9/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2 / 10-04-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   9 /2017

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Περί παρατάσεως του ωραρίου χρήσης Μουσικών Οργάνων της κ. Λεπίπα Ελένης στην

                       Τ. Κ. Καστανιάς »

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Κελλάρη   Ιωάννας, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4445/03-04-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς               (Μέλος)

2.- Χρήστος       Γεώργας            (Μέλος)                              2.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                      

3 .-Κων/νος         Σαρχάνης           (Μέλος)                              

4.- Βασίλειος     Δομετίου               (Μέλος)                            

5.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος    (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   2ον

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί παρατάσεως του ωραρίου χρήσης Μουσικών Οργάνων της κ. Λεπίπα Ελένης στην Τ. Κ. Καστανιάς » έθεσε υπόψη στα μέλη της Επιτροπής ότι το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την από 23-03-2017 θετική εισήγησή του, περί παρατάσεως άδειας χρήσης Μουσικών Οργάνων, στην επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος της κας Λεπίπα Ελένης του Παναγιώτη, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Καστανιάς της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου μας που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά των φακέλων.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης χρήσης   του ωραρίου  μουσικών οργάνων στο κάτωθι Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπως προβλέπονται από την 3 /1995 Αστυνομική Διάταξη:

 

 

1.- «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» της κας Λεπίπα Ελένης   του Παναγιώτη, που βρίσκεται στη Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας,

                     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 11 Απριλίου 2017  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email