5/2017 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   4 / 10 – 04 – 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5 / 2017

Περίληψη:«Έγκριση   ή μη της υπ’ αριθ. 12/2017 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής

                       Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, περί παραχωρήσεως αιθουσών του 1ου

                      Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν.

                       Κορινθίας.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Aπριλίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 08:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 5/06-04-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 6 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική             Μπουζιάνη – Τσαντήλα   (Πρόεδρος)    1.- Δήμητρα       Βυτινιώτη          Μέλος                                     

2.- Παλαιολόγος   Δούρος         Μέλος                         2.-Ιωάννης         Σωτηρόπουλος Μέλος                

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                              3 .-Παναγιώτης   Κατσούλας       Μέλος                                                                                         

4.-Γεώργιος           Κουκουμέλης       «                                                                                   

5.- Βασίλειος         Μπόκιας             «

6.- Αναστασία        Καλλιώρα           «  

   Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα    2ο

   Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντήλα Βασιλική, εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση   ή μη της υπ’ αριθ. 12/2017 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, περί παραχωρήσεως αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Κορινθίας» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

H Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 12/2017 απόφασή της, με το υπ’ αριθ. 108/30-03-2017 σχετικό έγγραφό της, με θέμα παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων γλωσσών Νομού Κορινθίας για διεξαγωγή εξετάσεων», το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 από 7:00 π.μ. έως 20:00μ.μ και την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 από 07:00π.μ έως 17:00μ.μ.

.

                  Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά .

               Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε:

  1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
  2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
  3. Το αριθ.πρωτ;Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
  4. Το αριθ. πρωτ:70/20-03-2017 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και
  5. Την υπ’ αριθ. 12/2017 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

  1. Εγκρίνει την παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων γλωσσών Νομού Κορινθίας για τη διεξαγωγή εξετάσεων το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 και ώρα 7:00π.μ έως 20:00μ.μ. και την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 και 7:00π.μ. έως 17:00μ.μ. , με την προϋπόθεση να πληρώσουν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου εξήντα (60,00) ευρώ ανά αίθουσα διδασκαλίας που θα κάνουν χρήση και για τις δύο (2) μέρες μαζί.
  2. Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων γλωσσών Ν. Κορινθίας   οφείλει να:
  • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
  • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
  • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων.

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  5 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                            

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                  

                                                                     Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   10-04-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                                ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΗΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email