9/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   4 / 17-04-2018

                                                                Αριθμός Απόφασης:   9/ 2018

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Γνωμοδότηση ή μη για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την αναβάθμιση   και λειτουργία υφιστάμενου   σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΜΟSIAPR – 1405254» που βρίσκεται στη θέση «Ύψωμα Μαυροβούνι», πλησίον Τ. Κ. Καστανιάς, Δήμου Σικυωνίων. Π. Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3719/13-4-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Τσιάνος           (Πρόεδρος)                       1.-Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

2.- Παύλος           Χρυσικός           (Μέλος)                           2.-Χρήστος       Γεώργας             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                      3.- Ιωάννης       Μυττάς               (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Γνωμοδότηση ή μη για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΜΟSIAPR – 1405254» που βρίσκεται στη θέση «Ύψωμα Μαυροβούνι», πλησίον Τ. Κ. Καστανιάς, Δήμου Σικυωνίων. Π. Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.» ανέφερε τα εξής:

To Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 89251/21142/04-04-2018 έγγραφό του, που αφορά το έργο «Γνωμοδότηση ή μη για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΜΟSIAPR – 1405254» που βρίσκεται στη θέση «Ύψωμα Μαυροβούνι», πλησίον Τ. Κ. Καστανιάς, Δήμου Σικυωνίων. Π. Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.» και προτείνει την γνωστοποίηση- ανακοίνωση του έργου αυτού στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ. 89251/21142/04-04-2018 έγγραφο της Περιφέρεια Πελοποννήσου.

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

                                          

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ο φ ώ ν ως

 

 Την γνωστοποίηση του έργου «Γνωμοδότηση ή μη για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΜΟSIAPR – 1405254» που βρίσκεται στη θέση «Ύψωμα Μαυροβούνι», πλησίον Τ. Κ. Καστανιάς, Δήμου Σικυωνίων. Π. Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας προκειμένου να λάβει γνώση.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 17-04- 2018  

                                                 Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                                                            ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email