327/2015 Απόφαση Δημάρχου

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 21618
Κιάτο 31-12-2015

Α Π O Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ. 327 / 2015

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας

Έχοντας υπόψη:

1.- Tην παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπου το συγκεκριμένο άρθρο, αναφέρει την συγκρότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο.

2.- Την αδυναμία συμμετοχής μου ως Πρόεδρος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, από την 1ην Ιανουαρίου 2016.

3.- Την ανάγκη ορισμού ενός Αντιδημάρχου για την εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής.

4.- Την υπ’ αριθ. 308/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την 1ην θητεία ήτοι: (Aπό 01-09-2014 έως 28-02-2017)

5.- Την υπ’ αριθ. 240/10-09-2014 απόφασή μας, με αριθ. πρωτ. 21166/10-09-2014 και (ΑΔΑ: ΩΨ09Ω1Θ-ΓΦΗ ) σε ορθή επανάληψη όπου έχουμε ορίσει τον κ. Καρακούση Ευάγγελο του Βλασίου, ως Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 έως 28-02-2017.

6.- Την υπ’ αριθ. 326/31-12-2015 απόφασή μας, με αριθ. πρωτ. 23088/31-12-2015 και (ΑΔΑ: ΩΨΚΣΩ1Θ-ΟΥΙ) περί τροποποιήσεως της υπ’ αριθ. 240/10-09-2014 απόφασή μας, με αριθ. πρωτ. 21166/10-09-2014 και (ΑΔΑ: ΩΨ09Ω1Θ-ΓΦΗ ).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων κ. Μυττά Ιωάννη από την 1ην Ιανουαρίου 2016 μέχρι την λήξη της θητείας του ως Αντιδήμαρχος ήτοι την 28ην Φεβρουαρίου 2017.-

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.- Ενδιαφερόμενο (ενταύθα)
2.- Οικονομική Υπηρεσία (Ενταύθα)
3.- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας
Αγίου Νικολάου 17
201-00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

326/2015 Απόφαση Δημάρχου

Αποφάσεις Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 326 (ΑΔΑ: ΩΨΚΣΩ1Θ-ΟΥΙ)

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α  7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.

2.    Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006.

3.    Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψη-φίστηκε με την 330/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρί-θηκε με την 8015/26-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2629/9-11-2011.

4.    Την  υπ’ αριθ. 240/2014(ΑΔΑ:ΩΨ09Ω1Θ-ΓΦΗ) προγενέστερη απόφαση Δημάρ-χου περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Ενότη-τας Στυμφαλίας.  

5.    Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δή-μου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αποφασίζουμε
1.    Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ: 240/2014(ΑΔΑ:ΩΨ09Ω1Θ-ΓΦΗ) απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  και συγκεκριμένα ως προς τον ορισμό Αντιδημάρχου και τη διάρκεια  θητείας.

2.    Ανακαλούμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καρακούση Ευάγγελο του Βλασίου από την θέση του Αντιδημάρχου  Δημοτικής Ενότητας  Στυμφαλίας και τον απαλλάσσουμε από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, πριν την λήξη της θητείας του, λόγω του χαμηλού βαθμού συνεννόησης και συνεργασίας του με το Δήμαρχο, ενώ με τη συμπεριφορά του δημιουργεί προβλήματα και δυσλειτουργίες στο Δήμο και στην αποτελεσματικότητα των επιλογών της Διοίκησης.

3.    Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  κ. Μπούρη Ευάγγελο του Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας  του  Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01/01/2016 έως και 28/02/2017 και ο οποίος αναλαμβάνει τις καθ’ ύλη και τις κατά τόπους αρμοδιότητες του ανακληθέντος με την παρούσα απόφα-σή μας  Αντιδημάρχου κ. Καρακούση  Ευάγγελου του Βλασίου, όπως αυτές έχουν καθορισθεί με την αριθ. 240/2014 (ΑΔΑ:ΩΨ09Ω1Θ-ΓΦΗ) απόφαση Δημάρχου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 240/2014 (ΑΔΑ:ΩΨ09Ω1Θ-ΓΦΗ)  από-φαση Δημάρχου.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Κιάτο 31 Δεκεμβρίου 2015
Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email