7/2016 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   4 / 28 – 11 – 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7 / 2016

Περίληψη:«Περί κατασκευής W. C. εντός του Σχολείου στο Νηπιαγωγείο της Τοπικής

                     Κοινότητας Ψαρίου.»

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Νανόπουλου   Βασιλείου, ύστερα από την αριθμ. 10 / 23-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασίλειος           Νανόπουλος (Πρόεδρος)                        1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης   Μέλος                                      2.- Παλαιολόγος     Δούρος           Μέλος                               2.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος     «                                                                      

3.- Κων/νος           Κελλάρης          «                                       3.- Παναγιώτης     Κατσούλας              «

4.- Δήμητρα          Βυτινιώτη           «                                      4.- Αναστασία         Καλλιώρα             «

5.- Βασίλειος        Μπόκιας            «

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 2ο (ΕΚΤΟΣ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

   Ο Πρόεδρος κ. Νανόπουλος Βασίλειος εισηγούμενος εξέθεσε ότι έχουμε δύο (2) θέματα που πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης και πρέπει με απόφασή μας να αποφασίσουμε σχετικά.

Στη συνέχεια τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αποφάσισαν ομόφωνα την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι, στην Τοπική Κοινότητα Ψαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας, λειτουργεί Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο με μία (1) Νηπιαγωγό, όμως η λειτουργικότητα δεν είναι σε συνθήκες που να επιτρέπουν την σωστή φύλαξη των μικρών νηπίων, αφού δεν υπάρχει χώρος W. C. εντός του κτίσματος, αλλά υπάρχει αρκετά μέτρα πιο μακριά, με αποτέλεσμα όταν χρειάζεται ανάγκη να επισκεφθεί κάποιος μικρός μαθητής το W.C, θα πρέπει να το συνοδεύσει η Νηπιαγωγός έξω από την αίθουσα σε κρύο, πάγο, χιόνι βροχή κ.λ.π και το βασικότερο, να εγκαταλείψει τα υπόλοιπα παιδιά μόνο τους για αρκετή ώρα, με ότι μπορεί να συνεπάγεται, επίσης θα ήθελα να τονίσω το γεγονός πως στο εν λόγω Νηπιαγωγείο υπάρχει και ένα (1) παιδί (ΑΜΕΑ) που όπως καταλαβαίνετε θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση και φροντίδα.

   Για το λόγω   αυτό προτείνω,  όπως ο Δήμος Σικυωνίων προβεί άμεσα στην κατασκευή W.C. εντός ή της διπλανής αιθούσης του Νηπιαγωγείο της Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του κου προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

 

2.-Όπως ο Δήμος Σικυωνίων προβεί άμεσα στην κατασκευή W.C. εντός ή της διπλανής αιθούσης

     του Νηπιαγωγείο της Τ. Κ. Ψαρίου   για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

 

                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    7/ 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

     Ο   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                           1.- Π. Δούρος  

                                                                                                                            2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Δ. Βυτινιώτη

                                                                                                                                  4.- Κ. Κελλάρης

Νανόπουλος   Βασίλειος                                                                                        

                                                                                                                               

                                                                                                                                  

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   30-11-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                            ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

Print Friendly, PDF & Email

6/2016 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   4 / 28 – 11 – 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6 / 2016

Περίληψη:«Περί συζητήσεως για την απόκτηση του κτίσματος σε γειτνίαση με το 1ον

                     Δημοτικό Σχολείο Κιάτου.»

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Νανόπουλου   Βασιλείου, ύστερα από την αριθμ. 10 / 23-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασίλειος           Νανόπουλος (Πρόεδρος)                         1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης   Μέλος                                      2.- Παλαιολόγος     Δούρος           Μέλος                               2.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος     «                                                                      

3.- Κων/νος           Κελλάρης          «                                       3.- Παναγιώτης     Κατσούλας              «

4.- Δήμητρα          Βυτινιώτη           «                                      4.- Αναστασία        Καλλιώρα             «

5.- Βασίλειος        Μπόκιας            «

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 1ο (ΕΚΤΟΣ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

   Ο Πρόεδρος κ. Νανόπουλος Βασίλειος εισηγούμενος εξέθεσε ότι έχουμε δύο (2) θέματα που πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης και πρέπει με απόφασή μας να αποφασίσουμε σχετικά.

Στη συνέχεια τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αποφάσισαν ομόφωνα την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι, στο 1ον Δημοτικό Σχολείο Κιάτου, υπάρχει σε γειτνίασή του, ακίνητο  όπου έχει κτίσμα καθώς και γήπεδο, που είναι απαραίτητα για την επέκταση του προαύλιου χώρου του Σχολείου αφενός και εφ’ ετέρου το κτίσμα είναι επικίνδυνο προς κατάρρευση με ότι συνεπάγεται για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου.

   Για το λόγω   αυτό προτείνω όπως ο Δήμος Σικυωνίων προβεί άμεσα στην αγορά-απαλλοτρίωση του εν λόγω ακινήτου, προκειμένου να επεκταθεί ο προαύλιος χώρος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και να αποφύγουμε κίνδυνο κατάρρευσης του υπάρχοντος κτίσματος.

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του κου προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

 

2.-Όπως ο Δήμος Σικυωνίων προβεί άμεσα στην αγορά-απαλλοτρίωση του εν λόγω ακινήτου, προκειμένου να επεκταθεί ο προαύλιος χώρος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και να αποφύγουμε τυχόν  κίνδυνο κατάρρευσης του υπάρχοντος κτίσματος που υπάρχει στο χώρο   αυτό.

 

                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    6/ 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

     Ο   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                             1.- Π. Δούρος  

                                                                                                                            2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Δ. Βυτινιώτη

                                                                                                                                 4.- Κ. Κελλάρης

Νανόπουλος   Βασίλειος                                                                                        

                                                                                                                              

                                                                                                                                 

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   30-11-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                            ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

Print Friendly, PDF & Email

5/2016 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   4 / 28 – 11 – 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/ 2016

Περίληψη:«Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των Σχολείων Α/θμιας και

                     Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού  60.670,00 (Δ΄ Κατανομή)»

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Νανόπουλου   Βασιλείου, ύστερα από την αριθμ. 10 / 23-11-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασίλειος           Νανόπουλος (Πρόεδρος)                        1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης   Μέλος                                      2.- Παλαιολόγος     Δούρος           Μέλος                               2.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος     «                                                                    

3.- Κων/νος           Κελλάρης          «                                       3.- Παναγιώτης     Κατσούλας              «

4.- Δήμητρα          Βυτινιώτη           «                                     4.- Αναστασία         Καλλιώρα             «

5.- Βασίλειος        Μπόκιας            «

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 1ο

   Ο Πρόεδρος κ. Νανόπουλος Βασίλειος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.670,00 € (Δ΄ Κατανομή) έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

       Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 33528/31-10-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Διεύθυνση Οικον.            Και Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α. κατανεμήθηκε το ποσό των 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ΄ Κατανομή).

       Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (60.670,00) και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.- Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του κου προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2016 ως (Δ΄ Κατανομή)

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.-  Κατανέμει το ποσό των εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (60.670,00) το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2016,   (4η Κατανομή) στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

        

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.335,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.335,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 60.670,00

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

     Ο   Πρόεδρος                                                                                                     Τα Μέλη

                                                                                                                            1.- Π. Δούρος  

                                                                                                                            2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Δ. Βυτινιώτη

                                                                                                                                4.- Κ. Κελλάρης

Νανόπουλος   Βασίλειος                                                                                        

                                                                                                                              

                                                                                                                                  

                                                  

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   30-11-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                            ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

Print Friendly, PDF & Email

4/2016 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   3 / 01 – 09 – 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4/ 2016

Περίληψη:«Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των Σχολείων Α/θμιας και

                     Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού  60.670,00 (Γ΄ Κατανομή)»

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1ην Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Νανόπουλου   Βασιλείου, ύστερα από την αριθμ. 8/23-08-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 6 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασίλειος           Νανόπουλος (Πρόεδρος)                        1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης   Μέλος                                      2.- Παλαιολόγος   Δούρος           Μέλος                          2.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος     «                                                                    

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                                3.- Δήμητρα       Βυτινιώτη           «

4.- Παναγιώτης    Κατσούλας        «                                    

5.- Βασίλειος           Μπόκιας              «

6.- Αναστασία       Καλλιώρα           «

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 1ο

   Ο Πρόεδρος κ. Νανόπουλος Βασίλειος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.670,00 € (Γ΄ Κατανομή) έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

       Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 26044/12-08-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Διεύθυνση Οικον.            Και Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α. κατανεμήθηκε το ποσό των 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

(Γ΄ Κατανομή).

       Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (60.670,00) και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.- Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του κου προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2016 ως (Γ΄ Κατανομή)

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.-  Κατανέμει το ποσό των εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (60.670,00) το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2016,   (3η Κατανομή) στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

        

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.335,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.335,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 60.670,00

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

     Ο   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                           1.- Α. Καλλιώρα        

                                                                                                                            2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                4.- Κ. Κελλάρης

Νανόπουλος   Βασίλειος                                                                                         5.- Π. Δούρος  

                                                                                                                               

                                                                                                                                  

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   02-09-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                            ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

Print Friendly, PDF & Email

3/2016 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   2 / 09 – 05 – 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3/ 2016

Περίληψη:«Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των Σχολείων Α/θμιας και

                     Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού  60.670,00 (B΄ Κατανομή)»

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9ην Mαϊου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μαυραγάνη Κυριακής, ύστερα από την αριθμ. 6/05-05-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 7 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κυριακή            Μαυραγάνη   (Πρόεδρος)                         1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης   Μέλος                                      2.- Δήμητρα       Βυτινιώτη        Μέλος                           2.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος     «                                                                      

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                                 

4.- Παναγιώτης    Κατσούλας        «                                    

5.- Βασίλειος          Μπόκιας              «

6.- Αναστασία       Καλλιώρα           «

7.- Παλαιολόγος   Δούρος               «

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Τρίγκα Ευαγγελία, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 1ο

   Η Πρόεδρος κ. Μαυραγάνη Κυριακή εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.670,00 € (Β΄ Κατανομή) έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

       Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13311/19-04-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Διεύθυνση Οικον.            Και Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α. κατανεμήθηκε το ποσό των 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

(Β΄ Κατανομή).

       Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (60.670,00) και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

   Ακολούθως η Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.- Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2016 ως (Β΄ Κατανομή)

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.-  Κατανέμει το ποσό των εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (60.670,00) το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2016,   (2η Κατανομή) στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

        

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.335,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.335,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 60.670,00

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                           1.- Δ. Βυτινιώτη  

                                                                                                                            2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                 4.- Κ. Κελλάρης

Μαυραγάνη   Κυριακή                                                                                              5.- Δ. Παλαιολόγος  

                                                                                                                             6.- Α. Καλλιώρα        

                                                                                                                                  

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   10-05-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                            ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email

2/2016 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   1 / 29 – 02 – 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 / 2016

Περίληψη:«Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, στο Σύλλογγο Γονέων και

                     Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, για την πραγματοποίηση

                     Αποκριάτικης εκδήλωσης »

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Φεβρουαρίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μαυραγάνη Κυριακής, ύστερα από την αριθμ. 4/23-02-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κυριακή            Μαυραγάνη   (Πρόεδρος)                        1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης   Μέλος                                      2.- Δήμητρα       Βυτινιώτη        Μέλος                           2.-Αναστασία       Καλλιώρα           «                                                                    

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                                 3.-Παλαιολόγος   Δούρος             «                                                                       

4.- Παναγιώτης    Κατσούλας        «                                    4.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος     «                                                  

5.- Βασίλειος          Μπόκιας              «

                                                                                

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 1ο (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

   Η Πρόεδρος κ. Μαυραγάνη Κυριακή πρότεινε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού προέκυψε μετά την πρόσκληση της Δημοτικής Επιτροπής παιδείας και έχει καταληκτική ημερομηνία.

   Ακολούθως τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ο μ ό φ ω ν α αποδέχθηκαν την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής:

«Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, στο Σύλλογγο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, για την πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης»

   Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 11/2016 απόφασή της που έχει ως εξής:

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Από το πρακτικό της 4/24-02-2016 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 11/2016

Περίληψη «Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23 Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:84/23-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

              

        

               ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                              ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   1. Χρήστος Γεώργας
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                     2. Αγγελική Κοκκωνίτη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                      3. Ελένη Τσαμαντά
 4. Πανάγου Αθανάσιος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Γεώργιος Κουκουμέλης
 8. Τσιόγκα Αθανασία

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης», πρότεινε να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:2331/23-02-2016 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου με το οποίο αιτούνται την παραχώρηση του χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την αποκριάτικη εκδήλωση την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:30μ.μ

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.

  

 1. Το αριθ. πρωτ: 2331/23-2-2016 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
 2. Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την Αποκριάτικη εκδήλωση την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016και ώρα:15:30μ.μ.
 3. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου οφείλει να:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Αποκριάτικης εκδήλωσης.

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2016 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

                                                                       1.Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

                                                                        3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

                                                                         4. Ντρίμερης Δημήτριος

                                                                         5. Κουκουμέλης Γεώργιος

                                                                        6. Πανάγου Αθανάσιος

                                                                         7.Τσιόγκα Αθανασία

                   Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23-02-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε την υπ΄ αριθ. 11/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Σύλλογο Γονέων και    

     Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την Αποκριάτικη

     εκδήλωση την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016   και ώρα:15:30 μ.μ.

2.- Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου οφείλει να:

 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Αποκριάτικης εκδήλωσης.

         Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                            1.- Δ. Βυτινιώτη  

                                                                                                                             2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                4.- Κ. Κελλάρης

Μαυραγάνη   Κυριακή                                                                                              

                                                                                                                                

                                                                                                                                  

                                                 

         Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   29-02-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                            ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email

1/2016 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   1 / 29 – 02 – 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 / 2016

Περίληψη:«Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των Σχολείων Α/θμιας και

                     Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού  60.670,00 (Α΄ Κατανομή)»

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Φεβρουαρίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μαυραγάνη Κυριακής, ύστερα από την αριθμ. 4/23-02-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κυριακή            Μαυραγάνη   (Πρόεδρος)                       1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης   Μέλος                                      2.- Δήμητρα       Βυτινιώτη        Μέλος                           2.-Αναστασία       Καλλιώρα           «                                                                     

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                                 3.-Παλαιολόγος   Δούρος             «                                                                        

4.- Παναγιώτης    Κατσούλας       «                                    4.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος     «                                                  

5.- Βασίλειος          Μπόκιας              «

                                                                                

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 1ο

   Η Πρόεδρος κ. Μαυραγάνη Κυριακή εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.670,00 € (Α΄ Κατανομή) έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

       Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1914/22-01-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Διεύθυνση Οικον.            Και Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α. κατανεμήθηκε το ποσό των 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

(Α΄ Κατανομή).

       Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (60.670,00) και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

   Ακολούθως η Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.- Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2016 ως (Α΄ Κατανομή)

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.-  Κατανέμει το ποσό των εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (60.670,00) το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2016,   (1η Κατανομή) στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

        

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.335,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.335,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 60.670,00

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                           1.- Δ. Βυτινιώτη  

                                                                                                                            2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                 4.- Κ. Κελλάρης

Μαυραγάνη   Κυριακή                                                                                              

                                                                                                                              

                                                                                                                                  

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   29-02-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                            ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email

15/2015 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   7 / 07 – 12 – 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/ 2015

Περίληψη:«Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολείων Α/θμιας και

                     Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού  60.670,00 (Δ΄ Κατανομή)»

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μαυραγάνη Κυριακής, ύστερα από την αριθμ. 33/01-12-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα -7- μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κυριακή            Μαυραγάνη   (Πρόεδρος)                        1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης   Μέλος                                      2.- Δήμητρα       Βυτινιώτη        Μέλος                           2.-Παναγιώτης    Κατσούλας   Μέλος                                                                     

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                                                                                 

4.- Παλαιολόγος   Δούρος                 «                                                                                        

5.- Βασίλειος          Μπόκιας              «

6.- Αναστασία       Καλλιώρα             «

                                                                                

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 1ο

   Η Πρόεδρος κ. Μαυραγάνη εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.670,00 € (Δ΄ Κατανομή) έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

       Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 41080/23-11-2015 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Διεύθυνση Οικον.            Και Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α. κατανεμήθηκε το ποσό των 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

(Δ΄ Κατανομή).

       Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (60.670,00) και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

   Ακολούθως η Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.- Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2015 ως (Δ΄ Κατανομή)

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.-  Κατανέμει το ποσό των εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (60.670,00) το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2015,   (4η Κατανομή) στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

        

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.335,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.335,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 60.670,00

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/ 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Η   Πρόεδρος                                                                                                     Τα Μέλη

                                                                                                                            1.- Π. Δούρος                                                                                          

                                                                                                                            2.- Δ. Βυτινιώτη                      

                                                                                                                                 3.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                4.- Κ. Κελλάρης

Μαυραγάνη   Κυριακή                                                                                               5.- Α. Καλλιώρα

                                                        6.- Ι. Σωτηρόπουλος

                                                                                                                              

                                                                                                                                  

                                                  

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   08-12-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                                    ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email