7/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   4 / 17-04-2018

                                                                Αριθμός Απόφασης:   7 / 2018

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Έκδοση νέας πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα, στην

                                                                               Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου Σφαγεία στην Δημοτική

                                                                               Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3719/13-4-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

  

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Τσιάνος           (Πρόεδρος)                       1.-Κων/νος       Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

2.- Παύλος           Χρυσικός           (Μέλος)                           2.-Χρήστος       Γεώργας             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                        3.- Ιωάννης       Μυττάς              (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι, έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την «Έκδοση νέας πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα, στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου Σφαγεία στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

   Στη   συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, για τη Έκδοση νέας πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα, στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου Σφαγεία στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου ανέφερε τα εξής:

 Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, μας υπέβαλε το από 17-4-2018 σχετικό έγγραφό του, που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 17/4/2018

Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών

               & Πολεοδομίας

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου – Β. Παπαβασιλείου

Τηλ.: 27423 60105

Fax : 27420 23562

ΠΡΟΣ:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Δήμου Σικυωνίων

Κοινοποίηση : Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Εσόδων

Θέμα : «Εισήγηση για την Πράξη Επιβολής Εισφοράς στην Π.Ε. Κανελλοπούλου -Σφαγεία»            

Η Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου – Σφαγεία εντάχθηκε στο πολεοδομικό σχέδιο της πόλης του Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων με το υπ’ αριθμό Γ-63414/5-10-1989 Π.Δ. περί έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 3 «Κανελλοπούλου – Σφαγεία » του οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυώνος Ν. Κορινθίας (Δ΄636/9-10-1989), το οποίο ακολούθως αναθεωρήθηκε με την οικ. 349/ 31-5-1995 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ400 Δ΄/16-6-1995).

Η Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Κανελλοπούλου – Σφαγεία έχει κυρωθεί με την υπ΄ αρ. 2230/23-4-1997 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Σικυώνος στον τόμο 288 και αριθμό 39, στις 07 -10-2004.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου εξέδωσε τις υπ΄ αριθμούς 178/2005 κατ την 61/2006 Αποφάσεις για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων αυτών που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά σε εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης.

Ο Δήμος Σικυωνίων παρακατάθεσε το ποσό των αποζημιώσεων γης επικειμένων και δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αρ. ΦΕΚ 573ΑΑΠ/26-11-2009. Οι πολίτες μετά από Δικαστική Αναγνώριση Δικαιούχου δύναται να εκταμιεύσουν το ποσό που τους αναλογεί.

Μετά την έκδοση των παρακάτω Δικαστικών Αποφάσεων :

Της υπ΄ αριθμό 69/2016 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Παναγιώτα Τότου του Κων/νου σύζυγο Μπραϊαν Μπακρόιντ,

της υπ΄αριθμό 70/2016 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Καλλιρρόη Λάζου – Γεωργίτση του Παναγιώτη,

της υπ΄αριθμό 71/2016 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Βαρβάρα Λάζου του Παναγιώτη,

της υπ΄αριθμό Α286/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Αγγελικής Ζακούρα του Ζαφειρίου,

της υπ΄αριθμό Α287/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά τον Ευαγγέλο Ζακούρα του Ζαφειρίου και

της υπ΄αριθμό Α288/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Αικατερίνη Ζακούρα, χήρας Παναγιώτη Σκούρα,

της υπ’ αριθμό 666/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Άννα Παπαδοπούλου του Ευσταθίου,

της υπ’ αριθμό Συμβολαίου 8857/22-02-2006 Αγοραπωλησίας της ψιλής κυριότητας οικοπέδου των Λορέντζου Σαλωνίκη του Δημητρίου & Ευαγγελίας σύζυγο Λορέντζου Σαλωνίκη το γένος Κοσμά και Μαρίας Καγεώργη

καλούμεθα να εκδώσουμε αφ΄ ενός νέα Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα, αφετέρου νέα Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα κατά μετατροπή υποχρέωσης εισφοράς σε γη, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

 
Ο Διευθυντής της Τ.Υ.
Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας ζωής να αποφασίσει σχετικά.

   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :

1.-Το από 17-4-2018 ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

2.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. Β . 1 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

1.- Tην συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

 

2.-    Γνωμοδοτεί –   Εγκρίνει – Συναινεί θετικά αφ’ ενός στην έκδοση νέας Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα, αφετέρου και στην νέα Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα κατά μετατροπή υποχρέωσης εισφοράς σε γη, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου, που μας υποβλήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.

3.– Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

                                                                                                                                                                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 17-04- 2018  

                                                 Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                                                              ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email