7/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   4 / 7- 8 – 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7 / 2018

Περίληψη:«Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

                     Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Αυγούστου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 14/3-8-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική             Μπουζιάνη – Τσαντίλα   (Πρόεδρος) 1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης         Μέλος                                      2.- Παλαιολόγος     Δούρος           Μέλος                      2.- Αναστασία         Καλλιώρα             Μέλος                

3.- Κων/νος          Κελλάρης         «                         3.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος   Μέλος                                                                                         

4.- Βασίλειος         Μπόκιας           «                           4.- Δήμητρα         Βυτινιώτη               «                                                       

5.- Παναγιώτης     Κατσούλας       «

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα    1ο

   Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα Βασιλική εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

H Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 19/2018 απόφασή της, η οποία έχει ως εξής

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7/15-5-2018 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης 19/2018

Περίληψη «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 15 Μαΐου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. πρωτ:142/11-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 7- ήτοι:

              

                  ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                    ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   1. Κουκουμέλης Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                     2. Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                      3. Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος                                                         4. Βυτινιώτης Αλέξιος
 5. Χρήστος Γεώργας
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Ντρίμερης Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Στην παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται, ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Στην παρ.13 της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τον απολογισμό πρέπει να συνοδεύουν τα εξής:

1). Τα στελέχη των διπλότυπων εισπράξεως, για τα έσοδα που εισπράττονται υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

2). Όλα τα κατά νόμο δικαιολογητικά πληρωμών (τιμολόγια, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραδόσεως – παραλαβής κ.λ.π)

3).Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων υπέρ των τρίτων που γίνονται κατά την διενέργεια των πληρωμών των διαφόρων δαπανών κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και τα οποία επισυνάπτονται στα αντίστοιχα δικαιολογητικά

4).Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Ταμιευτηρίου ή Υποκαταστήματος αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας, θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

5). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για τα μετρητά που υπάρχουν στα χέρια του υπολόγου Ταμία της Σχολικής Επιτροπής κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

6). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της διαχείρισης κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους.

7) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως διαδικασίας απολογισμού.

8) Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την υπ’ αριθμ. 14999/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι σχολικές Επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.2539/97 για την υποβολή απολογισμού.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα παραπάνω προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των εσόδων και εξόδων αυτής για το οικονομικό έτος 2016 και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2016 ως εξής :
   

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους

Γενικά Έσοδα

Έξοδα

Υπόλοιπο

                  70.957,29 €

              140.720,88 €

                   9.248,53 €

              171.553,52 €

                 49.373,18 €

Από τα 49.373,18€  (υπόλοιπο) τα 30.133,59€ είναι κατατεθειμένα στο υπ’ αριθμ. 0026.0324.01.0200657651 Βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας EUROBANK.

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

     3. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

                     Η Απόφαση 19/2018 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος                                                                 Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Γεώργας Χρήστος
 2. Πανάγου Αθανάσιος
 3. Ντρίμερης Δημήτριος
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

     Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε την υπ’ αριθ. 19/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2016 ως εξής :
   

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους

Γενικά Έσοδα

Έξοδα

Υπόλοιπο

                  70.957.29

              140.720,88 €

                     9.248,53 €

              171.553,52 €

                   49.373,18

Από τα 49.373,18 €  (υπόλοιπο) τα 30.133,59€ είναι κατατεθειμένα στο υπ’ αριθμ. 0026.0324.01.0200657651 Βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας EUROBANK.

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

     3. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

         Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                             1.- Δ. Παλαιολόγος

                                                                                                                            2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                                                 4.- Π. Κατσούλας  

Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                                                            

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                         

                                                                   Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8-8-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                   ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email