9/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   4 / 7- 8 – 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9 / 2018

Περίληψη:«Ερώτηση για την κτιριακή υποδομή Γυμνασίου – Λ. Τ. Καλλιάνων

                     Σχετικό ερώτημα από την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Αυγούστου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 14/3-8-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική             Μπουζιάνη – Τσαντίλα   (Πρόεδρος) 1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης         Μέλος                                      2.- Παλαιολόγος   Δούρος           Μέλος                      2.- Αναστασία       Καλλιώρα             Μέλος                

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                         3.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος   Μέλος                                                                                         

4.- Βασίλειος        Μπόκιας          «                           4.- Δήμητρα       Βυτινιώτη              «                                                       

5.- Παναγιώτης    Κατσούλας       «

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα    3ο

   Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα Βασιλική εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ερώτηση για την κτιριακή υποδομή Γυμνασίου – Λ. Τ. Καλλιάνων, σχετικό ερώτημα από την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας κ. Φειδάς Ιωάννης, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 5474/3-8-2018 σχετικό έγγραφό του, όπου μας αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 68779/Δ2/2-5-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1636/τ.Β΄/10-05-2018) με θέμα «Ανάκληση εφαρμογής Απόφασης Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συμμόρφωση προς την με αρ. 3424/2017 ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ» παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν η υπάρχουσα κτιριακή δομή του σχολείου μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από την επαναλειτουργία των Β’ και Γ΄ λυκειακών τάξεων αυτών από το σχολικό έτος 2018-2019.

     Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε το σχετικό έγγραφο του Δ/ντή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, αφού πρώτα γνωμοδοτήσει η Δ/ντρια του Γυμνασίου Καλλιάνων, κ. Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη για την υπάρχουσα κτιριακή δομή του Σχολείου, αν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από την επαναλειτουργία των Β΄ και Γ΄ λυκειακών τάξεων από το σχολικό έτος 2018-2019

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                           1.- Δ. Παλαιολόγος

                                                                                                                            2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                                                  4.- Π. Κατσούλας  

Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                                                            

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                 

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8-8-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                     

                                                                            ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email