4/2017 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   4 / 10 – 04 – 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 / 2017

Περίληψη:«Έκφραση γνώμης περί της νέας χωροταξικής κατανομής μαθητών Πρωτοβάθμιας

                       Εκπαίδευσης Κορινθίας και ειδικότερα για το Δήμο Σικυωνίων»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Aπριλίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 08:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 5/06-04-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 6 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική             Μπουζιάνη – Τσαντήλα   (Πρόεδρος)    1.- Δήμητρα       Βυτινιώτη          Μέλος                                      

2.- Παλαιολόγος   Δούρος         Μέλος                         2.-Ιωάννης         Σωτηρόπουλος Μέλος                

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                              3 .-Παναγιώτης   Κατσούλας       Μέλος                                                                                         

4.-Γεώργιος           Κουκουμέλης       «                                                                                  

5.- Βασίλειος         Μπόκιας            «

6.- Αναστασία        Καλλιώρα           «  

   Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 1ο

   Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντήλα Βασιλική, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έκφραση γνώμης περί της νέας χωροταξικής κατανομής μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και ειδικότερα για το Δήμο Σικυωνίων» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. Φ.2/1662/23-03-2017 σχετικό έγγραφό της, όπου κατανέμει χωροταξικά τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και προσδιορίζει τις Περιφέρειες των Σχολείων στα οποία εγγράφονται και θα φοιτούν οι μαθητές που κατοικούν σε αυτές, προκειμένου να μεταφέρονται με δημόσια δαπάνη.

       Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ….» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/1985) καθώς και τις παρούσες ανάγκες μεταφοράς μαθητών με σκοπό τη μείωση του κόστους αυτής και την καλύτερη εκτέλεση του έργου από τον ανάδοχο του έργου.

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Εγκρίνει την υπ’ αριθ. Φ.2/1662/23-03-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων ως έχει υπογραφή από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Κορινθίας κ. Αλέξανδρο Αντωνίου.

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                           

                                                                                                                                 6.- Δ. Παλαιολόγος

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   10-04-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                           ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΗΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email