8/2017 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   4 / 31 – 05 – 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 / 2017

Περίληψη:«Αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τη μείωση μαθητικού

                     δυναμικού.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31ην Μαίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 8079/24-05-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 6 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική             Μπουζιάνη – Τσαντήλα   (Πρόεδρος)   1.- Παλαιολόγος Δούρος              Μέλος

2.-Δήμητρα             Βυτινιώτη        Μέλος                       2.-Ιωάννης         Σωτηρόπουλος Μέλος                

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                              3.-Παναγιώτης   Κατσούλας        Μέλος                                                                                            

4.-Αναστασία         Καλλιώρα           «                                                                                           

5.- Βασίλειος         Μπόκιας              «

6.- Γεώργιος           Κουκουμέλης       «

                                                                                

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 1ο

   Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντήλα Βασιλική εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τη μείωση μαθητικού δυναμικού» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Λόγω της ραγδαίας μείωσης του μαθητικού δυναμικού, που προκύπτει τα τελευταία χρόνια σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, εξαιτίας του δημογραφικού προβλήματος, οδηγεί στην μείωση των αιθουσών διδασκαλίας που έχει ως συνέπεια και την μείωση των εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα στο 1ο Νηπιαγωγείο Κιάτου, έχουν εγγραφεί  επτά (7) μαθητές για να φοιτήσουν για το νέο Σχολικό έτος 2017-2018, έτσι ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει το εν λόγω Νηπιαγωγείο και να χαθούν θέσεις εργασίας από εκπαιδευτικούς και   στο 7ο Νηπιαγωγείου Κιάτου, έχουν γραφεί είκοσι δύο (22) μαθητές για να φοιτήσουν για το νέο Σχολικό έτος 2017-2018, συνεπώς στο εν λόγω Νηπιαγωγείο περισσεύουν επτά (7) μαθητές, αφού για να λειτουργήσει αυτοτελώς ένα Νηπιαγωγείο χρειάζεται δέκα τέσσερις (14) μαθητές και προτείνω την μεταφορά επτά (7) μαθητών από το 7ο Νηπιαγωγείο Κιάτου στο 1ο Νηπιαγωγείου Κιάτου για το Σχολικό έτος 2017-2018, προκειμένου να λειτουργήσει και να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας από εκπαιδευτικούς.

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα στοιχεία των μαθητών των εν λόγω Νηπιαγωγείου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Να μεταφερθεί ικανός αριθμός μαθητών ήτοι,  επτά (7) από το 7ο Νηπιαγωγείο Κιάτου   στο 1ο Νηπιαγωγείου Κιάτου για το Σχολικό έτος 2017-2018, προκειμένου να λειτουργήσει και να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας από εκπαιδευτικούς.

 

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    8 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Η   Πρόεδρος                                                                                                     Τα Μέλη

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                  

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   31-05-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                           ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΗΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email