8/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2 / 10-04-2017

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   8 /2017

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Εκλογή   Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Κελλάρη   Ιωάννας, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4445/03-04-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη         (Πρόεδρος)                         1.- Ιωάννης         Μυττάς               (Μέλος)

2.- Χρήστος       Γεώργας            (Μέλος)                              2.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                      

3 .-Κων/νος       Σαρχάνης           (Μέλος)                              

4.- Βασίλειος     Δομετίου               (Μέλος)                            

5.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος    (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                           Θέμα   1ον

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/07-06-2010, που αναφέρει ότι η Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, εκλέγει μεταξύ των μελών της με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της Αντίστοιχης Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής.

Κατόπιν τούτου καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/07-06-2010.

Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τους Συμβούλους της μειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου, έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας (από τα μέλη της μειοψηφίας) τα οποία έχουν ως εξής:

Ο Κων/νος Σαρχάνης  ως σύμβουλος της μειοψηφίας έλαβε δύο (2) ψήφους.

Συνεπώς υποψήφιος για τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναδείχθηκε από την μειοψηφία ο κ. Κων/νος Σαρχάνης.

Ακολούθως, ο πρόεδρος εξέφρασε ότι με βάση τα παραπάνω σας καλώ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουμε σχετικά για την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως ακολούθως:

       Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:

             1.- Αφού ρωτήθηκε η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κελλάρη Ιωάννα, ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Κων/νο   Σαρχάνη.

            2.-Αφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Βασίλειος Δομετίου, ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Κων/νο   Σαρχάνη.

            3.- Αφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Αλεξόπουλος Βασίλειος, ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Κων/νο   Σαρχάνη .

            4.- Αφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Κων/νος Σαρχάνης , ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Κων/νο   Σαρχάνη.

            5.- Αφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Γεώργας Χρήστος, ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Κων/νο   Σαρχάνη.

   Συνεπώς Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τα δυόμιση χρόνια (2ην θητεία) από 05-03-2017 έως 31-08-2019 , εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής της μειοψηφίας κ. Κων/νος Σαρχάνης

Ύστερα από αυτό, το συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

     1.- Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τα δυόμιση χρόνια (2ην θητεία) από 05-03-2017 έως 31-08-2019, το Δημοτικό Σύμβουλο και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προερχόμενο από το συνδυασμό της μειοψηφίας κ. Κων/νο   Σαρχάνη, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του παρόντων μελών του Συμβουλίου της Επιτροπής.

                     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                         Κιάτο 11 Απριλίου 2017  

                                                 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                 Κελλάρη   Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email