325/2015 Απόφαση Δημάρχου

Αποφάσεις Δημάρχου

                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                          ΑΔΑ: 6496Ω1Θ-Ε7Π

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 23077

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 325

 

ΟΔήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006.
 3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 330/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 8015/26-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2629/9-11-2011.
 4. Την υπ’ αριθ. 238/2014 (ΑΔΑ:ΒΘΒΓΩ1Θ-ΘΙΔ) προγενέστερη απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Σικυωνίων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 5. Την από 31/12/2015 αίτηση παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Χρυσικού Παύλου του Κωνσταντίνου από τη θέση του Αντιδημάρχου.
 6. Την από 31/12/2015 αίτηση παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Δομετίου Βασίλειου του Ιωάννη από τη θέση του Αντιδημάρχου.
 7. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αποφασίζουμε

 

 • Αποδεχόμαστε την από 31/12/2015 αίτηση παραίτησης του Δημοτικού Συμ­βού­­λου της πλειοψηφίας κ. Χρυσικού Παύλου του Κωνσταντίνου από τη θέση του Αντιδημάρχου και ως εκ τούτου ανακαλούμε αυτόν από τη θέση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του και τον απαλλάσσουμε από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του είχαν ανατεθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 238/2014 (ΑΔΑ:ΒΘΒΓΩ1Θ-ΘΙΔ) απόφαση Δημάρχου.
 • Αποδεχόμαστε την από 31/12/2015 αίτηση παραίτησης του Δημοτικού Συμ­βούλου της πλειοψηφίας κ. Δομετίου Βασίλειου του Ιωάννη από τη θέση του Αντιδημάρχου και ως εκ τούτου ανακαλούμε αυτόν από τη θέση του Αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του και τον απαλλάσσουμε από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του είχαν ανατεθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 238/2014 (ΑΔΑ:ΒΘΒΓΩ1Θ-ΘΙΔ) Απόφαση Δημάρχου.
 • Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 238/2014 (ΑΔΑ:ΒΘΒΓΩ1Θ-ΘΙΔ) απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, η οποία αναδιατυπώνεται όπως παρακάτω:
 1. I.Ορίζουμε τους κατωτέρωδημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Α­ντιδημάρχους του Δήμου Σικυωνίωνκαιτους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:

Α.Τον κ. Μυττά Ιωάννη του Παναγιώτη,Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων,στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία,μεθητεία από 1/9/2014έωςκαι 28/2/2017, υπεύθυνογιαθέματαΔιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, καιτου μεταβιβάζουμεόλες τις προβλεπόμενες από τηΝομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης το­­υ.

ΣτονοριζόμενοΑντιδήμαρχομεταβιβάζουμετηναρμοδιότητανα προΐσταται τωναντίστοιχωνυπηρεσιώνπουυφίστανταικαιλειτουργούν στηΔημοτικήΕνότητα Σικυωνίων.

Μεταβιβάζουμεεπίσηςκαιτηναρμοδιότηταναεκπροσωπείτο ΔήμοσταΔικαστήριασεόλεςτιςσχετικέςτωναρμοδιοτήτωντουυποθέσειςκαιναδίνειτους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Ειδικότερα τουμεταβιβάζουμετιςαρμοδιότητεςγια:

 1. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
 2. Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, πλην των Βεβαιωτικών Καταλόγων και των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος.
 3. Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού γραφείων που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
 4. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδι­ους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
 5. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο, και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Εξουσιοδοτούμε τον ορισθέντα Αντιδήμαρχο για την υπογραφή των πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, την υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, την υπογραφή των βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων & οικονομικά αδυνάτων πολιτών, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή πιστοποιητι­κού, ή άλλου εγγράφου, μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφούς των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται. ΣτηνπερίπτωσηαπουσίαςήκωλύματοςτουΑντιδημάρχουόλεςτις ανωτέρω αρμοδιότητεςτιςασκείοΑντιδήμαρχοςκ.Αλεξόπουλος Βασίλειος.

          Β. Τον κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο του Γερασίμου,Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων,στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεθητεία από 1/1/2016έωςκαι 28/2/2017, υπεύθυνογια τα θέματα Προγραμματισμού, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, καιτου μεταβιβάζουμεόλες τις προβλεπόμενες από τηΝομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.

ΣτονοριζόμενοΑντιδήμαρχομεταβιβάζουμετηναρμοδιότητανα προΐ­σταται τωναντίστοιχωνυπηρεσιώνπουυφίστανταικαιλειτουργούν στηΔημοτικήΕνότητα Σικυωνίων.

Μεταβιβάζουμεεπίσηςκαιτηναρμοδιότηταναεκπροσωπείτο ΔήμοσταΔικαστήριασεόλεςτιςσχετικέςτωναρμοδιοτήτωντουυποθέσειςκαιναδίνειτους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Ειδικότερα τουμεταβιβάζουμετιςαρμοδιότητεςγια:

 1. την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή διοικητικών ποινών, των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου και αφορούν το Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (αρθ. 58, παρ. 1ζ’ Ν. 3852/2010).
 3. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδι­ους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
 4. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

        Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο για την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή των βεβαιώσεων αγροτικής απασχόλησης των δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.

        Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πανάγου Αθανάσιος.

 

Γ.Τονκ.Πανάγου Αθανάσιο τουΠαναγιώτη,Αντιδήμαρχο τουΔήμου Σικυωνίων,στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,μεθητεία από 1/1/2016έωςκαι 28/2/2017, υπεύθυνογιαθέματαΠεριβάλλοντοςρασίνου,ΠολιτικήςΠροστασίας,ΚαθαριότηταςκαιΑνακύκλωσηςκαιΚινητούΜηχανολογικούΕξοπλισμούκαιτουμεταβιβάζουμεόλεςτιςπρο­βλεπόμενεςαπότηΝομοθεσίααρμοδιότητεςπουαφορούντουςτομείς ευθύνης του.

ΣτονανωτέρωΑντιδήμαρχομεταβιβάζουμετηναρμοδιότητανα προΐσταταιτωναντίστοιχωνυπηρεσιώνκαιναμεριμνάγιατηντήρηση των μέτρων καικανόνων ασφαλείαςκατάτηλειτουργίατους.

ΜεταβιβάζουμεεπίσηςσεαυτόνκαιτηναρμοδιότηταναεκπροσωπείτοΔήμοσταΔικαστήριασεόλεςτιςσχετικέςτωναρμοδιοτήτων τουυποθέσειςκαιναδίνειτουςόρκουςπουεπιβάλλονταιαπότοΝόμο.

Ειδικότερα τουμεταβιβάζουμε τιςαρμοδιότητεςγια:

 1. Το συντονισμό και τη λειτουργία του γραφείου κίνησης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων για την νόμιμη κίνηση των οχημάτων στους τομείς αρμοδιότητάς του.
 2. Τον έλεγχο της λειτουργίας των αποθηκών του Δήμου που περιέχουν εργαλεία – ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται στην καθαριότητα και το πράσινο.
 3. Την απομάκρυνση από δημοτικούς δρόμους και κοινόχρηστους χώρους του Κιάτου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, των εγκαταλελειμ­μένων οχημάτων.
 4. Την καλή λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού των Τοπικών Κοινοτήτων, σε συνεργασία με το Δήμαρχο.
 5. τον εντοπισμό και καταγραφή σε συνεργασία με τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
 6. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

        ΑναθέτουμεστονανωτέρωοριζόμενοΑντιδήμαρχοτηνεπικύρωσηαντιγράφων,φωτοαντιγράφων καιτηθεώρησηγνησίου υπογραφής.

        Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.

        ΣτηνπερίπτωσηαπουσίαςήκωλύματοςτουΑντιδημάρχουόλες τιςανωτέρωαρμοδιότητεςτιςασκείοΑντιδήμαρχοςκ.Μυττάς Ιωάννης.

 

 1. II.ΌτανοΔήμαρχοςαπουσιάζειήκωλύεται,τακαθήκοντάτου ορίζεταιναασκείοΑντιδήμαρχος κ.Μυττάς Ιωάννης καιόταναυτός απουσιάζειήκωλύεταιτακαθήκοντατου ΔημάρχουθαασκούνταιαπότονΑντιδήμαρχοκ.Αλεξόπουλο Βασίλειο.

Ηπαρούσαναδημοσιευθείσύμφωναμε το Νόμο καινααναρτηθείστηνιστοσελίδατου Δήμου.

 

Κιάτο 31 Δεκεμβρίου 2015

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

                                                                                       

 

 

Κοινοποίηση:

1. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι

2. Δ.Ε Φενεού

3. Δ.Ε Στυμφαλίας

4. Υπηρεσίες του Δήμου

5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email