8/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   4 / 7- 8 – 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 / 2018

Περίληψη:«Περί παραχωρήσεως ή μη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, στο Ν.Π.Δ.Δ. (Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων (ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2018).»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Αυγούστου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 14/3-8-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική             Μπουζιάνη – Τσαντίλα   (Πρόεδρος) 1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης         Μέλος                                      2.- Παλαιολόγος     Δούρος           Μέλος                         2.- Αναστασία       Καλλιώρα              Μέλος                

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                                3.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος      Μέλος                                                                                         

4.- Βασίλειος        Μπόκιας           «                                  4.- Δήμητρα          Βυτινιώτη                Μέλος                                                   

5.- Παναγιώτης     Κατσούλας       «

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα    2ο

   Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα Βασιλική εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως ή μη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, στο Ν.Π.Δ.Δ. (Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων (ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2018)» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

H Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 26/2018 απόφασή της, η οποία έχει ως εξής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9/22-6- 2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 26 /2018

Θέμα: «Παραχώρηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ» 2018.

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 22 Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δικυανίων ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 189/22-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7- δηλαδή:              

                                 ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   1. Κουκουμέλης Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                     2. Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                       3. Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος                                                        4. Ντρίμερης Δημήτριος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Βυτινιώτης Αλέξιος
 7. Γεώργας Χρήστος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Παραχώρηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ» 2018 έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ: 386/11-6-2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» όπου αναφέρει ότι στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ» 2018 ζητούν την παραχώρηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και συγκεκριμένα:

 • Του προαύλιου χώρου
 • 2 αίθουσες προκάτ
 • Τουαλέτες (εξωτερικές)
 • 1 αίθουσα εντός σχολείου

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Την αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως ισχύει.
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Το αριθ. πρωτ: 386/11-6-2016 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Εγκρίνει την παραχώρηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και συγκεκριμένα α) του προαυλίου χώρου β) 2 αιθουσών προκάτ γ) Τουαλετών (εξωτερικές) δ) 1 αίθουσας εντός του σχολείου στο Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ» 2018 προκειμένου να διεξαχθούν οι εκδηλώσεις κατά την περίοδο από 16/6/2018 έως 01/9/2018
 2. Το Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» οφείλει να:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου το παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2018και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος                                                                 Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Γεώργας Χρήστος
 2. Πανάγου Αθανάσιος
 3. Βυτινιώτης Αλέξιος
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

                                                            

     Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε την υπ’ αριθ. 26/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει την παραχώρηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και συγκεκριμένα α) του προαυλίου χώρου β) 2 αιθουσών προκάτ γ) Τουαλετών (εξωτερικές) δ) 1 αίθουσας εντός του σχολείου στο Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ» 2018 προκειμένου να διεξαχθούν οι εκδηλώσεις κατά την περίοδο από 16/6/2018 έως 01/9/2018

2.- Το Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» οφείλει να:

 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου το παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

 

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

    

Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                           1.- Δ. Παλαιολόγος

                                                                                                                           2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                                                4.- Π. Κατσούλας  

Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                                                            

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8-8-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                   

                                                                            ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email