5/2016 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 7/03-11-2016 Επαναληπτικής Δημόσιας Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 5/2016

Περίληψη: Κανονισμός λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Σικυώνος (Κιάτου).

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 03 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00μ.μ συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε επαναληπτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ .πρωτ:15898/21-10-2016 που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

   Στην επαναληπτική συνεδρίαση υφίσταται απαρτία σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07/06 τεύχος Α΄)περί κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. ΣπυρίδωνΣταματόπουλος (Πρόεδρος)    
 1. Ντρίμερης Δημήτριος
 2. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Χατζηβασιλείου Θεόδωρος
 4. Μανέτας Δημήτριος
 5. Σπούλου Δήμητρα
 6. Τσιόγκας Βλάσιος
 7. Τζιάς Παύλος
 8. Λούτα –Φίλντιση Μαρία (Μαρίτα)
 9. Καρβουτζής Γεώργιος
 10. Χάλαρης Νικόλαος
 11. Μπουζιώτη –Ραυτοπούλου Χαρίκλεια
 12. Σουλαντίκας Θεμιστοκλής
 13. Παγώνης Βασίλειος
 14. Μυλωνάς Βασίλειος
 15. Δαμασκηνός Σωτήριος
 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος
 17. .Μαβίδης Παναγιώτης
 18. Τσολάκος Γεώργιος
 19. Χριστοδούλου Παναγιώτης
 20. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
 21. Καμπάρδης Κυριάκος
 22. Μαρίνης Θεόδωρος
 23. Χίνου Μαρία (Μάγια
 24. Φαρμάκης Παναγιώτης
 25. Αγαπίδης Παναγιώτης
 26. Ηλιόπουλος Δημήτριος
 27. Παναγιώτης Κόλλιας
 28. Άννα Φιλίππου
 29. Κωνσταντίνα Μπρώνη

 Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Χρήστος Ζαχαριάς .

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Σπανός ο οποίος ήταν απών και οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Βασίλειος Νανόπουλος   ο οποίος ήταν απών και Κυριακή Μαυραγάνη η οποία ήταν παρούσα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Δήμαρχος Σικυωνίων, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Σικυώνας (Κιάτου) ανέφερε ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 40/2016 απόφασή της που αφορά την έγκριση σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Σικυώνος (Κιάτου) και έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11 / 03-10-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   40 /2016

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ   «Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων»

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14459/28-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Μυττάς            (Πρόεδρος)                           1.- Χρήστος       Γεώργας       (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                           2.- Ιωάννα         Κελλάρη             (Μέλος)  

3.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                               3.- Παναγιώτης   Μπακόλιας         (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος     (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                         Θέμα   2ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττάς Ιωάννης   εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων» ανέφερε ότι η Δημοτική Κοινότητα Σικυωνίων (Κιάτου) , μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 58/2016 απόφασή της, με το ίδιο τίτλο,   όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης   σχετικά με την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του Κιάτου.

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την υπ’ αριθ. 58/2016 απόφαση της Δ. Κ. Σικυωνίων (Κιάτου).

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί – Π ρ ο τ ε ί ν ε ι – Ε γ κ ρ ί ν ε ι       και εισηγείται προς το Δημοτικό   Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Κιάτου ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

Άρθρο 1°

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λαϊκή αγορά Κιάτου θα λειτουργεί στην περιοχή «Μεσοποταμία» (δυτικά της οδού Πετμεζά) Βόρεια και Νότια της οδού Παναγή Τσαλδάρη και εκτός ορίων Ζώνης απαλλοτρίωσης ΓΑΙΑ Ο.Σ.Ε., κάθε Σάββατο.

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :

α. Για τη χειμερινή περίοδο (28/10 έως 25/03) από 07:00 μέχρι 14:00.

β. Για τη θερινή περίοδο (26/03 έως 27/10) από 06:30 μέχρι 14:00.

Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών-παραγωγών) που κατέχουν νόμιμες άδειες, στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα για να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς.

Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.

Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ.

Άρθρο 2°

ΑΔΕΙΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Α) Άδειες Παραγωγών Πωλητών

Οι δικαιούχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, τα διατιθέμενα προϊόντα, ο αριθμός των αδειών που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος και ο τύπος με τα στοιχεία της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118) όπως ισχύει.

Β) Άδειες Επαγγελματιών Πωλητών

Οι δικαιούχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών τα κριτήρια χορήγησης των αδειών, η διαδικασία χορήγησης, η διάρκεια της άδειας, τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή ανανέωση και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118) όπως ισχύει.

Άρθρο 3°

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (αστυνομικό, ασθενοφόρο, πυροσβεστικό κ.λ.π.), καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την ομαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.

Β. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες – πωλητές της λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

     Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων από τους εκθέτες επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων. Απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.

     Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.

     Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής άδειας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

     Κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών (επαγγελματικών και παραγωγικών).

     Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

     Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται πρόστιμο για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.

     Ο Δήμος θα μεριμνά, για την τοποθέτηση χημικών αποχωρητηρίων σε συγκεκριμένους χώρους χωρίς να δημιουργείται προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής

     Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου η καθαριότητα (πλύσιμο κ.λ.π.) της λαϊκής

Άρθρο 4°

ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

1. Ο Δήμαρχος υποχρεούται να παρέχει κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στη λαϊκή αγορά ευθύνης του.

2. Η λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών.

Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια.

3. Οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί.

4.Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή ή άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους.

5. Το σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών καθώς και ο τρόπος κατανομής των θέσεων προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118), όπως ισχύει.

7. Οι θέσεις πώλησης προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθετούνται υποχρεωτικά μόνο σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τομέα για κάθε πωλητή.

8. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν.

9. Τα παραχωρούμενα μέτρα κατάληψης χώρου στη λαϊκή αγορά είναι 3μ. μήκος Χ 2μ. πλάτος, δηλαδή έξι (6) τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν σε μια (1) θέση.

Άρθρο 5°

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.

2. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.λ.π.)

3. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.

4. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους οι οποίοι και υποχρεούνται να μην καθαρίζουν τα ψάρια, να συλλέγουν τα απορρίμματα με επιμέλεια και να απομακρύνουν τα νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών.

5. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου μετά τη λήξη της αγοράς και το αργότερο μέχρι την ώρα αποχώρησης τους, απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού περί «κοινοχρήστων χώρων»

6. Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας της) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν.

            7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων.

8. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.

Άρθρο 6°

ΈΛΕΓΧΟΣ

     Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας είναι οι υπηρεσίες του άρθρου 30 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118), όπως ισχύει.

 

Άρθρο 7°

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Θέματα σχετικά τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του ημερήσιου δικαιώματος προσέλευσης των πωλητών στην λαϊκή αγορά της πόλης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8°

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.

2. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του Ν. 4264 / 2014 (Α’ 118) όπως ισχύει, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

3. α) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

β) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

γ) Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση.

4. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων ή εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τέτοια είδη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

5. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118) όπως ισχύει, περί πρόσληψης υπαλλήλου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

6. Σε περίπτωση που η βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 11 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118) όπως ισχύει, περιέχει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα μέλη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους

Άρθρο 9°

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

            Εκτός από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο επιβάλλονται και διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118) όπως ισχύει.

Η διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών προστίμων γίνεται σύμφωνα με το άρθρου 33 του ιδίου προαναφερόμενου Νόμου.

Άρθρο 10°

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Κιάτου και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.

Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους.

Άρθρο 11°

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                               Τα   Μέλη

                                                                                                         1.- Παύλος             Χρυσικός

                                                                                                        2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                             3.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                         Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 13   Οκτωβρίου     2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης           

Λόγω μη παρουσίας των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν ελήφθη απόφαση.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξ.αριθ. 5/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

4/2016 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 7/03-11-2016 Επαναληπτικής Δημόσιας Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 4/2016

Περίληψη:Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ»(ολοκλήρωση Αναγκαίων Έργων Προστασίας).

   Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 03 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00μ.μ συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε επαναληπτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ .πρωτ:15898/21-10-2016 που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος.

   Στην επαναληπτική συνεδρίαση υφίσταται απαρτία σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07/06 τεύχος Α΄)περί κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. ΣπυρίδωνΣταματόπουλος         (Πρόεδρος)    
 1. Ντρίμερης Δημήτριος
 2. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Χατζηβασιλείου Θεόδωρος
 4. Μανέτας Δημήτριος
 5. Σπούλου Δήμητρα
 6. Τσιόγκας Βλάσιος
 7. Τζιάς Παύλος
 8. Λούτα –Φίλντιση Μαρία (Μαρίτα)
 9. Καρβουτζής Γεώργιος
 10. Χάλαρης Νικόλαος
 11. Μπουζιώτη –Ραυτοπούλου Χαρίκλεια
 12. Σουλαντίκας Θεμιστοκλής
 13. Παγώνης Βασίλειος
 14. Μυλωνάς Βασίλειος
 15. Δαμασκηνός Σωτήριος
 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος
 17. Μαβίδης Παναγιώτης
 18. Τσολάκος Γεώργιος
 19. Χριστοδούλου Παναγιώτης
 20. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
 21. Καμπάρδης Κυριάκος
 22. Μαρίνης Θεόδωρος
 23. Χίνου Μαρία (Μάγια
 24. Φαρμάκης Παναγιώτης
 25. Αγαπίδης Παναγιώτης
 26. Ηλιόπουλος Δημήτριος
 27. Παναγιώτης Κόλλιας
 28. Άννα Φιλίππου
 29. Κωνσταντίνα Μπρώνη

   Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Χρήστος Ζαχαρίας.

   Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Σπανός ο οποίος ήταν απών,οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Βασίλειος Νανόπουλος   ο οποίος ήταν απών και Κυριακή Μαυραγάνη η οποία ήταν παρούσα. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Δήμαρχος Σικυωνίων, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ»(ολοκλήρωση Αναγκαίων Έργων Προστασίας), ανέφερε την εν λόγω Μελέτη, όπως αυτή εγκρίθηκε και παραλήφθηκε σύμφωνα με την αριθ.84/2015 (ΑΔΑ:ΩΔΚΞΟΛΩ5-1ΦΤ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο κ. Παναγιώτης Κόλλιας εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου Κιάτου υπέβαλλε ηλεκτρονικά τα εξής:

Ως εκπρόσωπος, του Εργατικού Κέντρου Κιάτου, είμαι ε δώ για να εκφράσω τις θέσεις μας για την μελέτη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ του έργου ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΆΤΟΥ. Το ουσιαστικό θέμα της διαβούλευσης για μας, είναι το ξεπούλημα του λιμανιού. Πιο συγκεκριμένα, έως τώρα το λιμάνι εξυπηρετεί τις εξής δραστηριότητες. Λειτουργεί σαν εμπορικό παρέχοντας με αυτό τον τρόπο εργασία στο ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΏΝ. Είναι μια οικονομική δραστηριότητα, από την οποία επωφελούνται στην τοπική κοινωνία, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΏΝ,οι οποίοι καταναλώνουν στην τοπική αγορά. Το λιμάνι προσφέρει και θέσεις στάθμευσης, από τις οποίες εξυπηρετούνται οι Σικυώνιοι πολίτες. Όλοι εμείς έχουμε μεγαλώσει κάνοντας την βόλτα μας στο λιμάνι. Το λιμάνι το χρησιμοποιούν και αρκετά ιστιοπλοϊκά που έρχονται από το τέλος της άνοιξης έως και το τέλος του Φθινοπώρου, τώρα όμως όλα αλλάζουν. Ο σχεδιασμός για την εμπορική χρήση του λιμανιού είναι κοροϊδία. Η θέση, που έχει δοθεί για το εμπορικό πλοίο είναι στο στενό και μικρό σε μήκος σημείο του λιμανιού. Εάν και εφόσον εξακολουθεί, να υπάρχει ανάγκη ΠΟΙΟΣ ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΤΟ ΚΡΊΝΕΙ; Θα γίνει επέκταση του μόλου, για την αναστροφή του φορτηγού, που θα εξυπηρετεί το πλοίο. Ούτε λόγος για δεύτερο φορτηγό. Η εμπορική ιστορία του λιμανιού τελειώνει εδώ. Απ όσο γνωρίζω, δεν έχει βρεθεί άλλο σημείο για να αντικαταστήσει το λιμάνι για τις θέσεις στάθμευσης. Θα είναι μεγάλο πλήγμα για την τοπική αγορά. ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΛΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΏΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ. ΕΑΝ ΘΈΛΟΥΝ ΒΟΛΤΑ, ΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΎΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΉΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΆΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΟΡΊΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΊΤΙΜΟ. Θέλω λοιπόν να μας εξηγήσουν, ποιος δημότης θα έχει όφελος από αυτούς που ανέφερα πιο πάνω. Στην Πάτρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Το λιμάνι για τον λαό εκεί δεν το ξεπούλησαν. Είναι η διαφορά της πολιτικής και εκεί που είναι για όφελος του λαού φαίνεται.

Λόγω μη παρουσίας των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν ελήφθη απόφαση.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξ.αριθ. 4/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρακτικό Επιτροπής Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 6/02-11-2016

Στο Κιάτο σήμερα στις 02 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μμ συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ.πρωτ: 15898/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος.

Διαπιστώθηκε μη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα (30) μελών παραβρέθηκαν τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος
 2. Παναγιώτης Κόλλιας
 3. Άννα Φιλίππου
 4. Κωνσταντίνα Μπρώνη
 1. Ντρίμερης Δημήτριος
 2. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Χατζηβασιλείου Θεόδωρος
 4. Μανέτας Δημήτριος
 5. Σπούλου Δήμητρα
 6. Τσιόγκας Βλάσιος
 7. Τζιάς Παύλος
 8. Λούτα –Φίλντιση Μαρία (Μαρίτα)
 9. Καρβουτζής Γεώργιος
 10. Χάλαρης Νικόλαος
 11. Μπουζιώτη –Ραυτοπούλου Χαρίκλεια
 12. Σουλαντίκας Θεμιστοκλής
 13. Παγώνης Βασίλειος
 14. Μυλωνάς Βασίλειος
 15. Δαμασκηνός Σωτήριος
 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος
 17. .Μαβίδης Παναγιώτης
 18. Τσολάκος Γεώργιος
 19. Χριστοδούλου Παναγιώτης
 20. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
 21. Καμπάρδης Κυριάκος
 22. Μαρίνης Θεόδωρος
 23. Χίνου Μαρία (Μάγια
 24. Φαρμάκης Παναγιώτης
 25. Αγαπίδης Παναγιώτης
 26. Ηλιόπουλος Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

   Ο Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού διαπίστωσε τη μη ύπαρξη απαρτίας ενημέρωσε τους παρόντες, ότι η συνεδρίαση ματαιώνεται ελλείψει απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 76 περί κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα (30) μελών παραβρέθηκαν τέσσερα (4) μέλη, στη συνέχεια κήρυξε τη λύση της και όρισε επανάληψη της συνεδρίασης την Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:00μ.μ σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία .

            Το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής                                                                 Τα Μέλη

Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 02 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

2/2016 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2/24-02-2016 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 2/2016

Περίληψη: «Κατάθεση σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ) Δήμου Σικυωνίων (παραδοτέο)».

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 του μηνός Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ.πρωτ: 1952/16-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 30 μελών του Προέδρου συμπεριλαμβανομένου βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος Πρόεδρος
2. Φαρμάκης Παναγιώτης
3. Ντρίμερης Δημήτριος
4. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
5. Κόλλιας Παναγιώτης
6. Χατζηβασιλείου Θεόδωρος
7. Παγώνης Βασίλειος
8. Σπούλου Δήμητρα
9. Τσιόγκας Βλάσιος
10. Τζιάς Παύλος
11. Λούτα –Φίλντιση Μαρία (Μαρίτα)
12. Καρβουτζής Γεώργιος
13. Μπουζιώτη –Ραυτοπούλου Χαρίκλεια
14. Αγαπίδης Παναγιώτης
15. Χριστοδούλου Παναγιώτης 1 . Μανέτας Δημήτριος
2. Μυλωνάς Βασίλειος
3. Δαμασκηνός Σωτήριος
4. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος
5 .Μαβίδης Παναγιώτης
6. Τσολάκος Γεώργιος
7. Ηλιόπουλος Δημήτριος

8. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καμπάρδης Κυριάκος
10. Μαρίνης Θεόδωρος
11. Χίνου Μαρία (Μάγια)
12. Χάλαρης Νικόλαος
13. Σουλαντίκας Θεμιστοκλής
14. Φιλίππου Άννα
15. Μπρώνη Κωνσταντίνα

Παραβρέθηκαν, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Χρήστος Ζαχαριάς, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Μυττάς, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος,, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ., Καρακούσης Ευάγγελος, Μπακόλιας Παναγιώτης, ,Σαρχάνης Κωνσταντίνος και Λαλιώτης Γεώργιος.
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Σπανός ο οποίος ήταν απών και οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Βασίλειος Νανόπουλος και Κυριακή Μαυραγάνη οι οποίοι ήταν απόντες..
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:«Κατάθεση σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ) Δήμου Σικυωνίων (παραδοτέο)», έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση με συνημμένο το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων, της ομάδας Εκπόνησης του έργου Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ) που ορίστηκε με την αριθ.343/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

της ομάδας Εκπόνησης του έργου : Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.)
Στο Κιάτο σήμερα στις 16 Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη, οι υπογραφόμενοι: 1) Χρυσικός Παύλος-Δημοτικός Σύμβουλος, 2) Μαυραγάνη Κυριακή- Δημοτικός Σύμβουλος, 3) Πέτρου Βασιλική-υπάλληλος του Δήμου, 4) Μαστοράκος Λεωνίδας-υπάλληλος του Δήμου και 5) Νταγκαζίδης Μιχαήλ-υπάλληλος του Δήμου, ως μέλη της ομάδας Εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.), που οριστήκαμε με την αριθ. 343/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού λάβαμε υπόψη:
Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ιούνιος 2015) το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ με το αριθ. πρωτ.: οικ. 258/24-7-2015 έγγραφο του Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) και τις εισηγήσεις μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης (οι οποίες κατατέθηκαν κατά την συνεδρίαση της 3ης /02/2016),
Καταθέτουμε Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Σικυωνίων (παραδοτέο)
για την ενημέρωσή σας και τις δικές σας ενέργειες

Κιάτο, 16-02-2016
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τον κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί θετικά προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας.
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξ.αριθ.2/2016
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 1/2016 – Επιτροπή Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1/03-02-2016 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 1/2016

Περίληψη: «Κατάθεση προσχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ) Δήμου Σικυωνίων».
Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03 του μηνός Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ.πρωτ: 875/25/1/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 30 μελών του Προέδρου συμπεριλαμβανομένου βρέθηκαν παρόντα μέλη 18 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος Πρόεδρος
2. Φαρμάκης Παναγιώτης
3. Φιλίππου Άννα
4. Ντρίμερης Δημήτριος
5. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
6. Κόλλιας Παναγιώτης
7. Χατζηβασιλείου Θεόδωρος
8. Μπρώνη Κωνσταντίνα
9. Μανέτας Δημήτριος
10. Σπούλου Δήμητρα
11. Τσιόγκας Βλάσιος
12. Τζιάς Παύλος
13. Λούτα –Φίλντιση Μαρία (Μαρίτα)
14. Καρβουτζής Γεώργιος
15. Χάλαρης Νικόλαος
16. Μπουζιώτη –Ραυτοπούλου Χαρίκλεια
17. Σουλαντίκας Θεμιστοκλής
18. Αγαπίδης Παναγιώτης 1 . Παγώνης Βασίλειος
2. Μυλωνάς Βασίλειος
3. Δαμασκηνός Σωτήριος
4. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος
5 .Μαβίδης Παναγιώτης
6. Τσολάκος Γεώργιος
7. Ηλιόπουλος Δημήτριος
8. Χριστοδούλου Παναγιώτης
9. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
10. Καμπάρδης Κυριάκος
11. Μαρίνης Θεόδωρος
12. Χίνου Μαρία (Μάγια)

Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Χρήστος Ζαχαριάς, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Μυττάς, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παύλος Χρυσικός, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος , ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Η ΜΗΚΩΝΗ», Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ζάρκος, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Αθανάσιος Πανάγου, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού κ. Αλεξόπουλος Βασίλειος, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας κ. Ευάγγελος Μπούρης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ.,Βασίλειος Δομετίου και Σαρχάνης Κωνσταντίνος,
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Σπανός ο οποίος ήταν παρών και οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Βασίλειος Νανόπουλος ο οποίος ήταν απών και Κυριακή Μαυραγάνη η οποία ήταν παρούσα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:«Κατάθεση προσχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ) Δήμου Σικυωνίων», έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση με συνημμένο το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων, της ομάδας Εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ) που ορίστηκε με την αριθ.343/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

της ομάδας Εκπόνησης του έργου : Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.)

Στο Κιάτο σήμερα στις 26 Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη, οι υπογραφόμενοι: 1) Χρυσικός Παύλος-Δημοτικός Σύμβουλος, 2) Μαυραγάνη Κυριακή- Δημοτικός Σύμβουλος, 3) Χήτα Αμαλία-υπάλληλος του Δήμου, 4) Μαστοράκος Λεωνίδας-υπάλληλος του Δήμου και 5) Νταγκαζίδης Μιχαήλ-υπάλληλος του Δήμου, ως μέλη της ομάδας Εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.), που οριστήκαμε με την αριθ. 343/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

Αφού λάβαμε υπόψη:

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ιούνιος 2015) το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ με το αριθ. πρωτ.: οικ. 258/24-7-2015 έγγραφο του Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ).

Καταθέτουμε Προσχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Σικυωνίων
για την ενημέρωσή σας και τις δικές σας ενέργειες

Κιάτο, 26-01-2016

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Παναγιώτης Κόλλιας Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κιάτου και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω:
Κανένας ιδιώτης δε θα δεχόταν να μπλέξει με τα απορρίμματα εάν δεν του απέφεραν κέρδος.
Άρα, η κάθε δημοτική αρχή (σαν εκπρόσωπος των συμφερόντων των δημοτών) θα πρέπει να προχωρήσει σε διαδημοτική συνεργασία με όμορους δήμους. Το κέρδος που θα προκύπτει θα πρέπει να μοιράζεται στους δημότες των δήμων που θα απαρτίζουν τη διαδημοτική συνεργασία.
Ας εκδοθούν και μετοχές, τόσες όσους πολίτες έχει ο Δήμος με εγγύηση τα κέρδη που θα απομένουν από τα υλικά μετά την επεξεργασία και αφού ε΄χουν καλυφεί τα έξοδα λειτουργίας.
Με αυτόν τον τρόπο δίνεται και ένα μεγάλο κίνητρο για την επίτευξη διαρκώς μεγαλύτερων ποσοστών ανακύκλωσης.
Καμία ανέχεια σε προτάσεις για Σ.Δ.Υ.Τ. και Κοιν.Σ.Ε.Π.. Είναι πολύπλευρο χάσιμο σε κάθε δημότη κάθε δήμου.
Απαίτηση χρηματοδότησης από το Δημόσιο, Άμεσα σύσταση διαδημοτικής συνεργασίας. Όλος ο κύκλος των απορριμμάτων στην Διαδημοτική.
Από τους κάδους συγκέντρωσης, την αποκομιδή, την μεταφορά, την επεξεργασία και τη διάθεση των χρησίμων υλικών που θα προκύπτουν.
Πρόσληψη μονίμου προσωπικού με σταθερή εργασία και καλά αμοιβομένη.
Οι υπηρεσίες του Δήμου οφείλουν να βρουν τον τρόπο που αυτό θα είναι εφικτό.
Σαν Εργατικό Κέντρο και εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους δημότες δεν μπορώ να κάνω άλλες προτάσεις παρά μόνο αυτές που έχουν να κάνουν με το συμφέρον των δημοτών και επομένως του Δήμου ολόκληρου.
Αλλά για αυτό χρειάζεται μια άλλη πολιτική.
Επομένως, το κατατεθειμένο προσχέδιο, δεν μας καλύπτει εξ ολοκλήρου. Θα πρέπει να επανεξετασθεί, να υιοθετηθούν οι προτάσεις μας καθώς και άλλες προτάσεις που ακούστηκαν και είναι προς το συμφέρον των δημοτών και του Δήμου και οπωσδήποτε θα πρέπει να επαναχωροθετηθεί η δημιουργία του ΚΔΑΥ σε άλλη τοποθεσία καθώς η προτεινόμενη όχι μόνο είναι κορεσμένη αλλά αποτελεί και κίνδυνο οικολογικής καταστροφής.
Κατόπιν τον λόγο έλαβε η κ. Κωνσταντίνα Μπρώνη μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Η πρόσκληση αναφέρει το θέμα «Αποκεντρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων» ενώ η μελέτη «Τυπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων».Θεωρώ ότι οι τίτλοι των θεμάτων θα πρέπει να ταιριάζουν με τον τίτλο των υποβαλλόμενων σχεδίων, προσχεδίων κ.λπ.
Δεν υπήρξε τίποτε καινούργιο στα όσα έχουν αναφερθεί από πλευράς δημοτικής αρχής από τότε που έχει τεθεί το θέμα, δηλ. εδώ και τουλάχιστον 8 μήνες, με μόνη εξαίρεση την αλλαγή σε κάποιους αριθμούς.
Θεωρώ ότι ροκανίζεται ο χρόνος και δεν έχει γίνει καμιά ουσιαστική ενέργεια ούτε καν στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των δημοτών προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό της ανακύκλωσης.
Η εμμονή στην χωροθέτηση, ενώ έχει ήδη επισημανθεί και τεκμηριωθεί επιστημονικά η επικινδυνότητά του, μόνο ερωτηματικά μπορεί να προκαλέσει.
Το σχέδιο δεν είναι ολοκληρωμένο, περιέχει ασάφειες, οι υπολογισμοί κόστους κ.λπ. στηρίζονται σε σενάρια πιθανής διαδημοτικής συνεργασίας (και προφορικά στην εξ ολοκλήρου ανάληψη του έργου από το δήμο χωρίς ωστόσο να υπάρχει τεκμηριωμένη πρόταση για την δυνατότητα πραγματοποίησής ενός τέτοιου έργου μόνο από το δήμο μας), δεν είναι ξεκάθαρο το ποιος θα είναι ο διαχειριστής.
Ο διαχειριστής θα πρέπει να είναι η δημοτική αρχή και οφείλουν οι υπηρεσίες του να βρουν τον τρόπο για να πραγματοποιηθεί.
Θεωρώ πως πρέπει να αποσυρθεί, να συμπληρωθεί (και να τροποποιηθεί όπου χρειάζεται) λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας α) τις προτάσεις που ειπώθηκαν από τον εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου κ. Κόλλια και β) τις εναλλακτικές που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος στην περίπτωση της μη πραγμάτωσης διαδημοτικής συνεργασίας και να τεθεί προς διαβούλευση εκ νέου.
Να κατατεθεί μια πρόταση πλήρης, σαφής, ολοκληρωμένη ΑΜΕΣΑ στην οποία θα έχει βρεθεί άλλος χώρος δημιουργίας του ΚΔΑΥ και θα παραμένει ο προσανατολισμός για την διαλογή στην πηγή.
Το δε στάδιο όπου αναφέρονται οι τρόποι ευαισθητοποίησης των δημοτών προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό της ανακύκλωσης θεωρώ ότι ήδη θα έπρεπε να πραγματοποιείται από τη δημοτική αρχή. Να είναι πράξη συνεχής, όχι σπασμωδική και περιοδική.
Επισημαίνω ότι δεν αντιλήφθηκα την πραγματοποίηση της ανάγνωσης των ονομάτων των μελών της Επιτροπής έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρχε απαρτία καθώς και το ότι έληξε η Συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί απόφαση-γνωμοδότηση επί του θέματος και επιφυλάσσομαι για οποιαδήποτε ενέργειά μου.
Επίσης στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ανέπτυξε τις απόψεις του ο κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου.
Κατόπιν ο κ. Παύλος Τζιάς μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Οι αναφορές για πολιτικές διαφορές, όσον αφορά στην αντιμετώπιση των σχεδίων της Περιφέρειας και του Δήμου μας, είναι , μάλλον, εσφαλμένες. Επί της ουσίας, πρόκειται για ιδεολογικές διαφορές, ή, καλύτερα, ιδεοληπτικές. Το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί αφορά στο κόστος, οικονομικό και κοινωνικό.
Στο σχέδιο του Δήμου μας υπάρχει ασάφεια όσον αφορά στη χρηματοδότηση. Είναι σχέδιο βιώσιμο υπό προϋποθέσεις. Τη χρηματοδότηση από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α και τη διαδημοτική συνεργασία. Τι θα γίνει, όμως, αν δεν ισχύσουν; Θα εκτελεστεί το έργο; Πως; Με ίδιους πόρους; Με δανειοδότηση; Ποια θα είναι η επιβάρυνση των δημοτών σε αυτές τις περιπτώσεις; Πόσο θα είναι το λειτουργικό κόστος, με δεδομένο το κόστος απόθεσης των υπολειμμάτων, εάν δεν επιτευχθεί διαδημοτική συνεργασία και ως εκ τούτου χρήση του Χ.Υ.Τ.Υ Ξυλοκάστρου; Είναι ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν.

Υ.Γ. Να αναφερθεί στο πρακτικό, ότι στο τέλος της συζήτησης ζητήθηκε από τον Δήμαρχο, από πολλούς και από εμένα, να γίνει ψηφοφορία. Δεν έγινε δεκτή και ως εκ τούτου δεν υπάρχει απόφαση – γνωμοδότηση της επιτροπής διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια ο κ.Ευάγγελος Χουσελάς από τον Σύλλογο Μικρασιατών Νεάπολης και την Λαϊκή Συνέλευση Σικυωνίων ανέφερε τα εξής:
Αν και το ΤΣΔ προβλέπει ενέργειες που μας βρίσκουν σύμφωνους όπως :
-Την διαλογή στην πηγή
-Την οικιακή αλλά και σε επίπεδο Δήμου Κομποστοποίηση
-Την δημιουργία τοπικού ΚΔΑΥ (οχι όμως στην θέση της Λιτσάρδας)
-Την τοποθέτηση και καφέ κάδων
-Τον στόχο μείωσης απορριμμάτων
-Τον στόχο υποστήριξης του ποσοστού ανακύκλωσης απο τον τόσο μικρό 8%
που κάνουμε σήμερα.
-Την διαδημοτική συνεργασία με όμορους δήμους.
Εχουμε σοβαρές ενστάσεις που μας κάνουν να μην στηρίξουμε αυτό το
τοπικό σχέδιο, όπως δεν στηρίζουμε και την υπάρχουσα πρόταση μέσω ΣΔΙΤ
της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Τατούλη – Τερνα).
Η κύρια αντιθεσή μας πηγάζει απο το γεγονός ότι το ΤΣΔ δεν μας
εγγυάται τον κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης από την πλευρά του
Δήμου. Επειδή στους στόχους αναφέρει καθαρά σελίδα 41 του ΤΣΔ την
αύξηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δηλαδή την είσοδο από το
παράθυρο διαφόρων ΚΟΙΝΣΕΠ.
Μια ακόμα σοβαρή αντιθεσή μας είναι ότι το ΤΣΔ δεν προβλέπει πουθενά
το κόστος κατασκευής παγίων και μηχανημάτων , αναφέρει μόνο το
λειτουργικό κόστος με αποτέλεσμα να μην έχουμε την σωστή εικόνα του
τελικού κόστους της διαχ/σης των ΑΣΑ ανά τόνο.Ακόμα επειδή το τοπικό
σχέδιο εντάσσεται στον Περιφερειακό σχεδιασμό και στον Εσδα (Εθνικό
σχεδιασμό) που σύμφωνα με υπουργική απόφαση η ολοκληρωμένη
διαχ.απορ/των για την περιφ. Πελοποννήσου προβλέπεται να γίνει με
ΣΔΙΤ όπως ακριβώς και η υπάρχουσα της Περιφέρειας Πελ/σου(Τατούλης
-ΤΕΡΝΑ) Αρά και το ΤΣΔ προβλέπει ΣΔΙΤ που εμείς είμαστε αντίθετοι.
Τέλος ένα ακόμα αρνητικό στοιχείο της όλης πρότασης είναι πως δεν μιλά
για εξασφαλισμένη χρηματοδότηση την οποία αφήνει αόριστη.
Στο τέλος της συνεδρίασης η κ. Κυριακή Μαυραγάνη αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας έθεσε υπόψη των μελών :
Ξεκινώντας, θα ήθελα να χαιρετίσω την έναρξη της διαβούλευσης για ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως είναι η εκπόνηση ενός Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων για το δήμο μας. Μια διαδικασία που θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, αφού Σεπτέμβρη του -14 είχαμε συζητήσει στο ΔΣ και είχαμε ταχθεί υπέρ μιας τέτοιας διαχείρισης , Απρίλιο 2015 ψηφίστηκε από το ΔΣ και υποβλήθηκε στην Περιφέρεια ΜΠΕ έργου διαχείρισης αποβλήτων για το Δ. Σικυωνίων και 8/9/2015 το ΔΣ αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία τη σύνταξη του ΤΣΔ. Κάλλιο αργά όμως…..
Για πολλούς από τους κοινωνικούς φορείς του δήμου μας (οικολογικοί σύλλογοι, Σύλλογος Σικυωνίων Πολιτών…) αλλά και για δημοτικές παρατάξεις όπως και η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ο αγώνας για την προώθηση μιας μικρής κλίμακας διαχείρισης είναι ένας αγώνας χρόνων, γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι τα απορρίμματα ανήκουν στους δημότες-παραγωγούς τους και ο πλούτος που κρύβει η διαχείρισή τους πρέπει να γυρίζει σε αυτούς και όχι σε μεγαλοεργολάβους. Πολύ δε περισσότερο, όταν μια τέτοια διαχείριση βασίζεται σε σύγχρονες πρακτικές όπως είναι η Διαλογή στην Πηγή με ανακύκλωση, με κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων, με επαναχρησιμοποίηση, ώστε να καταλήγουμε σε ένα μικρό μόνο υπόλειμμα για απόρριψη. Είναι αυτή η φιλοσοφία που μας έφερε εξ αρχής απέναντι στο πανάκριβο και φαραωνικό σχέδιο Τατούλη για επεξεργασία όλων των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την ιδιωτική εταιρεία ΤΕΡΝΑ.
Το συγκεκριμένο ΣΤΔ για το δήμο μας που ήρθε σήμερα στην ΔΕΔ εν πολλοίς βρίσκεται όσο αφορά τις δράσεις σε αυτή τη φιλοσοφία και ασφαλώς στην πορεία θα υπάρξουν και βελτιώσεις, όπως για παράδειγμα στην εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος διαλογής με εθελοντές δημότες θα μπορούσαν να τους δοθούν κίνητρα συμμετοχής , όπως οικονομικό όφελος από μείωση των Δημοτικών Τελών ή οι ατομικοί κάδοι της οικιακής κομποστοποίησης να μοιραστούν από το Δήμο δωρεάν.
Όμως το πιο σημαντικό στη σύνταξη ενός τέτοιου σχεδίου είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρες όσον αφορά στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και να μην αφήνει περιθώρια για οποιαδήποτε ένσταση επ’ αυτού λόγω λαθών ή παραλείψεων. Σε αυτή τη λογική έχω να παρατηρήσω τα εξής:
Α) ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ένα πολύ μικρό και γενικόλογο κομμάτι του ΤΣΔ αναφέρεται στα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας διαδημοτικής διαχείρισης (ποσότητες ΑΣΑ/ Χωροθέτηση δομών). Που έχουν καταλήξει οι συνομιλίες του κ. Δήμαρχου με τους γειτονικούς μας Δήμους Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης και Βέλου Βόχας; Αν δεν συμφωνήσει ο ένας ή και οι δύο αυτοί Δήμοι τι κάνουμε; Η δική μας πρόταση είναι ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ εφ’ όσον μας το επιτρέψουν οι ποσότητες των ΑΣΑ
Β)ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΕ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
• Χώρος ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το ΤΣΔ προβλέπει 2 πλατείες κομποστοποίησης συνολικής έκτασης 2.810τμ (σελ. 58)
Η ΜΠΕ προβλέπει 1 πλατεία κομποστοποίησης έκτασης 2690 τμ (σελ. 19)
• Χώρος ΚΔΑΥ: Στο ΤΣΔ αναγράφεται απαιτούμενη έκταση 3530τμ (σελ. 63)
Στην ΜΠΕ αναγράφεται έκταση 3.757τμ (σελ. 22)
• ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΣΑ: Εδώ υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις
Στη ΜΠΕ (σελ.23), οι αναφερόμενες ποσότητες συνόλου παραγόμενων απορριμμάτων είναι 12086 τόνοι (2013) και προβλέπονται 13272 τόνοι (2020)
Στο ΤΣΔ (σελ.43) οι αντίστοιχες τιμές είναι 7406 τόνοι (2014) (συνεπάγεται κόστος 150,8€/τόνος) και 6665 τόνοι (πρόβλεψη 2020)
• ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΔΑΥ και πλατείας ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Λιτσάρδα, 49.500τμ (σελ. 19 ΜΠΕ)
Το πιο σημαντικό αλλά και επικίνδυνο κατά την άποψή μας σημείο που μπορεί να πατήσει όποιος θελήσει να τορπιλίσει το ΤΣΔ.
Ένα σημείο που έχει συζητηθεί πολύ σε ΔΣ, έχουν εκφραστεί διαμαρτυρίες από του δημότες του Μουλκίου, έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις με επιχειρήματα από μηχανικούς και δεν καταλαβαίνω γιατί η ΔΑ τη στιγμή που μπορούσε να ζητήσει και να πάρει χωρίς δεύτερη κουβέντα από το Δασαρχείο (νόμος Ταγαρά) οποιαδήποτε δασική έκταση ήθελε, επέμεινε σε αυτήν την επιλογή χώρου που
• Είναι στα όρια του ΧΥΤΑ Κιάτου , ενός χώρου σε κατάσταση κόρου με αναθυμιάσεις
• Από πλευράς μορφολογίας εδάφους (κλίση 80%) χρειάζονται μεγάλα χωματουργικά έργα (165.000€ μερική δαπάνη προβλέπει το ΤΣΔ στο κόστος κατασκευής, στη σελ.64 και φοβάμαι ότι δεν είναι αρκετό)
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΣΔ όλες οι εγκαταστάσεις ΚΔΑΥ και πλατείας ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ απαιτούν 6,340 στρέμματα χώρο μαζί με τους περιβάλλοντες χώρους δεν θα ξεπερνούν τα 10 στρέμματα . Εμείς επαναφέρουμε την ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ ΧΥΤΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τον κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί θετικά κατά πλειοψηφία προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι συμπληρώσεις του κάθε μέλους χωριστά.
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξ.αριθ.1/2016
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 05 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 1/2015 – Επιτροπή Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 1/18-11-2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 1/2015

Περίληψη: «Γνωμοδότηση-πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων έτους 2016».

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18 του μηνός Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ.πρωτ:19838/11-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 30 μελών του Προέδρου συμπεριλαμβανομένου βρέθηκαν παρόντα μέλη 16 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος         Πρόεδρος                                              
 2. Φαρμάκης Παναγιώτης
 3. Τσιόγκας Βλάσιος
 4. Ντρίμερης Δημήτριος
 5. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
 6. Κόλλιας Παναγιώτης
 7. Χίνου Μαρία (Μάγια)
 8. Χατζηβασιλείου Θεόδωρος
 9. Ηλιόπουλος Δημήτριος
 10. Μπουζιώτη –Ραυτοπούλου Χαρίκλεια
 11. Σπούλου Δήμητρα
 12. Αγαπίδης Παναγιώτης
 13. Τζιάς Παύλος
 14. Λούτα –Φίλντιση Μαρία (Μαρίτα)
 15. Καρβουντζής Γεώργιος
 16. Χριστοδούλου Παναγιώτης

1 . Παγώνης Βασίλειος

2. Μυλωνάς Βασίλειος

3. Δαμασκηνός Σωτήριος

4. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος

5 .Μαβίδης Παναγιώτης

6. Φιλίππου Άννα

7. Τσολάκος   Γεώργιος

8. Μπρώνη Κωνσταντίνα

9. Χάλαρης Νικόλαος

10. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος

11. Καμπάρδης Κυριάκος

12. Μαρίνης Θεόδωρος

13. Μανέτας   Δημήτριος

14. Σουλαντίκας Θεμιστοκλής

   Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Χρήστος Ζαχαριάς, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Μυττάς, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παύλος Χρυσικός, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος , ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων κ. Γεώργιος Θελερίτης , οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Βασίλειος Αλεξόπουλος ,Γεώργιος Λαλιώτης, Σαρχάνης Κωνσταντίνος, Παναγιώτης Μπακόλιας και ο Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Δημοσθένης Βοϊδήλας.

   Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Σπανός ο οποίος ήταν παρών και οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Βασίλειος Νανόπουλος   ο οποίος ήταν απών και Κυριακή Μαυραγάνη η οποία ήταν παρούσα.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:«Γνωμοδότηση-πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων έτους 2016», έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2016 που έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 18-11-2015

 

Τμήμα: Τεχνική Υπηρεσία

Πληροφορίες: Β. Κατσιμπούλας

Προς :

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

ΘΕΜΑ: Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016

 

Σας διαβιβάζουμε σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σικυωνίων, το οποίο περιλαμβάνει τα συνεχιζόμενα έργα, καθώς και τα προτεινόμενα εντός του έτους 2016.

 

Ο αν. Προϊστάμενος Τεχν. Έργων και Συγκοιν.

Β. ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΕ3

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
15       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    
1 15-7326.002 Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου, Δ. Σικυωνίων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 368.999,99 € Π.Α.Α. 2007-2013 1329.001  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 368.999,99 €      
     
25     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
2 20-7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού 80.358,00 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 1311.001  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 80.358,00 €      
     
25       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ –   ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
3 25-7312.003 «Ανόρυξη Υδροαρδευτικής     Υρδογεώτρησης στη θέση “Κοδελα” Τ.Κ. Ψαριου Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων Κορίνθιας »(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 40.000,00 € (Από ΣΑΤΑ 2011=13.436,44 €) + (Από ΣΑΤΑ 2012=3.300,12 €) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=115,00 €) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=20.000.00 €) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=3.148,44 €)    
4 25-7312.002 «Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση “Τρύπα” Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων Κορίνθιας »(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 40.000,00 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. 2015) 1311.001  
5 25-7312.004 Αξιοποίηση Γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 150.000,00 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)    
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ 230.000,00 €      
     
30         ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ     ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
6 30-7331.024 Ανακαίνιση Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (Συνεχιζόμενο) 15.356,00 € ΣΑΤΑ 2011    
7 30-7331.028 Επισκευή – Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Συνεχιζόμενο) 7.510,66 € ΣΑΤΑ 2012    
8 30-7412.003 Εκπόνηση μελετών 35.220,84 € 2.869,35€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 & 7.409,43€ ΣΑΤΑ 2011 & 24.942,06€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015    
9 30-7413.012 Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ) (Συνεχιζόμενο) 44.744,96 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013)    
10 30-7331.001 Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων στις Τοπικές Κοινότητες Σικυώνος και Μεσινού και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ (Συνεχιζόμενο) 32.540,01 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013    
11 30-7323.002 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία 528.740,76 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ (Χ.Υ. ΜΕΧΡΙ 15-9-2015)    
12 30-7322.006 Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κρυονερίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.893,66 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013    
13 30-7311.004 Αποπεράτωση πρώην Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (Συνεχιζόμενο) 33.076,75 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014    
14 30-7322.003 Αποπεράτωση Ανάπλασης Πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 40.000,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014    
15 30-7323.004 Αγροτική οδοποιϊα (Τμήμα Α΄& Τμήμα Β΄) Ε.Ο. Μοσιάς-Ματίου-Αμυγδαλέα-Παναγιά (Α΄ Ειδ. Προϋπ/σμός 2011) (Συνεχιζόμενο) 207.910,04 € Π.Α.Α. 2007-2013 1329.002  
16 30-7323.005 Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.500,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014    
17 30-7323.006 Οδοποιία Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.500,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014    
18 30-7322.008 Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.500,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014    
19 30-7311.003 Αντικατάσταση στέγης κτιρίου Τσουτσάνη στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 22.725,65 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015    
20 30-7323.001 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {πλην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ} 41.451,50 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015    
21 30-7323.010 Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 68.000,00 € ΑΠΌ Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=66.371,56€ + ΑΠΌ ΣΑΤΑ 2012=1.628,44€    
22 30-7323.009 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 40.000,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015    
23 30-7311.005 Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στη Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων 220.000,00 € Π.Α.Α. 2007-2013 1329.012  
24 30-7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού (Συνεχιζόμενο) 577.206,16 € (ΝΕΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ-2ος)                                 Π.Α.Α. 2007-2013 1329.003  
25 30-7323.011 Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 184.881,38 € Π.Α.Α. 2007-2013 1329.010  
26 30-7324.004 Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό 25ης Μαρτίου   έως την οδό Ιπποκράτους (βόρεια πλευρά)(Συνεχιζόμενο) 113.100,00 € ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 1322.005  
27 30-7325.003 Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου “Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης” (Συνεχιζόμενο) 36.900,00 € ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 1322.005  
28 30-7331.034 Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ 22.555,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014    
29 30-7331.036 Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ 5.700,00 € ΑΠΌ Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=2.010,14€ + ΑΠΌ Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=3.689,86€    
30 30-7331.035 Αποπεράτωση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Συνεχιζόμενο) 8.000,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015    
31 30-7311.006 Αποπεράτωση πρώην Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (Συνεχιζόμενο) 12.600,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015    
32 20-7325.001 Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 30.000,00 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 1311.001  
33 20-7325.001 Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 12.600,00 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 1311.001  
34 20-7325.001 Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 12.600,00 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 1311.001  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.394.813,37 €      
       
  35     ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ    
        0      
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 €      
     
45     ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ    
35 45-7326.001 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 5.496,23 € (Από ΣΑΤΑ 2012=2.683,34€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=538,54€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=2.274,35€)    
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 5.496,23 €      
       
  60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
             
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        
       
  61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
             
  62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
             
  63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
36 63-7312.001 Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, Δήμου Σικυωνίων 3.359.609,18 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 (ΕΣΠΑ) – Κωδικός έργου 2014ΣΕ07500010 1328.006 ΠΑΛΑΙΟΣ Κ.Α. 25-7341.001
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3.359.609,18 €      
       
  64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
37 64-7311.001 Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου (Συνεχιζόμενο) 83.590,01 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2007-2013) 1328.001 ΠΑΛΑΙΟΣ Κ.Α. 30-7341.001
38 64-7324.001 Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους(Συνεχιζόμενο) 165.753,71 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2007-2013) 1328.005 ΠΑΛΑΙΟΣ Κ.Α. 30-7341.010
39 64-7322.001 Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 124.366,05 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2007-2013) 1328.004 ΠΑΛΑΙΟΣ Κ.Α. 30-7341.009
40 64-7326.001 Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών Μαγούλας και Πευκιά Κ. Διμηνιού (Συνεχιζόμενο) 97.650,00 € ΣΑΕ:2013ΣΕ08280041 1329.006 ΠΑΛΑΙΟΣ Κ.Α. 35-7326.002
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 471.359,77 €      
       
  69   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
             
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        
             
70       ΛΟΙΠΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    
41 70-7326.003 Κατασκευή μονοπατιού ερμηνείας περιβάλλοντος και παρατηρητηρίου πουλιών (LIFE12 NAT/GR/000275) 17.000,00 € (LIFE12 NAT/GR/000275)    
42 70-7326.004 Κατασκευή δύο (2) θυροφραγμάτων και διαμόρφωση καναλιών 56.000,00 € (Από LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2014=14.014,00€)+(Από LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2015=31.814,00€)+(Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=10.172,00€)    
43 70-7326.005 Κατασκευή φράκτη στους παρόχθιους διαδρόμους (LIFE12 NAT/GR/000275) (Ιδίοι Πόροι) 2.000,00 € (LIFE12 NAT/GR/000275) (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)    
44 70-7326.006 Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων και 2 km αναχωμάτων 26.000,00 € (LIFE12 NAT/GR/000275) (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)    
45 70-7331.001 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 151.800,69 € {(Από ΣΑΤΑ 2012 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=3,57€)+(Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=10.938,12€)+(Από ΣΑΤΑ 2014 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=46.929,50€)+(Από ΣΑΤΑ 2015 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=46.929,50€)+(Από ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=47.000,00€)    
46 70-7331.015 Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου (Συνεχιζόμενο) 56.661,76 € (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.) 1329.007  
47 70-7331.016 Επισκευή-συντήρηση Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Σικυωνίων (Συνεχιζόμενο) 21.844,81 € (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.) 1329.008  
48 70-7331.030 Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου 71.486,00 € Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)- 1329.007  
49 70-7331.027 Επισκευή-Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ(Συνεχιζόμενο) 12.600,00 € ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ    
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 415.393,26 €      
               
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.245.671,80 €      
               
      ΚΩΔΙΚΟΣ 15 368.999,99 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ   – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 20 80.358,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 25 230.000,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ   – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 30 2.394.813,37 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ     ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ   ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 35 0,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 45 5.496,23 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 63 3.359.609,18 € 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 64 471.359,77 € 64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 70 415.393,26 € ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    
      ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.326.029,80 €      

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) που έχει ως εξής:

Με την υπ’ αριθ. 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ Β’ 1621) Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό 2016 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με το άρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη προσχεδίου και σχεδίου Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του, μετά των αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών, κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρ. 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή.

Σε περίπτωση που ο Π/Υ και το Ο.Π.Δ. δεν καταρτισθούν έως την 15η Νοεμβρίου, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων και προχωρά στη σύνταξη και ψήφισή του (παρ. 7 άρ. 77 ν. 4172/2013).

            Σύμφωνα με την προαναφερθείσα 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ Β’ 1621) Κ.Υ.Α., ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα κυμανθεί τουλάχιστον όσον αφορά τις επιχορηγήσεις από την Κεντρική Κυβέρνηση, στα επίπεδα του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η επιχορήγηση για το Δήμο μας για έργα και επενδύσεις (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) θα ανέλθει σε € 400.230,00 ενώ η αντίστοιχη για τις οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους (άρ. 27 ν. 3756/2009) σε € 528.081,83.

            Επίσης όσον αφορά τις εισροές από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), πέραν των ήδη εγκεκριμένων για το Δήμο, νέες εγγραφές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο όταν υπάρξει απόφαση ένταξης για συγκεκριμένο υποβληθέν αίτημα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο πλασματικών εγγραφών εσόδων.

Στα ίδια έσοδα του Δήμου (δημοτικά τέλη, δικαιώματα, εισφορές κλπ) δεν προβλέπονται αυξήσεις συντελεστών, συνεπώς η εγγραφή τους στον προϋπολογισμό έτους 2016 θα γίνει στα επίπεδα του 2015, θα προσαρμοσθούν όμως όσον αφορά τις προβλέψεις είσπραξής τους, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2016, αναλόγως των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του τρέχοντος Π/Υ.

            Όσον αφορά τα έξοδα, οι εγγραφές τους στον Π/Υ έτους 2016 θα κινηθούν στα επίπεδα του 2015, λαμβανομένων υπόψη των ανελαστικών δαπανών (μισθοί προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, υποχρεωτικές δαπάνες όπως καύσιμα, ενέργεια, επικοινωνίες κλπ), των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Δήμος μέσω συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών κλπ καθώς και δικαστικών αποφάσεων κατά αυτού που έχουν τελεσιδικίσει (ρυμοτομία, αποζημιώσεις υπαλλήλων).

            Τέλος η υπηρεσία, κατέβαλε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε ο Προϋπολογισμός έτους 2016 του Δήμου Σικυωνίων, αφενός μεν να κινηθεί εντός των αυστηρών πλαισίων που τίθενται από το ΥΠ.ΕΣ., αφετέρου δε να λάβει υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των καιρών.

Η κ. Χίνου Μαρία (Μάγια) εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Σικυωνίων υπέβαλλε ηλεκτρονικά την εισήγησή της ως εξής:

Πρόβλεψη για χρήση γραφείου σε κτήριο του Δήμου για συναντήσεις συλλόγων γονέων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:

     α) ΣΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΑΤΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ.

     Β) Άμεση απομάκρυνση των 2 ακατάλληλων και επικίνδυνων αιθουσών προκατ 1ου Δημοτικού Κιάτου και εξομάλυνση προαυλίου.

     Γ) Χρήση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής από τα σχολεία.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

     Α) αλσυλλίων και παιδικών χαρών με φυσική σκίαση.

     Β) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΆΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΧΡΗΣΤΊΑ ενώ ξοδεύονται χρήματα για ενοίκια.

     Γ) χώρων άθλησης για ΟΛΟΥΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΌΔΡΟΜΟΥΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΧΡΉΣΗ ΑΠΌ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙΔΙΑ.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τον κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι συμπληρώσεις του κάθε μέλους χωριστά.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξ.αριθ.1/2015

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19-11-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email