3/2017 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   1 / 20 – 03 – 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 / 2017

Περίληψη:«Περί συζητήσεως της αιτήσεως   του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων   του 7ου Δημοτικού Σχολείου

                         Κιάτου, περί επέκταση των ορίων του..»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Μαρτίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 1/16-03-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 8 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική             Μπουζιάνη – Τσαντήλα   (Πρόεδρος)      1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης   Μέλος                                      2.- Δήμητρα       Βυτινιώτη        Μέλος                          

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                                                                                                      

4.- Παναγιώτης    Κατσούλας        «                                                                                   

5.- Βασίλειος          Μπόκιας              «

6.- Αναστασία       Καλλιώρα             «  

7.- Παλαιολόγος   Δούρος             «

8.- Κυριακή           Νανοπούλου     « (Αναπληρωματικό μέλος του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη,

                                                             ήρθε στο 2ο θέμα)

                                                                                

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 3ο

   Η Πρόεδρος κ. Βασιλική Μπουζιάνη- Τσαντήλα εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, περί επέκταση των ορίων του.» εξέθεσε ότι προκειμένου να αποφασίσουμε για το εν λόγω θέμα και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Κορινθίας, μας ενημέρωσε ότι θα υπάρξει σχετική απόφαση από την εν λόγω Δ/νση για το θέμα αυτό και κατά συνέπεια προτείνω την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να έχουμε και την γνώμη της Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Κορινθίας.

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να έχουμε και την σχετική απόφαση από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Κορινθίας.

           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η   Πρόεδρος                                                                                                             Τα Μέλη

                                                                                                                           1.- Δ. Βυτινιώτη  

                                                                                                                            2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                  4.- Κ. Κελλάρης

Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                                                           5.- Α. Καλλιώρα    

                                                                                                                                  6.- Δ. Παλαιολόγος

                                                                                                                                  7.- Κ. Νανοπούλου                                                                        

                                                                                                                                  

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   21-03-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                            ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΗΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email