνικοί λόγοι, που θα εκτιμηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, το επιβάλλουν, μπορεί να τοποθετηθεί αυτός σε δύο χωριστά τμήματα, σε δύο διαφορετικές θέσεις, στην ίδια πρόσοψη, σε γωνιακά ακίνητα ή στις προσόψεις αυτών.

Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των υδρομετρητών σε περισσότερες της μιας θέσης, για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων.

γ)Σε ακίνητα με πρόσοψη σε οδό από την οποία διέρχεται αγωγός ύδρευσης, αποτελούμενα από δύο ή περισσότερα κτίσματα εξ αδιαιρέτου και με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας, είναι δυνατή η τοποθέτηση παροχής στην πρόσοψη ή σε κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

δ)Οι ειδικές παροχές, τοποθετούνται πάντοτε μπροστά από το ακίνητο που θα υδροδοτήσουν, άρθρο 2.2.1                 περ. 2.

ε) Κατά την τοποθέτηση πολλαπλών διανομέων ή ειδικών παροχών, είναι δυνατή η κατασκευή αναμονής ή αναμονών υδροδότησης, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μεγαλύτερων μελλοντικών αναγκών.

στ) Ο Δήμος δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτηθούν (άδεια τομής, εκσκαφές, επαναφορές κλπ) στο τμήμα από τη θέση του φρεατίου του υδρομετρητή μέχρι το ακίνητο.

2.2.4 Αριθμός παροχών ακινήτου.

Για κάθε ακίνητο χορηγείται αριθμός κοινών παροχών ίσος προς το άθροισματων αυτοτελών χώρων κύριας χρήσης, πλέον μιας κοινόχρηστης παροχής, μιας για θέρμανση νερού (boiler) και μιας ύδρευσης υπογείου, όπως οι χώροι αυτοί αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, υπό τους περιορισμούς της περίπτωσης (γ) του παρόντος άρθρου.

Σε ακίνητα ειδικού προορισμού (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια, κοινωφελή ιδρύματα κ.λ.π.) που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να χορηγήσει περισσότερες της μίας ειδικές παροχές η μία με μεγαλύτερη διάμετρο από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2.2.1 περ. 1 & 2.

α)Παροχή κοινοχρήστων χώρων ακινήτων:

Εάν μέσα σε ένα ακίνητο υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες χορηγείται για όλες μία (1) κοινόχρηστη παροχή. Εάν μέσα στο ακίνητο υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες πολυώροφες οικοδομές για κάθε μία (1) από αυτές χορηγείται ιδιαίτερη κοινόχρηστη παροχή.

β)Κοινόχρηστη παροχή υδροδότησης εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού (boiler) ακινήτων:

Εάν σε πολυώροφη οικοδομή προβλέπεται από τη μηχανολογική μελέτη η εγκατάσταση συστήματος παροχής θερμού ύδατος (boiler) προς εξυπηρέτηση όλων των οριζόντιων ιδιοκτησιών της οικοδομής, χορηγείται για τη λειτουργία του συστήματος αυτού μία (1) ξεχωριστή κοινόχρηστη παροχή (boiler).

γ) Παροχές σε υπόγεια:

Υπόγεια νόμιμα, υδροδοτούνται με μία (1) μόνο παροχή, εφόσον είναι ενιαία και αποτελούν αυτοτελή ιδιοκτησία, συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας του ακινήτου στα οποία προβλέπεται από την υδραυλική μελέτη, χώρος W.C.

δ) Προσωρινές παροχές ορισμένου χρόνου, σε ακάλυπτα οικόπεδα:

Σε ακάλυπτα οικόπεδα που χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης (εκθεσιακός χώρος, μάντρα υλικών οικοδομών, ανθοκήπια, κ.λ.π) χορηγείται προσωρινά, για όσο χρόνο διαρκεί η επαγγελματική δραστηριότητα υπό τους περιορισμούς του άρθρου 2.2.1.α, μία παροχή στο όνομα του ιδιοκτήτη του οικοπέδου, με καταβολή από αυτόν της σχετικής δαπάνης, αφού προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 2.10, τις οποίες εγκρίνει ο Δήμαρχος.

Για την τοποθέτηση της προσωρινής αυτής παροχής, εκτός από την καταβολή της σχετικής δαπάνης, θα κατατίθεται εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ή του ΤΠ & Δ ύψους 200,00 €. Η πιο πάνω εγγύηση επιστρέφεται άτοκα στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου μετά το πέρας της επαγγελματικής χρήσης, την εξόφληση των υφισταμένων οφειλών και την κατάργηση της παροχής.

ε) Παροχές σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών:

Ο Δήμος με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2.10, την οποία εγκρίνει ο Δήμαρχος δύναται να χορηγήσει παροχές προσωρινού χαρακτήρα σε καταυλισμούς πληγέντων από θεομηνίες ή ειδικών κοινωνικών ομάδων. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται ο υπόχρεος φορέας για την εξόφληση των λογαριασμών υδροληψίας καθώς και το χορηγούμενο τιμολόγιο.

Οικόπεδα που δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματική δραστηριότητα δεν

υδροδοτούνται.

Για όσα οικόπεδα που δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματική δραστηριότητα και έχουν υδροδοτηθεί θα αποφασίσει η επιτροπή του άρθρου 2.10, την οποία εγκρίνει ο Δήμαρχος.

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ – ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – ΕΚΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ .

2.3 Τρόπος υδροδότησης ακινήτων

2.3.1α Τοπικές Κοινότητες – Τρόπος ύδρευσης

Στην Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας ανήκουν δέκα Τοπικές Κοινότητες. Αναλυτικότερα :

Τοπική Κοινότητα Ασπροκάμπου :

α/ υδρεύεται από την πηγή στη θέση Ασπρόβρυση με φυσική ροή και δύο γεωτρήσεις συμπληρωματικά θέση Ασπρόβρυση και Λαιμός και β/ Στο δίκτυο υπάρχουν παροχές με υδρόμετρα .

Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγής :

α/ υδρεύεται από τη γεώτρηση στη θέση Κοκινόβραχος με δύο κινήσεις και β/ Στο δίκτυο υπάρχουν παροχές με υδρόμετρα .

Τοπική Κοινότητα Καισαρίου :

α/ υδρεύεται από την πηγή στη θέση Βίλια με φυσική ροή και σε περιόδους λειψυδρίας συμπληρωματικά από την γεώτρηση στη θέση Μπάρτζι και β/ Στο δίκτυο υπάρχουν παροχές με υδρόμετρα .

Τοπική Κοινότητα Καλιάνων :

α/ υδρεύεται από τις πηγές στη θέση Αγία Παρασκευή με φυσική ροή , από τη γεώτρηση στη θέση Βαρικό εντός οικισμού κατά τα χρονικά διαστήματα ανεπάρκειας του νερού των πηγών και από τη γεώτρηση στη θέση Μάριζα ,η οποία εξυπηρετεί σφαγείο, τυροκομείο, στάβλους και ορισμένο αριθμό οικιών   και β/ Στο δίκτυο υπάρχουν παροχές με υδρόμετρα .

Τοπική Κοινότητα Καστανιάς :

α/ υδρεύεται από τις πηγές στις θέσεις Κεφαλόβρυσο, Μάννα, Κροικόζα και Πίπιζα με φυσική ροή και β/ Στο δίκτυο υπάρχουν παροχές χωρίς υδρόμετρα και χρέωση μόνο του παγίου τέλους.

Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου :

α/ υδρεύεται από τη γεώτρηση στη θέση Αριζα με δύο κινήσεις και β/ Στο δίκτυο υπάρχουν παροχές με υδρόμετρα .

Τοπική Κοινότητα Κυλλήνης :

α/ υδρεύεται από τις πηγές στις θέσεις Κεφαλάρι- Μύλος με φυσική ροή και β/ Στο δίκτυο υπάρχουν παροχές χωρίς υδρόμετρα και χρέωση μόνο του παγίου τέλους.

Τοπική Κοινότητα Λαύκας

α/ υδρεύεται τα μεν εντός οικισμού από τις πηγές στις θέσεις Αγία Σωτήρα, Στατάθι, Ντούμιζα και Λυκόρεμα με φυσική ροή. Οι οικίες και στάβλοι εκτός οικισμού υδρεύονται από την γεώτρηση θέση Μποστάνι , και β/ Στο δίκτυο υπάρχουν παροχές με υδρόμετρα και χρέωση μόνο του παγίου τέλους στα εντός του οικισμού . γ/ Καταγραφή ενδείξεων των υδρομετρητών στις παροχές που υδρεύονται από τη γεώτρηση θέση Μποστάνι το μήνα Μάιο (1η ένδειξη) και το τέλος Οκτωβρίου (τελευταία ένδειξη) εκάστου έτους .  

Τοπική Κοινότητα Στυμφαλίας

α/ υδρεύεται από τις πηγές στις θέσεις Ράπη με φυσική ροή και Δρίζα και σε περιόδους λειψυδρίας συμπληρωματικά από την γεώτρηση στη θέση Μύτικας. Επίσης ο οικισμός Κιόνια υδρεύεται από πηγή στη θέση Δενδρούλια με φυσική ροή και σε περιόδους λειψυδρίας από τη γεώτρηση εντός οικισμού και β/ Στο δίκτυο υπάρχουν παροχές με υδρόμετρα.  

Τοπική Κοινότητα Ψαρίου   :

α/ υδρεύεται από την γεώτρηση στη θέση Λαιμός και β/ Στο δίκτυο υπάρχουν παροχές με υδρόμετρα .

2.3.1 Ακίνητα εντός εγκεκριμένου σχεδίου.

α)Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού, όπως αυτό καθορίζεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

β)Όλα τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να υδρευθούν από το Δήμο αφού προσκομισθούν στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ του Δήμου.

γ)Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.3. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοσθεί και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά από το ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής ή δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση αγωγού υδροληψίας μέχρι την ρυμοτομική γραμμή τότε τοποθετείται φρεάτιο προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία είναι υποχρεωτική η μεταφορά της παροχής στην οριστική της θέση σύμφωνα με την περίπτωση (η) του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται επί ιδιωτικής οδού, τότε το φρεάτιο του υδρομετρητή τοποθετείται στο πεζοδρόμιο της συμβολής της ιδιωτικής οδού με την εγκεκριμένη οδό, εφόσον αυτή διαθέτει δίκτυο.

δ)Η υπόδειξη θέσης τοποθέτησης των υδρομετρητών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνο όταν τούτο είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμο και δε δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τον Δήμο, εκτός εάν η πρόσθετη αυτή δαπάνη καταβληθεί από τον αιτούντα. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος αποφασίζει για το σημείο το οποίο κρίνεται ως καταλληλότερο για την τοποθέτηση των υδρομετρητών.

Σε υφιστάμενες παροχές για τις οποίες ο υδρομετρητής είναι τοποθετημένος εντός των ορίων της ιδιοκτησίας των υδροληπτών δίνετε η δυνατότητα και για διάστημα εντός έτους από την έναρξη λειτουργίας του παρόντος να μεταφερθούν εκτός ορίων των ιδιοκτησιών και αν αυτό δεν είναι εφικτό σε σημείο ελεύθερα προσβάσιμο, ώστε να είναι δυνατή η λήψη των ενδείξεων και ο έλεγχος αυτού. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αιτιολογημένη έκθεση αυτοψίας από τον υπεύθυνο υδραυλικό του Δήμου στην οποία θα αναφέρεται ευκρινώς η αιτιολογία για την οποία καθίσταται αδύνατη η μεταφορά του υδρομέτρου. Για το σκοπό αυτό θα αποσταλεί έγγραφη ειδοποίηση στους υδρολήπτες για την μεταφορά των υδρομετρητών σύμφωνα με τα παραπάνω.

ε)Θεωρείται πως περνά μπροστά από το ακίνητο αγωγός και επομένως είναι

δυνατή η τοποθέτηση φρεατίου υδρομετρητή στο πεζοδρόμιο μπροστά από το ακίνητο, ακόμη και αν αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Εφόσον δεν περνά σύμφωνα με τα παραπάνω, αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, η ύδρευσή του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών μακριά από αυτό που συνδέονται στον πιο κοντινό αγωγό παροχής. Η θέση αυτών των παροχών είναι προσωρινή, για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, η παροχή μεταφέρεται, με δαπάνες του υδρολήπτη, ύστερα από αίτησή του, στην οριστική της θέση.

στ)Ο αριθμός των κοινών παροχών, που μπορούν να τοποθετηθούν μακριά από το ακίνητο που θα υδρεύσουν, δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3), είναι δε ανεξάρτητος από τον αριθμό των παροχών που υπάρχουν μπροστά στο ακίνητο από παλιά δίκτυα εξωτερικής διαμέτρου μικρότερης των 63 χλστ. Μπορεί να χορηγηθούν περισσότερες των τριών κοινών παροχών για την υδροδότηση των ακινήτων σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου που βρίσκονται σε απόσταση από τον αγωγό διανομής τους και εφόσον η επέκταση του δικτύου είναι τεχνικά ανέφικτη. Το τεχνικά ανέφικτο της κατασκευής θα διαπιστώνεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αν οι ζητούμενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις κοινές ή είναι ειδικές παροχές, πραγματοποιείται επέκταση κατάλληλου αγωγού παροχής μέχρι την

πρόσοψη του ακινήτου, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των φρεατίων στο πεζοδρόμιο του ακινήτου.

ζ) Η απόσταση του αγωγού διανομής στον οποίο συνδέονται οι παροχές των περιπτώσεων στ και ζ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 200 μ. από την πλησιέστερη πλευρά του προς υδροδότηση ακινήτου. Η μέτρηση της απόστασης αυτής γίνεται βάσει της εγκεκριμένης ρυμοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη την συντομότερη διαδρομή.

η) Η τοποθέτηση των παροχών μακριά από τα ακίνητα που υδροδοτούν, είναι προσωρινή, και γίνεται για την άμεση εξυπηρέτηση των ακινήτων, που δεν διαθέτουν πρόσοψη σε αγωγό διανομής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά από αυτά οι υδρευόμενοι πρέπει να ζητήσουν από τον Δήμο την μεταφορά των παροχών τους σε οριστική θέση σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3. Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τους υδρευόμενους και η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα θέση γίνεται με ευθύνη και δαπάνη τους. Οι υδρευόμενοι ειδοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την εκτέλεση της εργασίας και οφείλουν μετά την μεταφορά να προβούν στη σύνδεση των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων με τον υδρομετρητή, στη νέα θέση. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας των υδρευόμενων προκληθεί στέρηση νερού. Εάν δεν ζητηθεί από τους υδρευόμενους η μεταφορά των παροχών τους, τότε ο Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτη μεταφορά και χρέωση των ιδιοκτητών.

ηα) Η χορήγηση πυροσβεστικής παροχής, δεν προϋποθέτει την προηγούμενη χορήγηση παροχής ύδρευσης.

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και με ευθύνη του αρμόδιου

Αντιδημάρχου να περιέλθουν στην υπηρεσία , τοπογραφικά σχέδια και χάρτες που θα εμφανίζουν με διακριτή γραμμή, τα όρια των οικισμών και την οικιστική ζώνη των Τοπικών Κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων και με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας θα παρακολουθείται κάθε αλλαγή που θα επέρχεται σ΄ αυτά.

2.3.2. Επεκτάσεις αγωγών σε εντός σχεδίου περιοχές.

α) Αν η απόσταση του ακινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2.3.1η,είναι μεγαλύτερη από την ορισμένη μέγιστη 200 μ., εκτελείται επέκταση του αγωγού διανομής, ώστε αφενός μεν η απόσταση του ακινήτου να γίνει ίση ή μικρότερη από την ορισμένη μεγίστη, αφετέρου δε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε ασφαλή θέση.

Η ελάχιστη επέκταση είναι τα 5 μ.

β) Αν οι ζητούμενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις κοινές ή είναι ειδικές παροχές, πραγματοποιείται επέκταση του κατάλληλου αγωγού διανομής ως την πρόσοψη του ακινήτου, ώστε τα φρεάτια να είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιο του, είτε να συνδεθεί ο εσωτερικός αγωγός υδροληψίας στην περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητών εντός ειδικής κατασκευής.

Σε περίπτωση αγωγού τοποθετημένου στην απέναντι πλευρά του δρόμου, η δαπάνη επεκτάσεως βαρύνει τον αιτούντα για το τμήμα από το τέρμα του εγκάρσιου ως τη θέση παροχών.

γ) Οι επεκτάσεις αγωγών για την υδροδότηση των ακινήτων σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, πραγματοποιούνται σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Στην περίπτωση που έχουν κατασκευασθεί κρασπεδόρειθρα βάσει της ερυθράς της οδού, ανωμαλίες του οδοστρώματος μικρότερες των 30 εκατ. , δεν αποτελούν εμπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού.

δ) Στις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων, όπως θα βεβαιώσει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, η απαιτούμενη επέκταση πραγματοποιείται σε όσο μήκος είναι δυνατό, και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρμα της, σε απόσταση κατ΄ εξαίρεση μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη, αλλά πάντως όχι μεγαλύτερη των 250 μ. από την πλησιέστερη πλευρά του ακινήτου. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (γ) του παρόντος άρθρου.

ε) Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού (βιομηχανίες, βιοτεχνίες εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια και κοινωφελή ιδρύματα κ.λ.π) είναι δυνατή, σε περίπτωση ύπαρξης εμποδίων και εφόσον τούτο βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η κατ’ εξαίρεση και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης, η τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση μεγαλύτερη των 250 μ.

στ) Είναι δυνατή η εξ ολοκλήρου κατασκευή από τρίτους δικτύου διανομής εντός οργανωμένων οικισμών με την έγγραφη συναίνεση και συνεπίβλεψη του Δήμου και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της.

2.3.3 Ακίνητα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου.

α) Με κοινές παροχές μπορούν να υδροδοτηθούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου

βρίσκονται μέσα σε ζώνη, που καθορίζεται από το όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας (όπως προσδιορίζεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις) και από παράλληλη, εκτός σχεδίου, προς αυτό γραμμή. Το πλάτος ζώνης αυτής καθορίζεται στα 250 μ.

β) Διευκρινίζεται ότι αν η οδός που παρεμβάλλεται μεταξύ της εντός σχεδίου πλευράς και της εκτός σχεδίου, είναι εγκεκριμένη και καθορισμένου πλάτους, όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας θεωρείται η κατ΄ αυτόν τον τρόπο οριζόμενη γραμμή της οδού προς την περιοχή που είναι εκτός σχεδίου.

γ) Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκομισθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα νομιμότητας του ακινήτου και ότι άλλο προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύοντες νόμοι και υπουργικές αποφάσεις.

δ) Για κάθε ακίνητο εκτός σχεδίου, που αποτελεί ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία, χορηγείται μια κοινή παροχή σε απόσταση, από αγωγό διανομής και μόνο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις περί υδροδότησης κτισμάτων από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

ε) Μια κοινή παροχή σε απόσταση δικαιούνται τα ακίνητα ειδικού περιορισμού όπως αναφέρονται στην 2.3.2.ε.

Για τα ακίνητα αυτά είναι δυνατή η ύδρευση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υδροδότησης κτισμάτων, ακόμα και όταν είναι πέρα από τη ζώνη του άρθρου 2.3.3.α, εφόσον δεν είναι τεχνικά εφικτή η επέκταση του δικτύου ύδρευσης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.

στ) Αφού δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση μικρότερη ή ίση εκείνης που καθορίζεται στο 2.3.3.α γίνεται επέκταση, του εντός σχεδίου τμήματος του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανομής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό. Η επέκταση αυτή γίνεται με δαπάνη του αιτούντος και του Δήμου όπως καθορίζεται στο άρθρο 3.1.4 (δαπάνη επέκτασης –μετατόπιση αγωγών).

Εάν μετά την πραγματοποιηθείσα επέκταση, του εντός σχεδίου τμήματος, το ακίνητο εξακολουθεί να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από την καθοριζόμενη στο άρθρο 2.3.3.α., τότε θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά επιπλέον επέκταση και στο εκτός σχεδίου τμήμα, μέχρι το όριο του ακινήτου, όπου και θα τοποθετηθεί η αιτούμενη παροχή, με δαπάνη του υδρευόμενου για το επιπλέον αυτό τμήμα, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 2.3.4. και 3.1.4. Στις παραπάνω επεκτάσεις θα προβλέπεται η δυνατότητα υδροδότησης, μελλοντικά, νέων ακινήτων.

ζ) Σε περιπτώσεις εκτέλεσης Δημοσίων Έργων σε εκτός σχεδίου περιοχές, είναι δυνατή η τοποθέτηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παροχής ορισμένου χρόνου για εργοταξιακή χρήση. Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή καταργείται.

η) Όταν η παροχή πρέπει να τοποθετηθεί στο όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και αυτό είναι αδιαμόρφωτο, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει την παροχή προσωρινά στην απέναντι, διαμορφωμένη πλευρά. Το πλάτος του δρόμου δεν προσμετράτε στην απόσταση ακινήτου-ορίου εγκεκριμένου σχεδίου.

θ) Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου κατοικίας ή κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού, η χορήγηση της παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού και μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου. Ο Δήμος τηρεί το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης των εκτός σχεδίου ακινήτων οποτεδήποτε κρίνει ότι δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Προκειμένου δε για υδροδότηση πάσης φύσεως μεγάλων επαγγελματικών εγκαταστάσεων, αυτό μπορεί να επιτευχθεί ύστερα και από την σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου. Στη περίπτωση αυτή ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού μεγίστου ορίου κατανάλωσης νερού ειδικά την θερινή περίοδο, σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης να προβαίνει ακόμα και στην διακοπή της παροχής.

2.3.4 Επεκτάσεις αγωγών σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Είναι δυνατή η επέκταση του δικτύου ύδρευσης για υδροδότηση ακινήτων που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές ( με την προϋπόθεση να υπάρχει επάρκεια νερού για την εξυπηρέτηση των εντός σχεδίου ακινήτων) μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, θα είναι δυνατή και η υδροδότηση σε μεγαλύτερη απόσταση από την οριζόμενη στην 2.3.3.α. Η επέκταση πραγματοποιείται σε δρόμους χαρακτηρισμένους και τα ακίνητα που δύνανται να υδροδοτηθούν είναι όσα πληρούν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υδροδότηση κτισμάτων.

Δικαίωμα υδροδότησης, έχουν μόνο τα κτίσματα μπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανομής.

Απαγορεύεται ρητώς η υδροδότηση ποιμνιοστασίων και λοιπών επαγγελματικών χώρων που δεν διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και δεν πληρούν τις υγειονομικές διατάξεις.

Όσα ποιμνιοστάσια έχουν υδροδοτηθεί θα πρέπει μέσα σε διάστημα 18 μηνών, από την ψήφιση του παρόντος Κανονισμού Ύδρευσης, να προσκομίσουν τις σχετικές άδειες, προκειμένου να συνεχίσει η υδροδότησή τους. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η υδροδότηση μονομερώς.

2.4.Μεταφορές – Ανυψώσεις – Καταβιβάσεις – Προσαρμογές – Μετατροπές -Καταργήσεις παροχών, Αντικαταστάσεις υδρομετρητών, Μετατοπίσεις αγωγών, Διακοπή υδροδότησης, Έκτακτες διακοπές υδροδότησης, Επισκευές και αντικαταστάσεις φρεατίων, καλυμμάτων και ειδικών κατασκευών τοποθέτησης υδρομετρητών.

2.4.1. Μεταφορές παροχών.

α) Μεταφορές από προσωρινή σε οριστική θέση.

1) Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται σε αυτό σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στο               2.3.1.η.

2) Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο, μεταφέρονται μπροστά σε αυτό, σε σύστημα παροχών ή σε πολλαπλό διανομέα ή εντός της ειδικής κατασκευής, ευρισκόμενης εντός ή επί της ρυμοτομικής γραμμής.

Και στις δύο περιπτώσεις η δαπάνη βαρύνει τον ιδιοκτήτη της παροχής, το δε ύψος της δαπάνης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ του Δήμου.

β) Μεταφορές από οριστική σε οριστική θέση.

1) Σε περίπτωση μεταφοράς παροχής που βρίσκεται σε οριστική θέση σε σύστημα παροχών (collector), η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Δήμο.

2) Αν ένα ακίνητο υδρεύεται με μικρό πολλαπλό διανομέα (collector), που βρίσκεται μπροστά του και ζητηθούν για το ίδιο ακίνητο επιπλέον παροχές, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από αυτόν, τότε αλλάζει ο τρόπος σύνδεσης και είτε τοποθετείται μεγάλος πολλαπλός διανομέας (collector) είτε μεταφέρονται όλες οι παροχές εντός ειδικής κατασκευής ευρισκόμενης εντός ή επί της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου. Η μεταφορά των παλαιών παροχών είτε στον μεγάλο πολλαπλό διανομέα (collector) είτε εντός της ειδικής κατασκευής είναι υποχρεωτική για τους ήδη υδρευόμενους από αυτόν και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Δήμο.

3) Παροχή τοποθετημένη μπροστά από το ακίνητο σε οριστική θέση σε φρεάτιο ή εντός ειδικής κατασκευής επί ή εντός της ρυμοτομικής γραμμής, μεταφέρεται σε άλλη οριστική θέση ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ενδιαφερόμενο.

4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, είναι δυνατή η μεταφορά παροχής από οριστική θέση σε νέα οριστική αυτεπάγγελτα. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη μεταφοράς της παροχής βαρύνει τον Δήμο.

γ) Μεταφορά παροχών από προσωρινή σε προσωρινή θέση.

1) Μεταφορά παροχής που είναι μακριά από το ακίνητο, σε νέα θέση, πάλι μακριά από το ακίνητο, είναι δυνατή αφού ο υδρευόμενος το ζητήσει, με αιτιολογημένη αίτηση, η οποία θα γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι αποδέχεται την νέα αυτή θέση ως προσωρινή σύμφωνα με το 2.3.1. η.

Η δαπάνη για την μεταφορά βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αιτούντα.

2) Μεταφορά παροχής σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο επιβάλλεται,

όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότηση του ακινήτου, η οποία

πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερη θέση, λόγω μεταγενέστερης επέκτασης του δικτύου. Στην προσωρινή αυτή θέση μεταφέρονται και οι παλαιές παροχές, εκτός αν ο υδρευόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στην παλαιά θέση και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο για αυτό.

Η δαπάνη της μεταφοράς στη νέα προσωρινή θέση βαρύνει τον Δήμο.

δ) Μεταφορά παροχής από οριστική ή προσωρινή θέση, για ειδικούς λόγους.

1) Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από ρυπογόνες ουσίες. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μεταφέρει παροχές από οριστική ή προσωρινή θέση σε νέα προσωρινή θέση, εφόσον ο αγωγός στον οποίο είναι συνδεδεμένες, απομονώθηκε λόγω προσβολής του από ρυπογόνες ουσίες.

Το κόστος τόσο της μεταφοράς όσο και της επαναφοράς των παροχών στην πρότερη θέση τους βαρύνει τον Δήμο, εκτός αν υπαίτιος ή υπαίτιοι της ρύπανσης είναι ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στα οποία ανήκουν οι παροχές. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότηση του συγκεκριμένου ακινήτου ή ακινήτων μέχρι την άρση του προβλήματος και να χρεώσει τον εν λόγω ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτες με το σύνολο των δαπανών που θα πραγματοποιήσει σαν συνέπεια της ενέργειας αυτής. Στην περίπτωση μεταφοράς παροχής από προσωρινή θέση σε οριστική σαν συνέπεια της παραπάνω αιτίας, ισχύουν τα οριζόμενα στο 2.4.1.α.

2) Αν ο υδρευόμενος είναι συνδεδεμένος σε αγωγό διαμέτρου μικρότερης της ελάχιστης επιτρεπόμενης από τον παρόντα κανονισμό, και επιθυμεί τη βελτίωση της ύδρευσης του με σύνδεση του σε νέο αγωγό, που όμως δεν περνά μπροστά από το ακίνητο, τότε μπορεί να ζητήσει με δική του δαπάνη τη μεταφορά της παροχής του μακριά από το ακίνητο για να συνδεθεί στον νέο αγωγό, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι θεωρεί την νέα αυτή θέση προσωρινή και αποδέχεται όσα αναφέρονται στο 2.3.1.η.

ε) Μεταφορά παροχής σε προσωρινή θέση λόγω έργων άλλων φορέων.

Είναι δυνατή η μεταφορά παροχής που βρίσκεται είτε σε οριστική θέση είτε σε προσωρινή θέση σε άλλη προσωρινή, εφόσον λόγοι εκτέλεσης έργων άλλων φορέων το υπαγορεύουν. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον φορέα του έργου.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η δαπάνη σύνδεσης των εσωτερικών

εγκαταστάσεων βαρύνει τον υδρευόμενο.

Την εργασία της μεταφοράς παροχών ακολουθεί και η εργασία απομόνωσης της παροχής από τον κρουνό συνένωσης, αφαίρεσης του υδρομετρητή, αποξήλωσης του φρεατίου μετά του καλύμματος αυτού και αποκατάστασης του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου στην πρότερη κατάσταση.

Η δαπάνη των εργασιών αυτών βαρύνει τον Δήμο.

2.4.2. Ανυψώσεις – καταβιβάσεις παροχών.

Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη. Η δαπάνη της ανύψωσης ή της καταβίβασης αυτής βαρύνει τον φορέα ή το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί το έργο από το οποίο προκαλείται η μεταβολή της στάθμης. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα στάθμη γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του υδρευόμενου.

2.4.3. Προσαρμογές παροχών.

Ο Δήμος οφείλει να προβαίνει στις απαραίτητες τεχνικές εργασίες προσαρμογής των παροχών, των εντασσομένων στο δίκτυο ύδρευσης, προκειμένου να ανταποκρίνονται πλέον αυτές στις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον υδρευόμενο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ο υδρευόμενος υποχρεούται να προσαρμόσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.5. του παρόντος.

2.4.4. Μετατροπές παροχών.

Μετατροπή παροχής είναι η αυξομείωση της ονομαστικής διαμέτρου του υδρομετρητή με αντίστοιχη αυξομείωση της διαμέτρου των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων της παροχής, εφόσον απαιτείται. Μετατροπή της παροχής

πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Αν οι καταναλώσεις ευρίσκονται εκτός των ορίων ασφαλούς λειτουργίας του αντίστοιχου υδρομετρητή, όπως αυτά καθορίζονται στις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

β) Αν σε παροχές μεγάλης διαμέτρου, πραγματοποιούνται καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του υδρομετρητή.

Η μετατροπή πραγματοποιείται είτε αυτεπάγγελτα από το Δήμο, είτε κατόπιν αίτησης του υδρευόμενου που συνοδεύεται από υδραυλική μελέτη η οποία συντάσσεται από αρμόδιο μηχανικό. Σε όλες τις περιπτώσεις η συνολική δαπάνη για την μετατροπή βαρύνει τον υδρευόμενο.

2.4.5. Μετατοπίσεις παροχών.

Μετατόπιση παροχής είναι η μετακίνηση του φρεατίου, του υδρομετρητή και όλων των εξαρτημάτων που περιέχονται στο φρεάτιο, χωρίς νέα διάτρηση του αγωγού.

α)Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει παροχή για λόγους ασφαλέστερης λειτουργίας ή στην περίπτωση που βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας, σε νέα θέση, χωρίς την επιβάρυνση του υδρευόμενου, ο οποίος όμως υποχρεούται στην προσαρμογή των εσωτερικών εγκαταστάσεων του ακινήτου του, ώστε να γίνει δυνατή η σύνδεση του στη νέα θέση, με δική του δαπάνη.

β) Αν προκύψει ανάγκη μετατόπισης της παροχής σαν συνέπεια εκτέλεσης έργων από οποιοδήποτε φορέα, η σχετική δαπάνη βαρύνει τον φορέα κατασκευής του έργου.

γ)Επίσης οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με την δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση των παροχών και των υδρομέτρων για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές εκτός σχεδίου θεωρούνται ως εκ της μη ύπαρξης παγιωμένης τοπογραφικής διαμόρφωσης προσωρινές. Η ύπαρξη εμποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόμενα όρια βεβαιώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

2.4.6. Από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύψει η ανάγκη μεταφοράς, ανύψωσης ή καταβίβασης παροχής, ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να την αποδεχθεί. Ο Δήμος, εφόσον ειδοποιήσει τον υδρευόμενο, δεν ευθύνεται αν λόγω αμέλειας του, προκληθεί διακοπή της υδροδότησής του.

2.4.7. Καταργήσεις παροχών.

Κατάργηση παροχής είναι η απομόνωση της παροχής από τον κρουνό συνένωσης και η διαγραφή της από το μητρώο πελατών του Δήμου.

Στις παροχές παλαιού τύπου, η κατάργηση πραγματοποιείται με την απομόνωση της παροχής από τον κρουνό συνένωσης.

Στις παροχές από σύστημα παλαιού τύπου, ή μικρού ή μεγάλου πολλαπλού διανομέα (collector) (νέου τύπου) πραγματοποιείται με απομόνωση της παροχής με τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος (τάπας) στην ενσωματωμένη αναμονή (μούφα) του αγωγού του συστήματος ή του αγωγού πολλαπλού διανομέα(collector).

Οι παροχές καταργούνται σύμφωνα με τα παραπάνω, στις εξής περιπτώσεις:

α)Κατόπιν γραπτής αιτήσεως του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος δεν ευθύνεται για τις όποιες συνέπειες προκύψουν στους ενδεχομένους ενοίκους ή χρήστες του ακινήτου από την διακοπή της υδροδότησης.

β)Στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου λόγω τροποποίησης του ρυμοτομικού                     σχεδίου κ.λ.π.

γ) Στις περιπτώσεις κατάργησης που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.1.α και 2.2.4.δ.

Η κατάργηση της παροχής περιλαμβάνει και τις εργασίες αποξήλωσης του φρεατίου μετά του καλύμματος αυτού και αποκατάστασης του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου, στην πρότερη κατάσταση. Στην περίπτωση κατάργησης παροχής εντός ειδικής κατασκευής, αυτή γίνεται μέσω ειδικής τάπας που τοποθετείται και σφραγίζεται στην μούφα του πολλαπλού διανομέα (collector).

H δαπάνη κατάργησης υπολογίζεται, χρεώνεται κατ’ αποκοπή με απόφαση του Δ.Σ του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης και προκαταβάλλεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.7.

2.4.8 Αντικαταστάσεις υδρομετρητών.

Αντικατάσταση υδρομετρητή είναι η αφαίρεση του και η τοποθέτηση άλλου, με νέο μετρητικό μηχανισμό.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν σε οποιοδήποτε σημείο της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου καθώς και τις συνέπειες αυτών, κατά την αντικατάσταση του υδρομετρητή, εφόσον η βλάβη οφείλεται στην μη τήρηση από τον υδρευόμενο των προδιαγραφών των εσωτερικών εγκαταστάσεων του ακινήτου όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.5.     Αντικατάσταση υδρομετρητή γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Στην περίπτωση που το Δ.Σ. αποφασίσει για την τοποθέτηση ενιαίου τύπου υδρομετρητών.

β) Σε περίπτωση βλάβης ή επέμβασης τρίτων, που επηρεάζει την ορθή και ασφαλή λειτουργία του.

γ) Σε περίπτωση απώλειας του υδρομετρητή.

δ) Με αίτηση του υδρευόμενου για τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του

υδρομετρητή.

ε) Σε περίπτωση που ο Δήμος κρίνει απαραίτητο τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω , ότι θα πρέπει το υδρόμετρο να αντικατασταθεί τότε ενημερώνεται ο υδρολήπτης εγγράφως ο οποίος θα φροντίζει για την άμεση αντικατάσταση του υδρομέτρου με αντίστοιχη χρέωση στον επόμενο λογαριασμό την αξία του υδρομέτρου. Η χρέωση της εργασίας για αντικατάσταση υδρομέτρου από τον υδραυλικό του υδρευόμενου .

Στην περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον εργασίες και υλικά τα έξοδα βαρύνουν τον υδρολήπτη σύμφωνα με το άρθρο 3.2.4α.

2.4.9. Μετατοπίσεις αγωγών.

α) Μετατοπίσεις αγωγών πραγματοποιούνται στις περιπτώσεις μεταβολής της υφιστάμενης ρυμοτομίας ή εφαρμογής ρυμοτομίας.

β) Λόγω εκτέλεσης έργων άλλου φορέα ή άλλου Νομικού ή Φυσικού προσώπου.

γ) Για οποιοδήποτε λόγο κριθεί απαραίτητο κατόπιν απόφασης του Δ.Σ του Δήμου.

2.4.10. Διακοπή υδροδότησης.

Η διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου γίνεται με σφράγιση του μηχανισμού διακοπής της παροχής.

Διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις :

α) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες σε διαφορετικές παροχές.

β) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες με δίκτυο υδροδότησης άλλου φορέα ή και με άλλη πηγή.

γ) Σε περίπτωση λαθραίας υδροληψίας.

δ) Εφόσον υπάρχουν πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές του ακινήτου. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί στην σφράγιση του υδρομέτρου και την διακοπή παροχής ύδρευσης αν ο καταναλωτής δεν έχει πληρώσει το λογαριασμό κατανάλωσης νερού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 3.2.4. του παρόντος κανονισμού.

ε) Εφόσον υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού της παροχής από ρυπογόνες ουσίες.

στ) Κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

ζ) Σε περίπτωση εμπορίας νερού.

η) Σε περίπτωση υδροδότησης οικοδομής, που έχει κριθεί οριστικά με απόφαση της αρμόδιας κατά νόμο επιτροπής αυθαίρετη και κατεδαφιστέα, εφόσον ζητήσει τούτο η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2.4.11. Έκτακτη διακοπή υδροδότησης.

Ο Δήμος μπορεί κατόπιν ειδοποιήσεως του από τον υδρευόμενο ή τρίτο πρόσωπο, να διακόψει προσωρινά την υδροδότηση του ακινήτου, στο οποίο έχει σημειωθεί απώλεια νερού, με απομόνωση του κρουνού διακοπής. Σε περίπτωση απώλειας νερού στον εσωτερικό αγωγό υδροληψίας, ο Δήμος μπορεί να διακόψει προσωρινά την υδροδότηση με απομόνωση από τη δικλείδα του φρεατίου ελέγχου.

Στην περίπτωση που η απολεσθείσα ποσότητα νερού έχει καταγραφεί από τον υδρομετρητή παρέχεται η δυνατότητα, είτε κατόπιν αίτησης του υδρολήπτη είτε αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου , να γίνεται χρέωση αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου και αν δεν είναι αυτό δυνατό κατ΄ εκτίμηση χρέωση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται έκθεση αυτοψίας και ελέγχου υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο του Δήμου στην οποία μεταξύ των άλλων θα αναφέρεται ευκρινώς ότι η απώλεια νερού οφείλεται είτε σε υπαιτιότητα του Δήμου ( π.χ. αυξομείωση της πίεσης ) ή του υδρολήπτη.

2.4.12. Επισκευές και αντικαταστάσεις φρεατίων, καλυμμάτων υδρομετρητών και ειδικών κατασκευών τοποθέτησης υδρομετρητών.

Ο Δήμος αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήσεως του υδρευόμενου, προβαίνει στην επισκευή ή αντικατάσταση φρεατίου, καλύμματος και πλαισίου της παροχής ή της ειδικής κατασκευής τοποθέτησης υδρομετρητών. Η δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες βαρύνει τον υδρευόμενο. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2.4α . Αν η βλάβη προκύψει αποδεδειγμένα σαν συνέπεια εκτέλεσης έργων από οποιαδήποτε φορέα, η δαπάνη επισκευής ή αντικατάστασης, θα βαρύνει τον φορέα κατασκευής του έργου.

2.5 Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης.

2.5.1. Οριοθέτηση εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται πέρα από:

α) Το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, για υδρομετρητές διαμέτρου μέχρι και 1΄΄ για όσους υδρομετρητές διαθέτουν προσαρμοστικό (ρακόρ ).

β) Την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του υδρομετρητή, προ της πλευρά του ακινήτου, για υδρομετρητές διαμέτρου από 1΄΄ και άνω.

γ) Την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα ) της δικλείδας απομόνωσης, εφόσον μετά τον υδρομετρητή ακολουθεί δικλείδα αντεπιστροφής (κλαπέ) και δικλείδα απομόνωσης, για υδρομετρητή διαμέτρου από ½ ΄΄ και άνω.

Για την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης.

Ο Δήμος ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του, μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω, όταν οι υδρομετρητές τοποθετούνται εντός φρεατίου.

2.5.2. Τρόπος σύνδεσης εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Η εσωτερική εγκατάσταση, στις παροχές διαμέτρου μέχρι και 1΄΄ (μετρητές με προσαρμοστικό) συνδέεται με σωλήνα μήκους τουλάχιστον 0,70 μ και σχήματος U ή S από εύκαμπτο υλικό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομετρητή.   Η εγκατάσταση αυτή πάντως πρέπει να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών. Για οποιασδήποτε μορφής βλάβες, καθώς και τις συνέπειες αυτών, που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά τους χειρισμούς αυτούς, δεν ευθύνεται ο Δήμος ούτε δημιουργούν αυτές δικαίωμα αποζημίωσης του ιδιοκτήτη.

2.5.3. Διακόπτες – Βαλβίδες.

Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη και βαλβίδα αντεπιστροφής (κλαπέ) στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς τον υδρομετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του, εκτός αν πρόκειται για παροχές σε φρεάτια νέου τύπου και εφόσον αυτές φέρουν ενσωματωμένο διακόπτη και βαλβίδα αντεπιστροφής προς την πλευρά του ακινήτου.

2.5.4. Προϋποθέσεις σύνδεσης παροχής.

Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι εφοδιασμένη με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2.5.2. και 2.5.3. ο Δήμος δεν προβαίνει ( ή δεν εγκρίνει) στην σύνδεση της παροχής μέχρι να τακτοποιηθούν αυτά.

2.5.5. Χώρος διέλευσης εσωτερικής εγκατάστασης.

Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου πρέπει να περνά μέσα

από κοινόχρηστους χώρους. Γενικά όμως η ύπαρξη εσωτερικών εγκαταστάσεων σε ξένες προς το υδρευόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας, δεν υποχρεώνει τον Δήμο σε διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου, ούτε η ύδρευση σημαίνει την αναγνώριση δικαιώματος πάνω στην ξένη ιδιοκτησία.

2.5.6. Υλικά εσωτερικών εγκαταστάσεων και συσκευών.

Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που

ισχύουν κάθε φορά. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι από υλικό που δεν δημιουργεί κίνδυνο ρύπανσης του νερού και να αντέχουν σε πίεση λειτουργίας κατ΄ ελάχιστο 10 ATM. Ο Δήμος δεν ευθύνεται ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες προερχόμενες από πίεση, όταν αυτή στη θέση της χορηγηθείσας παροχής, δεν έχει υπερβεί τις 10 ΑΤΜ.

2.5.7. Απαγόρευση απευθείας σύνδεσης ειδικών εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση βιομηχανικών, χημικών, ψυκτικών και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και αντλητικών μηχανημάτων τροφοδοτούμενων από γεωτρήσεις ή άλλες πηγές, λεβήτων, εγκαταστάσεων καθαριστηρίων, λεκανών και αποχωρητηρίων, λουτρών, εγκαταστάσεων κοιμητηρίων με το δίκτυο ύδρευσης, χωρίς την παρεμβολή υδαταποθηκών, προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του νερού και η βλάβη των εγκαταστάσεων του Δήμου, από ενδεχόμενη επιστροφή νερού. Για του ίδιους λόγους, η τροφοδότηση των υδαταποθηκών θα γίνεται υποχρεωτικά με πτώση, πάνω από την ανώτατη στάθμη του νερού σε αυτές. Η παρεμβολή βαλβίδας αντεπιστροφής ή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει την σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τον Δήμο από πιθανή βλάβη ή ρύπανση του δικτύου του.

Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να φέρουν τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται επιστροφή νερού (λόγω υπερθέρμανσης κ.λ.π) στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Απαγορεύεται η απευθείας υδροδότηση δικτύων τρίτων από αγωγούς του Δήμου, με άντληση, χωρίς την μεσολάβηση δεξαμενής κατάλληλης χωρητικότητας.

Η δαπάνη για την αποκατάσταση παντός είδους ζημιών που οφείλονται στις

παραπάνω αιτίες, βαρύνει τον υδρευόμενο.

Απαγορεύεται επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος διακόπτει αμέσως και χωρίς ειδοποίηση την παροχή, διότι υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του δικτύου.

2.5.8 Απαγόρευση γείωσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επί των υδραυλικών.

Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο του Δήμου δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματά τους κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από αγώγιμο υλικό. Οι υδρευόμενοι είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την τήρηση της απαγόρευσης αυτής. Ο Δήμος διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα της διακοπής της υδροδότησης, μέχρι την άρση της παρανομίας. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου από αυτόν τον τρόπο γείωσης, βαρύνουν τον υδρευόμενο. Επίσης ο υδρευόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που είναι δυνατόν να προκληθεί από την αιτία αυτή στο προσωπικό του Δήμου ή σε κάθε τρίτο.

2.5.9. Συνυδρεύσεις ακινήτων.

Συνύδρευση είναι, η μέσω μιας ή περισσοτέρων παροχών, υδροδότηση αυτοτελών χώρων κύριας χρήσης, ο αριθμός των οποίων είναι μεγαλύτερος ή ίσος των παροχών που χορηγήθηκαν. Απαγορεύεται η συνύδρευση των αυτοτελών ιδιοκτησιών ενός ακινήτου, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

α) όταν χορηγείται κοινόχρηστη παροχή υδροδότησης εγκαταστάσεων για θέρμανση νερού (boiler) ακινήτων.

β) Όταν το ακίνητο υδροδοτείται με παροχές τοποθετημένες σε απόσταση, κατά την έννοια του άρθρου 2.3.1.ζ, των οποίων ο αριθμός είναι μικρότερος του αριθμού των αυτοτελών ιδιοκτησιών του.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη, σύμφωνα με τα παραπάνω, συνύδρευση, ο Δήμος έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

2.6. Υδρομετρητές.

Οι υδρομετρητές είναι συσκευές μέτρησης της κατανάλωσης του νερού και

εγκαθίστανται στον αγωγό της παροχής.

Οι υδρομετρητές είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες

επίσημες προδιαγραφές.

Όλα τα υδρόμετρα πρέπει να είναι σφραγισμένα με σύστημα ασφαλείας που θα καθιστά αδύνατη την επέμβαση σ΄ αυτό συμπεριλαμβανομένων και των σημείων σύνδεσης του υδρομέτρου. Το σύστημα αυτό μπορεί να είναι από οποιοδήποτε υλικό που να διασφαλίζει την μη επέμβαση στον υδρομετρητή και μπορεί να φέρει χαρακτηριστικά του Δήμου ή της υπηρεσίας ύδρευσης.

Κάθε παραβίαση του μηχανισμού συνιστά κλοπή νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Αν για οποιοδήποτε λόγο καταστραφεί ο μηχανισμός, ο υδρολήπτης υποχρεούται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, να ειδοποιήσει την υπηρεσία του Δήμου, και να προβεί στην αντικατάστασή του.

Αν κατά την διάρκεια λήψης ενδείξεων ή άλλων ελέγχων διαπιστωθεί κατεστραμμένος μηχανισμός και για τον οποίο δεν έχει ειδοποιηθεί η υπηρεσία ,εκτός των προβλεπομένων προστίμων, ακόμα και αν το υδρόμετρο

λειτουργεί κανονικά, παρέχεται η δυνατότητα χρέωσης κατ΄ εκτίμηση κατανάλωσης.

Για το λόγο αυτό συντάσσεται έκθεση ελέγχου για την εκτιμηθείσα κατανάλωση νερού, η οποία υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο και τον προϊστάμενο της υπηρεσίας .

Οι υφιστάμενοι σήμερα υδρομετρητές χωρίζονται ως προς τον μηχανισμό καταμέτρησης σε δύο κατηγορίες, τους ογκομετρικούς και τους ταχυμετρικούς.

Στην κατηγορία των ταχυμετρικών υδρομετρητών περιλαμβάνονται οι υδρομετρητές τύπου πολλαπλής ριπής και οι τύπου Woltman.

Σε περιπτώσεις μεγάλης διακύμανσης της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, χρησιμοποιούνται σύνθετοι υδρομετρητές, αποτελούμενοι από συνδυασμό δύο ταχυμετρικών υδρομετρητών διαφορετικής διαμέτρου.

Οι υδρομετρητές έχουν δοκιμασθεί πριν την τοποθέτησή τους, όσον αφορά την καλή τους λειτουργία και την ακρίβεια των ενδείξεων τους, σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και καλύπτουν τουλάχιστον τα μετρολογικά χαρακτηριστικά της κλάσης Β σύμφωνα με την οδηγία 75/33/ΕΟΚ ή την νεότερή της ΜΙD (2004/22/ΕΚ) της ΕΕ και το πρότυπο ISO 4064, (όπως κάθε φορά ισχύουν αυτά μετά από τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή αντικαταστάσεις για τις μετρολογικές κλάσεις των υδρομετρητών) ανεξάρτητα από την κλάση στην οποία αναφέρονται.

Σε κάθε περίπτωση, οι τοποθετούμενοι υδρομετρητές, φέρουν κατά την τοποθέτησή τους, μηδενική ένδειξη.

Αμφισβήτηση των αναγραφόμενων καταναλώσεων των υδρομετρητών δεν γίνεται καταρχήν δεκτή με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο υδρομετρητής είναι περιουσιακό στοιχείο του καταναλωτή ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τον συντηρεί και να τον έχει τοποθετημένο εντός φρεατίου και σε ευδιάκριτο σημείο για να μπορεί να γίνεται η μέτρηση από τον αρμόδιο υπάλληλο.

2.7. Πιέσεις λειτουργίας – μεγάλες στιγμιαίες καταναλώσεις στο δίκτυο διανομής.

2.7.1. Πιέσεις λειτουργίας.

Ο Δήμος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 1 ατμόσφαιρα στη θέση του υδρομετρητή. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων του Δήμου είναι δυνατόν συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης.

Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, ή υδροδότησης σταθερής πίεσης, ή πίεσης μεγαλύτερης της ελαχίστης, πρέπει ο υδρευόμενος να εξασφαλίζει αυτή με αποθήκευση νερού σε δεξαμενή του ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

2.7.2 Μεγάλες στιγμιαίες καταναλώσεις.

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (για περιορισμένα χρονικά διαστήματα) μέσα στο

εικοσιτετράωρο.

Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίζει την απαιτούμενη επιπλέον ποσότητα νερού, μέσω της δεξαμενής του.

2.8 Πυροσβεστικά υδροστόμια.

Τα πυροσβεστικά υδροστόμια είναι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πυρόσβεση και πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων.

Η θέση εγκατάστασης του πυροσβεστικού υδροστομίου εγκρίνεται από την

αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για άλλες χρήσεις πλην κατάσβεσης

πυρκαγιάς ή πλήρωσης πυροσβεστικών οχημάτων.

2.9 Υδροδότηση μεγάλων καταναλωτών.

Μεγάλοι καταναλωτές που υδροδοτούνται μέσω ειδικών παροχών με διάμετρο υδρομετρητή μεγαλύτερη της 1΄΄ ή μικρότερη εφόσον το κρίνει η αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ανάλογα με τις δυνατότητες του δικτύου ύδρευσης της περιοχής, υποχρεούνται να διαθέτουν δεξαμενή αποθήκευσης νερού κατάλληλης χωρητικότητας, ώστε να καλύπτονται οι καταναλώσεις αιχμής τους.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την υδροδότηση μεγάλων καταναλωτών, είναι η κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, όσον αφορά την αναγκαιότητα ύπαρξης δεξαμενής και την επάρκεια της χωρητικότητας της.

2.10. Σύσταση Επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

Μέχρι σήμερα και από την εμπειρία λειτουργίας των Κανονισμών άλλων Δήμων αποδείχθηκε ότι υπάρχουν παρεκκλίσεις κατά την εφαρμογή αυτών που οφείλονται σε διάφορους λόγους και κυρίως σε παρερμηνείες των διατάξεων από υπαλλήλους ή παράλειψη ενεργειών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα λειτουργίας των υπηρεσιών ύδρευσης και την μη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Για τον λόγο αυτό και άλλους παρόμοιους καθώς και για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας Ύδρευσης αλλά και για την αποφόρτιση εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, συστήνεται Επιτροπή με την αιτιολογία «Επιτροπή Τήρησης Κανονισμού Ύδρευσης» αποτελούμενη από :

1. Τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας

2. Τον Προϊστάμενο υπηρεσίας

3. Έναν μόνιμο υπάλληλο υδραυλικό του Δήμου

4. Τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας

5. Έναν υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος,

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι γνωμοδοτικός και συμβουλευτικός και οι αποφάσεις της δεν αποτελούν δέσμευση για την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εκτός των παραπάνω, αρμοδιότητα της επιτροπής θα είναι και η λήψη αποφάσεων και η εισήγησή αυτών στο Δ.Σ. για θέματα εκτέλεσης έργων Ύδρευσης, προμήθειες υλικών, πρόσληψη προσωπικού, με βάση της ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά.

Η επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσία Ύδρευσης εφόσον της ζητηθεί από το Δήμαρχο ή άλλα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Η σύσταση της επιτροπής γίνεται με απόφαση Δημάρχου και η θητεία της μπορεί να διαρκέσει από ένα ( 1 ) ή πέντε ( 5 ) έτη .

Με απόφαση του Δημάρχου για την σύσταση της επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρος αυτής, τα μέλη και ο υπάλληλος που εκτελεί χρέη Γραμματέα.

Σε κάθε συνεδρίαση της επιτροπής τηρούνται πρακτικά στα οποία υπογράφουν όλα τα παριστάμενα μέλη και ο γραμματέας αυτής

Η επιτροπή υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ακόμα και αν δεν έχει θέματα για συζήτηση.

Η συνεδρίαση γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της επιτροπής προς τα μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13-15 του Ν.2690/99(Α 45) Κώδ. Δ/κής Διαδικασίας .

Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι και η εξέταση των αιτήσεων των υδροληπτών για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στις διατάξεις του παρόντος, πλην των αρμοδιοτήτων που έχει η Επιτροπή επίλυσης Φορολογικών Διαφορών .

Για την εξέταση τέτοιων αιτημάτων μπορεί να παρίσταται και ο Δημότης του οποίου εξετάζετε το αίτημα.

Απόσπασμα του πρακτικού με το οποίο εξετάστηκαν αιτήματα αντίρρησης

χρεώσεων, μειώσεις, διαγραφές και κάθε άλλη οικονομική διαφορά των υδροληπτών που αφορά σε θέματα ύδρευσης, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Τις αποφάσεις τις Επιτροπής όπου απαιτείται από τις διατάξεις του παρόντος, εγκρίνει ο Δήμαρχος.

Καμία απόφαση της Επιτροπής δεν μπορεί να είναι εκτελεστέα αν δεν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του σύμφωνα με τις διατάξεις του Παρόντος.

Άρθρο 3ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3.1 Δαπάνες που αφορούν εγκαταστάσεις ύδρευσης.

3.1.1 Υποβολή αίτησης – δήλωσης, αποδοχή των όρων του κανονισμού.

Ο ιδιοκτήτης του ακίνητου ή ο νόμιμος πληρεξούσιός του, για την υδροδότηση της ιδιοκτησίας του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει σχετική αίτηση-δήλωση, σε έντυπο της υπηρεσίας, που θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου καθώς και κάθε άλλου όρου που τυχόν θέσει το Δ.Σ., μαζί με τα απαιτούμενα, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ., δικαιολογητικά.

Επιπλέον των παραπάνω θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με συνημμένη κατάσταση, στην οποία θα καθορίζεται η αντιστοίχιση των χορηγούμενων παροχών, με τις επί μέρους ιδιοκτησίες του ακινήτου.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας, του προς υδροδότηση ακινήτου, καθώς και τυχόν διεκδικήσεων επ’ αυτού, ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτήσαντος την υδροδότηση.

Διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης :

1. Ο Ενδιαφερόμενος προσέρχεται στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας έχοντας μαζί του:

α) τον τίτλο ιδιοκτησίας της οικοδομής (π.χ. ακριβές αντίγραφο άδειας οικοδομής)

β) το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη

γ) τον αριθμό ταυτότητας του ιδιοκτήτη

δ) αν δεν είναι ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, τότε προσκομίζει εξουσιοδότηση, στην οποία ο ιδιοκτήτης να τον εξουσιοδοτεί για την όλη διαδικασία.

2. Συμπληρώνει την σχετική αίτηση σύνδεσης της οικοδομής στο δίκτυο ύδρευσης, την οποία την προμηθεύεται ατελώς από το γραφείο της υπηρεσίας.

3. Ακολουθεί ταυτόχρονα με την κατάθεση της έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών .

4. Αν πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση υδροδότησης, που δεν καλύπτεται ευθέως από τις διατάξεις του Κανονισμού, προωθείται στην επιτροπή του άρθρου 2.10 που συστήνεται για να εξετάζει θέματα ύδρευσης ή σε άλλο όργανο του Δήμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κανονισμού .

5. Δίνεται εντολή στο Τεχνικό Τμήμα της υπηρεσίας ύδρευσης για την διεκπεραίωσή της.

Η αίτηση του ιδιοκτήτη θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Άδεια οικοδομής του κτίσματος ή λογαριασμό της ΔΕΗ για ακίνητα που υφίστανται πριν από το έτος 1975. Κατά εξαίρεση επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση ανεγερθέντων οικοδομών μετά από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 28116/29-3-91 διαταγή του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Σχέδιο του χώρου των υδρομετρητών, συνοδευμένο από αναλυτική κατάσταση όπου προσδιορίζεται με ακρίβεια η αρίθμηση της θέσης των υδρομετρητών σε σχέση με τους υδρευόμενους χώρους της οικοδομής, υπογραμμένο από τον κατασκευαστή και το επιβλέποντα μηχανικό.

Οποιοδήποτε σφάλμα στην σύνταξη του σχεδίου ή της κατάστασης διορθώνεται μόλις διαπιστωθεί από τους ίδιους τους καταναλωτές.

Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη από την εσφαλμένη αρίθμηση των υδρομετρητών, μπορεί σε περίπτωση άρνησης ή ατέλειας των καταναλωτών να αποκαταστήσουν το σφάλμα, να διακόψει την υδροδότηση μέχρις ότου να τακτοποιηθεί το θέμα.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται :

1) Ότι άρχισαν και συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής, προκειμένου για νεοαναγειρόμενες κατοικίες και

2) Ο ιδιοκτήτης θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση του ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης,

3) Ότι αναλαμβάνει δαπάνη επέκτασης καθώς και τη δαπάνη της μελλοντικής μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης σε εγκεκριμένο δρόμο.

4) Έντυπη δήλωση που χορηγείται από τον δήμο, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό.

Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υδροδότηση υφισταμένων κτηρίων εκτός οικισμού των οποίων άλλαξε η χρήση και μετετράπη σε οικία.

Η υδροδότηση θα γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ύστερα από έκθεση ελέγχου και αυτοψίας που θα διενεργείται από τον δήμο για να διαπιστώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μόνιμος κατοικήσιμος χώρος ή δευτερεύων ή παραθεριστικός και παρέχεται η δυνατότητα υδροδότησης του με βάση το παρόν.

3.1.2 Δικαίωμα τέλών σύνδεσης παροχών .

Μαζί με την αίτηση για νέα παροχή ο αιτών υποχρεούται στην καταβολή τέλους σύνδεσης ή επανασύνδεσης παροχής, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τελών .

3.1.3 Αξία των παροχών.

Η αξία παροχής μέχρι ( 1΄΄ ) υπολογίζεται κατ΄ αποκοπή, βάσει των πραγματοποιούμενων συνολικά δαπανών. Η αξία αυτή καθορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 2.10, τις οποίες εγκρίνει ο Δήμαρχος.

Στην περίπτωση παροχής που υπάρχει υφιστάμενη υποδομή η αξία της παροχής προσδιορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η επιμέρους δαπάνη της υπάρχουσας υποδομής.

Για παροχές μεγαλύτερης διαμέτρου, η αξία υπολογίζεται κατ΄ αποκοπή ανά

διάμετρο παροχής.

Στην αξία αυτή, όπως καθορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 2.10, τις οποίες εγκρίνει ο Δήμαρχος, προστίθενται οι δαπάνες για την επέκταση του δικτύου διανομής, τυχόν εγκαταστάσεις πιεζοθραυστικών δικλείδων κ.λ.π.

Ο εγκάρσιος αγωγός διανομής μέχρι την ειδική παροχή θεωρείται αγωγός διανομής και η δαπάνη για την κατασκευή του βαρύνει τον υδρευόμενο.

Προκειμένου να χορηγηθεί η παροχή ο αιτών καταβάλλει:

α) Τα προαναφερόμενα στο άρθρο 3.1.2 δικαίωμα τελών σύνδεσης .

Σε περίπτωση σύνδεσης περισσότερων υδροληπτών ενός ακινήτου από μια

ειδική παροχή, το δικαίωμα σύνδεσης πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των παροχών που δικαιούται το ακίνητο, το δε ύψος του καθορίζεται με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2.10, τις οποίες εγκρίνει ο Δήμαρχος .

Γενικά για την καταβολή της προϋπολογιζόμενης, σύμφωνα με τα παραπάνω, δαπάνης, ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης. Αν η καταβολή αυτή δεν γίνει εμπρόθεσμα, η αίτηση ακυρώνεται.

3.1.4. Δαπάνη επέκτασης – μετατόπισης αγωγών.

Όπου, για την υδροδότηση του ακινήτου, απαιτείται επέκταση του δικτύου σύμφωνα με τα άρθρα 2.3.2., ο αιτών καταβάλει το ποσόν του προϋπολογισμού της εργασίας που του αναλογεί όπως αυτός αναφέρεται παρακάτω και συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η δαπάνη για τις επεκτάσεις αγωγών για την τοποθέτηση ειδικών παροχών και πυροσβεστικών παροχών, βαρύνει τον αιτούντα.

Η δαπάνη για τις υδραυλικές, χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες και η

δαπάνη για την προμήθεια των υλικών των έργων του άρθρου 2.3.2.στ.(κατασκευή δικτύου από τρίτους), βαρύνει τον αιτούντα.

Η δαπάνη των επεκτάσεων και όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων του

άρθρου 2.3.4 (επέκταση εκτός σχεδίου) βαρύνει αποκλειστικά τον αιτούντα.

Η δαπάνη της μετατόπισης των αγωγών των περιπτώσεων (α) και (γ) του άρθρου 2.4.9 βαρύνει τον Δήμο ενώ της περίπτωσης (β) βαρύνει τον φορέα, ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που προκαλεί την μετατόπιση.

Εάν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, προκύψει από τα περιμετρικά στοιχεία, διαφοροποίηση της τελικής συνολικής δαπάνης σε σχέση με την προϋπολογισθείσα, εκδίδεται ο τελικός λογαριασμός, ο δε αιτούμενος την επέκταση χρεώνεται ή πιστώνεται με την τυχόν διαφορά που προκύπτει, κατά το μέρος που του αναλογεί.

Ο Δήμος έχει δικαίωμα να χρεώνει ή να πιστώνει το ποσό της διαφοράς, στον λογαριασμό ύδρευσης του αιτούντος.

Για την καταβολή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ορίζεται προθεσμία καταβολής έξι (6) μηνών. Αν η καταβολή της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν γίνει εμπρόθεσμα, η αίτηση ακυρώνεται.

3.1.5. Αξία μεταφοράς, ανύψωσης, καταβίβασης, μετατόπισης παροχής.

α)Το κόστος της μεταφοράς, της ανύψωσης, της καταβίβασης κοινής παροχής, καθορίζεται κατ΄ αποκοπή με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2.10, την οποία εγκρίνει ο Δήμαρχος, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Για ειδικές παροχές προϋπολογίζεται η δαπάνη και το έργο χρεώνεται απολογιστικά.

β) Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.4.1.α., ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει την μεταφορά της παροχής και να προκαταβάλει τη

σχετική δαπάνη. Σε περίπτωση αδιαφορίας του υδρευόμενου ο Δήμος τον ειδοποιεί εγγράφως σχετικά και του ορίζει προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή αίτησης μεταφοράς της παροχής. Αν η προθεσμία αυτή περάσει χωρίς καμία ενέργεια του υδρευόμενου, τότε ο Δήμος έχει το δικαίωμα να εκτελέσει το έργο αυτεπάγγελτα και να χρεώσει τον υδρευόμενο με την σχετική δαπάνη. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του παραπάνω ποσού, αυτό χρεώνεται στο λογαριασμό του υδρευόμενου και εισπράττεται μαζί με την αξία του καταναλωθέντος νερού. Η μη πληρωμή του λογαριασμού αυτού, συνεπάγεται της διακοπή της υδροδότησης.

γ)Η δαπάνη για μεταφορές, ανυψώσεις, καταβιβάσεις, προσαρμογές, μετατροπές και μετατοπίσεις παροχών καταβάλλεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.4.1.,2.4.2,2.4.3,2.4.4, και 2.4.5.

δ)Γενικά ο Δήμος έχει δικαίωμα να αναγράφει στον λογαριασμό, κάθε δαπάνη που βαρύνει τον υδρολήπτη για οποιαδήποτε εργασία και να την εισπράττει μαζί με την αξία του καταναλισκόμενου νερού. Σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών είναι δυνατή η κατανομή του σε περισσότερες δόσεις κατά την κρίση της αρμόδιας Διεύθυνσης. Αν δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός εμπρόθεσμα ισχύουν οι σχετικές κυρώσεις του άρθρου 3.2.4.

3.1.6. Ματαίωση τοποθέτησης παροχής, επέκτασης αγωγού.

Αν ο αιτών έχει καταβάλει το δικαίωμα σύνδεσης παροχής και ζητήσει την ματαίωση αυτής , τότε δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφούν τα ποσά .

3.1.7. Κατάργηση παροχής.

α)Η δαπάνη για την κατάργηση παροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2.4.7.α, βαρύνει το ιδιοκτήτη του ακινήτου.

   β)Η δαπάνη για την κατάργηση της παροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2.4.7.β., βαρύνει τον φορέα υπέρ του οποίου έγινε η απαλλοτρίωση.

γ)Η δαπάνη για την κατάργηση της παροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2.4.7.γ, βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

3.1.8. Διακοπές υδροδότησης.

Η δαπάνη για διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.10. και 2.4.11., καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ του Δήμου.

3.2. Τιμολόγια ύδρευσης – υδρομετρητές – εξόφληση λογαριασμών – επιμερισμός κατανάλωσης – βλάβες στα δίκτυα.

3.2.1. Τιμολόγιο.

Η τιμή μονάδος του νερού ανά κλίμακα κατανάλωσης ετήσιο και το πάγιο τέλος διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου.

3.2.2. Κατηγορίες τιμολογίων ύδρευσης .

Οι κατηγορίες των τιμολογίων ανάλογα με τη χρήση ορίζονται ως εξής:

1. Τιμολόγιο οικιακής χρήσης με την αιτιολογία « κανονικό οικιακό »

2. Τιμολόγια ευπαθών ομάδων :

α. Πολυτέκνων με την αιτιολογία « οικιακό μειωμένο ΠΟ. »

β. Αναπήρων ( Α.Μ.Ε.Α. ) με την αιτιολογία «οικιακό μειωμένο ΑΝ.»

γ. Απόρων με την αιτιολογία «οικιακό μειωμένο ΑΠ.»

3. Καταστημάτων με την αιτιολογία « τιμολόγιο καταστημάτων », στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών, με την αιτιολογία « τιμολόγιο Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών »

Τα όρια κατανάλωσης για κάθε κατηγορία και η κλιμακωτή χρέωση αυτών ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ του Δήμου και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών.

3.2.3. Ειδικά τιμολόγια.

Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται μειωμένο τιμολόγιο για οικονομικά αδύνατες και ευπαθής κοινωνικές ομάδες.

Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί ειδικό τιμολόγιο και το νερό χρησιμοποιείται για χρήση μη αντιστοιχούσα στο τιμολόγιο αυτό, ο Δήμος προβαίνει στην διακοπή της χορήγησης του ειδικού αυτού τιμολογίου και στην εφαρμογή του γενικού, από τον πρώτο, μετά τον εντοπισμό της αυθαιρεσίας, λογαριασμό που θα εκδοθεί και στην επιβολή προστίμου, όταν η τιμή μονάδος της πραγματικής χρήσης είναι ανώτερη από αυτήν που είχε χορηγηθεί , ίσο με το (πενταπλάσιο) της μεγαλύτερης (εξαμηνιαίας) κατανάλωσης κατά το προηγούμενο (δωδεκάμηνο) πριν τον εντοπισμό, ύστερα από απόφαση του Δημάρχου.

Τέλος, αν ο υδρευόμενος δεν δικαιούται χορήγηση παροχής για την πραγματοποιούμενη χρήση, ο Δήμος προβαίνει κατόπιν ειδοποίησης στην διακοπή της υδροδότησης.

3.2.4 Εξόφληση τιμολογίων – Κυρώσεις.

Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να εξοφλεί την αξία του νερού που κατανάλωσε, βάσει των ενδείξεων του υδρομετρητή της παροχής του, καθώς και κάθε σχετική νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού που του αποστέλλεται. Σε περίπτωση που το ακίνητο που υδροδοτείται είναι μισθωμένο και ο μισθωτής δεν εξοφλεί το λογαριασμό, υποχρεούται να τον εξοφλήσει ο εκμισθωτής μαζί με τους νόμιμους τόκους, σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διακοπή υδροδότησης. Η λήψη των ενδείξεων των υδρομετρητών γίνεται από αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου. Οι ημερομηνίες καταμέτρησης των καταναλώσεων των υδροληπτών όλων των κατηγοριών, η έκδοση λογαριασμών, καθώς και η λήψη περιοριστικών μέτρων κατανάλωσης νερού οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, λόγω παγετού, καύσωνα, παροχής γεωτρήσεων ή άλλο λόγο, καθορίζεται με το άρθρο 3.2.4α του παρόντος κανονισμού.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποστέλλει το λογαριασμό με απόδειξη, αλλά με απλή ταχυδρομική αποστολή ή οποιοδήποτε άλλο μέσο καθοριζόμενο από αυτόν.

Σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να απευθύνεται στα αρμόδια γραφεία του Δήμου προκειμένου να του χορηγηθεί αντίγραφο αυτού. Σε κάθε περίπτωση η μη παραλαβή του λογαριασμού δεν απαλλάσσει τον υδρευόμενο από τις νόμιμες συνέπειες της μη εμπρόθεσμης εξόφλησής του. Η εξόφληση του λογαριασμού γίνεται μέχρι και την οριζόμενη ημερομηνία, που αναγράφεται στο αποστελλόμενο έντυπο του λογαριασμού, στα κατά τόπους εισπρακτικά σημεία του Δήμου.

Αν ο λογαριασμός, ανεξάρτητα από το ύψος και τη φύση της οφειλής, δεν εξοφληθεί μέχρι την οριζόμενη σε αυτόν ημερομηνία, επιβάλλεται ο νόμιμος τόκος με την συμπλήρωση δωδεκάμηνου ο Δήμος έχει δικαίωμα να εκδώσει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, εντολή διακοπής της υδροδότησης του ακινήτου ύστερα από απόφαση του υπεύθυνου Αντιδημάρχου, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν. Επίσης στο λογαριασμό θα χρεώνεται η δαπάνη για την διακοπή της υδροδότησης.

Αν ο υδρευόμενος παραβιάσει πραγματοποιηθείσα διακοπή υδροδότησης, ο

Δήμος έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τον υδρομετρητή της παροχής χωρίς άλλη ειδοποίηση και να χρεώσει τον υδρευόμενο, πέραν του προαναφερόμενου ποσού, με πρόσθετο ποσό με τριακόσια ( 300,00 € ) ευρώ και το οποίο συνεισπράττεται με το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών.

Σε κάθε περίπτωση η επανυδροδότηση του ακινήτου μετά την πραγματοποίηση της διακοπής και την αφαίρεση ή μη του υδρομετρητή, πραγματοποιείται μόνο μετά την εξόφληση του συνόλου των υφιστάμενων οφειλών των προαναφερθέντων ποσών και του τέλους επανασύνδεσης.

3.2.4α. Καθορισμός χρεώσεων εργασιών.

Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών, προμήθειας υλικών η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον υδρολήπτη, η αντίστοιχη χρέωση σε βάρος του καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθείται θα έχει ως εξής:

Η κάθε ώρα εργασίας για κάθε άτομο που απασχολήθηκε προτείνεται να υπολογίζεται με βάση το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας Δ.Ε. αναγόμενο σε ώρα εργασίας και η χρέωση των υλικών θα γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τιμολόγια προμήθειας των υλικών .Η κατάσταση θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο υδραυλικό και τον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας ύδρευσης και θα κατατίθεται στην υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να γίνει η χρέωση είτε σε ιδιαίτερο χρηματικό κατάλογο είτε σε χρέωση του επόμενου λογαριασμού . Σε κάθε περίπτωση ο υδρολήπτης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πλήρη ανάλυση της χρέωσης και την κατάθεση ένστασης ως προς το βεβαιωμένο ποσό στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου.

3.2.5. Έλεγχος καλής λειτουργίας υδρομετρητών.

Οι υδρομετρητές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η κατανάλωση, είναι κατασκευασμένοι όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.6., σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς, έχουν δοκιμαστεί για την ακρίβεια των ενδείξεων τους πριν εγκατασταθούν και αποτελούν το βασικό τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε.

Ο υδρευόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο της καλής λειτουργίας του υδρομετρητή του. Για την αδιάλειπτη υδροδότηση του ακινήτου, τοποθετείται νέος υδρομετρητής, ο οποίος παραμένει και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του προηγούμενου υδρομετρητή.

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η απόκλιση του υδρομετρητή βρίσκεται

εντός των ορίων ανεκτής απόκλισης 5% +-, τότε ο υδρευόμενος βαρύνεται με τη δαπάνη της δοκιμής που θα ορίζεται σε απόφαση Δ.Σ. περί τελών.

Οι χρεώσεις θα γίνονται , ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση στην οποία υπογράφουν ο Αντιδήμαρχος ,ο τεχνικός που διενήργησε τον έλεγχο και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας .

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.8., η δαπάνη αντικατάστασης του υδρομετρητή σε κάθε περίπτωση βαρύνει τον υδρευόμενο, εκτός εάν απαιτηθεί αντικατάσταση από υπαιτιότητα του Δήμου.

Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε

διαρροή από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2.5.1. του παρόντος ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να καταβάλει την αξία της κατανάλωσης, όπως καταγράφεται από τον υδρομετρητή.

Κατ΄ εξαίρεση και μόνο σε περιπτώσεις αφανών διαρροών, οφειλόμενων σε

βλάβες των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων και εφόσον αυτές πιστοποιηθούν από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, μπορεί ο Δήμος να προβαίνει σε μερική μείωση των λογαριασμών υδροληψίας σύμφωνα με την κατανάλωση του αντίστοιχου 3μήνου του προηγούμενου έτους.

3.2.6 Τεκμαρτή κατανάλωση.

Ως τεκμαρτή κατανάλωση ορίζεται η κατανάλωση του αντίστοιχου διμήνου ή

τριμήνου ή τετραμήνου ή εξαμήνου προηγούμενου έτους.

Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να χρεώνει τον υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενες καταναλώσεις, καταναλώσεις αντίστοιχου χρονικού διαστήματος, καταναλώσεις καταγραφόμενες από τον υδρομετρητή και άλλα στοιχεία που θα κρίνει προσφορότερα.

Επίσης αν κατά το διάστημα της λήψης των ενδείξεων διαπιστωθεί ότι το φρεάτιο είναι σκεπασμένο ή για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο φρεάτιο, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να χρεώνει τον υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση μέχρι να γίνει δυνατή η λήψη πραγματικής ένδειξης, οπότε θα γίνει αναμόρφωση του λογαριασμού με απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας , ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του καταμετρητή ή του αρμόδιου υδραυλικού.

Ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία που του ορίζεται, να

προβεί σε αποκάλυψη του υδρόμετρου, αλλιώς διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση με απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση στην οποία υπογράφουν ο τεχνικός που διενήργησε τον έλεγχο και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας .

Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί, από διαρροές, στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως έχει καταγραφεί.

3.2.7 Επιμερισμός της κατανάλωσης.

Στις περιπτώσεις συνύδρευσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.5.9., γίνεται

επιμερισμός της κατανάλωσης ως εξής:

α) Για την περίπτωση του άρθρου 2.5.9.α. η κατανάλωση επιμερίζεται στο σύνολο των υδροληπτών.

β) Για την περίπτωση του άρθρου 2.5.9.β. και εφόσον έχει εξαντληθεί ο αριθμός των σε απόσταση χορηγούμενων παροχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.3.1,δύναται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, να γίνει επιμερισμός της κατανάλωσης, σύμφωνα με τον αριθμό των υδρευόμενων από την συγκεκριμένη παροχή.

Εφόσον οι τοποθετημένες σε απόσταση παροχές, υδροδοτούν το σύνολο των ιδιοκτησιών του ακινήτου, τότε μπορεί να επιμερισθεί το άθροισμα των καταναλώσεων των υφισταμένων παροχών, βάσει του αριθμού των υδροληπτών.

Όλα τα ανωτέρω μπορούν να πραγματοποιηθούν εφόσον παρέχεται αυτή η

δυνατότητα μέσω μηχανογραφικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που διαθέτει η υπηρεσία. Σε διαφορετική περίπτωση με κοινή δήλωση όλων των συνυδρευομένων ορίζεται ο υπόχρεος πληρωμής λογαριασμού, ο οποίος με δήλωσή του αποδέχεται αυτό.

3.2.8 Περίοδοι χρέωσης κατανάλωσης

Οι περίοδοι χρέωσης των καταναλώσεων ορίζονται ανά έτος για όλη την εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας ,αρχής γενομένης από 1η Ιανουαρίου έκαστου έτους .

Η μέτρηση γίνετε στο τέλος κάθε έτους .

Ο Δήμος ως το τέλος του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα εκδίδει τον ετήσιο λογαριασμό, ο οποίος θα περιλαμβάνει το πάγιο τέλος του τρέχοντος έτους και την κατανάλωση του προηγούμενου έτους .

3.3. Βλάβες από τρίτους στο δίκτυο του Δήμου.

Κάθε βλάβη που προκαλείται στο δίκτυο ή τις εγκαταστάσεις του Δήμου από τρίτους, αποκαθίσταται από τον Δήμο και η δαπάνη της πλήρους αποκατάστασης καταλογίζεται στους υπαίτιους. Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνει τα έξοδα επισκευής της βλάβης και την αξία του απολεσθέντος νερού.

Άρθρο 4ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

4.1. Λαθραία υδροληψία, κλοπή νερού.

Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα υδρομετρητής ή από την οποία έχει αφαιρεθεί αυτός για οποιαδήποτε αιτία, με ενωτικό σωλήνα, είναι απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ποινικού Κώδικα.

Απόδειξη κλοπής αποτελεί η σύνδεση του εσωτερικού αγωγού υδροληψίας με ενωτικό σωλήνα.

Απόδειξη κλοπής νερού αποτελεί επίσης η σύνδεση πυροσβεστικής παροχής ή του εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου του ακινήτου, με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης αυτού, η χρήση πυροσβεστικής παροχής για οποιαδήποτε άλλο σκοπό πέραν αυτουργία τον οποίο χορηγήθηκε, η λήψη μη καταμετρούμενου νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και από παροχές ή κρουνούς δημοτικών, κοινοτικών ή δημοσίων χώρων πρασίνου.

Απόδειξη κλοπής νερού θεωρείται και η πρόκληση βλάβης στον υδρομετρητή από τον υδρευόμενο, τέτοιας που να καθίσταται αδύνατη η λήψη ενδείξεων. Στην περίπτωση αυτή ο υδρευόμενος χρεώνεται επιπλέον με απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση στην οποία υπογράφουν ο τεχνικός που διενήργησε τον έλεγχο και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας και με το (πενταπλάσιο) της δαπάνης κατανάλωσης αντίστοιχης περιόδου.

Γενικά απόδειξη κλοπής νερού αποτελεί κάθε επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της παραβίασης της σφραγίδας του υδρομετρητή ή της σφραγίδας πυροσβεστικής φωλιάς του εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου του ακινήτου, η οποία αποσκοπεί στην λήψη μη τιμολογούμενου νερού ή στην μείωση των ποσοτήτων αυτού.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διακόψει αμέσως την ύδρευση, χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη και τον χρεώνει με πρόστιμο ποσού 300,00 € που επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση στην οποία υπογράφουν ο τεχνικός που διενήργησε τον έλεγχο και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας.

Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της παροχής ή της αφαίρεσης του υδρομετρητή.

4.2 Παράνομη χορήγηση νερού.

Απαγορεύεται στους υδρευόμενους η δωρεάν ή επί πληρωμή χορήγηση νερού σε τρίτους. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται το νερό, για την διακοπή της χορήγησης ή εμπορίας.     Αν ο υδρευόμενος δεν συμμορφωθεί μέσα σε διάστημα (ενός μηνός) από την ειδοποίηση, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότηση του με απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση στην οποία υπογράφουν ο τεχνικός που διενήργησε τον έλεγχο και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Ύδρευσης, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη διακοπή αυτή, στον υδρευόμενο ή στους πελάτες του και θα επιβάλλεται πρόστιμο 1000 € σε αυτόν που έχει την νόμιμη παροχή .

4.2.1. Ιδιωτικά δίκτυα.

Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές που έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίστανται νόμιμα θα αποσκοπεί αποκλειστικά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους.

4.2.2.Αυθαίρετες συνδέσεις ύδρευσης

Απαγορεύονται αυθαίρετες συνδέσεις σε ακίνητα που δεν δικαιούνται παροχή ύδρευσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και σε αυτή την περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 1000 € και θα διακόπτεται άμεσα η παροχή. Στην περίπτωση που ενώ διακόπτεται η παροχή ο ιδιοκτήτης κάνει επανασύνδεση της παροχής στο δίκτυο, το πρόστιμο θα προσαυξάνεται κάθε φορά με το ποσό των 1000 €.

      

4.2.3. Απαγόρευση χρήσης νερού ύδρευσης για άρδευση.

Απαγορεύεται η χρήση νερού ύδρευσης για την άρδευση κήπων, καλλιεργειών, περιβολιών κ.λ.π. και σε αυτή την περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 200 € και θα διακόπτεται άμεσα η παροχή. Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται εκτός από την πληρωμή οποιασδήποτε ζημιάς που θα προκληθεί στο δίκτυο ύδρευσης στην ομαλή παροχή νερού προς τους υδρευόμενους και της επιβολής προστίμου και ποινική δίωξη σύμφωνα με την νομοθεσία .

4.3 Λοιπές απαγορεύσεις

4.3.1 Παραβάσεις – Διώξεις.

Απαγορεύεται κάθε επέμβαση στις εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δήμου καθώς και η παρακώλυση της πρόσβασης σε αυτές. Ο παραβάτης διώκεται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Αν προκληθεί βλάβη από την επέμβαση αυτή, ο δράστης διώκεται σύμφωνα με τα άρθρα 381 και 382 (παράγραφοι 1 και 2) του Ποινικού Κώδικα.

4.3.2 Γειτνίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης με αγωγούς μεταφοράς ρυπογόνων ουσιών.

Απαγορεύεται η γειτνίαση αγωγών ύδρευσης και εσωτερικών αγωγών υδροληψίας, με αποχετευτικούς αγωγούς μεταφοράς χημικών ουσιών. Επίσης

απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών ή αγωγών μεταφοράς χημικών ουσιών, πάνω από αγωγούς ύδρευσης. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος ζητά από τον έχοντα την κυριότητα των αγωγών, που βρίσκονται σε ακατάλληλη θέση σε σχέση με τους αγωγούς ύδρευσης, να τους μετατοπίσει μέσα σε ορισμένη προθεσμία, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την παροχή.

4.3.3 Γειτνίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης με δεξαμενές κ.τ.λ. ρυπογόνων ουσιών.

Απαγορεύεται η γειτνίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου και εσωτερικών αγωγών υδροληψίας, με σηπτικούς ή απορροφητικούς βόθρους ή δεξαμενές χημικών ουσιών. Επίσης απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Δήμος ζητά από τον κύριο των εγκαταστάσεων αυτών τη διακοπή της λειτουργίας τους και την αχρήστευσή τους, με φροντίδα και δαπάνη του, εντός ευλόγου προθεσμίας, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή.

Σε περίπτωση που ο κύριος των εγκαταστάσεων δεν τηρήσει τα αναφερόμενα στις παρ. 4.3.2 και 4.3.3. του παρόντος, ο Δήμος θα διακόπτει πρώτα την παροχή του νερού και στη συνέχεια τη σύνδεση του ακινήτου στο οποίο βρίσκονται αυτές με τον αγωγό αποχέτευσης, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου.

Οι ελάχιστες αποστάσεις των αγωγών ύδρευσης από τους αγωγούς και τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.3.2 και 4.3.3. ορίζονται από την σχετική νομοθεσία .

4.3.4 Επεμβάσεις σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου.

Απαγορεύεται η επέμβαση στις εγκαταστάσεις που ανήκουν στην κυριότητα

του Δήμου, εντός του φρεατίου της παροχής υδρομετρητών. Αν εξαιτίας της επέμβασης αυτής προκληθεί ζημιά στο φρεάτιο της παροχής και στις εγκαταστάσεις του επισκευάζεται αυτή από το Δήμο και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ιδιοκτήτη του υδρευόμενου ακινήτου.

4.3.5 Τροφοδοσία από διαφορετικές παροχές.

Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

Τέλος για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό αποφασίζει το Δ.Σ. του Δήμου.

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία της έγκρισής του και ισχύει μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή του. Ο κανονισμός αυτός να δημοσιευτεί κατά τον τρόπο που προβλέπουν τα άρθρα 79 παρ.4 και 284 του Κ.Δ.Κ. του Ν.3463/2006.

Άρθρο 5ο Γενικά

Αναπόσπαστο τμήμα του παρόντα Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης αποτελούν όλες οι μελλοντικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα και ρυθμίζουν περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό ή τροποποιούν άρθρα αυτού.

Οι υδρολήπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αυτές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους μπορεί να τους επιβληθούν διακοπές υδροδότησης ή πρόστιμα με νέες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή των αρμοδίων οργάνων της υπηρεσίας ύδρευσης ή κατ εξουσιοδότηση του Διευθυντή ή προϊσταμένου αυτής.

Ο Παρών κανονισμός επέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού και για τούτο ισχύει η υπογραφή του αιτούντα που τίθεται στην αίτηση υδροδότησης και στην Υ/Δ στο σώμα της οποίας γίνεται σαφή αναφορά ότι ο αιτών έλαβε γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ισχύοντα Κανονισμού Ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας .

Άρθρο 6ο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού ύδρευσης.

Το παράρτημα αυτό συμπεριλαμβάνει έντυπα τα οποία απαιτούνται για τη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και λοιπών περιπτώσεων.

(1) ΑΙΤΗΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, (2) ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ, (3) ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ,                       (4) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ, (5) ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ, (6) ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΕΡΟΥ

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 166/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13 Μαΐου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

193/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 10ης/23-05-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 193/2016

Περίληψη : Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Σικυωνίων .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 6902/19.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος   και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Μαγκαφώσης Αν.               Αντιπρόεδρος  
2. Μαυραγάνη Κυριακή       Γραμματέας 2. Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος  
3. Θελερίτης Γεώργιος                                         Μέλος 3. Γεώργας Χρήστος             »  
4. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                »         
5. Μπούρης Ευάγγελος     [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος   Ημ. Δ]        
6. Τσιάνος Ιωάννης                                                                         »        
7. Μυττάς Ιωάννης »        
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                           [ Προσήλθε στο 2ο   θέμα της   Η.Δ. ]        
9. Καρακούσης Ευάγγελος     »        
10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική                        »        
11. Χρυσικός   Παύλος              [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ου θέματος   Ημ. Δ]        
12. Αλεξόπουλος Βασ                          »        
13. Ζάρκος Δημήτριος   »        
14. Φιακάς Παναγιώτης   »        
15. Δομετίου Βασίλειος                                                       »        
16. Κελλάρη Ιωάννα     »        
17. Σπανός Κωνσταντίνος »        
18. Ραυτόπουλος Γεώργιος »        
19. Λαλιώτης Γεώργιος         [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος   Ημ. Δ]        
20. Σαρχάνης Κων/νος           [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2ου θέματος   Ημ. Δ]        
21. Σκαρμούτσος Νικ.     »        
22. Κελλάρης Βασίλειος         [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος   Ημ. Δ]        
23. Μπακόλιας Παν.               [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος   Ημ. Δ]        
24. Νανόπουλος Βασίλειος                                                                              »        
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ. Κ.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Ραυτόπουλος Ιωάννης (Πασίου) 1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Δ.Κ. Κιάτου)  
2. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχ.Σικυώνας – Βασιλικού) 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)  
3. Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου) 3. Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού)  
      4. Σπηλιώτης   Δημήτριος (Κλημεντίου)  
      5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)  
      6. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου)  
      7. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου)  
      8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου)  
      9. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου)  
      10 Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)  
      11 Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας)  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 1. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου)  
2. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας) 2. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης)  
3. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών) 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου)  
4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)  
5. Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού) 5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων)  
6. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς) 6. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)  
      7. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)  
      8. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης)  
      9. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας )  
      10 Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας)  
      11 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)  
      12 Μουλόπουλος Κων/νος (Ματίου)  
      13 Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού)  
      14 Παναγόπουλος Δημ. (Πανοράμτος)  
      15 Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού)  
      16 Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού)  
                   

ΘΕΜΑ 8ο

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Σικυωνίων , o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα του εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστικής δραστηριότητας, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του.

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι, για να είναι επιτρεπτή η κατά το άρθρο 202 παρ. 1 του νέου Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις διατάξεις αυτές φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, ενώσεις προσώπων, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο(άρθρα 61,78 και 83 του Αστικού Κώδικα), Προέχοντος πολιτιστικό χαρακτήρα πρέπει να έχουν και οι εκδηλώσεις του σωματείου, η δε πραγματοποίηση τους πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία του φακέλου.

Ως πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής καλλιέργειας των συμμετεχόντων σε αυτές (όπως οι διαλέξεις, η παρακολούθηση και συμμετοχή σε συζητήσεις με αντικείμενο τα γράμματα, την μουσική και γενικά τις τέχνες, η παρακολούθηση και συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις, οι επισκέψεις σε χώρους ιστορικούς ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.), καθώς και εκείνες που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθόσον τούτο αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου. Επιπλέον, το σωματείο πρέπει να έχει την έδρα του εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας του Δήμου που παρέχει την επιχορήγηση και, περαιτέρω, πρέπει να έχει εγγραφεί σχετική πίστωση η οποία να μην υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό των τακτικών εσόδων του, με εξαίρεση την περίπτωση που το ποσό της επιχορήγησης προέρχεται από έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

Τέλος, πριν από την έγκριση της επιχορήγησης από το δημοτικό συμβούλιο, πρέπει το επιχορηγούμενο νομικό πρόσωπο να έχει υποβάλλει προς αυτό αίτηση, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες κάθε φορά πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την επιχορήγηση και, συγχρόνως, να αναγράφεται ο προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών, ενώ δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. Η τήρηση της τελευταίας αυτής προϋπόθεσης επιβάλλεται από τις αρχές της ειδικότητας των πιστώσεων και την χρήση δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς στην περίπτωση του άρθρου 202 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο νομοθέτης επιτρέπει την κατά διακριτική ευχέρεια διάθεσης του δημόσιου χρήματος και, συνεπώς, το αρμόδιο για τον προληπτικό έλεγχο των σχετικών δαπανών όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να έχει υπόψη του τα σχετικά έγγραφα στοιχεία τα οποία θα του επιτρέψουν τον έλεγχο της υπέρβασης ή μη των ακραίων ορίων της εκ μέρους της διοίκησης ασκούμενης διακριτικής εξουσίας(βλ. Πράξη IVTμ. 45/1995 και VII Τμ. 364. 368/2006. 25/2007. 123/2008 κ.ά.).

Κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους εν εγράφη πίστωση στον Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» ποσού 20.000,00 € και μέχρι σήμερα δεν έχει διατεθεί κανένα ποσό για την παραπάνω αιτία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να επιχορηγηθούν οι παρακάτω Αθλητικοί Σύλλογοι με τα εξής ποσά:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ €
 1. 1.
ΓΠΣ.ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 3.500,00 €
 1. 2.
ΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΑΤΟΥ 3.500,00 €
 1. 3.
ΠΑΣ ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ 750,00 €
 1. 4.
Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ Η ΣΤΥΜΦΑΛΙΣ 750,00 €
 1. 5.
Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 1.200,00 €
 1. 6.
Α.Ο. ΝΕΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 1.400,00 €
 1. 7.
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΑΤΟΥ 1.600,00 €
 1. 8.
Α.Ο. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ 700,00 €
 1. 9.
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 1.600,00 €

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Ε π ι χ ο ρ η γ ε ί τους Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, με τα ποσά όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ €
  ΓΠΣ.ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 3.500,00 €
  ΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΑΤΟΥ 3.500,00 €
  ΠΑΣ ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ 750,00 €
  Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ Η ΣΤΥΜΦΑΛΙΣ 750,00 €
  Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 1.200,00 €
  Α.Ο. ΝΕΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 1.400,00 €
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΑΤΟΥ 1.600,00 €
  Α.Ο. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ 700,00 €
  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 1.600,00 €

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι & ψ η φ ί ζ ε ι τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού 15.000,00 € σε βάρος του                               Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου, για την επιχορήγηση των παραπάνω Συλλόγων, η οποία θα διατεθεί με χρηματικά εντάλματα του Δήμου, βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για το σκοπό που προορίζεται. (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης : 264/2016)

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 193/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24 Μαΐου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

192/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 10ης/23-05-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 192/2016

Περίληψη : Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Σικυωνίων .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 6902/19.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος   και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Μαγκαφώσης Αν.               Αντιπρόεδρος  
2. Μαυραγάνη Κυριακή       Γραμματέας 2. Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος  
3. Θελερίτης Γεώργιος                                         Μέλος 3. Γεώργας Χρήστος             »  
4. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                »         
5. Μπούρης Ευάγγελος     [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος   Ημ. Δ]        
6. Τσιάνος Ιωάννης                                                                       »        
7. Μυττάς Ιωάννης »        
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                           [ Προσήλθε στο 2ο   θέμα της   Η.Δ. ]        
9. Καρακούσης Ευάγγελος     »        
10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική                        »        
11. Χρυσικός   Παύλος              [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ου θέματος   Ημ. Δ]