74/2015 Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

Αποφάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,                      

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

«Η ΜΗΚΩΝΗ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 17ης/6-10-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Αριθμός Απόφασης 74

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού από τις υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων και ψήφιση πίστωσης

Στο Κιάτο σήμερα έξι (06) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ στο γραφείο του Νομικού Προσώπου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 635/2-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδρος
 1. Κελλάρη Ιωάννα
Μέλος
 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
Αντιπρόεδρος
 1. Ζούμας Ηλίας
»
 1. Στούκα Μαρία-Ευαγγελία
Μέλος
 1. Πετροπούλου Χρυσάνθη
»
 1. Σπηλιώτη Όλγα
»
 1. Μαυραγάνη Κυριακή
»
 1. Μπακόλιας Παναγιώτης
»

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η τακτική υπάλληλος του ΝΠΔΔ «Η Μηκώνη» κα Μυλωνά Ευαγγελία.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη την αρ. εγκυκλίου 3/26-03-2013 περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών για προμήθειες

 1. 1.τροφίμων
 2. 2.λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών σχετικών υπηρεσιών
 3. 3.πετρελαιοειδών
 4. 4.φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

είναι η ακόλουθη:

 1. ο δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, προγραμματίζουν τις ανάγκες τους, αναφέροντας ποσότητες για το προς προμήθεια είδος
 2. συντάσσεται μια ενιαία μελέτη τμηματοποιημένη είτε χωρικά είτε κατά είδος κλπ κατά την κρίση τους
 3. εκδίδεται ΠΑΥ από το δήμο και από κάθε ΝΠ
 4. το ΔΣ κάθε νομικού προσώπου λαμβάνει απόφαση για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας, στο τμήμα που τους αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο δήμο
 5. το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου έχοντας υπόψη την ενιαία μελέτη, τις αποφάσεις ΔΣ των ΝΠ και τις σχετικές ΠΑΥ λαμβάνει απόφαση για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας της που αφορά τον ίδιο και τα νομικά του πρόσωπα
 6. το ΔΣ κάθε Νομικού Προσώπου ψηφίζει την πίστωση που αντιστοιχεί στο τμήμα της προμήθειας που το αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο δήμο
 7. η οικονομική επιτροπή του δήμου έχοντας συγκεντρώσει τις αποφάσεις των ΝΠ για τις δικές τους ψηφισμένες πιστώσεις, ψηφίζει τη διάθεση της πίστωσης για το τμήμα της προϋπολ. δαπάνης που τον αφορά, εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης»

Τα μέλη του ΝΠΔΔ αφού έλαβαν υπόψη τους:

 1. τα ανωτέρω εκτεθέντα
 2. τις εγγεγραμμένες και υπάρχουσες εξειδικευμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2015
 3. το αριθ. πρωτ. 387/8990/6.02.2015 (ΑΔΑ:Ψ9Α9ΟΡ1Φ-47Ω) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με το οποίο νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους του νομικού προσώπου, ο οποίος καταρτίστηκε με την αριθ. 90/2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 478/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 4. την ανάγκη άμεσης ψήφισης και διάθεσης των πιστώσεων αυτών κατά τη παρούσα χρήση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α./ Εγκρίνουν τη διενέργεια της προμήθειας υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού από τις υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων

Β./ Εγκρίνουν και ψηφίζουν τη διάθεση της παρακάτω εξειδικευμένης πίστωσης που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2015 κατά Υπηρεσία και κωδικό αριθμό, η οποία θα διατεθεί ανάλογα των αναγκών του ΝΠΔΔ κατά το τρέχον οικονομικό έτος για την εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π. και συγκεκριμένα:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΥ
15.6631.001 Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού 500,00 74

Γ./ Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 74/2015

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

07/10/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 57/2015 Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

Αποφάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
«Η ΜΗΚΩΝΗ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 13ης/3-9-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Αριθμός Απόφασης 57

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας από τις υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων και ψήφιση πίστωσης

Στο Κιάτο σήμερα τρεις (03) Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ στο γραφείο του Νομικού Προσώπου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 555/27-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζάρκος Δημήτριος Πρόεδρος 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2. Κελλάρη Ιωάννα Μέλος 2. Ζούμας Ηλίας »
3. Στούκα Μαρία-Ευαγγελία »
3. Πετροπούλου Χρυσάνθη »
4. Σπηλιώτη Όλγα »
5. Μαυραγάνη Κυριακή »
6. Μπακόλιας Παναγιώτης »

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η τακτική υπάλληλος του ΝΠΔΔ «Η Μηκώνη» κα Μυλωνά Ευαγγελία.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη την αρ. εγκυκλίου 3/26-03-2013 περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών για προμήθειες
1. τροφίμων
2. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών σχετικών υπηρεσιών
3. πετρελαιοειδών
4. φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
είναι η ακόλουθη:
1. ο δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, προγραμματίζουν τις ανάγκες τους, αναφέροντας ποσότητες για το προς προμήθεια είδος
2. συντάσσεται μια ενιαία μελέτη τμηματοποιημένη είτε χωρικά είτε κατά είδος κλπ κατά την κρίση τους
3. εκδίδεται ΠΑΥ από το δήμο και από κάθε ΝΠ
4. το ΔΣ κάθε νομικού προσώπου λαμβάνει απόφαση για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας, στο τμήμα που τους αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο δήμο
5. το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου έχοντας υπόψη την ενιαία μελέτη, τις αποφάσεις ΔΣ των ΝΠ και τις σχετικές ΠΑΥ λαμβάνει απόφαση για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας της που αφορά τον ίδιο και τα νομικά του πρόσωπα
6. το ΔΣ κάθε Νομικού Προσώπου ψηφίζει την πίστωση που αντιστοιχεί στο τμήμα της προμήθειας που το αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο δήμο
7. η οικονομική επιτροπή του δήμου έχοντας συγκεντρώσει τις αποφάσεις των ΝΠ για τις δικές τους ψηφισμένες πιστώσεις, ψηφίζει τη διάθεση της πίστωσης για το τμήμα της προϋπολ. δαπάνης που τον αφορά, εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης»

Τα μέλη του ΝΠΔΔ αφού έλαβαν υπόψη τους:
1. τα ανωτέρω εκτεθέντα
2. τις εγγεγραμμένες και υπάρχουσες εξειδικευμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2015
3. το αριθ. πρωτ. 387/8990/6.02.2015 (ΑΔΑ:Ψ9Α9ΟΡ1Φ-47Ω) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με το οποίο νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους του νομικού προσώπου, ο οποίος καταρτίστηκε με την αριθ. 90/2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 478/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
4. την ανάγκη άμεσης ψήφισης και διάθεσης των πιστώσεων αυτών κατά τη παρούσα χρήση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α./ Εγκρίνουν τη διενέργεια της προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας από τις υπηρεσίες του Δήμου

Β./ Εγκρίνουν και ψηφίζουν τη διάθεση της παρακάτω εξειδικευμένης πίστωσης που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2015 κατά Υπηρεσία και κωδικό αριθμό, η οποία θα διατεθεί ανάλογα των αναγκών του ΝΠΔΔ κατά το τρέχον οικονομικό έτος για την εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π. και συγκεκριμένα:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΥ
15.6635.001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.000,00 68

Γ./ Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Όμοιο αντίγραφο
04/09/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 58/2015 Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

Αποφάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
«Η ΜΗΚΩΝΗ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 13ης/3-9-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Αριθμός Απόφασης 58

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανατροπής ανάληψης δαπάνης

Στο Κιάτο σήμερα τρεις (03) Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ στο γραφείο του Νομικού Προσώπου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 555/27-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζάρκος Δημήτριος Πρόεδρος 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2. Κελλάρη Ιωάννα Μέλος 2. Ζούμας Ηλίας Μέλος
3. Στούκα Μαρία-Ευαγγελία »
4. Πετροπούλου Χρυσάνθη »
5. Σπηλιώτη Όλγα »
6. Μαυραγάνη Κυριακή »
7. Μπακόλιας Παναγιώτης »

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η τακτική υπάλληλος του ΝΠΔΔ «Η Μηκώνη» κα Μυλωνά Ευαγγελία.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, ανέφερε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠ.ΕΣ.:
«Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 4 παρ. 1α Π.Δ. 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010) όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.
Δεδομένου ότι με προηγούμενες αποφάσεις μας δεσμεύσαμε ποσά για εκδηλώσεις που τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν προτείνω την ανατροπή ανάληψης των πιστώσεων, ώστε να διατεθούν σε μεταγενέστερες ανάγκες του Νομικού Προσώπου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 233 του Ν. 3463/06 περί αντιστοιχίας του ΔΣ.
γ. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α) όπως ισχύει.
2. Την 64/2015 απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την οποία μέρος της δαπάνης έχει ματαιωθεί λόγω μη πραγματοποίησης των εκδηλώσεων στις οποίες αναφέρονταν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνουν την ανατροπή του υπολοίπου της 64/2015 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης για την οποία η δαπάνη έχει ματαιωθεί λόγω μη πραγματοποίησης των εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα:

ΠΑΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
64 15.6471.001 Διοργάνωση Σικυωνίων Εκδηλώσεων έτους 2015 3.403,64

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Όμοιο αντίγραφο
04/09/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email