11/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   5 / 27- 8 – 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11 / 2018

Περίληψη:«Ερώτηση για την κτιριακή υποδομή Γυμνασίου – Λ. Τ. Καλλιάνων

                     Σχετικό ερώτημα από την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Αυγούστου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 17/23-8-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική         Μπουζιάνη – Τσαντίλα   (Πρόεδρος)    1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης         Μέλος                                      2.- Δήμητρα         Βυτινιώτη                        Μέλος             2.- Αναστασία       Καλλιώρα            Μέλος                

3.- Κων/νος           Κελλάρης                         «                3.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος      Μέλος                                                                                         

4.- Βασίλειος         Μπόκιας                           «                  4.- Παλαιολόγος   Δούρος                Μέλος                                                       

5.- Παναγιώτης     Κατσούλας                       «

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα    1ο (Ημερήσιας διάταξης)

   Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα Βασιλική εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ερώτηση για την κτιριακή υποδομή Γυμνασίου – Λ. Τ. Καλλιάνων, σχετικό ερώτημα από την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας κ. Φειδάς Ιωάννης, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 5474/3-8-2018 σχετικό έγγραφό του, όπου μας αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 68779/Δ2/2-5-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1636/τ.Β΄/10-05-2018) με θέμα «Ανάκληση εφαρμογής Απόφασης Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συμμόρφωση προς την με αρ. 3424/2017 ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ» παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν η υπάρχουσα κτιριακή δομή του σχολείου μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από την επαναλειτουργία των Β’ και Γ΄ λυκειακών τάξεων αυτών από το σχολικό έτος 2018-2019.

Ακολούθως η πρόεδρος ανέφερε ότι, με την υπ’ αριθ. 9/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αποφασίσαμε την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, αφού πρώτα γνωμοδοτήσει η Δ/ντρια του Γυμνασίου Καλλιάνων, κ. Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη για την υπάρχουσα κτιριακή δομή του Σχολείου, αν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από την επαναλειτουργία των Β΄ και Γ΄ λυκειακών τάξεων από το σχολικό έτος 2018-2019.

Στη συνέχεια η Διευθύντρια του Γυμνασίου Καλλιάνων κ. Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 98/21-8-2018 σχετικό έγγραφό της όπου αναφέρει ότι «….αυτή την εποχή κατασκευάζονται και έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι βάσεις τοποθέτησης δύο (2) αιθουσών και σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων της περιφέρειας, οι αίθουσες θα έχουν τοποθετηθεί και θα είναι έτοιμες προς χρήση με την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019. Επομένως με την τοποθέτηση αυτών των δύο αιθουσών μπορούν να λειτουργήσουν άνετα όλες οι Λυκειακές τάξεις. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που η ολοκλήρωση της τοποθέτησης των αιθουσών καθυστερήσει για κάποιο λόγο και μετά την έναρξη   των μαθημάτων 11ην  Σεπτεμβρίου, τότε υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν οι μαθητές προσωρινά σε άλλες τάξεις. Βέβαια καλό είναι να έχει ολοκληρωθεί το έργο μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και αυτό νομίζω είναι εφικτό διότι μέχρι τότε υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος και το έργο ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα…»

Στη συνέχεια η Διευθύντρια του Γυμνασίου Καλλιάνων κ. Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 99/21-8-2018 σχετικό έγγραφό της για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών όπου αναφέρει ότι.

«… 1.- Η ολοκλήρωση της τοποθέτησης των δύο (2) προκάτ αιθουσών θα λύσει ουσιαστικά το πρόβλημα της οριοθέτησης των δύο σχολικών μονάδων διαφορετικής βαθμίδας που συστεγάζονται στον ίδιο χώρο, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα η μία από την άλλη χωρίς να εμποδίζει η μία τη λειτουργία της άλλης.

2.- Πρέπει να καταστεί σαφές ότι αυτή τη στιγμή η κτιριακή υποδομή του σχολικού συγκροτήματος Καλλιάνων επαρκή για τη λειτουργία και των δύο σχολικών μονάδων συμπεριλαμβανομένων και των Β και Γ τάξεων λυκείου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση διδακτικών αιθουσών που μέχρι σήμερα είχαν βοηθητικό ρόλο στη λειτουργία του σχολείου (αίθουσα καλλιτεχνικών, αίθουσα ξένων γλωσσών, αίθουσα διαλλείματος κ.α.)

3.- Τέλος αυτοί οι βοηθητικοί χώροι στο σχολικό συγκρότημα Καλλιάνων χρησιμεύουν στη κάλυψη ποικίλων αναγκών των μαθητών κάποιες από τις οποίες προκύπτουν λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Γι αυτό και η τοποθέτηση των προκάτ αιθουσών θα εξασφαλίσει μόνιμα τη λύση όλων των στεγαστικών θεμάτων που υπάρχουν σε αυτό το σχολικό συγκρότημα .»

     Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε το σχετικό έγγραφο του Δ/ντή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας καθώς και τα υπ’ αριθ. 98/21-8-2018 και 99/21-8-2018 σχετικά έγγραφα της Διευθύντριας του Γυμνασίου Καλλιάνων.

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Γνωμοδοτεί – συναινεί θετικά ότι η υπάρχουσα κτιριακή δομή του Σχολείου (Γυμνάσιο Καλλιάνων) μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από την επαναλειτουργία των Β’ και Γ’ λυκειακών τάξεων Καλλιάνων από το σχολικό έτος 2018-2019, με βάση τα υπ’ αριθ. 98/21-8-2018 και 99/21-8-2018 σχετικά έγγραφα της Διευθύντριας του Γυμνασίου Καλλιάνων κ. Αναγνωστοπούλου Αικατερίνης.

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Η   Πρόεδρος                                                                                                     Τα Μέλη

                                                                                                                            1.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                             2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                                                4.- Δ. Βυτινιώτη  

Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                                                            

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27-8-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                            ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email