57/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15 / 07-12-2016 Tακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   57 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο   «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (30.335,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Δ΄ κατανομή)

                     λειτουργικών δαπανών έτους 2016,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών

                     Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 181/05-12-2016   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Β. Kελλάρης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Ο. Πανδής                     «                                                3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                            

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                          ΘΕΜΑ 1ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (30.335,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Δ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ. 496 /2016 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των   (30.335,00) €, (Δ΄ Κατανομή) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2016 ως (Δ΄ Κατανομή).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Κρίνει τη συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα

Β.- Αποδέχεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ   (30.335,00) € το οποίο προέρχεται

     από κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 (Δ’ Κατανομή) και  

Γ.- Κατανέμει το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ   (30.335,00) € μόνο στο Ταμείο της

     Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:  

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ
1 ΤΑΜΕΙΟ   ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 30.335,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν                                    30.335,00

      

   Και Δ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των   τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ  (30.335,00) €.

                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης        Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                Οδυσσέας

                                                                                                         4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                                   

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-12-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email

55/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14 / 29-11-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   55 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο «Έγκριση αιτήματος και απ΄ ευθείας ανάθεση εργασίας (Συντήρηση Πυροσβεστήρων της

                     Σχολικής Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των σχολείων.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30  μ. μ. συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   171/25-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη – 5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                        ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Ν. Σκαρμούτσος       Μέλος

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                            2.- Γ.   Κουκουμέλης           «

3.- Ο.   Πανδής                     «                                                   3.- Β.  Kελλάρης                 «  

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος       «                                                  4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α.   Βυτινιώτης               «    

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                          ΘΕΜΑ    1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση αιτήματος και απ΄ ευθείας ανάθεση εργασίας (Συντήρηση Πυροσβεστήρων της Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των σχολείων)» εξέθεσε ότι:

Κατά την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου 2016-2017 καθίσταται ανάγκη σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, να γίνει   συντήρηση – αναγόμωση Πυροσβεστήρων, για λόγους ασφάλειας των μαθητών σε περίπτωση κινδύνου από φωτιά, στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
2 2ο Γυμνάσιο Κιάτου& Εσπερινό
3 Γυμνάσιο Κρυονερίου
4 Γυμνάσιο – Καλλιάνων
5 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
6 2ο Γενικό Λύκειο – 1ο ΕΠΑ. Λ – Ε. Κ.     Κιάτου
7 Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις – Γκούρας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε ότι υποβάλαμε αρχικό αίτημα στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με το αριθ. πρωτ. 172/25-11-2016 έγγραφό μας, όπου πήρε (ΑΔΑΜ: 15REQ005469457).

Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 173/25-11-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εργασία (Αναγόμωση Πυροσβεστήρων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), με ( ΑΔΑ : 7ΔΚΝΟΚ3Ξ-ΝΧΥ), υποβλήθηκαν

στην Σχολική Επιτροπή οι ακόλουθε προσφορές ως εξής:

1.- H από 01-11-2016 προσφορά από τον κ. Σπηλιώτη Κων/νο Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Πανεπιστημίου Πατρών για την αναγόμωση των εν λόγω πυροσβεστήρων στην τιμή των τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (3.128,50)€,  και

2.- Η από 25-10-2016 προσφορά από το Πυροσβεστικό Κέντρο Ελευσίνας «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ», στην τιμή μονάδος που είναι πολύ μεγαλύτερη από την τιμή του κ. Σπηλιώτη.

   Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως πρέπει να προβούμε στην ανάθεση της εν λόγω εργασίας με την χαμηλότερη τιμή, για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, γι’ αυτό και προτείνω την ανάθεση της εργασίας   στον   κ.   ΚΩΝ/ΝΟ     Δ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ Μηχανολόγο – Μηχανικό διπλωματούχο Παν/μίου Πατρών με Α.Μ.   Τ. Ε.Ε. 83352 και με Α.Φ.Μ. 065680024 Δ.Ο.Υ. ΚOΡΙΝΘΟΥ Ταχυδρομική Δ/νση οδός ΦΙΛΛΥΡΑ αριθμός 11 στο ΚΙΑΤΟ Τ. Κ. 202-00 .

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

   Το Διοικητικό Συμβούλιο

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 5. Την ανάγκη του N. Π. Δ. Δ. για την παροχή υπηρεσιών .
 6. Την από 01-11-2016 προσφορά του κ. Σπηλιώτη Κων/νου
 7. Το αρχικό αίτημα με (ΑΔΑΜ: 15REQ
 8. Την υπ’ αριθ. 173/25-11-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
 9. Το Ν. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.– Εγκρίνει το αρχικό αίτημα για Αναγόμωση Πυροσβεστήρων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των Σχολείων) για το Σχολικό έτος 2016-2017 όπου έχει αριθμό (ΑΔΑΜ: 15REQ005469457). στα παρακάτω Σχολικά Κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
2 2ο Γυμνάσιο Κιάτου& Εσπερινό
3 Γυμνάσιο Κρυονερίου
4 Γυμνάσιο – Καλλιάνων
5 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
6 1ο ΕΠΑ. Λ –   2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου και     Ε.Κ. Κιάτου.
7 Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις – Γκούρας

 

2.- Αναθέτει απευθείας την εργασία για την συντήρηση – αναγόμωση των πυροσβεστήρων σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, έναντι ποσού ( 3.128,53 ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%,   στον κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με Α.Μ.   Τ.Ε.Ε. 83352 και Α.Φ.Μ. 065680024, ΔΟΥ : ΚΟΡΙΝΘΟΥ Όπου διατηρεί κατάστημα στην οδό   ΦΙΛΛΥΡΑ αρ. 11- ΚΙΑΤΟ ΤΚ.202-00.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ – 783652 που έχει   εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως υπογράψει την σύμβαση με τον κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ.

4. Η πληρωμή του κ. Σπηλιώτη Κω/νου, θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

5.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής: 1), τον κ. Βυτινιώτη Αλέξιο, β) Ασβεστόπουλο Δημήτριο και γ) Λεονάρδου Αναστάσιο.

                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

.

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Ασβεστόπουλος  Δημήτριος

                                                                                                      3.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

                                                                                                        4.- Πανδής                 Οδυσσές                                                                                                                    

                                                                                                  

 

                                                                           Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 01-12-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

54/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13 / 27-10-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   54 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 5Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, & Πολιτισμού του

                   Δήμου Σικυωνίων, περί παραχωρήσεως αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2ν Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   158/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη – 6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Ν. Σκαρμούτσος       Μέλος

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                            2.- Γ.   Κουκουμέλης           «

3.- Β.  Kελλάρης                 «                                                   3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος       «                                                 

5.- Α.   Βυτινιώτης               «    

6.- Ο.   Πανδής                     «  

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                        ΘΕΜΑ    5ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, & Πολιτισμού του Δήμου Σικυωνίων, περί παραχωρήσεως αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Κιάτου» εξέθεσε ότι:

  

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας, υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το από Δ.Υ./ 17-10-2016 έγγραφό του, με το οποίο μας ζητεί, να εγκρίνουμε τη στέγαση της δομής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά, (Σχολικό έτος 2016-2017), στο χώρο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, δεδομένου ότι το σχολείο αυτό, βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και στεγάζεται ήδη εκεί το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας, σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν από εθελοντές καθηγητές, μέλη της Ομάδας Εθελοντών του Δήμου μας .

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι, με το υπ’ αριθ. 149/18-10-2016 σχετικό έγγραφό μας, υποβάλαμε το ανωτέρω σχετικό αίτημα στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά, στη συνέχεια η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου με το υπ’ αριθ. 709/18-10-2016 έγγραφό της, γνωμοδότησε θετικά με την διάθεση αιθουσών του σχολείου για την στέγαση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2016-2017.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω .

                                                  

                                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

   Εγκρίνει  την παραχώρηση της χρήσης αιθουσών του 1ου Γυμνάσιο Κιάτου, προκειμένου να λειτουργήσει η δομή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά (Σχολικό έτος 2016-2017) δεδομένου ότι βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και στεγάζεται ήδη εκεί το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας, σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

                     

                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

.

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Ασβεστόπουλος  Δημήτριος

                                                                                                        3.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

                                                                                                         4.- Κελλάρης               Βασίλειος                                                                                                                       

                                                                                                  5.- Πανδής                 Οδυσσές

 

                                                                           Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04-11-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

53/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13 / 27-10-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   53 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 4Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Παραρτήματος Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Ν. Κορινθίας

                   περί παραχωρήσεως δέκα (10) αιθουσών Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2ν Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   158/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη – 6 – δηλαδή:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Ν. Σκαρμούτσος       Μέλος

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                          2.- Γ.   Κουκουμέλης           «

3.- Β.  Kελλάρης                 «                                                   3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος       «                                                 

5.- Α.   Βυτινιώτης               «    

6.- Ο.   Πανδής                     «  

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                          ΘΕΜΑ    4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Παραρτήματος Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Ν. Κορινθίας περί παραχωρήσεως δέκα (10) αιθουσών Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.» εξέθεσε ότι:

Το Παράρτημα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Νομού Κορινθίας, με την από 10-10-2016 αίτησή του, μας ζητεί όπως παραχωρήσουμε δέκα (10) αίθουσες στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 από 08:30 π. μ. έως 12:30 μ. μ. για να τις χρησιμοποιήσουν για την διεξαγωγή του 77ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2016-2017».

   Και πρέπει με απόφασή μας να παραχωρήσουμε τις εν λόγω αίθουσες για την εύρυθμη λειτουργία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2016-2017».

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω   καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985 και τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

   Την παραχώρηση της χρήσης δέκα (10) αιθουσών διδασκαλίας στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Παράρτημα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Νομού Κορινθίας, για το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 από 08:30 π. μ. έως 12:30 μ. μ. για να τις χρησιμοποιήσουν για την διεξαγωγή του 77ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2016-2017».

   Με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου .          

                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

.

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Ασβεστόπουλος  Δημήτριος

                                                                                                      3.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

                                                                                                        4.- Κελλάρης               Βασίλειος                                                                                                                        

                                                                                                 5.- Πανδής                 Οδυσσές

 

                                                                           Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04-11-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

52/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13 / 27-10-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   52 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 3Ο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας (Χρωμάτων) για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας

                     Εκπαίδευσης»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2ν Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   158/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη – 6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                        ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Ν. Σκαρμούτσος       Μέλος

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                           2.- Γ.   Κουκουμέλης           «

3.- Β.  Kελλάρης                 «                                                   3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος       «                                                  

5.- Α.   Βυτινιώτης               «    

6.- Ο.   Πανδής                     «  

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    3ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας (Χρωμάτων) για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» εξέθεσε ότι:

  

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προμηθευτεί χρώματα για τις ανάγκες των Σχολείων της ευρύτερης περιοχής του νέου Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια χρωμάτων για την κάλυψη αναγκών όλων των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, λόγω φθορών που έχουν προκληθεί εξαιτίας των καιρικών φαινομένων της χειμερινής περιόδου.

   Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγήθηκε ότι, κατόπιν αιτήματος των Σχολείων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ζητήθηκε όπως τους εγκρίνουμε το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 € ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24% για την προμήθεια αγορά χρωμάτων. στον κ. Γεώργιο Χασούρο, που διατηρεί κατάστημα με έδρα το Κιάτο, οδός Εθν. Αντιστάσεως αριθ.   20

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη προμήθειας χρωμάτων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την διενέργεια της   προμήθειας χρωμάτων στον κ. Γεώργιο Χασούρο που διατηρεί κατάστημα με έδρα το

       Κιάτο, οδός Εθν. Αντιστάσεως αριθ. 20.

2. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη ως εξής:

α. Τακτικό Μέλος τον κ.   Ασβεστόπουλο   Δημήτριο,   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Κελλάρη Γεώργιο

       β. Τακτικό Μέλος την κ.   Λεονάρδου Αναστάσιο   και   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Πανδή Οδυσσέα

       γ. Τακτικό Μέλος τον κ.   Βυτινιώτη Αλέξιο ,                   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο.

   3. Αναθέτει απευθείας την προμήθεια χρωμάτων στον Γεώργιο Χασούρο, που διατηρεί κατάστημα με έδρα το  

       Κιάτο, οδός Εθν. Αντιστάσεως 20 έναντι ποσού τετρακοσίων (400,00 € ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

   4.Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω προμήθειας.

   5.Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

       Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.

       Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια.

   6. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με

       την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

 

.

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Ασβεστόπουλος  Δημήτριος

                                                                                                      3.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

                                                                                                         4.- Κελλάρης              Βασίλειος                                                                                                                        

                                                                                                  5.- Πανδής                 Οδυσσές

 

                                                                            Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04-11-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

51/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13 / 27-10-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   51 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 2Ο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ( Ειδών   γυμναστικής για την Σχολική

                     Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2ν Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   158/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη – 6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                        ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Ν. Σκαρμούτσος       Μέλος

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                           2.- Γ.   Κουκουμέλης           «

3.- Β.  Kελλάρης                 «                                                   3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος       «                                                  

5.- Α.   Βυτινιώτης               «    

6.- Ο.   Πανδής                     «  

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας( Ειδών   γυμναστικής για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)» εξέθεσε ότι:

  

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προμηθευτεί είδη γυμναστικής για τις ανάγκες των Σχολείων της ευρύτερης περιοχής του νέου Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων, έκανε αρχικό αίτημα για την εν λόγω προμήθεια καθώς και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου μας υποβλήθηκε μία (1) προσφορά του κ. Νικολόπουλου Διονυσίου-Τρύφων με την επωνυμία (ΔΕΚΑΘΛΟ) με εμπόριο ένδυσης- υπόδησης & αθλητικών ειδών, όπου διατηρεί κατάστημα στο Κιάτο οδός Αράτου αριθ. 4, με Α. Φ. Μ. 110547643 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης και πρέπει με απόφασή μας, να προβούμε άμεσα στην ανάθεσή της εν λόγω προμήθειας στον κ. Νικολόπουλου Διονυσίου-Τρύφων με την επωνυμία (ΔΕΚΑΘΛΟ) , με βάση την από 21-10-2016 προσφορά του.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι   για την προμήθεια (Ειδών   γυμναστικής για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) υποβάλαμε αρχικό αίτημα στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με το υπ’ αριθ. 154/21-10-2016 έγγραφό μας που πήρε (ΑΔΑΜ: 16REQ005294320     2016-10-25).

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη προμήθειας Ειδών   γυμναστικής για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- Την ανάγκη του N. Π. Δ. Δ. για την εν λόγω προμήθεια .

8.- Το αρχικό αίτημα με (ΑΔΑΜ: 16REQ005294320     2016-10-25).

9.- ToN. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει το αρχικό αίτημα για την προμήθεια (Ειδών   γυμναστικής για την Σχολική Επιτροπή

     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχει αριθμό (ΑΔΑΜ: 16REQ005294320     2016-10-25).

2.- Αναθέτει απευθείας την προμήθεια (Ειδών   γυμναστικής για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας

     Εκπαίδευσης) έναντι ποσού (2.077,40 ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%,   στον   κ. Νικολόπουλο Διονυσίο-

     Τρύφων με την επωνυμία (ΔΕΚΑΘΛΟ),   με εμπόριο ένδυσης- υπόδησης & αθλητικών ειδών, όπου διατηρεί

     κατάστημα στο Κιάτο οδός Αράτου αριθ. 4, με Α. Φ. Μ. 110547643,     Δ.Ο.Υ. Κορίνθου,   με βάση την από 21-10-

     2016 προσφορά του.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής    

     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ – 783652 που έχει   εκδοθεί

     από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως υπογράψει την σύμβαση με τον κ. Νικολόπουλο Διονυσίο-Τρύφων με

     την επωνυμία (ΔΕΚΑΘΛΟ).

4.- Η πληρωμή του κ. Νικολόπουλο Διονυσίο-Τρύφων με την επωνυμία (ΔΕΚΑΘΛΟ),   θα γίνεται απευθείας από τον κ.

   Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών

   εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

5.Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή προμήθειας (Ειδών   γυμναστικής για την Σχολική Επιτροπή

     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής: α) Ασβεστόπουλο Δημήτριο

     β) Κελλάρη   Βασίλειο   και   γ) Βυτινιώτη   Αλέξιο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Ασβεστόπουλος  Δημήτριος

                                                                                                      3.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

                                                                                                         4.- Κελλάρης               Βασίλειος                                                                                                                       

                                                                                                  5.- Πανδής                 Οδυσσές

 

                                                                           Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04-11-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

50/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13 / 27-10-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   50 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας (Δέκα -10- ταμπλό Μπασκέτας για τη

                   Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   158/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη – 6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                        ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Ν. Σκαρμούτσος       Μέλος

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                            2.- Γ.   Κουκουμέλης           «

3.- Β.  Kελλάρης                 «                                                   3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος       «                                                  

5.- Α.   Βυτινιώτης               «    

6.- Ο.   Πανδής                     «  

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    1ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας(Δέκα -10- ταμπλό Μπασκέτας για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)» εξέθεσε ότι:

  

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προμηθευτεί δέκα (10) Ταμπλό για τις Μπασκέτες των Σχολείων της   ευρύτερης περιοχής του νέου Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων της   Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω φθορών των υφιστάμενων, έκανε αρχικό αίτημα για την εν λόγω προμήθεια καθώς και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου μας υποβλήθηκε μία (1) προσφορά του κ. SPORTSSOLUTIONS, Κολυμπάδης Γεώργιος του Εμμανουήλ, με χονδρικό εμπόριο Ειδών και Εξοπλισμού Γυμναστικής και Αθλητισμού, όπου διατηρεί κατάστημα στην Λυκόβρυση επί της οδού   Αγ. Βαρβάρας αριθ. 42 Τ.Κ. 141-23 Αθήνα, με Α. Φ. Μ. 115971209 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου , όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης και πρέπει με απόφασή μας, να προβούμε άμεσα στην ανάθεσή της εν λόγω προμήθειας στον κ. , Κολυμπάδη Γεώργιο του Εμμανουήλ με την επωνυμία (SPORTSSOLUTIONS) , με βάση την υπ’ αριθ. 2627/07-10-2016 προσφορά του.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι   για την προμήθεια (Δέκα -10- Ταμπλό για τις Μπασκέτες, για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) υποβάλαμε αρχικό αίτημα στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με το υπ’ αριθ. 144/21-10-2016 έγγραφό μας που πήρε (ΑΔΑΜ: 16REQ005294103     2016-10-25).

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη προμήθειας για δέκα -10- ταμπλό στις Μπασκέτες για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας

     Εκπαίδευσης.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- Την ανάγκη του N. Π. Δ. Δ. για την εν λόγω προμήθεια .

8.- Το αρχικό αίτημα με (ΑΔΑΜ: 16REQ005294103     2016-10-25).

9.- ToN. 4412/2016

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Εγκρίνει το αρχικό αίτημα για την προμήθεια (Δέκα -10- Ταμπλό για Μπασκέτες της Σχολικής Επιτροπής    

     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχει αριθμό (ΑΔΑΜ: 16REQ005294103     2016-10-25).

2.- Αναθέτει απευθείας την προμήθεια ( Δέκα -10- Ταμπλό για Μπασκέτες για την Σχολική Επιτροπή

   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) έναντι ποσού (1.860,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%,   στον   κ.

     Κολυμπάδη   Γεώργιο του Εμμανουήλ,   με την επωνυμία (SPORTSSOLUTIONS),   με χονδρικό εμπόριο Ειδών και    

     Εξοπλισμού Γυμναστικής και Αθλητισμού, όπου διατηρεί κατάστημα στην οδό   Αγ. Βαρβάρας αριθ. 42 στη

     ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Αττικής, Τ.Κ. 141-23 Αθήνα, με Α. Φ. Μ. 115971209 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής    

     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ – 783652 που έχει   εκδοθεί

     από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως υπογράψει την σύμβαση με τον κ. Κολυμπάδη Γεώργιο με

     την επωνυμία (SPORTSSOLUTIONS).

4.- Η πληρωμή του κ. Κολυμπάδη   Γεωργίου με την επωνυμία (SPORTSSOLUTIONS),   θα γίνεται απευθείας από τον

     κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή

     γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

5.– Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή προμήθειας Δέκα -10- Ταμπλό για Μπασκέτες για την Σχολική

     Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)  από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής: α) Ασβεστόπουλο

     Δημήτριο   β) Λεονάρδου   Αναστάσιο    και   γ) Βυτινιώτη   Αλέξιο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Ασβεστόπουλος  Δημήτριος

                                                                                                      3.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

                                                                                                        4.- Κελλάρης               Βασίλειος                                                                                                                        

                                                                                                  5.- Πανδής                 Οδυσσές

 

 

                                                                           Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04-11-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

46/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12 / 07-10-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   46 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας (Επισκευή τουαλετών του 1ου ΕΠΑ. Λ –

                     2ου ΓΕΛ – Ε. Κ. Κιάτου»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   141/03-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη  -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                        ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Ν. Σκαρμούτσος       Μέλος

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                           2.- Γ.   Κουκουμέλης           «

3.- Β.  Kελλάρης                 «                                                   3.- Σ.   Ποτάκης                    «      

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος       «                                                   4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α.   Βυτινιώτης               «      

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας (Επισκευή τουαλετών του 1ου ΕΠΑ. Λ – 2ου ΓΕΛ – Ε. Κ. Κιάτου»εξέθεσε ότι:

Μετά από πολλές οχλήσεις των ανωτέρω Δ/ντων των Σχολείων εν όψη της νέας Σχολικής χρονιάς καθώς και μετά από αυτοψία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, διαπιστώθηκε η ανάγκη για την επισκευή των τουαλετών στο ανωτέρω σχολικό συγκρότημα όπου μας υποβλήθηκε ήδη ενδεικτικός προϋπολογισμός από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας,  συνολικής αξίας εργασιών  (3.359,50)€  και με Φ.Π.Α. 24% συνολική απαιτούμενη δαπάνη (4.165,78)€.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε ότι για την ανωτέρω εργασία, μας υπεβλήθη   μία (1) προσφορά της Εταιρεία

ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ με αριθμό Μητρώου Εργ. Επιχειρήσεων -426-18/04/2016 που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης και πρέπει με απόφασή μας, να προβούμε άμεσα στην ανάθεση της εν λόγω εργασίας  στην Εταιρεία ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗμε αριθμό Μητρώου Εργ. Επιχειρήσεων -426-18/04/2016, και με αριθμό ΜΕΕΠ 30068, με βάση την από 01-10-2016 προσφορά της.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι   για την ανωτέρω εργασία , υποβάλαμε αρχικό αίτημα στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με το υπ’ αριθ. 139/03-10-2016 έγγραφό μας που πήρε (ΑΔΑΜ: 16REQ005192925).

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη των εργασιών για την επισκευή των εν λόγω τουαλετών.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- Την ανάγκη του N. Π. Δ. Δ. για την εκτέλεση της εργασίας .

8.- Το αρχικό αίτημα με (ΑΔΑΜ: 16REQ005192925).

9.- ToN. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.Εγκρίνει το αρχικό αίτημα για την εργασία (Επισκευή τουαλετών του 1ου ΕΠΑ. Λ – 2ου ΓΕΛ – Ε. Κ. Κιάτου)

     όπου έχει αριθμό (ΑΔΑΜ: ) 16REQ005192925).

2.- Αναθέτει απευθείας την εργασία   για την  (Επισκευή τουαλετών του 1ου ΕΠΑ. Λ – 2ου ΓΕΛ – Ε. Κ. Κιάτου)

     έναντι ποσού ( 4.165,78 ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%,   στην   Εταιρεία ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ

       Ε.Ε. με αριθμό 426-18/04/2016 με έδρα της εταιρείας ο Δήμος Σικυωνίων οδός Ιπποκράτους αριθ. 15

       με   Α.Φ.Μ. 800710903 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, με βάση την από 01-10-2016  προσφορά του.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής    

     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ – 783652 που έχει   εκδοθεί

     από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως υπογράψει την σύμβαση με την Εταιρεία ΕΝΕΡΓΟΝ

     ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ

4.- Η πληρωμή της   Εταιρείας ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ θα γίνεται απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής

     Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού  

     οφέλους και

5.Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή της εργασίας (Επισκευή τουαλετών του 1ου ΕΠΑ. Λ – 2ου ΓΕΛ –

     Ε. Κ. Κιάτου) από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής: α) Βυτινιώτη   Αλέξιο β) Κελλάρη   Βασίλειο   και  

     γ) Λεονάρδου   Αναστάσιο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  46 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Ασβεστόπουλος  Δημήτριος

                                                                                                      3.- Βυτινιώτης           Αλέξιος

                                                                                                         4.- Κελλάρης             Κων/νος                                                                                                                           

                                          

 

                                                                           Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10-10-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

49/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12 / 07-10-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   49 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 4Ο «Περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής κατά της Αικατερίνης

                   Δόσχορη κατοίκου Λουτρακίου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   141/03-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη  -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                        ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Ν. Σκαρμούτσος       Μέλος

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                           2.- Γ.   Κουκουμέλης           «

3.- Β.  Kελλάρης                 «                                                   3.- Σ.   Ποτάκης                    «      

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος       «                                                   4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α.   Βυτινιώτης               «      

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής κατά της Αικατερίνης Δόσχορη κατοίκου Λουτρακίου» έθεσε υπ’ όψη των μελών της Σχολικής Επιτροπής την υπ’ αριθ. 1/03-10-2016 απόφασή του με αριθ. Πρωτ. 142/03-10-2016 και (ΑΔΑ:   7ΣΗΕΟΚ3Ξ-ΤΩ6) όπου λόγω της αναγκαιότητας προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά της συζήτησης της ανακοπής στις 04-11-2015, όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο της Σχολικής Επιτροπής την δικηγόρο Κορίνθου κ. Καλλιανιώτη Μαρίνα προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της ως άνω ανακοπής, δηλαδή στις 04-11-2015 ή οποτεδήποτε συζητηθεί η προαναφερθείσα ανακοπή από αναβολή ή ματαίωση και μέχρι να τελεσιδικήσει

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716 Β/26—08-2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/ Β/18-09-2008 Καθορισμός αμοιβών Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013), την υπ’ αριθ. 1/2016 απόφαση προέδρου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

  

       Α.- Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1/03-10-2016 απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, με αριθ. Πρωτ. 142/03-10-2016 και (ΑΔΑ: 7ΣΗΕΟΚ3Ξ-ΤΩ6).

Β.-Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για «Αμοιβές Νομικών».

   Η Σχολική Επιτροπή θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..

Γ.- Η πληρωμή των δικηγόρων  θα γίνει σύμφωνα με την με τον Κώδικα περί δικηγόρων

(Ν.4194/2013).

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  49 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Ασβεστόπουλος  Δημήτριος

                                                                                                      3.- Βυτινιώτης             Αλέξιος

                                                                                                         4.- Κελλάρης             Κων/νος                                                                                                                           

                                          

 

                                                                           Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10-10-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

45/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 23-09-2016 Έ κ τ α κ τ η ς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   45 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ:  5Ο  «Περί συζητήσεως για τις συμβάσεις των καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το

                       Σχολικό έτος 2016-2017 .»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   133/21-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη  -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                        ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Β. Kελλάρης              Μέλος

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                           2.- Γ.   Κουκουμέλης           «

3.- Ν. Σκαρμούτσος           «                                                   3.- Σ.   Ποτάκης                    «      

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος       «                                                   4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α.   Βυτινιώτης               «      

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    5ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως για τις συμβάσεις των καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το   Σχολικό έτος 2016-2017.»εξέθεσε ότι:

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, με το υπ’ αριθ. 606/395/32494/12-09-2016 έγγραφό του, μας ανακοίνωσε ότι για το Σχολικό Έτος 2016-2017 η χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής για το   έργο του καθαρισμού των Σχολείων ευθύνης της, για όλη τη χρονική διάρκεια του σχολικού Έτους 2016-2017 θα ανέρχεται ΑΥΣΤΗΡΑ στο εγκεκριμένο ποσό του 2014-2015 που ήταν είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά   (23.719,96€) το οποίο θα καταβληθεί από το Ι. ΝΕ. ΔΙ. ΒΙ. Μ. αποκλειστικά σύμφωνα με την ροή χρηματοδότησης από το Υπουργείο.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι λόγω των αυξανόμενων αναγκών των χώρων για καθαριότητα σε συνδυασμό με τις λίγες αίθουσες που ήδη καλύπτει το Ι. ΝΕ. ΔΙ. ΒΙ. Μ. κρίνεται απαραίτητο να συνάψουμε συμβάσεις με φυσικά πρόσωπα, όπου το συμβατικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων

Ευρώ (24.344,00)€ προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην καθαριότητα των Σχολείων, δηλαδή υπάρχει διαφορά εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (624,04)€ που πρέπει να καλύψει η εν λόγω Σχολική Επιτροπή από ιδίους πόρους.

Επίσης ο πρόεδρος πρότεινε ότι, λόγω των έντονων διαμαρτυριών των καθαριστριών για το μειωμένο συμβατικό ποσό που δικαιούνται με βάση τις αίθουσες διδασκαλίας, να αυξήσουμε τις αίθουσες ανά καθαρίστρια και το συνολικό ποσό όλων των συμβάσεων να ανέλθει σε τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ (30.446,00), δηλαδή να επιχορηγήσουμε από τα έσοδα των λειτουργικών δαπανών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το λογαριασμό των καθαριστριών για το σχολικό έτος 2016-2017, από το αρχικό συμβατικό ποσό που μας γνωρίζει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με το ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ (6.102,00)€ και να ανέλθει σε τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ (30.446,00)€

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το σχετικό φάκελο των καθαριστριών καθώς και το ποσό χρηματοδότησης από το Ι. ΝΕ. ΔΙ. ΒΙ. Μ

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Κρίνει τη συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

 

 

1.- Ε γ κ ρ ί ν ε ι   την πρόσθετη επιχορήγηση από τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις καθαρίστριες (Φυσικά πρόσωπα) με το ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ (6.102,00)€  από ιδίους πόρους προς εξόφληση τους για το Σχολικό Έτος 2016-2017 και

2.- Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί   τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο για την πληρωμή των εν λόγω καθαριστριών για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  45 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Ασβεστόπουλος  Δημήτριος

                                                                                                      3.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

                                                                                                         4.- Σκαρμούτσος         Νικόλαος                                                                                                                             

                                          

 

                                                                           Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23-09-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

44/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 23-09-2016 Έ κ τ α κ τ η ς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   44 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ:  4Ο  «Περί απ’ ευθείας   ανάθεση προμήθειας Γραφικής Ύλης για την Σχολική Επιτροπή

                       Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   133/21-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη  -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                        ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Β. Kελλάρης              Μέλος

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                           2.- Γ.   Κουκουμέλης           «

3.- Ν. Σκαρμούτσος           «                                                   3.- Σ.   Ποτάκης                    «      

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος       «                                                   4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α.   Βυτινιώτης               «      

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί απ’ ευθείας   ανάθεση προμήθειας Γραφικής Ύλης για την Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»εξέθεσε ότι:

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι :

 1. Mε την υπ’ αριθ. 96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, έγινε συγχώνευση όλων  των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων»,
 2. Η ανωτέρω απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ με υπ’ αριθ 1324/16-6-2011, που αφορά τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και με βάση την υπ’ αριθ. 8440/24-02-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποφασίστηκε η λειτουργία Σχολικών Επιτροπών από την ανωτέρω συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 114 Α)».

            

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι, προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων να λειτουργήσει χρειάζεται να προβούμε άμεσα σε προμήθεια γραφικής ύλης για τις λειτουργικές ανάγκες της και μας υπέβαλαν   δύο (2) προσφορές ήτοι:

1.- Προσφορά της κ. Αναστασοπούλου Ελένης, ποσού (266,86)€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης και

2.- Προσφορά του κ. Καλού Ιωάννη ποσού (281,03 )€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%   όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε ότι  η προσφορά της κ. Αναστασοπούλου Ελένης είναι πιο συμφέρουσα και πρέπει με απόφασή μας, να προβούμε άμεσα στην ανάθεσή της εν λόγω προμήθειας στην κ. Αναστασοπούλου Ελένη,   που διατηρεί κατάστημα στο Κιάτο στην οδό Σικυώνος     αριθ. (2) με Α.Φ.Μ. 034631764 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, με βάση την από 05-09-2016 προσφορά της.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι   για την δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς ή προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης , βάσει της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 καταργείται.

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την ανάγκη για την εν λόγω προμήθεια.

2.- Την υπ’ αριθ. 8440/24-02-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Κρίνει τη συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

1.– Εγκρίνει την { προμήθεια γραφικής ύλης}   στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

     βάσει των σχετικών διατάξεων παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016.

2.- Αναθέτει απευθείας την προμήθεια  { Γραφικής ύλης }   έναντι ποσού ( 266,86 ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α

   24%,   στην  κ.  Αναστασοπούλου Ελένη,   που διατηρεί κατάστημα στο Κιάτο στην οδό Σικυώνος   αριθ. (2) με

   Α.Φ.Μ. 034631764 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, με βάση την από 05-09-2016 προσφορά της.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής    

     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ – 783652 που έχει   εκδοθεί

     από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εξοφλήσει την κ. Αναστασοπούλου Ελένη τμηματικά με την πρόοδο

       των προμηθειών, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

4.– Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή προμήθειας (Γραφικής   ύλης) από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

    ως εξής:     α) Ασβεστόπουλο Δημήτριο   β) Λεονάρδου   Αναστάσιο και   γ)     Βυτινιώτη Αλέξιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  44 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Ασβεστόπουλος  Δημήτριος

                                                                                                        3.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

                                                                                                         4.- Σκαρμούτσος         Νικόλαος                                                                                                                             

                                          

 

                                                                           Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23-09-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

42/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 23-09-2016 Έ κ τ α κ τ η ς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   42 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 2Ο  «Περί λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στις Β΄ και Γ΄ Τάξεις του Λυκείου Γκούρας.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   133/21-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη  -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                          ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Β. Kελλάρης              Μέλος

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                           2.- Γ. Κουκουμέλης           «

3.- Ν. Σκαρμούτσος           «                                                   3.- Σ.   Ποτάκης                    «      

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος       «                                                   4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α.   Βυτινιώτης              «      

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στις Β΄ και Γ΄ Τάξεις του Λυκείου Γκούρας» εξέθεσε ότι:

Α.-   Ο κ. Χρυσάϊδος Ιωάννης Διευθυντής του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή το υπ’ αριθ. 403/13-09—2016 έγγραφό του, όπου μας ενημερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί κ. Ασημακοπούλου Αναστασία και κ. Κυδώνη Αγγελική (Φιλόλογοι) θα υλοποιήσουν κοινωνικό φροντιστήριο στη Β΄ και Γ’ τάξη Λυκείου για 5 ώρες εβδομαδιαίως η κάθε μία, κατά το Σχολικό   Έτος 2016-2017.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Δ/ντή του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

                                                  Κρίνει τη συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

 

 

Α.-   Ε γ κ ρ ί ν ε ι     την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στην Β΄ και Γ’ Τάξη του Λυκείου Γκούρας για πέντε (5) ώρες  την εβδομάδα για το σχολικό έτος 2016-2017 όπου θα το στηρίξουν οι καθηγητές κ. Ασημακοπούλου Αναστασία (Φιλόλογος) και κ. Κυδώνη Αγγελική (Φιλόλογος) για τους μαθητές της Β΄ και   Γ΄   Λυκείου   Γκούρας.

Β.- Π α ρ α χ ω ρ ε ί  την χρήση δύο (2) αιθουσών στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2016-2017

Γ.- Ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί     θερμά και προσωπικά   τις ανωτέρω καθηγήτριες του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας, . κ. κ. Κυδώνη Αγγελική και Ασημακοπούλου Αναστασία, για την εθελοντική τους προσφορά που στηρίζουν την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου εδώ και χρόνια και εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση σε κάθε τους προσπάθεια, ευελπιστώντας πως θα είναι παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου μας.

Σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί το σχολείο και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  42 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Ασβεστόπουλος  Δημήτριος

                                                                                                      3.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

                                                                                                         4.- Σκαρμούτσος        Νικόλαος                                                                                                                              

                                          

 

                                                                           Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23-09-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

41/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 23-09-2016 Έ κ τ α κ τ η ς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   41 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                 «Περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Δικηγορικό

                      Σύλλογο Κορίνθου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   133/21-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη  -5 – δηλαδή:

              

                   ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Β. Kελλάρης              Μέλος

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                          2.- Γ.   Κουκουμέλης           «

3.- Ν. Σκαρμούτσος           «                                                   3.- Σ.   Ποτάκης                    «      

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος       «                                                  4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α.   Βυτινιώτης               «      

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                        ΘΕΜΑ    1ον (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος την ημερήσια διάταξη εξέθεσε ότι, έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση  με τίτλο «Περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου» στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

  

   Ο κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος (Δικηγόρος Κορίνθου ), υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την από 22-09-2016 αίτησή του, όπου μας ζητεί να του παραχωρήσουμε το κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για πραγματοποίηση προπονήσεων της ομάδας καλαθοσφαίρισης του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου ως εκπρόσωπος της ομάδας Μπάσκετ του Δ.Σ.Κ., μία ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 22: 30 μ.μ.

   Ακολούθως με το υπ’ αριθ. 134/22-09-2016 έγγραφό μας, αποστείλαμε την από 22-09-2016 αίτηση στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικώς.

   Στη συνέχεια η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου κ. Βυτινιώτη Δήμητρα, απάντησε με το υπ’ αριθ. 623/27-09-2016 έγγραφό της θετικά.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω .

                                                                  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Κρίνει τη συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

 

2.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και

 

 

3.- Την παραχώρηση της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου, με την προϋπόθεση τήρησης τηςυπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.

Επειδή τα Γυμναστήρια χρησιμοποιούνται ήδη από αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΑΤΟΣ» θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση για την σύνταξη προγράμματος χρήσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  41 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Ασβεστόπουλος  Δημήτριος

                                                                                                      3.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

                                                                                                        4.- Σκαρμούτσος         Νικόλαος                                                                                                                              

                                          

 

                                                                           Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23-09-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

39/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10 / 16-09-2016 Tακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   39 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο   «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (30.335,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Γ΄ κατανομή)

                     λειτουργικών δαπανών έτους 2016,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών

                     Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 115/12-09-2016   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Β. Kελλάρης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Γ.   Κουκουμέλης            «                                                 3.- Σ.   Ποτάκης

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                            

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                          ΘΕΜΑ 1ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (30.335,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Γ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ. 357 /2016 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των   (30.335,00) €, (Γ΄ Κατανομή) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2016 ως (Γ΄ Κατανομή).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Αποδέχεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ   (30.335,00) € το οποίο προέρχεται από κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 (Γ’ Κατανομή) και  

Γ.- Κατανέμει το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ   (30.335,00) € στα αντίστοιχα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:  

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ
1 1ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ     ΚΙΑΤΟΥ 4.500,00
2 2ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΙΑΤΟΥ 2.500,00
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2.000,00
4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 1.500,00
5 1ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 4.500,00
6 1ον ΕΠΑ.Λ – Ε. Κ- 2ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ   ΚΙΑΤΟΥ 8.000,00
7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ –ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ   ΓΚΟΥΡΑΣ 1.500,00
8 ΤΑΜΕΙΟ   ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5.835,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν                                    30.335,00

      

   Και Δ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των   τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ   (30.335,00) €.

                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης        Αλέξιος

                                                                                                      3.- Κουκουμέλης       Γεώργιος

                                                                                                         4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                                   

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 20-09-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email

24/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                                                                                                                                                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7 / 14-06-2016 Tακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   24 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο  « Περί συζητήσεως του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σικυωνίων, για την  

                       Ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης »

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14ην Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 81/10-06-2016   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Α. Βυτινιώτης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                         2.- Γ.   Κουκουμέλης

3.- Ν. Σκαρμούτσος           «                                                  3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                 

5.- Β. Kελλάρης                   «                                                          

6.- Σ.   Ποτάκης                   «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    1ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα

     της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου

     Σικυωνίων, για την Ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης» έθεσε υπόψη των μελών ότι, το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου μας, με το υπ’ αριθ. 8091/06-06-2016 έγγραφό του και ενόψει τη σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας πρέπει έως την 17ην Ιουνίου 2016 να αποστείλουμε τις σχετικές έγγραφες προτάσεις του Νομικού μας Προσώπου μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 & 6 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α΄/12-9-2007) προκειμένου στη συνέχεια να προβούν άμεσα στις περαιτέρω ενέργειες για την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

   Και κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσουν σχετικά.

   Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του προέδρου και είδαν :

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και

3.- Το υπ’ αριθ. 8091/06-06-2016 έγγραφο του Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου μας

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Προτείνει τα παρακάτω έργα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας σύμφωνα το άρθρο 2 παρ. 5 & 6 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α΄/12-9-2007) ως εξής:

1.- Την επισκευή και συντήρηση όλων των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας όταν απαιτείται..

           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου                   Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Ποτάκης                       Σταύρος

                                                                                                      3.- Σκαρμούτσος               Νικόλαος

                                                                                                         4.- Ασβεστόπουλος         Δημήτριος

                                                                                                   5.- Κελλάρης                    Βασίλειος

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15-06-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email

31/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8 / 27-06-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 31 / 2015

ΘΕΜΑ 3Ο «Περί εγκρίσεως ή μη για το Κοινωνικό Φροντιστήριο στη Γ΄ Λυκείου Γκούρας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 92/23-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Β. Kελλάρης Μέλος
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Σ. Ποτάκης « 3.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος
4.- Δ. Ασβεστόπουλος « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Α. Βυτινιώτης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 3ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εγκρίσεως ή μη για το Κοινωνικό Φροντιστήριο στη Γ΄ Λυκείου Γκούρας» εξέθεσε ότι:

Α.- Ο κ. Χρυσάϊδος Ιωάννης Διευθυντής του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή το υπ’ αριθ. 346/22-06-2016 έγγραφό του, όπου μας ενημερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί κ. Ασημακοπούλου Αναστασία και κ. Κυδώνη Αγγελική (Φιλόλογοι) θα υλοποιήσουν κοινωνικό φροντιστήριο στη Γ’ τάξη Λυκείου για 5 ώρες εβδομαδιαίως η κάθε μία, κατά τους θερινούς μήνες και συγκεκριμένα από 27-06-2016 έως 31-07-2016.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Δ/ντή του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Ε γ κ ρ ί ν ε ι την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στην Γ’ Τάξη του Λυκείου Γκούρας για πέντε (5) ώρες την εβδομάδα από σήμερα (27-06-2016) έως (31-07-2016) όπου θα το στηρίξουν οι καθηγητές κ. Ασημακοπούλου Αναστασία (Φιλόλογος) και κ. Κυδώνη Αγγελική (Φιλόλογος) για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου Γκούρας.

Β.- Π α ρ α χ ω ρ ε ί την χρήση δύο (2) αιθουσών στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το χρονικό διάστημα από τις 27-06-2016 έως 31-07-2016 και

Γ.- Ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί θερμά και προσωπικά τις ανωτέρω καθηγήτριες του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας, . κ. κ. Κυδώνη Αγγελική και Ασημακοπούλου Αναστασία, για την εθελοντική τους προσφορά που στηρίζουν την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου εδώ και χρόνια και εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση σε κάθε τους προσπάθεια, ευελπιστώντας πως θα είναι παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου μας.
Σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί το σχολείο και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του, με την προϋπόθεση τήρησης της υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
3.- Βυτινιώτης Αλέξιος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27-06-2016

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

30/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8 / 27-06-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 30 / 2015

ΘΕΜΑ 2Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Χριστοδούλου Αδαμαντίας περί παραχωρήσεως του
κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 92/23-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Β. Kελλάρης Μέλος
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Σ. Ποτάκης « 3.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος
4.- Δ. Ασβεστόπουλος « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Α. Βυτινιώτης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Χριστοδούλου Αδαμαντίας περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου» εξέθεσε ότι:
Η κ. Χριστοδούλου Αδαμαντία του Ευαγγέλου, υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την από 14-06-2016 αίτησή της, με την οποία μας ζητεί να της παραχωρήσουμε το κλειστό γήπεδο μπάσκετ, που βρίσκεται στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου, για την καλοκαιρινή εκδήλωση του γυμναστηρίου «ΡΥΘΜΟΣ» την 29ην Ιουνίου 2016 ή την 30ην Ιουνίου 2016, επίσης για τρείς (3) πρόβες μέσα στο χώρο αυτό.
Η εκδήλωση δεν θα έχει εισιτήριο και μετά το πέρας της εκδήλωσης θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.
Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, με το υπ’ αριθ. 418/21-06-2016 έγγραφό της συμφωνεί για την εν λόγω παραχώρηση, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι ισχύουσες διατάξεις περί παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στην κ. Χριστοδούλου Αδαμαντία , την 29αν Ιουνίου 2016, για τις αθλητικές εκδηλώσεις του γυμναστηρίου «ΡΥΘΜΟΣ», με την προϋπόθεση τήρησης της υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

Επειδή το Γυμναστήριο χρησιμοποιείται ήδη από αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΑΤΟΣ» θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση για την σύνταξη προγράμματος χρήσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
3.- Βυτινιώτης Αλέξιος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27-06-2016

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

29/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8 / 27-06-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 29 / 2015

ΘΕΜΑ 1Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Καρτέρη Μαρίας, περί παραχωρήσεως του κλειστού
Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 92/23-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Β. Kελλάρης Μέλος
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Σ. Ποτάκης « 3.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος
4.- Δ. Ασβεστόπουλος « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Α. Βυτινιώτης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Καρτέρη Μαρίας, περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου» εξέθεσε ότι:
Η κ. Καρτέρη Μαρία του Φωτίου και της Αναστασίας, υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την από 21-06-2016 αίτησή της, με την οποία μας ζητεί να της παραχωρήσουμε το κλειστό γήπεδο μπάσκετ, που βρίσκεται στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου, για τις αθλητικές εκδηλώσεις των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Κιάτου την 2αν Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 μ.μ. έως 21: 00 μ. μ.
Η εκδήλωση δεν θα έχει εισιτήριο και μετά το πέρας της εκδήλωσης θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.
Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, με το υπ’ αριθ. 417/21-06-2016 έγγραφό της συμφωνεί για την εν λόγω παραχώρηση, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι ισχύουσες διατάξεις περί παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στην κ. Καρτέρη Μαρία , την 2αν Ιουλίου 2016, για τις αθλητικές εκδηλώσεις των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Κιάτου, με την προϋπόθεση τήρησης της υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

Επειδή το Γυμναστήριο χρησιμοποιείται ήδη από αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΑΤΟΣ» θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση για την σύνταξη προγράμματος χρήσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
3.- Βυτινιώτης Αλέξιος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27-06-2016

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

22/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6 / 17-05-2016 Tακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   22 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο   «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (30.335,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (B΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Μαϊου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 69/13-05-2016   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Β. Kελλάρης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Γ.   Κουκουμέλης

3.- Ν. Σκαρμούτσος           «                                                 3.- Σ.   Ποτάκης

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                            

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ 1ον

  Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (30.335,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (B΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ. 143 /2016 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των   (30.335,00) €, (B΄ Κατανομή) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2016 ως (B΄ Κατανομή).

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Α.- Αποδέχεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ   (30.335,00) € το οποίο προέρχεται από κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 (B’ Κατανομή) και  

 

Γ.- Κατανέμει το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ   (30.335,00) € στα αντίστοιχα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:  

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                               ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ
1 1ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ     ΚΙΑΤΟΥ 3.000,00
2 2ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΙΑΤΟΥ 3.000,00
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2.500,00
4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 1.000,00
5 1ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 3.000,00
6 1ον ΕΠΑ.Λ – Ε. Κ- 2ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ   ΚΙΑΤΟΥ