7/2017 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   3 / 12 – 05 – 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7 / 2017

1ο Θέμα Εκτός ημερήσιας διάταξης

Περίληψη: «Συμπλήρωση εκατό (100) χρόνων λειτουργίας του Γυμνασίου Κιάτου»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12ην Μαίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 7/08-05-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 6 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική             Μπουζιάνη – Τσαντήλα   (Πρόεδρος)    1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης     Μέλος                                      2.- Δήμητρα       Βυτινιώτη        Μέλος                        2.-Ιωάννης         Σωτηρόπουλος Μέλος                

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                               3.- Αναστασία       Καλλιώρα           Μέλος                                                                                            

4.- Παλαιολόγος   Δούρος             «                                                                                        

5.- Βασίλειος          Μπόκιας              «

6.- Χριστίνα           Τρουμπέτα             « (Ανα/κό του κ. Παναγιώτη Κατσούλα)

                                                                                

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 1ο (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντήλα Βασιλική εισηγούμενη εξέθεσε ότι,  έχουμε ένα (1) θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης και πρέπει με απόφασή μας να αποφασίσουμε σχετικά.

Στη συνέχεια τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αποφάσισαν ομόφωνα την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

   Ακολούθως η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντήλα Βασιλική εισηγούμενη το 1ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης,  με τίτλο «Συμπλήρωση εκατό (100) χρόνων λειτουργίας του Γυμνασίου Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Το Γυμνάσιο Κιάτου ιδρύθηκε και λειτουργεί     με   (ΦΕΚ 246 τ. Α΄/2-11-1917) όπου μεταγενέστερα μετονομάσθηκε σε 1ο Γυμνάσιο Κιάτου με (ΦΕΚ 740 τ. Β/08-12-1981) αφού προγενέστερα είχε ιδρυθεί το 2ον Γυμνάσιο Κιάτου   με (ΦΕΚ 224τ./24-08-1981) και το Εσπερινό Γυμνάσιο Κιάτου με (ΦΕΚ 736 τ. Β΄/17-7-1998. Ακολούθως ιδρύθηκαν το Λύκειο Κιάτου με (ΦΕΚ ίδρυσης 1158τ.Β’/20-09-1976 και μετονομάσθηκε σε 1ο Λύκειο Κιάτου με (ΦΕΚ 192 τ. Β΄/08-03-1999) και 2ο Λύκειο Κιάτου με (ΦΕΚ 192 τ. Β΄/ 08-03-1999) .

   Από την συμπλήρωση λειτουργίας των εκατό (100) χρόνων του εν λόγω Γυμνασίου, θα θέλαμε να προτείνουμε όπως ο Δήμος Σικυωνίων προγραμματίσει εκδήλωση εορτασμού, περί της ανελλιπούς λειτουργίας του Γυμνασίου Κιάτου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του έτους 2017,

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά ΦΕΚ της ίδρυσης των εν λόγω σχολείων

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.-  Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης .

Β.-  Γνωμοδοτεί – προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο όπως   προγραμματίσει εκδήλωση εορτασμού για τα εκατό (100) χρόνια ανελλιπούς λειτουργίας του Γυμνασίου Κιάτου (Μικτό) τους μήνες Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του έτους 2017.

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    7 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Η   Πρόεδρος                                                                                                     Τα Μέλη

                                                                                                                            1.- Δ. Βυτινιώτη  

                                                                                                                           2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Χ. Τρουμπέτα

                                                                                                                                 4.- Κ. Κελλάρης

Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                                                          5.- Δ. Παλαιολόγος

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                  

                                                  

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   15-05-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                            ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΗΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email