10/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   5 / 27- 8 – 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10 / 2018

Περίληψη:«3ην Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και

                     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 67.020,00 »

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Αυγούστου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 17/23-8-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική         Μπουζιάνη – Τσαντίλα   (Πρόεδρος)    1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης         Μέλος                                      2.- Δήμητρα         Βυτινιώτη                        Μέλος             2.- Αναστασία       Καλλιώρα            Μέλος                

3.- Κων/νος          Κελλάρης                         «                3.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος      Μέλος                                                                                         

4.- Βασίλειος         Μπόκιας                           «                  4.- Παλαιολόγος   Δούρος                Μέλος                                                       

5.- Παναγιώτης     Κατσούλας                       «

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα    1ο (εκτός   Ημερήσιας διάταξης)

Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα   Βασιλική εξέθεσε ότι έχουμε ένα (1) θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης και πρέπει με απόφασή μας να αποφασίσουμε σχετικά.

Στη συνέχεια τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αποφάσισαν ομόφωνα την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

   Στη συνέχεια η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα Βασιλική εισηγούμενη το 1ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 67.020,00 € (Γ΄ Κατανομή)   έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

        Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 43897/24-08-2018 με ΑΔΑ: 78ΙΡ465ΧΘ7-2Δ7 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Δ/νση Οικον. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α., κατανεμήθηκε το ποσό των 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Γ΄ Κατανομή).

       Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των   εξήντα επτά χιλιάδων είκοσι ευρώ (67.020,00) και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

   Ακολούθως η Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.- Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2018 ως (Γ΄ Κατανομή)

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

Α.-   Κατανέμει το ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων είκοσι ευρώ (67.020,00) το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2018,   (3η Κατανομή) στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

        

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/ βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 33.510,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/ βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 33.510,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 67.020,00

               Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Η   Πρόεδρος                                                                                                     Τα Μέλη

                                                                                                                            1.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                           2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                                                  4.- Δ. Βυτινιώτη  

Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                                                            

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27-8-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                            ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email