8/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   4 / 17-04-2018

                                                                Αριθμός Απόφασης:   8 / 2018

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Τροποποίηση του Κανονισμού Άρδευσης του αρδευτικού έργου των Τ. Κ.

                                                                   ΛΑΥΚΑΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ- ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3719/13-4-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Τσιάνος           (Πρόεδρος)                       1.-Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

2.- Παύλος           Χρυσικός           (Μέλος)                           2.-Χρήστος       Γεώργας             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                        3.- Ιωάννης       Μυττάς               (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Άρδευσης του αρδευτικού έργου των Τ. Κ. ΛΑΥΚΑΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ.” ανέφερε τα εξής:

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας κ. Μπούρης Ευάγγελος, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 2358/7-3-2018 σχετικό έγγραφό του, όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης και θέλει την τροποποίηση κανονισμού άρδευσης του αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, με το υπ’ αριθ. 2643/14-3-2018 σχετικό έγγραφό του, όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης, έστειλε επιστολή στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Λαύκας- Καστανιάς- Δροσοπηγής αναφορικά με το θέμα προκειμένου στη συνέχεια να συζητηθεί από τα συλλογικά όργανα του Δήμου.

   Ακολούθως το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 89/2018 απόφασή του, ανέβαλε την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού, προκειμένου να προηγηθεί απόφαση γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας, αφού ήδη μας είχαν υποβάλλει σχετικές γνωμοδοτήσεις οι Τοπικές Κοινότητες Καστανιάς και Δροσοπηγής, με ημερομηνίες 27-03-2018 , όπου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε ότι, η Τοπική Κοινότητα Λαύκας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 2/2018 απόφασή της, όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης για το εν λόγω θέμα.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας ζωής να αποφασίσει σχετικά.

   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :

1.- Tην υπ’ αριθ. 427/2017   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως του εν λόγω κανονισμού.

2.- Το υπ’ αριθ. 2358/7-3-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου Στυμφαλίας κ. Μπούρη Ευάγγελου.

3.-   Το υπ’ αριθ. 2643/14-3-2018 έγγραφο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστασίου.

4.- Την υπ’ αριθ. 89/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

5.- Την από 27-3-2018 γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Τ.Κ. Καστανιάς.

6.- Την από 27-3-2018 γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Τ.Κ Δροσοπηγής.

7.- Την υπ’ αριθ. 2/2018 απόφαση της Τ.Κ. Λαύκας και

8.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

 

   Γνωμοδοτεί –   Εγκρίνει – Συναινεί θετικά   για την   τροποποίηση του «Κανονισμού άρδευσης του αρδευτικού έργου των Τ. Κ. Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής», η οποία είχε εγκριθεί με την αριθ. 322935,305873 πε/9-1-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου   ως εξής:

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Το αρδευτικό έργο Λαύκας-Καστανιάς – Δροσοπηγής θα λειτουργεί με τις μέχρι σήμερα υφιστάμενες παροχές που προβλέπονται από τη μελέτη του έργου, καθώς και με οποιαδήποτε μελλοντική επέκταση, η οποία θα εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνώμη των Τ. Κ. Λαύκας – Καστανιάς- Δροσοπηγής και της Τ.Υ. του Δήμου.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Για την άρδευση των κτημάτων της περιοχής Λαύκας – Καστανιάς τα οποία έχουν δικαίωμα άρδευσης από τον κλειστό υπό πίεση αγωγό του αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς σύμφωνα με την μελέτη του εν λόγω έργου, χρησιμοποιούνται τα νερά των πηγών Κεφαλοβρύσου της Λίμνης Στυμφαλίας,  της αρδευτικής γεώτρησης Λαύκας που βρίσκεται στη θέση Κόκκεσι, επίσης την αρδευτική γεώτρηση Καστανιάς στη θέση Κακαβούλα, και για την άρδευση της κτηματικής παραλίμνιας περιοχής δροσοπηγής χρησιμοποιούνται τα νερά της λίμνης Στυμφαλίας, επίσης από τη αρδευτική γεώτρηση Καστανιάς στη θέση Κακαβούλα, θα αρδεύεται η περιοχή της Σταμάτας και Αγίου Νικολάου της ημέρες που έχει δικαίωμα άρδευσης   η Τ. Κ. Καστανιάς, τα νερά των πηγών μεταφέρονται στην προς άρδευση περιοχή με κλειστό αγωγό υπό πίεση μέσω της δεξαμενής, όταν έχουμε μείωση παροχής του Κεφαλοβρύσου, τότε λειτουργεί το αντλιοστάσιο Στυμφαλίας και με δύο αντλητικά συγκροτήματα και ένα εφεδρικό τροφοδοτεί τον αγωγό για την άρδευση της ίδιας περιοχής (Αμφίδρομη λειτουργία αγωγού) καθώς και οι ανωτέρω γεωτρήσεις Καστανιάς – Λαύκας

Το τέταρτο αντλητικό συγκρότημα   τροφοδοτεί τον αγωγό που καταλήγει δυτικά της λίμνης στο τέρμα της παλαιάς διώρυγας Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής και εξυπηρετεί τα παρακείμενα στην λίμνη κτήματα και τα κτήματα Δροσοπηγής που βρίσκονται στην περιοχή Κατάντι της παλιάς διώρυγας.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Η άρδευση των κτημάτων της περιοχής Λαύκας –Καστανιάς θα γίνεται με ελεύθερη ζήτηση από το δίκτυο σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

   Η άρδευση των κτημάτων της περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς και Λαύκας θα γίνεται χωριστά κατά περιοχή Τ.Κ. εναλλάξ ανά δύο (2) ημέρες κατά τις οποίες οι κεντρικές παροχές της περιοχής της άλλης Τ.Κ. που κατά της ημέρες αυτές δεν δικαιούται χρήση νερού θα είναι κλειστές και ασφαλισμένες . Επίσης σύμφωνα με τις ανάγκες και την ποσότητα του νερού θα ρυθμίζονται οι ώρες λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου.

Η άρδευση των κτημάτων της περιοχής της κάθε Τοπικής Κοινότητας , για τις ημέρες που η περιοχή του έχει τη χρήση του νερού κατά τα ανωτέρω, θα ρυθμίζεται πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, με απόφαση του Δημάρχου και με γνώμονα τη διαθέσιμη ποσότητα του νερού και την έκταση των καλλιεργειών κατά κεντρικό δίκτυο ή δίκτυα της κάθε Τοπικής Κοινότητας. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στους πίνακες ανακοινώσεων και των δύο ανωτέρω Τ. Κ. και μπορεί να τροποποιείται κατά την καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις διαπιστωθείσες ανάγκες και προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη πίεση στο δίκτυο.

Όταν το κατά τα ανωτέρω με ελεύθερη ζήτηση σύστημα διανομής ύδατος δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατά την κρίσιμη περίοδο άρδευσης λόγω ανεπάρκειας ύδατος τότε με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου που θα λαμβάνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν και θα γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας, θα καθορίζεται η σειρά άρδευσης των κτημάτων, το εύρος άρδευσης των διαφόρων καλλιεργειών, ο τρόπος κατανομής και ρυθμίσεως των υδάτων καθώς και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την ορθή χρήση του ύδατος.

   Αγωγός Δροσοπηγής:

   O αγωγός αυτός ξεκινά από το αντλιοστάσιο και καταλήγει στο τέρμα της διώρυγας Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής που δεν λειτουργεί πλέον.

   Η τροφοδότηση του αγωγού αυτού γίνεται από το 4ο αντλητικό συγκρότημα του αντλιοστασίου Στυμφαλίας και αρδεύει τις παραλίμνιες εκτάσεις και τα κτήματα Δροσοπηγής που είναι ανατολικά της διώρυγας που δεν λειτουργεί.

Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή θα αρδεύουν όλα τα δικαιούμενα κτήματα (κυρίως κηπευτικά) από το πρωί μέχρι το μεσημέρι ταυτόχρονα ενώ παράλληλα ο αγωγός στο τέρμα δεν θα είναι τελείως κλειστός.

Ο προτεινόμενος αυτός τρόπος άρδευσης   σκοπό έχει την αποφυγή ζημιών (σπάσιμο) στο κεντρικό δίκτυο που δεν αντέχει σε υψηλές πιέσεις, την οικονομία νερού και καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειες, αφού θα λειτουργεί για καθορισμένες ημέρες και ώρες το 4ο αντλητικό συγκρότημα μόνο.

   Ο κεντρικός αγωγός, οι βάνες και οι δευτερεύοντες αγωγοί θα παραμένουν πάντοτε ανοιχτοί προς αποφυγή ζημιών, με ευθύνη των παραγωγών και των υδρονομικών οργάνων.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Δικαίωμα χρήσης του αρδευτικού δικτύου έχουν οι καλλιεργητές που έχουν κτήματα εντός της περιοχής του έργου.

Ά ρ θ ρ ο 5ο

Αγοροπωλησία κτημάτων εντός της παραπάνω περιοχής πρέπει να δηλώνεται έγκαιρα στη Δ.Ε. Στυμφαλίας από τους ενδιαφερόμενους.

Ά ρ θ ρ ο 6ο

Η αρδευτική περίοδος αρχίζει την 1η Απριλίου και λήγει την 31η Οκτωβρίου .

Ά ρ θ ρ ο 7ο

Η καταμέτρηση της κατανάλωσης του νερού άρδευσης θα γίνεται με τη μέθοδο της ογκομέτρησης σε κυβικά μέτρα, βάση των ενδείξεων των υδρομετρητών, εφόσον τοποθετηθούν και σε περίπτωση μη τοποθέτησής τους για την αρδευτική περίοδο 2018, θα γίνει η επιβολή με βάση τα στρέμματα άρδευσης, όπως γινόταν παλαιότερα.

Ά ρ θ ρ ο 8ο

Πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου θα γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας των υδρομετρητών και σύνδεση καινούργιων όπου απαιτείται.

Ά ρ θ ρ ο 9ο

Η συντήρηση και ο έλεγχος των υδρομετρητών θα ανήκει αποκλειστικά στους χρήστες του δικτύου.

Ά ρ θ ρ ο 10ο

Αναγκαία προϋπόθεση για την καλή λειτουργία των υδρομετρητών είναι η αλλαγή σύνδεσης των διακλαδώσεων (βρόχων) με τον κεντρικό αγωγό στα πλάγια, αντί στον πυθμένα του αγωγού που είναι σήμερα, προκειμένου να κατακρατούνται τα υπολείμματα φερτών υλικών και να μην μεταφέρονται εντός του δικτύου.

                                                                                   Ά ρ θ ρ ο 11ο

 

Για κάθε αρδευτική περίοδο θα προσλαμβάνεται υδρονομέας του οποίου τα κύρια καθήκοντα θα είναι η καταμέτρηση-καταγραφή των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά καλλιεργητή και τοποθεσία καλλιέργειας, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αστυνόμευση της άρδευσης.

Οι ενδείξεις των υδρομετρητών, καθώς και κάθε απαραίτητο στοιχείο θα καταγράφονται σε βιβλίο που θα παραλαμβάνεται θεωρημένο από το Δήμο και θα παραδίδονται αντίγραφα ανά 15νθήμερο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ά ρ θ ρ ο 12ο

Απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του Δήμου οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας, προσθήκης κ.λ.π. επί του έργου.

Απαγορεύεται αυστηρά η παραβίαση των υδρομετρητών.

Απαγορεύεται η άρδευση με τη μέθοδο της κατάκλισης.

Απαγορεύεται η εκτός περιοχής του έργου μεταφορά νερού με οποιονδήποτε τρόπο.

Ά ρ θ ρ ο 13ο

Κατάργηση του παγίου για όλα τα κτήματα που βρίσκονται εντός της περιοχής του έργου.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

Δεν επιτρέπεται η χρήση του δικτύου σε οφειλέτες αρδευτικών τελών και θα διακόπτεται άμεσα η παροχή τους.

Άρθρο 15ο

Το κόστος της τοποθέτησης και σύνδεσης των υδρομέτρων, θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Άρθρο 16ο

Η εποπτεία της εγκατάστασης των υδρομέτρων θα γίνεται από τους υδρονομείς και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης τους.

Η μη συμμόρφωση των χρηστών με τις υποδείξεις των υπευθύνων, θα καταγράφεται αμέσως και θα ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ά ρ θ ρ ο 17ο

Οι απαγορευτικές διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την άρδευση και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που κριθεί νόμιμη η παρούσα, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

2.– Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                               Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 17-04- 2018  

                                                 Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                                                             ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email