4/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   2 / 11 – 04 – 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 / 2018

Περίληψη:«Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για φιλοξενία του 26ου Συστήματος

                   Προσκόπων Αθηνών.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Απριλίου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 7/11-4-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 6 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική         Μπουζιάνη – Τσαντίλα (Πρόεδρος)      1 .- Δήμητρα           Βυτινιώτη         Μέλος                        

2.- Παλαιολόγος   Δούρος                          Μέλος           2.- Αναστασία       Καλλιώρα            Μέλος                

3.- Κων/νος          Κελλάρης                          «              3.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος   Μέλος                                                                                         

4.- Παναγιώτης     Κατσούλας                     «                                                                                 

5.- Βασίλειος       Μπόκιας                         «

6.- Γεώργιος         Κουκουμέλης                    «

  

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 3ο

 

   Η Πρόεδρος κ. Βασιλική Μπουζιάνη- Τσαντίλα εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για φιλοξενία του 26ου Συστήματος Προσκόπων Αθηνών» πρότεινε να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

H Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 14/2018 απόφασή της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα  και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα.

      

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Το αριθμ. πρωτ: 1/04-04-2018 έγγραφο του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας με θέμα «Παραχώρηση αιθουσών για φιλοξενία του 26ου Συστήματος Προσκόπων Αθηνών».
 5. Το αριθμ. πρωτ: Φ.6/97/10-4-2018 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με θέμα «Παραχώρηση αιθουσών για φιλοξενία» όπου αναφέρει ότι συμφωνεί με την παραχώρηση των δύο (2) λυομένων αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο 26ου Σύστημα Προσκόπων Αθηνών προκειμένου να φιλοξενηθεί Αγέλη (παιδιά ηλικίας 7-11 ετών) κατά το χρονικό διάστημα από 13-4-2018 έως 15-4-2018.

                                

                                               Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
 2. Εγκρίνει την παραχώρηση των δύο (2) λυομένων αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο 26ου Σύστημα Προσκόπων Αθηνών προκειμένου να φιλοξενηθεί Αγέλη (παιδιά ηλικίας 7-11 ετών) κατά το χρονικό διάστημα από 13-4-2018 έως 15-4-2018.

   Το 26ου Σύστημα Προσκόπων Αθηνών οφείλει να:

 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος τα
 • ου χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου το παραπάνω Σύστημα Προσκόπων κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                           1.- Δ. Παλαιολόγος

                                                                                                                            2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                 4.- Κ. Κελλάρης

Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                                                           5.- Γ. Κουκουμέλης    

                                                                                                                                 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 11-04-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                               ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email